KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Po letu 2005 se je bruto bilančni presežek dušika gibal med 32 in 69 kg na ha kmetijskih zemljišč z neizrazitim trendom zmanjševanja. V povprečju zadnjega petletnega obdobja je bila ciljna vrednost (manj kot 50,4 kg na ha) dosežena. V letu 2022 se je bilančni presežek dušika glede na leto pred tem zelo povečal (od 46,2 na 69,1 kg na ha). Ciljna vrednost (manj kot 49,4 kg na ha) s tem ni bila dosežena. Povečanje presežka pripisujemo sušnim razmeram, ki so povzročile zmanjšanje odvzema dušika s kmetijskimi rastlinami.


Kazalec »bruto bilančni presežek dušika« je opisan s presežkom dušika v kmetijstvu. Kazalec pove, koliko dušika se potencialno izpere v vode, izgubi v zrak ali zadrži v tleh. Izgubam dušika se ne moremo v celoti izogniti, zato imamo praviloma vedno opraviti z bilančnim presežkom. Majhen bruto bilančen presežek dušika pomeni, da so bile izgube dušika iz hlevov, gnojišč in pri gnojenju majhne, vnos dušika na kmetijska zemljišča pa prilagojen potrebam rastlin. To pomeni, da je v sistemu krožilo le toliko dušika, kot je bilo potrebno. Manjši obseg kroženja dušika v kmetijstvu pomeni manjše izpuste didušikovega oksida, ki so v letu 2022 predstavljali 25,6 % vseh izpustov TGP v kmetijstvu.

Kazalec »bruto bilančni presežek dušika« je definiran z razliko med dušikom, ki ga izločijo rejne živali, dušikom iz drugih organskih gnojil, dušikom v mineralnih gnojilih, dušikom, ki pride na kmetijska zemljišča z biološko fiksacijo, depozicijo in semenom, na eni strani, in dušikom, ki ga s kmetijskih zemljišč odpeljemo s pridelki, na drugi strani. Podatki v nekoliko drugačnem kontekstu in obliki so prikazani tudi v kazalcu [KM22] Bilančni presežek dušika v kmetijstvu, ki sodi v osnovni nabor kazalcev okolja v Sloveniji (ARSO).


Grafi

Slika PO15-1: Bruto bilančni presežek N v letih 2005 do 2022 v primerjavi s ciljno vrednostjo kazalca (Vir: KIS)
Viri:

Kmetijski inštitut Slovenije

Prikaži podatke
Dejanske vrednosti kazalca [kg/ha] Ciljne vrednosti kazalca [kg/ha]
2005 40,69
2006 66,14
2007 57,16
2008 41,27
2009 51,35
2010 41,77
2011 46,38
2012 54,12
2013 66,15
2014 39,12
2015 41,69
2016 38,79
2017 61,40
2018 40,57
2019 40,38
2020 29,40
2021 46,21
2022 69,08 49,44
2023 49,01
2024 48,58
2025 48,15
2026 47,72
2027 47,29
2028 46,86
2029 46,43
2030 46

Cilji

Ciljna vrednost*1 bruto bilančnega presežka dušika za leto 2020 je 53 kg N/ha. Ciljne vrednosti po letu 2020 formalno niso določene, zato v kazalcu prikazujemo vrednosti, ki izhajajo iz scenarija z obstoječimi ukrepi, ki je bil v letu 2023 pripravljen za potrebe posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) (46 kg N na ha v letu 2030).

Opomba:

*1   Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 s pogledom do leta 2030 navaja ciljno vrednost 17 kg na ha. Gre za vrednost, ki se nanaša na neto bilančni presežek N in je bila v operativni program zapisana pomotoma. Primerljiva ciljna vrednost za bruto bilančni presežek N je 53 kg na ha na leto. Zaradi sprememb metodologije v letih 2017 in 2019 (upoštevanje kuncev, digestatov in kompostov) se je bruto bilančni presežek v celotnem obdobju povečal za približno 1 kg N na ha. Ciljna vrednost ob tem ni bila korigirana.


V daljšem časovnem obdobju se je bruto bilančni presežek dušika zelo zmanjšal. Analiza trenda kaže, da so bili v obdobju okoli leta 1990 presežki na ravni države nad 40.000 ton, v zadnjem obdobju pa so padli pod 20.000 ton. V povprečju daljšega obdobja se je presežek zmanjševal s trendom 766 kg na leto. Zmanjševal se je vnos dušika z živinskimi gnojili (174 ton na leto) in mineralnimi gnojili (238 ton na leto), ob tem pa se je odvzem dušika s pridelkom kmetijskih rastlin povečeval (v povprečju za 376 ton na leto (podatki niso grafično prikazani)). Po letu 2005 se je bilančni presežek dušika gibal med 29 in 69 kg na ha kmetijskih zemljišč z neizrazitim trendom zmanjševanja.

V letu 2022 se je bilančni presežek dušika glede na leto pred tem zelo povečal (od 46,2 na 69,1 kg na ha). Ciljna vrednost (manj kot 49,4 kg na ha) s tem ni bila dosežena. Preseženo ciljno vrednost v 2022 pripisujemo sušnim razmeram. Odvzem dušika s kmetijskimi rastlinami se je v letu 2022 glede na leto 2021 zmanjšal za 26 %. Zaradi tega se je kljub zmanjšanju skupnega vnosa dušika (za 3,4 %) bilančni presežek povečal. V povprečju zadnjega petletnega obdobja je bila ciljna vrednost (manj kot 50,4 kg na ha) dosežena (povprečje 2018–2022 je bilo 45,1 kg N na ha).

Za bilančni presežek dušika so značilna precejšnja nihanja med leti. Ta so predvsem posledica nihanj v odvzemih dušika s kmetijskimi rastlinami, slednja pa od razmer za rast kmetijskih rastlin. Največje presežke dušika beležimo v sušnih letih, ko kmetje kmetijske rastline pognojijo za pričakovan pridelek, ta pa zaradi pomanjkanja vode ni realiziran.

Kmetijska politika prispeva k zmanjšanju bruto bilančnega presežka dušika tako prek ukrepov Programa razvoja podeželja 2014–2020 in Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Naložbe v osnovna sredstva, Kmetijsko okoljsko podnebna plačila (KOPOP), Ekološko kmetovanje idr.) kot tudi s financiranjem Javne službe kmetijskega svetovanja. K zmanjševanju bilančnega presežka dušika prispeva tudi splošen napredek kmetijskega sistema znanja in inovacij. Pri tem velja izpostaviti donosnejše in odpornejše sorte kmetijskih rastlin, izboljšane postopke gnojenja z mineralnimi in živinskimi gnojili ter namakanje kmetijskih rastlin.


Metodologija

Cilji povzeti po:
Cilji so povzeti po Operativnem programu ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP). Ciljne vrednosti za obdobje po letu 2020 formalno niso določene, zato smo privzeli vrednosti, ki izhajajo iz scenarija z obstoječimi ukrepi, ki je bil v letu 2023 pripravljen za potrebe posodobitve NEPN.

Metodologija zbiranja podatkov:

Podatke o bruto bilančnem presežku dušika pripravlja Kmetijski inštitut Slovenije, objavlja pa SURS pod imenom »bruto zaloga dušika«. Način zbiranja je opisan v metodoloških pojasnilih*2.

Metodologija obdelave podatkov:

Poseben izračun kazalca ni potreben.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Bruto bilančni presežek dušika (tudi bruto zaloga dušika)

kg/ha

KIS

20052020

januarja za predpreteklo leto

enkrat letno

06.11.
2023

da

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 2

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): /

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Opomba:

*2   http://www.stat.si/statweb/File/DocSysFile/8284.

Datum zajema podatkov

Related indicators