KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Naslov DPSIR 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EN01 Izpusti toplogrednih plinov energetskega izvora (kazalec je arhiviran, zadnja objava 2022, nadomešča ga kazalec PB03) Pressures Good Good Good Bad Bad Bad Bad
EN05 Intenzivnost izpustov iz proizvodnje električne energije in toplote v javnih TE in TE-TO Pressures Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
EN06 Izpusti (CO2, SO2 in NOx) sektorja proizvodnja električne energije in toplote Pressures Neutral Neutral Neutral Neutral
EN07 Odpadki od zgorevanja premoga v proizvodnji energije Pressures Good Good Good
EN08 Proizvodnja radioaktivnih odpadkov Pressures Neutral Neutral Bad Neutral
EN09 Izpusti onesnaževal zraka iz energetskih virov Pressures Good Neutral Neutral Neutral Good Good
EN10 Raba končne energije po sektorjih Driving forces Good Good Good Neutral Neutral Neutral Neutral
EN11 Skupna energetska intenzivnost Driving forces Good Bad Bad Neutral Neutral Neutral Bad
EN15 Intenzivnost rabe končne energije Driving forces Bad Bad Bad Bad Bad
EN16 Raba primarne energije po gorivih Driving forces Good Good Good Neutral Bad Bad Bad
EN18 Obnovljivi viri energije Driving forces Bad Good Good Good Bad Bad
EN19 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije Driving forces Good Bad Bad Bad Bad
EN20 Cene energije Responses Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
EN21 Davki na energijo Responses Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
EN22 Subvencije v energetiki Responses Good Good Bad
EN23 Zunanji stroški proizvodnje električne energije Responses Neutral Neutral Neutral Neutral
EN24 Delež obnovljivih virov v bruto končni rabi energije Driving forces Bad Bad Bad Good Good Bad Bad Bad
EN25 Odvisnost od uvoza energije Driving forces Bad Neutral Good Good Neutral
EN26 Izgube energije v pretvorbi in prenosu Driving forces Good Neutral Neutral Neutral
EN30 Proizvodnja in raba električne energije (kazalec združuje kazalca EN12 in EN17) Driving forces Neutral Neutral
EN31 Učinkovitost sistema proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije in toplote Driving forces Good Neutral
EN32 Energetska učinkovitost in raba energije v sektorjih rabe končne energije Driving forces Neutral Bad
GZ01 Poškodovanost gozdov in osutost dreves Impacts Neutral Neutral Neutral Neutral Good Good
GZ02 Ohranjenost gozdov State Good Good Good Good Good
GZ03 Lesna zaloga s prirastkom in posekom State Good Good Good Good Good Good
GZ04 Površina gozda State Good Good Good Good Good Good
GZ05 Krčitve gozda Pressures Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
GZ06 Odmrla lesna biomasa State Good Good Good
HR01 Izpostavljenost hrupu zaradi prometa Pressures Neutral
HR02 Izpostavljenost hrupu cestnega prometa izven urbanih območij Pressures Good
HR03 Izpostavljenost hrupu zaradi prometa po železniških progah izven urbanih območij Pressures Neutral
HR04 Izpostavljenost hrupu zaradi prometa v Ljubljani Pressures Bad
HR05 Izpostavljenost hrupu zaradi prometa v Mariboru Pressures Good
IP01 Uvajanje sistemov za ravnanje z okoljem Responses Good Good Good Good Good
KM01 Poraba sredstev za varstvo rastlin Pressures Neutral Good Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
KM02 Poraba mineralnih gnojil Impacts Good Good Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
KM03 Površine zemljišč s kmetijsko-okoljskimi ukrepi Responses Good Good Good Good Good
KM04 Intenzivnost kmetijstva Driving forces Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
KM05 Delež kmetijskih zemljišč z visoko naravno vrednostjo State Neutral Neutral
KM06 Varovana območja narave in kmetijstvo Responses Good Good Good
KM07 Izobrazbena raven na kmetijskih gospodarstvih Responses Neutral Neutral Good
KM08 Površine zemljišč z ekološkim kmetovanjem Responses Good Good Good Good Good Good Good
KM09 Poraba energije v kmetijstvu Driving forces Neutral Neutral Neutral
KM10 Sprememba rabe zemljišč in kmetijstvo State Bad Bad Bad Bad Bad
KM11 Proizvodne metode na kmetijskih gospodarstvih State Neutral Neutral Neutral Neutral
KM12 Specializacija in diverzifikacija kmetijstva Driving forces Neutral Neutral Neutral
KM13 Izpusti amonijaka v kmetijstvu Pressures Good Good Good Good Good Good
KM14 Izpusti metana in didušikovega oksida Pressures Neutral Good Good Good Good Good
KM15 Biotska raznovrstnost – kmetijske rastline Impacts Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
KM16 Biotska raznovrstnost – rejne živali State Bad Bad Neutral Neutral Neutral
KM17 Kakovost tal State Neutral Neutral
KM21 Namakanje kmetijskih zemljišč Driving forces Good Good Neutral Neutral
KM22 Bilančni presežek dušika v kmetijstvu Pressures Good Good Good Good Good Good Good
KM24 Proizvodnja obnovljive energije iz kmetijskih virov Driving forces Neutral Neutral
KM25 Bilančni presežek fosforja v kmetijstvu Pressures Good Good
KM26 Vsebnost glavnih rastlinskih hranil v tleh kmetijskih zemljišč State Neutral Neutral Neutral
KM27 Kmetijska zemljišča - površina njiv na prebivalca State Neutral Neutral
KM28 Kmetijska proizvodnja State Neutral Neutral
KM29 Stopnja samooskrbe s hrano State Neutral Neutral
KM31 Struktura uvoza hrane Driving forces Bad Neutral
KM32 Odkupne cene kmetijskih proizvodov State Neutral Neutral
KM33 Pokritost uvoza hrane z izvozom Driving forces Neutral Neutral
KM34 Koncentracija kmetijske pridelave State Neutral Neutral
KM35 Vodna erozija tal State Neutral
KM36 Zaloge organskega (Corg) ogljika v tleh State Neutral
MR01 Onesnaževanje z ladij Pressures Bad
MR02 Višina morja State Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
MR03 Raztopljen kisik v pridnenem sloju State Neutral Good Good Good
MR04 Klorofil a v obalnem morju State Good Good Good Good
MR05 Kakovost kopalnih voda obalnega morja Impacts Good Good Good Good Good Good Good Good Good
MR06 Kemijsko in ekološko stanje morja - kazalec je arhivski, nadomešča ga VD12 State Neutral Good
MR08 Hranila v obalnem morju State Good Good
NB01 Velikost populacij izbranih vrst ptic State Neutral Neutral Neutral Neutral
NB02 Ogrožene vrste Impacts Neutral
NB04 Podzemeljska biotska pestrost State Neutral
NB05 Rastline – vrstno bogastvo in ogrožene vrste State Neutral Neutral
NB06 Rjavi medved State Good Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
NB07 Odškodnine za škodo, ki jo povzročijo živali zavarovanih vrst Responses Bad Neutral Bad Bad Bad Bad Bad Bad
NB09 Rastline – invazivne vrste State Bad Bad
NB10 Delfini State Neutral Neutral
NB11 Evropsko pomembne vrste State Bad Bad Bad
NB12 Evropsko pomembni habitatni tipi State Bad Neutral Neutral
NB14 Indeks ptic kmetijske krajine State Neutral Neutral Neutral Bad Bad Bad Bad Bad Bad Neutral
NV01 Varovana območja narave Responses Good Good Good
NV02 Zavarovana območja Responses Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
NV03 Natura 2000 Responses Good Good Good Good
NV04 Naravne vrednote Responses Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
OD01 Komunalni odpadki Pressures Neutral Neutral Neutral Neutral
OD03 Nevarni odpadki Pressures Good Bad Bad Bad
OD04 Čezmejni prevoz odpadkov Pressures Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Good
OD06 Neposredni vnos in domača poraba snovi Pressures Neutral Neutral Neutral Good Good Bad
OD07 Ravnanje z odpadki Responses Neutral Neutral Neutral
OD08 Blato iz komunalnih čistilnih naprav Pressures Neutral Neutral Bad Bad
OD12 Odpadne baterije in akumulatorji Responses Neutral Neutral
OD13 Odpadna embalaža Responses Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Good
OD14 Gradbeni odpadki Pressures Neutral
OD15 Izrabljene gume Responses Good Good Good Good Good Good
OD16 Izrabljena vozila Responses Neutral Neutral Neutral Neutral
OD17 Odpadki iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti Pressures Neutral Neutral
OD18 Snovna produktivnost Pressures Neutral Neutral Neutral
OD20 Odpadki, ki vsebujejo azbest Pressures Neutral
OP01 Okoljske dajatve za obremenjevanje okolja Responses Good
OP02 Poročanje okoljskih podatkov Responses Neutral Neutral Good Good Good
OP03 Ekošole Responses Good Good Good Good Good Good Good Good
OP04 Odnos javnosti do okoljskih problemov Responses Neutral Neutral
OP05 Odnos javnosti do porabe energije v slovenskih gospodinjstvih Impacts Good Good
OP06 Ozaveščenost javnosti o energetski učinkovitosti Impacts Neutral
OP07 Ozaveščenost javnosti o vplivih podnebnih sprememb Impacts Bad Bad
OP08 Odnos javnosti do okolju prijaznega prometa Impacts Neutral Neutral
OP09 Odnos javnosti do baterijskih električnih vozil in plug-in hibridnih vozil Responses Neutral
OP10 Odnos javnosti do porabe goriv v prometu v Sloveniji Responses Neutral
OP11 Odnos javnosti do uporabe javnega prevoza v gospodinjstvih Impacts Neutral
OP12 Pogoji, pod katerimi bi gospodinjstva v večji meri uporabljala javni potniški promet Pressures Bad
OP13 Odnos organizacij javnega in storitvenega sektorja do porabe energije v poslovnih prostorih Responses Neutral
OP14 Ozaveščenost javnega in storitvenega sektorja o energetski učinkovitosti v poslovnih prostorih Responses Neutral
OP15 Ozaveščenost javnega in storitvenega sektorja o vplivih poslovnih prostorov na okolje Responses Neutral
OP16 Odnos javnosti do integriranja različnih oblik prevoza Pressures Neutral
PB02 Poraba snovi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča Driving forces Good
PB03 Izpusti toplogrednih plinov Pressures Good Good Neutral Good Good Neutral Bad Bad Bad Neutral Neutral
PB08 Projekcije izpustov toplogrednih plinov v Sloveniji Pressures Neutral Good
PG02 Gospodinjstva Driving forces Bad Bad Bad Bad Bad
PG03 Stanovanja Driving forces Bad Bad Bad Bad Bad
PG04 Poraba energije in goriv v gospodinjstvih Driving forces Bad Neutral Neutral Neutral
PG05 Poraba električne energije v gospodinjstvih Driving forces Bad Bad
PG06 Izdatki gospodinjstev Driving forces Bad Bad Bad Bad
PG07 Živila Driving forces Bad Bad Bad Bad Bad
PG09 Eko inovacije Responses Bad Good
PG10 Materialni odtis gospodinjstev Impacts Bad Bad
PG11 Turistična potovanja Driving forces Neutral Neutral
PG12 Eko turizem Responses Good Good Good
PG13 Potrošnja hrane - proteini živalskega izvora Impacts Bad Bad
PG14 Razpoložljivi dohodek gospodinjstev Driving forces Neutral Neutral
PG15 Opremljenost gospodinjstev z belo tehniko Pressures Bad Bad
PG16 Splošno zdravstveno stanje glede na vrsto potrošene hrane in po dohodku gospodinjstva Impacts Bad Bad
PO01 Letni izpusti TGP po Odločbi 406/2009/ES Pressures Good Good Good Good
PO02 Izpusti CO2 iz novih in vseh osebnih vozil Pressures Bad Bad Bad Bad Neutral
PO03 Delež OVE v energiji goriv za pogon vozil Driving forces Good Good Bad Bad Bad
PO04 Potniški kilometri v javnem potniškem prevozu Driving forces Bad Bad Bad Bad
PO05 Trajnostni tovorni prevoz Driving forces Bad Bad Good Good
PO06 Finančni vzvod spodbud v javnem sektorju Responses Bad Neutral Neutral Neutral
PO07 Zmanjšanje izpustov CO2 z ukrepi v javnem sektorju Responses Bad Bad Bad Bad
PO08 Površina energetsko saniranih stavb v javnem sektorju Responses Good Good Good Good
PO09 Intenzivnost CO2 v komercialnem in institucionalnem sektorju Responses Bad Good Good Good
PO10 Izboljšanje energetske učinkovitosti v stanovanjskem sektorju Responses Good Neutral Bad Bad
PO11 Specifični izpusti CO2 v stanovanjskem sektorju Responses Bad Good Good Good
PO12 Delež OVE v rabi goriv v široki rabi Responses Bad Bad Bad Bad
PO13 Intenzivnost izpustov TGP pri prireji mleka in govejega mesa Responses Neutral Bad Neutral Neutral Neutral
PO14 Racionalno gnojenje kmetijskih rastlin z dušikom - poraba dušikovih mineralnih gnojil Pressures Good Good Neutral Neutral Neutral
PO15 Bruto bilančni presežek dušika Responses Neutral Good Neutral Neutral Neutral
PO16 Učinkovitejše kroženje dušika v kmetijstvu – površina zemljišč v ukrepu Ekološko kmetovanje Responses Good Good Good Good Good
PO17 Ukrepi za učinkovitejše kroženje dušika v kmetijstvu – površine njiv in vrtov v ukrepih, ki zahtevajo gnojenje na podlagi hitrih talnih ali rastlinskih testov Responses Neutral Good Good Good Good
PO18 Finančne spodbude za URE in OVE v industriji neETS Responses Neutral Neutral Bad Bad
PO19 Delež OVE v rabi goriv v industriji neETS Responses Bad Bad Bad Bad
PO20 Izpusti TGP zaradi puščanja naprav z F-plini Pressures Neutral Neutral Neutral Neutral
PO21 Količina odloženih biorazgradljivih odpadkov Driving forces Good Good Good Good
PO22 Emisijska produktivnost Responses Neutral Neutral Neutral Neutral
PO23 Implicitna stopnja obdavčitve energije Responses Neutral Neutral Good Good
PO24 Spodbude, ki so v nasprotju s cilji zmanjševanja izpustov TGP Responses Good Good Bad Bad
PO25 Zelena delovna mesta Responses Neutral Neutral Neutral Neutral
PO26 Spodbujanje eko-inovacij za prehod v nizko ogljično družbo Responses Neutral Neutral Neutral Neutral
PO27 Letni izpusti TGP iz ETS Pressures Good Neutral
PO28 Delež energetsko učinkovitih sistemov daljinskega ogrevanja Driving forces Bad Bad
PO29 Proizvodnja električne energije iz OVE Responses Neutral Neutral
PO30 Samooskrba z električno energijo iz OVE Pressures Neutral Neutral
PO31 Neto izpusti TGP Pressures Neutral Good Bad Bad
PO32 Izpusti TGP zaradi spremembe rabe zemljišč Pressures Good Good Good Good
PO33 Površina obnovljenih gozdov glede na vrsto obnove Responses Neutral Neutral Neutral Neutral
PO34 Razmerje razvojnih faz gozda State Bad Bad Bad Bad
PO35 Izpusti TGP zaradi goznih požarov Pressures Good
PP01 Ekonomska škoda zaradi podnebnih sprememb Impacts Bad Bad Bad Neutral Neutral
PP04 Temperatura State Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad
PP05 Triglavski ledenik Impacts Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad
PP06 Dolžina letne rastne dobe Impacts Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
PP07 Ekstremni temperaturni dogodki State Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad
PP09 Padavine State Bad Bad Bad
PP10 Ekstremni padavinski dogodki State Bad Bad Bad
PP11 Temperaturni primanjkljaj in presežek State Neutral Neutral
PP12 Hidrološka suša površinskih vod State Neutral Neutral
PP13 Hidrološka suša podzemnih voda State Bad Bad Bad
PP14 Kmetijske suše Impacts Bad Bad
PP15 Suša v tleh State Bad
PP16 Požari v naravnem okolju State
PR01 Obseg in sestava potniškega prevoza in prometa Driving forces Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad
PR02 Obseg in sestava blagovnega prevoza in prometa Driving forces Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad
PR03 Vlaganja v prometno infrastrukturo Driving forces Good Neutral Bad Bad Bad Bad
PR04 Raba končne energije v prometu Pressures Bad Bad Bad Bad Bad Bad
PR05 Zunanji stroški prometa Impacts Bad
PR06 Ozaveščenost javnosti o vplivih prometa na okolje Responses Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
PR07 Vplivi prometa na kakovost zraka v mestih State Bad Bad Bad Bad Bad Bad
PR08 Izpusti onesnaževal zraka iz prometa Pressures Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
PR09 Izpusti toplogrednih plinov iz prometa Pressures Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad
PR10 Število prometnih nesreč, žrtev in poškodovanih v cestnem in železniškem prometu Impacts Neutral Neutral Neutral Neutral
PR11 Lastništvo osebnih avtomobilov Driving forces Bad Bad Bad Bad Bad Bad
PR12 Starost voznega parka Driving forces Bad Bad Bad Bad Bad Bad Neutral
PR13 Uvajanje alternativnih vrst goriv v prometu Driving forces Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad
PR14 Izdatki za osebno mobilnost Driving forces Bad Bad Bad Bad
PR15 Zaračunavanje prometnih stroškov Responses Bad
PR16 Cene pogonskih goriv Responses Neutral Neutral
PR17 Kakovost goriv v prometu Pressures Good Good Good Good Good
PR19 Celostne prometne strategije občin in regij Responses Good Good Good
PR20 Energijska učinkovitost in specifični izpusti CO2 iz prometa Pressures Good
PR21 Uvajanje novih tehnologij v prometu Driving forces Bad Bad
PR22 Število električnih vozil Driving forces Good
SE01 Bruto domači proizvod (BDP) – vpliv ekonomskega razvoja na okolje Driving forces Neutral Bad
SE02 Demografske spremembe in vpliv na okolje Driving forces Neutral Bad Bad
SE03 Indeks človekovega razvoja Driving forces Neutral Neutral
SE04 Pričakovana življenjska doba in umrljivost dojenčkov Impacts Good Good
SE05 Izobraženost prebivalstva in zeleni prehod Driving forces Neutral Good
SE06 Stopnja tveganja revščine Driving forces Neutral Bad
SE07 Struktura gospodarstva in zeleni prehod Driving forces Neutral Neutral
SE08 Ekološki odtis Pressures Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad
SE09 Izdatki za raziskave in razvoj Driving forces Bad
SE10 Raba interneta Driving forces Good
SE11 Indeks srečnega planeta Responses Neutral
TP01 Pokrovnost in raba tal State Neutral Neutral Neutral
TP02 Funkcionalno razvrednotena območja State Neutral Neutral Bad Neutral
TP03 Pozidava Pressures Bad Bad Bad
TP04 Onesnaževala v tleh State Neutral
TP06 Raba tal na vodovarstvenih območjih State Neutral
TP07 Potencialno onesnažena območja Pressures Bad
TU01 Razvoj in razporeditev turizma Driving forces Neutral Neutral Neutral
TU02 Obisk naravnih znamenitosti Driving forces Good Good
TU03 Zeleni ključ Responses Good
VD01 Indeks izkoriščanja vode Pressures Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
VD02 Čiščenje odpadnih voda na komunalnih in skupnih čistilnih napravah Pressures Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
VD03 Letna rečna bilanca State Neutral Neutral Neutral Neutral Bad Bad Bad Bad Bad Bad
VD05 Nitrati v podzemni vodi State Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
VD06 Pesticidi v podzemni vodi State Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
VD07 Fosfor v jezerih State Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Good Good
VD08 Kakovost pitne vode State Neutral Neutral Neutral Neutral Bad Bad Bad Bad
VD09 Kakovost celinskih kopalnih voda Impacts Good Good Good Good Good Good Neutral Neutral Neutral Neutral
VD10 Hranila in biokemijska potreba po kisiku v rekah State Neutral Neutral Neutral Neutral Good Good Good Good Good Good Good Neutral
VD11 Kakovost podzemne vode State Neutral Good Neutral
VD12 Kemijsko in ekološko stanje površinskih voda State Neutral Neutral Neutral Good
VD14 Vodne pravice Responses Neutral Neutral Neutral Neutral
VD15 Količinsko obnavljanje podzemne vode State Bad Neutral Neutral Good Good Bad Bad
VD16 Vodovarstvena območja Responses Neutral Neutral Neutral
VD17 Površinske vode in vodna zemljišča State Good
ZD01 Umrljivost dojenčkov zaradi bolezni dihal Impacts Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
ZD02 Astma in alergijske bolezni pri otrocih Impacts Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
ZD03 Izpostavljenost prebivalcev in otrok onesnaženemu zraku zaradi delcev PM₁₀ Impacts Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad
ZD04 Hidrični izbruhi (epidemije) Impacts Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
ZD05 Dostop do pitne vode Responses Neutral Neutral Neutral Neutral Bad Bad Bad Bad Bad
ZD07 Spremljanje onesnaženosti zraka z uporabo epifitskih lišajev State Bad
ZD08 Izpostavljenost srnjadi kovinam (svincu, kadmiju) in fluoridom Impacts Neutral
ZD09 Kritični vnosi in prekomerne obremenitve ekosistemov z dušikom in žveplom Driving forces Bad
ZD10 Biomonitoring zračnega useda kovin in dušika Impacts Neutral Bad
ZD12 Incidenca levkemije pri otrocih Impacts Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
ZD13 Incidenca kožnega melanoma pri odraslih Impacts Bad Bad Bad Bad Bad Bad
ZD14 Izpostavljenost otrok povišani ravni hrupa zaradi cestnega prometa v Ljubljani Impacts Bad Bad
ZD15 Vnos kovin v človeško telo s hrano Impacts Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
ZD16 Vsebnost dioksinov v človeškem mleku Impacts Neutral
ZD17 Vsebnost svinca v krvi otrok na območju Zgornje Mežiške doline Impacts Neutral Neutral Neutral Good Good Good
ZD18 Umrljivost zaradi bolezni dihal Impacts Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
ZD19 Izbruhi okužb s hrano Impacts Good Good Good Good Good Good
ZD20 Število umrlih v obdobju vročinskih valov Impacts Neutral Neutral Bad Bad
ZD21 Incidenca okužb s hrano Impacts Bad Bad Bad Bad Bad Bad
ZD22 Izpostavljenost prebivalcev alergenemu cvetnemu prahu Impacts Neutral Neutral
ZD23 Izpostavljenost otrok povišani ravni hrupa zaradi cestnega prometa v Novi Gorici Impacts Neutral
ZD24 Delež prebivalcev, ki živijo na poplavno ogroženih območjih State Neutral
ZD25 Prijavljeni primeri Lymske borelioze in klopnega meningoencefalitisa v Sloveniji Impacts Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad
ZD26 Pričakovana življenjska doba ob rojstvu Driving forces Good Good Good Neutral
ZD27 Izpostavljenost otrok povišani ravni hrupa zaradi cestnega prometa v Mariboru Impacts Neutral
ZD28 Obstojna organska onesnaževala Impacts Neutral
ZD29 Izpostavljenost prebivalcev ozonu Impacts Bad Bad Bad Bad
ZD30 Izpostavljenost ultra-finim delcem (nanodelcem) iz zraka Impacts Neutral
ZD31 Vpliv izpostavljenosti onesnaženemu zraku zaradi delcev PM₂.₅ na zdravje ljudi Impacts Neutral Neutral
ZD32 Incidenca malignega mezotelioma in umrljivost Impacts Bad Bad Bad
ZD33 Izpostavljenost odraslih arzenu in ocena tveganja za zdravje Impacts Good
ZD34 Izpostavljenost odraslih svincu in ocena tveganja za zdravje Impacts Neutral
ZR05 Onesnaženost zraka z žveplovim dioksidom State Good Good Good Good Good Good Good
ZR06 Onesnaženost zraka z dušikovim dioksidom State Good Good Good Good Good Good
ZR07 Onesnaženost zraka z ozonom State Bad Bad Bad Bad
ZR08 Onesnaženost zraka z delci PM₁₀ in PM₂.₅ State Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Bad Bad Bad Bad Bad
ZR09 Izpusti snovi, ki povzročajo zakisovanje in evtrofikacijo Pressures Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good
ZR10 Izpusti predhodnikov ozona Pressures Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good
ZR11 Kakovost zraka State Neutral
ZR12 Izpusti težkih kovin Pressures Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
ZR13 Izpusti obstojnih organskih onesnaževal (POPs) Driving forces Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Bad
ZR14 Projekcije izpustov onesnaževal zraka Pressures Neutral Neutral
ZR15 Izpusti delcev v zrak Pressures Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
ZR16 Vsebnost žvepla v gorivih Pressures Good Good
ZR17 Kemijska sestava delcev PM10 State Bad Bad
ZR18 Vpliv ozona na vegetacijo Impacts Bad
ZR19 Zdravstveni stroški, ki so posledica onesnaževanja zraka zaradi prometa Responses Neutral
ZR20 Financiranje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka Responses Good