KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

Izpusti TGP zaradi spremembe rabe zemljišč v splošnem kažejo padajoč trend. Izpusti TGP zaradi krčitev gozdov so se v letu 2021 zmanjšali za 0,5 % glede na leto prej, pri čemer več kot polovico oz. skoraj 62 % teh izpustov nastane zaradi osnovanja kmetijskih zemljišč. Izpusti TGP zaradi sprememb rabe zemljišč v pozidana in sorodna zemljišča so se glede na leto prej zmanjšali za 2,8 %. Največji delež izpustov (slabih 66 %) je prispevalo širjenje pozidanih in sorodnih zemljišč na kmetijska zemljišča.


Kazalec Izpusti TGP zaradi spremembe rabe zemljišč vključuje dva podkazalca, in sicer izpusti TGP, ki so posledica krčitev gozdov, in izpusti TPG, ki so posledica širjenja pozidanih in sorodnih zemljišč. Prvi podkazalec kaže gibanje izpustov, ki nastanejo zaradi spreminjanja gozdnih zemljišč v ostale rabe zemljišč, npr. njivske površine, travinje itd. Kazalec je pomemben, saj krčitve gozdov povezujemo tudi z izgubo habitatov prostoživečih živali in vplivi na biotsko raznovrstnost ter podobo krajine. Drugi podkazalec kaže gibanje izpustov, ki so rezultat spreminjanja rabe (ostalih) zemljišč v pozidana in sorodna zemljišča, kar vključuje vsa zemljišča na katerih so stavbe, ceste, parkirni prostori, rudniki, kamnolomi in druga infrastruktura, ki služi za opravljanje človeških dejavnosti. Kazalec je pomemben tudi z vidika trajne izgube zemljišč, ki zagotavljajo pridelavo hrane, krme, lesa ali ekosistemske storitve.


Grafi

Slika PO32-1: Izpusti TGP zaradi krčitev gozdov leta 2005 in v obdobju 2010−2021
Viri:

Gozdarski inštitut Slovenije

Prikaži podatke
Vrednost kazalca leta 2005 Vrednosti kazalca v obdobju 2010−2021
2005 593,02
2010 410,88
2011 415,43
2012 420,35
2013 288,66
2014 287,68
2015 287,08
2016 285,78
2017 284,97
2018 281,02
2019 279,22
2020 277,24
2021 275,76
Slika PO32-2: Izpusti TGP zaradi spremembe rabe zemljišč v pozidana in sorodna zemljišča leta 2005 in v obdobju 2010−2021
Viri:

Gozdarski inštitut Slovenije

Prikaži podatke
Vrednost kazalca leta 2005 Vrednosti kazalca v obdobju 2010−2020
2005 663,41
2010 495,81
2011 484,77
2012 473,73
2013 434,55
2014 416,96
2015 399,37
2016 386,10
2017 339,55
2018 330,53
2019 321,71
2020 312,89
2021 304,06

Cilji

Skladno z osnutkom predloga posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) je cilj za leto 2030 zmanjšati izpuste TGP zaradi krčitev gozdov za 50 % in zmanjšati izpuste TGP zaradi sprememb rabe zemljišč v pozidana in sorodna zemljišča za 25 % glede na leto 2021.


Izpusti TGP zaradi krčitev gozdov so leta 2021 znašali 275,8 kt CO2 ekv. Ti izpusti v zadnjih letih ostajajo na podobni ravni, saj so se zmanjšali za 4,5 % glede na leto 2013 oz. za 0,5 % glede na leto 2020. V zadnjih letih je bila večina ali približno tri četrtine krčitev po površini zaradi sprememb v kmetijska zemljišča, preostalo pa v glavnem zaradi širitve naselij, gradnje infrastrukture ali rudarske dejavnosti. Vendar pa velikost izpustov zaradi sprememb gozdnih zemljišč v kmetijska ni sorazmerna temu posegu po površini. Velikost izpustov zaradi krčitev gozdov z namenom osnovanja kmetijskih zemljišč je bila v letu 2021 enaka 170,7 kt CO2 ekv, kar predstavlja slabih 62 % vseh izpustov zaradi krčitev gozdov. V obdobju 2011−2021 so se izpusti zaradi krčitev gozdov zmanjšali za 33,6 %, v obdobju 2005−2021 pa za 53,5 %.

V letu 2021 so bili izpusti TGP zaradi sprememb rabe zemljišč v pozidana in sorodna zemljišča 304,1 kt CO2 ekv in so se zmanjšali za 2,8 % glede na leto prej. Največji delež izpustov (65,8 %) je prispevalo širjenje pozidanih in sorodnih zemljišč na kmetijska zemljišča, ki mu sledi širjenje pozidanih in sorodnih zemljišč na gozdna zemljišča, ki je v letu 2021 znašalo 25 %. Preostali izpusti so posledica pozidave ali gradnje infrastrukture na ostalih zemljiščih. Trend izpustov zaradi širjenja pozidanih in sorodnih zemljišč je padajoč že vse od leta 2005 dalje. Razloge za ta trend lahko iščemo v manjšem obsegu gradnje stanovanj, ki je bil posledica globalne finančne krize po letu 2009, manjšem obsegu krčitev gozdov in spremembah kmetijske zemljiške politike. Izpusti zaradi širjenja pozidanih in sorodnih zemljišč so bili leta 2021 glede na raven izpustov iz leta 2011 manjši za 37,3 %, z ozirom na leto 2005 pa za 54,2 %.


Metodologija

Cilji povzeti po:
V posodobljenih ukrepih v osnutku predloga posodobitve NEPN je za kazalnika opredeljeno, da je treba do leta 2030 izpuste TGP zaradi krčitev gozdov zmanjšati za 50 % in izpuste TGP zaradi sprememb rabe zemljišč v pozidana in sorodna zemljišča za 25 % glede na leto 2021.

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Podatki se zbirajo v okviru javnega pooblastila ARSO za izvajanje monitoringa ponorov in izpustov toplogrednih plinov zaradi rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstva v skladu s smernicami IPCC iz leta 2006.

Metodologija obdelave podatkov:

Kazalec Izpusti TGP zaradi spremembe rabe zemljišč (kt CO2 ekv) vključuje dva podkazalca, in sicer izpusti TPG zaradi krčitev gozdov (kt CO2 ekv) in izpusti TPG zaradi spremembe rabe zemljišč v pozidana in sorodna zemljišča (kt CO2 ekv). Za izračun kazalca, ki se ga spremlja na letni ravni, so potrebni naslednji podatki:

 • izpusti TGP zaradi krčitev gozdov, ki obsegajo:
  • izpusti CO2 in N2O zaradi spremembe gozdnih zemljišč v njivske površine,
  • izpusti CO2 in N2O zaradi spremembe gozdnih zemljišč v travinje,
  • izpusti CO2 in N2O zaradi spremembe gozdnih zemljišč v mokrišča,
  • izpusti CO2 in N2O zaradi spremembe gozdnih zemljišč v naselja,
  • izpusti CO2 in N2O zaradi spremembe gozdnih zemljišč v druga zemljišča;
 • izpusti TGP zaradi spremembe rabe zemljišč v pozidana in sorodna, ki obsegajo:
  • izpusti CO2 in N2O zaradi spremembe gozdnih zemljišč v naselja,
  • izpusti CO2 in N2O zaradi spremembe njivskih površin v naselja,
  • izpusti CO2 in N2O zaradi spremembe travinja v naselja,
  • izpusti CO2 in N2O zaradi spremembe mokrišč v naselja,
  • izpusti CO2 in N2O zaradi spremembe drugih zemljišč v naselja.

Izpusti TGP zaradi krčitev gozdov se izračunajo kot seštevek izpustov TGP, ki nastanejo zaradi spremembe rabe gozdnih zemljišč v njivske površine, travinje, mokrišča, naselja oz. druga zemljišča. Vključujejo izpuste CO2, ki jih izračunamo z emisijskimi faktorji na podlagi nacionalnih podatkov, in neposredni ter posredni izpusti N2O, ki jih izračunamo na podlagi privzetih emisijskih faktorjev v skladu s privzetimi vrednostmi IPCC.

Izpusti TPG zaradi spremembe rabe zemljišč v pozidana in sorodna se izračunajo kot seštevek izpustov TPG, ki nastanejo zaradi spremembe gozdnih zemljišč, njivskih površin, travinja, mokrišč in drugih zemljišč v naselja. V kontekstu nove uredbe na področju LULUCF (tj. Uredba 2018/841) se pozidana in sorodna zemljišča imenujejo naselja, čeprav vsebujejo vse kategorije zemljišč, ki so povezana z urbanizacijo. Vključujejo izpuste CO2, ki jih izračunamo z emisijskimi faktorji na podlagi nacionalnih podatkov, in neposredni ter posredni izpusti N2O, ki jih izračunamo na podlagi privzetih emisijskih faktorjev v skladu s privzetimi vrednostmi IPCC.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Izpusti TGP zaradi krčitev gozdov

kt CO2 ekv

UNFCCC

(https://unfccc.int/sites/default/files/resource/svn-2023-crf-12apr23-AR5.zip)

2005, 2010−2021

marca za leto

X − 2

enkrat letno

15. 4. 2023

da

Izpusti TGP zaradi spremembe rabe zemljišč v pozidana in sorodna

kt CO2 ekv

UNFCCC

(https://unfccc.int/sites/default/files/resource/svn-2023-crf-12apr23-AR5.zip)

2005, 2010−2021

marca za leto

X − 2

enkrat letno

15. 4. 2023

da

 

Opredelitev kazalca:

 • Relevantnost kazalca: 1

1 = globalno,

2 = EU,

3 = nacionalno

 • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3 = interni podatki

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov,

2 = vsaj 5leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): /

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne,

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Datum zajema podatkov