KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Neutral

V Sloveniji odkupne cene najpomembnejših kmetijskih proizvodov sledijo trendom gibanja cen pomembnejših kmetijskih trgov, svetovnih ali v regiji. Cena žit je blizu ravni evropskega povprečja, cena govejega mesa je pod evropskim povprečjem, cena jajc in prašičjega mesa pa nad evropskim povprečjem. Slovenija izstopa z odkupnimi cenami mleka, ki je najnižja med državami članicami EU.


Odkupne (tržne) cene so eden ključnih ekonomskih parametrov za spremljanje vrednosti proizvodnje in dohodkovnega položaja proizvajalcev. Kazalnik prikazuje povprečne letne odkupne cene najpomembnejših kmetijskih proizvodov pri odkupovalcih (pravilniki o tržno-informacijskem sistemu) v Slovenji in jih primerja s povprečjem EU.


Grafi

Slika KM32-1: Odkupna cena mladih bikov - R3 v obdobju 2002–2020
Viri: 

ARSKTRP, 2021; Evropska komisija, 2021; preračuni KIS

Prikaži podatke

Slovenija [EUR/t]

Povprečje EU [EUR/t]

2002

2443,24

2675,12

2003

2438,16

2701,80

2004

2403,94

2688,54

2005

2732,53

2918,84

2006

2895,89

3158,16

2007

2903,41

3014,72

2008

3032,60

3195,82

2009

3007,03

3193,78

2010

2987,76

3195,68

2011

3360,72

3520,86

2012

3689,67

3837,31

2013

3557,85

3815,85

2014

3430,89

3676,03

2015

3497,41

3772,25

2016

3371,27

3674,79

2017

3425,72

3796,87

2018

3520,81

3794,78

2019

3459,03

3585,99

2020

3196,61

3534,42

Slika KM32-2: Odkupna cena pitanih prašičev - E razred v obdobju 2002–2020
Viri: 

ARSKTRP, 2021; Evropska komisija, 2021; preračuni KIS

Prikaži podatke

Slovenija [EUR/t]

Povprečje EU [EUR/t]

2002

1484,98

1355,13

2003

1371,38

1272,56

2004

1370,93

1383,55

2005

1486,66

1390,41

2006

1478,57

1452,27

2007

1365,53

1351,71

2008

1501,64

1532,39

2009

1377,82

1422,15

2010

1368,52

1402,36

2011

1510,25

1531,87

2012

1683,80

1705,17

2013

1696,21

1754,77

2014

1634,35

1565,97

2015

1548,78

1395,78

2016

1562,32

1459,60

2017

1680,16

1607,13

2018

1560,03

1420,45

2019

1808,11

1690,66

2020

1737,04

1601,36

Slika KM32-3: Odkupna cena pitovnih piščancev v obdobju 2003–2020
Viri: 

ARSKTRP, 2021; Evropska komisija, 2021; preračuni KIS

Prikaži podatke

Slovenija [EUR/t]

Povprečje EU [EUR/t]

2003

1929,89

1444,08

2004

1898,14

1478,28

2005

1786,98

1492,46

2006

1715,77

1513,04

2007

1837,86

1757,88

2008

1961,43

1803,03

2009

1877,35

1696,71

2010

1925,59

1700,98

2011

2003,23

1870,41

2012

2023,38

1919,28

2013

2080,09

1949,44

2014

2004,40

1910,49

2015

1990,56

1868,69

2016

1938,69

1782,48

2017

1924,37

1822,84

2018

2119,49

1870,49

2019

2100,41

1872,75

2020

2079,29

1841,15

Slika KM32-4: Odkupna cena mleka v obdobju 2003–2020
Viri: 

ARSKTRP, 2021; Evropska komisija, 2021; preračuni KIS

Prikaži podatke

Slovenija [EUR/t]

Povprečje EU [EUR/t]

2003

274,84

302,03

2004

266,10

295,54

2005

262,14

289,68

2006

264,25

279,67

2007

280,31

320,73

2008

329,78

346,90

2009

258,98

265,12

2010

268,49

305,58

2011

304,73

339,89

2012

301,43

326,68

2013

323,03

365,05

2014

346,67

371,71

2015

283,33

308,27

2016

252,80

284,54

2017

303,20

348,55

2018

303,03

341,11

2019

326,17

344,81

2020

314,01

341,17

Slika KM32-5: Odkupna cena jajc (L in M) v obdobju 2003–2020
Viri: 

ARSKTRP, 2021; Evropska komisija, 2021; preračuni KIS

Prikaži podatke

Slovenija [EUR/t]

Povprečje EU [EUR/t]

2003

1238,62

1105,71

2004

1198,14

863,31

2005

1153,27

860,82

2006

1173,56

957,26

2007

1191,96

1104,11

2008

1309,09

1132,08

2009

1249,63

1198,88

2010

1244,41

1116,77

2011

1288,40

1150,60

2012

1336,30

1623,50

2013

1439,10

1289,50

2014

1427,42

1275,67

2015

1414,11

1288,83

2016

1370,67

1134,69

2017

1410,65

1406,94

2018

1406,06

1326,67

2019

1381,56

1283,74

2020

1385,11

1278,13

Slika KM32-6: Odkupna cena krušne pšenice v obdobju 2005–2020
Viri: 

ARSKTRP, 2021; Evropska komisija, 2021; preračuni KIS

Prikaži podatke

Slovenija [EUR/t]

Povprečje EU [EUR/t]

2005

123,02

114,16

2006

128,88

128,10

2007

193,31

191,59

2008

217,93

204,04

2009

146,53

129,89

2010

167,03

158,56

2011

247,80

221,23

2012

227,62

225,70

2013

219,59

213,48

2014

192,32

182,24

2015

189,24

174,95

2016

162,04

152,53

2017

170,91

162,74

2018

189,27

175,65

2019

193,89

180,83

2020

180,89

184,62

Slika KM32-7: Odkupna cena koruze za krmo v obdobju 2005–2020
Viri: 

ARSKTRP, 2021; Evropska komisija, 2021; preračuni KIS

Prikaži podatke

Slovenija [EUR/t]

Povprečje EU [EUR/t]

2005

102,97

119,70

2006

113,23

134,53

2007

180,93

187,69

2008

188,23

190,92

2009

121,29

130,26

2010

155,75

165,26

2011

218,39

221,37

2012

208,64

219,97

2013

219,18

204,14

2014

169,13

165,52

2015

141,62

158,10

2016

153,51

159,99

2017

161,05

162,62

2018

163,78

166,28

2019

148,87

163,38

2020

144,06

170,18


Cilji

  • Zagotavljanje visokih standardov varne in kakovostne hrane.
  • Primerljiv dohodkovni položaj (kmetij).
  • Stabilnost dohodka (kmetij).
  • Krepitev agroživilskih verig in izboljšanje položaja kmeta v verigi.
  • Ohranitev proizvodnega potenciala in obsega kmetijskih zemljišč.

 


Kmetijstvo je gospodarska dejavnost s posebnimi značilnostmi, ki jo opredeljujejo velika odvisnost od naravnih dejavnikov, razmeroma velika nemobilnost proizvodnih dejavnikov, specifične značilnosti ponudbe in povpraševanja na kmetijskih trgih z večanjem nestabilnosti globalnih kmetijskih trgov ter poseben družbeni interes za stanje in razvoj kmetijstva. Uresničevanje dolgoročnih strateških usmeritev je mogoče samo v stabilnih ekonomskih razmerah za kmetovanje.

Odkupne cene kmetijskih proizvodov v Sloveniji so v pretežni meri pod vplivom gibanja odkupnih cen v pomembnejših državah proizvajalkah oziroma državah v regiji. V analiziranem obdobju so odkupne cene izbranih kmetijskih proizvodov v Sloveniji blizu ravni evropskega povprečja ali pa nekoliko pod njim.

Nihanja odkupnih cen analiziranih živinorejskih proizvodov so v pretežni meri posledica političnih razmer v svetu in s tem tudi odraz povpraševanja po proizvodih na svetovni ravni, delno pa tudi nihanja cen krme (perutninarstvo in prašičereja) in drugih stroškov prireje. Nihanja cen rastlinskih proizvodov pa so tipično bolj pogojena z razmerami za pridelavo na širših območjih in s tem razpoložljivimi količinami, v manjši meri pa na njih vpliva tudi gibanje cen inputov (gorivo, gnojila, ipd.).

Pri govejem mesu so slovenske cene vseskozi nižje od povprečnih evropskih cen. Cene govejega mesa so bile v porastu do leta 2012, nato pa je sledilo obdobje stagnacije. Od leta 2018 so se cene govejega mesa zniževale. Pri prašičih so bile cene pitovnih kategorij nad evropskim povprečjem še dve leti po vstopu Slovenije v EU (2004), nato pa do leta 2014 pod njem. V letu 2014 so se cene prašičev v EU znižale bolj kot v Sloveniji, tako da od takrat ponovno beležimo raven cen nad evropskim povprečjem. Zaradi regionalne omejenosti trga z mesom piščancev (brojlerjev) so povprečne odkupne cene vseskozi nad povprečjem EU, se pa prilagajajo gibanju cen na evropskih trgih in so kljub občasnim nihanjem v porastu. Podobno kot pri piščančjem mesu tudi pri ceni jajc velja, da je ta praviloma nad EU povprečjem. Odkupne cene mleka sledijo trendom gibanja cen mleka pomembnejših proizvajalk v Evropi. Za Slovenijo je značilno, da pri odkupni ceni mleka sodi v skupino držav članic EU z najnižjimi odkupnimi cenami mleka.

Cene žit so v precejšni meri odvisne od letine, tako po količini kot tudi po kakovosti. Tako so tudi pri pšenici in koruzi med leti precejšna cenovna nihanja med letinami. Delno na gibanje cen vpliva tudi povpraševanje na svetovnem trgu ter gibanje cen surovin, kot so nafta in surovine za proizvodnjo gnojil. Za obe žiti velja, da so povprečne odkupne cene v Sloveniji v analiziranem obdobju zelo blizu povprečju EU.

Za interpretacijo doseganja oziroma zasledovanja ekonomskih strateških usmeritev  razvoja slovenskega kmetijstva je ob odkupnih cenah potrebna tudi vzporedna analiza drugih ekonomskih kazalnikov in fizičnega obsega proizvodnje. Med drugimi ekonomskimi kazalniki se najpogosteje interpretirajo tudi stroški proizvodnje (absolutno), indeksi cen inputov v kmetijstvu, stroškovno-prihodkovna pariteta, itd.


Cilji in pravna podlaga

Cilji povzeti po:

 

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov: podatki o tekočih odkupnih (tržnih) cenah posameznih kmetijskih proizvodov se za potrebe primerjave med državami članicami zbirajo v okviru ti. tržno-informacijskega sistema (TIS), kamor so dolžni poročati tisti odkupovalci, ki presegajo določen količinski prag odkupa, ki ga določijo države članice same (pravilniki o tržno-informacijskem sistemu). Odkupne cene veljajo za franko odkupovalec, kar pomeni, da so v odkupni ceni v neki meri lahko zajeti tudi stroški odkupa (kot je na primer pri mesu govedi to strošek prevoza) in je zato proizvajalčeva cena ustrezno nižja. Za Slovenijo zbira podatke Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP).

 

Področni pravilniki:

 

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: Povprečne letne odkupne cene so izračunane na podlagi mesečnih podatkov Evropske komisije, ki jih poročajo posamezne države članice EU. Za Slovenijo zbira in poroča podatke Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP).

 

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Tržne cene kmetijskih proizvodov

EUR/t

Evropska komisija: https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardPrice/DashboardMarketPrices.html

2002/2003/2005 – 2020

Druga četrtina tekočega leta za preteklo leto

Enkrat na leto

22.3.2021

Da

 

Opredelitev kazalca:

 

  • Relevantnost kazalca: 2

1=globalno, 2=EU, 3=nacionalno

 

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1= uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2=podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3=interni podatki

 

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafih): 1

1=vsaj 10-leten niz podatkov

2=vsaj 5-leten niz podatkov

3=manj kot 5-leten niz podatkov

 

Drugi podatki

 

Metodologija zbiranja podatkov: enaka za vse države članice EU.

 

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: enaka za vse države članice EU.

 

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Tržne cene kmetijskih proizvodov

EUR/t

Evropska komisija:

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardPrice/DashboardMarketPrices.html

2002/2003/2005 – 2020

Druga četrtina tekočega leta za preteklo leto

Enkrat na letno

22.3.2021

Da

 

Drugi viri in literatura

Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 - »Zagotovimo.si hrano za jutri«. Uradni list RS, št. 25/11.
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO80 (29. mar. 2021)

Resolucija o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021«. Uradni list RS, št. 8/2020.
https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0203 (29. mar. 2021)