KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Bad

Tehnološko inovacijski potencial se v Sloveniji krepi počasi in ne dosega zastavljenih ciljev. To je z vidika varstva okolja neugodno, saj so nove tehnologije okolju prijaznejše in energetsko varčnejše.


Kazalec prikazuje strukturo virov financiranja bruto domačih izdelkov za raziskave in razvoj (v nadaljevanju RR) v Sloveniji.

Bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost (v nadaljevanju RRD) so opredeljeni kot izdatki za RRD, ki se nanašajo na izvajanje raziskovalno-razvojne dejavnosti. RRD je opredeljena kot temeljno raziskovanje, aplikativno raziskovanje in eksperimentalni razvoj.

Bruto domači izdatki za RRD zajemajo notranje (tekoči in investicijski stroški) izdatke poslovnega, vladnega, visokošolskega in zasebnega nepridobitnega sektorja za izvajanje RRD; v agregat so vključeni tudi viri iz tujine, ki so namenjeni za izvajanje RRD v posamezni državi. Izdatki so izraženi v deležu bruto domačega proizvoda.


Grafi

Slika SE09-1: Struktura virov financiranja bruto domačih izdatkov za RRD v Sloveniji
Viri:

SI-STAT podatkovni portal, Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija, 2010; Statistični letopis, 2010.

Prikaži podatke
1997 2002 2007 2008
Gospodarske družbe % 53.7 53.3 58.3 62.81
Državni viri % 37 40 35.6 31.3
Visoko šolstvo % 0.8 0.4 0.3 0.29
Zasebne nepridobitne organizacije % 0.2 0.1 0.02 0.01
Tujina % 8.3 6.2 5.8 5.59
Slika SE09-2: Bruto domači izdatki za RRD v Sloveniji in drugih članicah EU-27 leta 2008
Viri:

EUROSTAT, Research and development, 2010.

Prikaži podatke
Švedska Finska Danska Avstrija Nemčija Francija Belgija EU-27 Združeno kraljestvo Slovenija
1996 % np 2.52 1.84 1.6 2.19 2.27 1.77 1.75 1.83 1.29
2000 % np 3.35 2.24 1.94 2.45 2.15 1.97 1.85 1.81 1.39
2005 % 3.6 3.48 2.46 2.45 2.49 2.1 1.83 1.82 1.73 1.44
2006 % 3.74 3.45 2.48 2.47 2.53 2.1 1.86 1.85 1.75 1.56
2007 % 3.61 3.47 2.56 2.54 2.53 2.04 1.9 1.85 1.82 1.45
2008 % 3.75 3.72 2.73 2.67 2.63 2.02 1.92 1.9 1.88 1.66
Nizozemska Luksemburg Portugalska Češka Irska Španija Estonija Italija Madžarska Litva
1996 % 1.98 np 0.57 0.97 1.3 0.81 np 0.99 0.65 0.5
2000 % 1.82 1.65 0.76 1.21 1.12 0.91 0.6 1.05 0.79 0.59
2005 % 1.79 1.56 0.81 1.41 1.25 1.12 0.93 1.09 0.94 0.75
2006 % 1.78 1.65 1.02 1.55 1.25 1.2 1.14 1.13 1 0.79
2007 % 1.71 1.58 1.21 1.54 1.28 1.27 1.11 1.18 0.97 0.81
2008 % 1.63 1.62 1.51 1.47 1.43 1.35 1.29 1.18 1 0.8
Latvija Poljska Romunija Malta Bolgarija Ciper Slovaška
1996 % 0.42 0.65 np np 0.52 np 0.91
2000 % 0.44 0.64 0.37 np 0.52 0.24 0.65
2005 % 0.56 0.57 0.41 0.57 0.49 0.4 0.51
2006 % 0.7 0.56 0.45 0.61 0.48 0.43 0.49
2007 % 0.59 0.57 0.52 0.58 0.48 0.45 0.46
2008 % 0.61 0.61 0.59 0.54 0.49 0.47 0.47

Cilji

- povečanje učinkovitosti in obsega vlaganj v raziskave in tehnološki razvoj,
- do leta 2010 povečati javna sredstva za raziskave in razvoj na 1 % bruto domačega proizvoda in z oblikovanjem ustreznega sistema spodbujanja naložb poslovnega sektorja doseči njihova vlaganja na ravni 2 % bruto domačega proizvoda,
- povečati absorpcijsko sposobnost za rezultate raziskovalno razvojne dejavnosti,
- celotni izdatki za raziskovalno razvojno dejavnost do leta 2013 dosegli 3 % bruto domačega proizvoda.


Metodologija

Podatki za Slovenijo in druge države:

Cilji so povzeti po: Strategiji razvoja Slovenije (SRS, 2005) in Resoluciji o nacionalnem razvojnem in raziskovalnem programu (ReNRRP, 2006).
Izvorna baza podatkov oz. vir:
Statistični urad RS. SI-STAT podatkovni portal > Ekonomsko področje > Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija > Izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost (Podatki za prejšnja leta so objavljeni v Statističnih letopisih).
EUROSTAT > Science and technology > Research and development > Research and development expenditure, by sectors of performance (tsc00001).
Skrbnik podatkov: Statistični urad RS, EUROSTAT.
Datum zajema podatkov za kazalec: julij 2010
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec:
Podatke o raziskovalno-razvojni dejavnosti (RRD) v Sloveniji na Statističnem uradu RS pridobijo s statističnim poročilom podjetij in ustanov, ki so o tem dolžne poročati. Za ta namen imajo dva tipa obrazcev- R-RD in R-RD-D; na prvem poročajo o svojem delu izvajalci raziskovalno-razvojne dejavnosti, na drugem pa vsa ministrstva in vladni uradi v sestavi Ministrstva za šolstvo, znanost in šport (Urad za šolstvo, Urad za znanost), in Ministrstva za gospodarstvo (Urad za tehnologijo) o vladnih proračunskih sredstvih, ki jih država dodeljuje izvajalcem raziskovalno-razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.
Raziskovanje R-RD in R-RD-D sta od leta 1993 oz 1996 usklajena z mednarodno OECD-jevo metodologijo Frascati. Po Frascatski metodologiji se statistične enote razvrščajo v štiri sektorje, in sicer v poslovni, državni, visokošolski ter zasebni nepridobitni sektor. Pri razvrščanju z vidika finančnih prilivov in odlivov pa se pojavi še peti sektor, to je tujina.
Podatke za Evropo zbira Eurostat. Podatki so na voljo od leta 1980 dalje, vendar niso dostopni za vse države. Poleg nacionalnih in regionalnih statističnih podatkov Eurostat letno izračunava in objavlja podatke tudi za posamezna evro območja.
Metodologija obdelave podatkov:
Podatki so prikazani v deležih.
Geografska pokritost: EU-27 vključuje države članice EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo.
Informacije o kakovosti:
- Prednosti in slabosti kazalca: Prednosti: Podatki so zaradi usklajenosti z mednarodno OECD-jevo metodologijo Frascati mednarodno primerljivi. Slabosti: Zaradi različnega zbiranja podatkov in usklajevanja metodologije po posameznih državah, za nekatere podatki za posamezna leta niso na voljo.
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 1
Časovna primerljivost: 2 (podatki niso na voljo za vse države)
Prostorska primerljivost: 1

Drugi viri in literatura:
- EUROSTAT, 2010. Research and development.
- Poročilo o razvoju 2010, 2010. Ljubljana: Urad RS za makroanalize in razvoj.
- ReNRRP, 2006. Resolucija o nacionalnem razvojnem in raziskovalnem programu. Ljubljana: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
- SI-STAT podatkovni portal, 2010. Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija.
- SRS, 2005. Strategija Razvoja Slovenije. Ljubljana: Urad RS za makroanalize in razvoj.
- Statistične informacije, 2009. Št. 33. Ljubljana: Statistični urad RS.
- Statistični letopis, 2010. Ljubljana: Statistični urad RS.


Related indicators