KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

V Sloveniji odkupne cene najpomembnejših kmetijskih proizvodov sledijo trendom gibanja cen pomembnejših kmetijskih trgov, svetovnih ali v regiji. Cena žit je blizu ravni evropskega povprečja, cena govejega mesa je pod evropskim povprečjem, cena jajc in prašičjega mesa pa nad evropskim povprečjem. Slovenija izstopa z odkupnimi cenami mleka, ki je najnižja med državami članicami EU.


Odkupne (tržne) cene so eden ključnih ekonomskih parametrov za spremljanje vrednosti proizvodnje in dohodkovnega položaja proizvajalcev. Kazalnik prikazuje povprečne letne odkupne cene najpomembnejših kmetijskih proizvodov pri odkupovalcih (pravilniki o tržno-informacijskem sistemu) v Slovenji in jih primerja s povprečjem EU.


Grafi

Slika KM32-1: Odkupna cena mladih bikov - R3 v obdobju 2002–2020
Viri:

ARSKTRP, 2021; Evropska komisija, 2021; preračuni KIS

Prikaži podatke
Slovenija [EUR/t] Povprečje EU [EUR/t]
2002 2443,24 2675,12
2003 2438,16 2701,80
2004 2403,94 2688,54
2005 2732,53 2918,84
2006 2895,89 3158,16
2007 2903,41 3014,72
2008 3032,60 3195,82
2009 3007,03 3193,78
2010 2987,76 3195,68
2011 3360,72 3520,86
2012 3689,67 3837,31
2013 3557,85 3815,85
2014 3430,89 3676,03
2015 3497,41 3772,25
2016 3371,27 3674,79
2017 3425,72 3796,87
2018 3520,81 3794,78
2019 3459,03 3585,99
2020 3196,61 3534,42
Slika KM32-2: Odkupna cena pitanih prašičev - E razred v obdobju 2002–2020
Viri:

ARSKTRP, 2021; Evropska komisija, 2021; preračuni KIS

Prikaži podatke
Slovenija [EUR/t] Povprečje EU [EUR/t]
2002 1484,98 1355,13
2003 1371,38 1272,56
2004 1370,93 1383,55
2005 1486,66 1390,41
2006 1478,57 1452,27
2007 1365,53 1351,71
2008 1501,64 1532,39
2009 1377,82 1422,15
2010 1368,52 1402,36
2011 1510,25 1531,87
2012 1683,80 1705,17
2013 1696,21 1754,77
2014 1634,35 1565,97
2015 1548,78 1395,78
2016 1562,32 1459,60
2017 1680,16 1607,13
2018 1560,03 1420,45
2019 1808,11 1690,66
2020 1737,04 1601,36
Slika KM32-3: Odkupna cena pitovnih piščancev v obdobju 2003–2020
Viri:

ARSKTRP, 2021; Evropska komisija, 2021; preračuni KIS

Prikaži podatke
Slovenija [EUR/t] Povprečje EU [EUR/t]
2003 1929,89 1444,08
2004 1898,14 1478,28
2005 1786,98 1492,46
2006 1715,77 1513,04
2007 1837,86 1757,88
2008 1961,43 1803,03
2009 1877,35 1696,71
2010 1925,59 1700,98
2011 2003,23 1870,41
2012 2023,38 1919,28
2013 2080,09 1949,44
2014 2004,40 1910,49
2015 1990,56 1868,69
2016 1938,69 1782,48
2017 1924,37 1822,84
2018 2119,49 1870,49
2019 2100,41 1872,75
2020 2079,29 1841,15
Slika KM32-4: Odkupna cena mleka v obdobju 2003–2020
Viri:

ARSKTRP, 2021; Evropska komisija, 2021; preračuni KIS

Prikaži podatke
Slovenija [EUR/t] Povprečje EU [EUR/t]
2003 274,84 302,03
2004 266,10 295,54
2005 262,14 289,68
2006 264,25 279,67
2007 280,31 320,73
2008 329,78 346,90
2009 258,98 265,12
2010 268,49 305,58
2011 304,73 339,89
2012 301,43 326,68
2013 323,03 365,05
2014 346,67 371,71
2015 283,33 308,27
2016 252,80 284,54
2017 303,20 348,55
2018 303,03 341,11
2019 326,17 344,81
2020 314,01 341,17
Slika KM32-5: Odkupna cena jajc (L in M) v obdobju 2003–2020
Viri:

ARSKTRP, 2021; Evropska komisija, 2021; preračuni KIS

Prikaži podatke
Slovenija [EUR/t] Povprečje EU [EUR/t]
2003 1238,62 1105,71
2004 1198,14 863,31
2005 1153,27 860,82
2006 1173,56 957,26
2007 1191,96 1104,11
2008 1309,09 1132,08
2009 1249,63 1198,88
2010 1244,41 1116,77
2011 1288,40 1150,60
2012 1336,30 1623,50
2013 1439,10 1289,50
2014 1427,42 1275,67
2015 1414,11 1288,83
2016 1370,67 1134,69
2017 1410,65 1406,94
2018 1406,06 1326,67
2019 1381,56 1283,74
2020 1385,11 1278,13
Slika KM32-6: Odkupna cena krušne pšenice v obdobju 2005–2020
Viri:

ARSKTRP, 2021; Evropska komisija, 2021; preračuni KIS

Prikaži podatke
Slovenija [EUR/t] Povprečje EU [EUR/t]
2005 123,02 114,16
2006 128,88 128,10
2007 193,31 191,59
2008 217,93 204,04
2009 146,53 129,89
2010 167,03 158,56
2011 247,80 221,23
2012 227,62 225,70
2013 219,59 213,48
2014 192,32 182,24
2015 189,24 174,95
2016 162,04 152,53
2017 170,91 162,74
2018 189,27 175,65
2019 193,89 180,83
2020 180,89 184,62
Slika KM32-7: Odkupna cena koruze za krmo v obdobju 2005–2020
Viri:

ARSKTRP, 2021; Evropska komisija, 2021; preračuni KIS

Prikaži podatke
Slovenija [EUR/t] Povprečje EU [EUR/t]
2005 102,97 119,70
2006 113,23 134,53
2007 180,93 187,69
2008 188,23 190,92
2009 121,29 130,26
2010 155,75 165,26
2011 218,39 221,37
2012 208,64 219,97
2013 219,18 204,14
2014 169,13 165,52
2015 141,62 158,10
2016 153,51 159,99
2017 161,05 162,62
2018 163,78 166,28
2019 148,87 163,38
2020 144,06 170,18

Cilji

  • Zagotavljanje visokih standardov varne in kakovostne hrane.
  • Primerljiv dohodkovni položaj (kmetij).
  • Stabilnost dohodka (kmetij).
  • Krepitev agroživilskih verig in izboljšanje položaja kmeta v verigi.
  • Ohranitev proizvodnega potenciala in obsega kmetijskih zemljišč.

 


Kmetijstvo je gospodarska dejavnost s posebnimi značilnostmi, ki jo opredeljujejo velika odvisnost od naravnih dejavnikov, razmeroma velika nemobilnost proizvodnih dejavnikov, specifične značilnosti ponudbe in povpraševanja na kmetijskih trgih z večanjem nestabilnosti globalnih kmetijskih trgov ter poseben družbeni interes za stanje in razvoj kmetijstva. Uresničevanje dolgoročnih strateških usmeritev je mogoče samo v stabilnih ekonomskih razmerah za kmetovanje.

Odkupne cene kmetijskih proizvodov v Sloveniji so v pretežni meri pod vplivom gibanja odkupnih cen v pomembnejših državah proizvajalkah oziroma državah v regiji. V analiziranem obdobju so odkupne cene izbranih kmetijskih proizvodov v Sloveniji blizu ravni evropskega povprečja ali pa nekoliko pod njim.

Nihanja odkupnih cen analiziranih živinorejskih proizvodov so v pretežni meri posledica političnih razmer v svetu in s tem tudi odraz povpraševanja po proizvodih na svetovni ravni, delno pa tudi nihanja cen krme (perutninarstvo in prašičereja) in drugih stroškov prireje. Nihanja cen rastlinskih proizvodov pa so tipično bolj pogojena z razmerami za pridelavo na širših območjih in s tem razpoložljivimi količinami, v manjši meri pa na njih vpliva tudi gibanje cen inputov (gorivo, gnojila, ipd.).

Pri govejem mesu so slovenske cene vseskozi nižje od povprečnih evropskih cen. Cene govejega mesa so bile v porastu do leta 2012, nato pa je sledilo obdobje stagnacije. Od leta 2018 so se cene govejega mesa zniževale. Pri prašičih so bile cene pitovnih kategorij nad evropskim povprečjem še dve leti po vstopu Slovenije v EU (2004), nato pa do leta 2014 pod njem. V letu 2014 so se cene prašičev v EU znižale bolj kot v Sloveniji, tako da od takrat ponovno beležimo raven cen nad evropskim povprečjem. Zaradi regionalne omejenosti trga z mesom piščancev (brojlerjev) so povprečne odkupne cene vseskozi nad povprečjem EU, se pa prilagajajo gibanju cen na evropskih trgih in so kljub občasnim nihanjem v porastu. Podobno kot pri piščančjem mesu tudi pri ceni jajc velja, da je ta praviloma nad EU povprečjem. Odkupne cene mleka sledijo trendom gibanja cen mleka pomembnejših proizvajalk v Evropi. Za Slovenijo je značilno, da pri odkupni ceni mleka sodi v skupino držav članic EU z najnižjimi odkupnimi cenami mleka.

Cene žit so v precejšni meri odvisne od letine, tako po količini kot tudi po kakovosti. Tako so tudi pri pšenici in koruzi med leti precejšna cenovna nihanja med letinami. Delno na gibanje cen vpliva tudi povpraševanje na svetovnem trgu ter gibanje cen surovin, kot so nafta in surovine za proizvodnjo gnojil. Za obe žiti velja, da so povprečne odkupne cene v Sloveniji v analiziranem obdobju zelo blizu povprečju EU.

Za interpretacijo doseganja oziroma zasledovanja ekonomskih strateških usmeritev  razvoja slovenskega kmetijstva je ob odkupnih cenah potrebna tudi vzporedna analiza drugih ekonomskih kazalnikov in fizičnega obsega proizvodnje. Med drugimi ekonomskimi kazalniki se najpogosteje interpretirajo tudi stroški proizvodnje (absolutno), indeksi cen inputov v kmetijstvu, stroškovno-prihodkovna pariteta, itd.


Metodologija

Cilji in pravna podlaga

Cilji povzeti po:

 

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov: podatki o tekočih odkupnih (tržnih) cenah posameznih kmetijskih proizvodov se za potrebe primerjave med državami članicami zbirajo v okviru ti. tržno-informacijskega sistema (TIS), kamor so dolžni poročati tisti odkupovalci, ki presegajo določen količinski prag odkupa, ki ga določijo države članice same (pravilniki o tržno-informacijskem sistemu). Odkupne cene veljajo za franko odkupovalec, kar pomeni, da so v odkupni ceni v neki meri lahko zajeti tudi stroški odkupa (kot je na primer pri mesu govedi to strošek prevoza) in je zato proizvajalčeva cena ustrezno nižja. Za Slovenijo zbira podatke Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP).

 

Področni pravilniki:

 

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: Povprečne letne odkupne cene so izračunane na podlagi mesečnih podatkov Evropske komisije, ki jih poročajo posamezne države članice EU. Za Slovenijo zbira in poroča podatke Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP).

 

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Tržne cene kmetijskih proizvodov

EUR/t

Evropska komisija: https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardPrice/DashboardMarketPrices.html

2002/2003/2005 – 2020

Druga četrtina tekočega leta za preteklo leto

Enkrat na leto

22.3.2021

Da

 

Opredelitev kazalca:

 

  • Relevantnost kazalca: 2

1=globalno, 2=EU, 3=nacionalno

 

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1= uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2=podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3=interni podatki

 

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafih): 1

1=vsaj 10-leten niz podatkov

2=vsaj 5-leten niz podatkov

3=manj kot 5-leten niz podatkov

 

Drugi podatki

 

Metodologija zbiranja podatkov: enaka za vse države članice EU.

 

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: enaka za vse države članice EU.

 

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Tržne cene kmetijskih proizvodov

EUR/t

Evropska komisija:

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardPrice/DashboardMarketPrices.html

2002/2003/2005 – 2020

Druga četrtina tekočega leta za preteklo leto

Enkrat na letno

22.3.2021

Da

 

Datum zajema podatkov
Drugi viri in literatura

Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 - »Zagotovimo.si hrano za jutri«. Uradni list RS, št. 25/11.
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO80 (29. mar. 2021)

Resolucija o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021«. Uradni list RS, št. 8/2020.
https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0203 (29. mar. 2021)