KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Good

V Evidenci hidrografije in vodnih zemljišč (EHVZ) je zajetih 67.549 vodotokov, ki skupaj merijo 41.071 km. Stoječe vode skupaj pokrivajo 24 km2, akumulacijska jezera na rekah pa še 31 km2.

Za namen upravljanja z vodami so določena območja vodnih zemljišč. Skupaj vodna zemljišča pokrivajo 387 km2 ali 1,9 % celinske površine Slovenije. Vodno zemljišče morja meri dobrih 214 km2.


Kazalec prikazuje skupno površino vodnih zemljišč na območju Republike Slovenije.

Vodno zemljišče je v Zakonu o vodah definirano kot zemljišče, na katerem je voda trajno ali občasno prisotna in se zato oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem (ZV-1, 11. člen). Vodno zemljišče morja je dno notranjih morskih voda in teritorialnega morja do zunanje meje obale (ZV-1, 28. člen).

Kazalec podaja tudi skupno dolžino vodotokov in skupno površino stoječih voda.

Tekoče in stoječe celinske vode, morje ter drugi prostorski objekti površinskih voda so zajeti v zbirki hidrografije, ki skupaj z zbirko vodnih zemljišč sestavlja Evidenco hidrografije in vodnih zemljišč (EHVZ) v upravljanju Direkcije RS za vode.


Grafi

Slika VD17-1: Karta površinskih voda v Sloveniji, 2021
Viri: 

Evidenca hidrografije in vodnih zemljišč (EHVZ), Direkcija RS za vode, 2021 (21. 07. 2021)

Slika VD17-2: Vodotoki v Sloveniji - skupna dolžina vodotokov po širini omočenega dela struge
Viri: 

Evidenca hidrografije in vodnih zemljišč (EHVZ), Direkcija RS za vode, 2021 (21. 07. 2021)

Prikaži podatke
  Enota 2021
do 2 m km 32607
2 do 5 m km 5035
5 do 10 m km 1416
10 do 20 m km 742
20 do 50 m km 547
50 do 100 m km 407
nad 100 m km 181
nedoločena (stoječe vode, prehodi) km 135
Slika VD17-3: Površina vodnih zemljišč v Sloveniji, po vrsti vodnega zemljišča, 2021
Viri: 

Evidenca hidrografije in vodnih zemljišč (EHVZ), Direkcija RS za vode, 2021 (21. 07. 2021)

Prikaži podatke
  Enota 2021
vodna zemljišča tekočih voda km2 272
vodna zemljišča stoječih voda km2 28
druga vodna zemljišča (mokrotne površine, vodna infrastruktura,…) km2 87
vodno zemljišče morja km2 214

Cilji

 • Cilj upravljanja z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči je doseganje dobrega stanja voda in drugih z vodami povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti. (ZV-1, 2.člen).
 • Učinkovito vzdrževanje vodotokov, vodnih objektov ter vodnih in priobalnih zemljišč je eden od ciljev urejanja voda NPVO (ReNPVO).
 • Ohranjanje in upravljanje vodnih zemljišč je nujno za doseganje ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030, predvsem tistih, ko so povezani s trajnostnim gospodarjenjem z vodnimi viri (cilja 6, 14) in preprečevanjem degradacije zemljišč (cilj 15) (Agende 2030).

V Evidenci hidrografije in vodnih zemljišč je zajetih 67.549 vodotokov, ki skupaj merijo 41.071 km. Od teh je skoraj polovica, 19.706 km, manjših (ožjih od 2 m) in občasno brez vode. 4266 vodotokov ima določeno geografsko ime.

Po podatkih EHVZ ima najdaljši tok po slovenskem ozemlju reka Sava s Savo Dolinko - meri 221 km, več kot 100 kilometrov so dolge še Drava s 145 km, Kolpa s 118 km in Savinja s 103 km, le malo manj s 98 km Soča, Sotla - 96 km, Krka - 95 km in Mura - 94 km.

V Sloveniji je tudi več tisoč teles stoječih voda (jezera, bajerji, mrtvice, vodni zbiralniki idr.), ki skupaj merijo 24 km2. 6 km2 skupne površine zasedajo (občasno) zaliti vodni objekti kot so zbiralniki meteorne vode, bazeni, drugi objekti za posebno rabo vode. Akumulacijska jezera, ki jih kot dele rek prištevamo k tekočim vodam, obsegajo 31 km2.

Za potrebe upravljanja z vodami so določena območja vodnih zemljišč. Vodna zemljišča tekočih voda poleg namočenega dela struge obsegajo tudi brežine vodotokov, skupaj pokrivajo 272 km2. Vodnih zemljišč stoječih voda je precej manj, skupaj 28 km2, drugih vrst celinskih vodnih zemljišč (mokrotne površine, površine nasipov ipd.) je 87 km2. Skupaj vodna zemljišča tako pokrivajo 387 km2 ali 1,9 % celinske površine Slovenije. Vodno zemljišče morja meri dobrih 214 km2.

Evidenca hidrografije in vodnih zemljišč (EHVZ) je nastala z nadgradnjo predhodnih evidenc hidrografije s pomočjo daljinsko zajetih podatkov lidarskega snemanja reliefa in aerofoto posnetkov. Na DRSV (Direkcija Republike Slovenije za vode) jo redno nadgrajujemo s pomočjo novih podatkovnih virov in terenskih ogledov. Z vzpostavitvijo evidence in določitvijo procesov njenega osveževanja je postavljena podatkovna osnova, potrebna za učinkovito upravljanje voda, okolja, prostora, premoženja idr.


Cilji povzeti po: Zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20), Resoluciji o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (Uradni list RS, št. 31/20),  Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030.

 

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Evidenca hidrografije in vodnih zemljišč (EHVZ) je nastaja z nadgradnjo predhodnih evidenc hidrografije s pomočjo daljinsko zajetih podatkov lidarskega snemanja reliefa in aerofoto posnetkov. Na DRSV jo redno nadgrajujemo s pomočjo novih podatkovnih virov in terenskih ogledov.

Dokument Metodologija zajema hidrografije in vodnih zemljišč je objavljen na portalu eVode.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:

Podatki za kazalec so pridobljeni s pomočjo prostorskih poizvedb prostorske zbirke podatkov EHVZ.

Površinske vode:

 • dolžina vodotokov: skupna dolžina odsekov osi vodotokov in razbremenilnikov (TIP_TV=1 ali 2) v linijskem sloju HIDRO_LIN_PV;
 • število vodotokov: število enolično določenih VODE ID za odsekov vodotokov in razbremenilnikov (TIP TV=1 ali2);
 • širina vodotoka skupna dolžina odsekov osi vodotokov in razbremenilnikov (TIP_TV=1 ali 2) v linijskem sloju HIDRO_LIN_PV z širino določeno v atributu SIRINA;
 • določeno geografsko ime: število enolično določenih IME_ID;
 • dolžina rek: skupna dolžina odsekov osi vodotokov in razbremenilnikov (TIP_TV=1 ali 2) z enakim VODE_ID, samo odseki osi glavnega toka (po atributu VTOK_ID=1), v linijskem sloju HIDRO_LIN_PV;
 • telesa stoječih voda: skupna površina ploskev stoječih voda tipa jezero, bajer, mrtvice, presihajoča jezera (z določenim TIP_SV=1, 2,3, 8) v sloju OBM_PV. Drugi tipi so objekti z vodo, ki jim vodno zemljišče ne pripada;
 • akumulacijska jezera: skupna površina ploskev tekočih voda z atributom (VRSTA=3 – akumulacijsko jezero) v sloju HIDRO_OBM_PV.

Vodna zemljišča:

 • skupna površina ploskev vodnih zemljišč, združene po vrsti - tekoče vode (VRSTA=1 (vodotoki) ali 6 (pas vodnega zemljišča)), stoječe vode (VRSTA= 3), ostalo (VRSTA =2 ali 5);
 • vodna zemljišča obsegajo območja EHVZ omejena s črto državne meje (vir: GURS), zaradi različnih natančnosti slojev lahko pride do odstopanj skupnih vrednosti.

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Evidenca hidrografije in vodnih zemljišč (EHVZ)

(GIS baza)

Vodni kataster

Prvi povzetek - 2021

Stalno -sprotno stanje, enkrat letno narejena analiza s povzetkom stanja

Sprotno/ četrtletne objave

21.7.2021

/

Opredelitev kazalca:

•             Relevantnost kazalca: 1

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

•             Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

•             Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 3

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

•             Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): 1

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni 

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni