KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

Količina odpadkov od zgorevanja premoga se zmanjšuje kot posledica zmanjševanja rabe premoga za proizvodnjo električne energije. V letu 2021 je bila količina za 15 % nižja kot leto prej. Daleč največji vir je termoelektrarna Šoštanj. Večina odpadkov se uporabi kot polnilni material v rudnikih.


Kazalec prikazuje količine odpadkov od zgorevanja premoga po tipu in viru odpadka. Poleg tega je prikazana nadaljnja raba odpadkov. Uporabljena je klasifikacija Statističnega urada RS (LoW - Evropski katalog odpadkov, V3), ki podatke o odpadkih zbira. V kazalcu so zajeti odpadki iz naslednjih klasifikacijskih skupin : 100101 pepel, žlindra in kotlovski prah (razen kotlovskega prahu iz 100104), 100102 elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na premog, 100105 trdni odpadki iz razžvepljevanja dimnih plinov na osnovi kalcijevih spojin, 100107 mulji (tudi blato in gošča) iz razžvepljevanja dimnih plinov na osnovi kalcijevih spojin. Vzporedne kategorije po EEA so: 100101 – žlindra (»boiler slag«), 100102 – pepel (»fly and bottom ash«), 100105 in 100107 – sadra (»solid sulphur residues (flue gas desulphurisation gypsum)«)

Količina odpadkov od zgorevanja premoga v proizvodnji energije je dober kazalec za porabo premoga, njegovo kakovost ter za stopnjo rabe čistilnih naprav za dimne pline. Njihov okoljski vpliv je odvisen od vsebnosti težkih kovin v premogu. Glavno nevarnost za okolje predstavlja izpiranje težkih kovin iz odpadka v tla in naprej v podtalnico. Odpadki od zgorevanja premoga se lahko odlagajo, lahko se uporabijo kot dodatek v proizvodnji cementa, za utrjevanje cest ali nasipov, itd. Tudi če se odpadke koristno porabi (gradbeni material), lahko pride do izpiranja težkih kovin in onesnaženja podtalnice. Ta potencialna okoljska nevarnost mora biti v prihodnje še podrobno raziskana.


Grafi

Slika EN07-1: Odpadki od zgorevanja premoga v proizvodnji energije po viru odpadka v obdobju 2002-2021
Viri:

SURS, IJS-CEU (2022)

Prikaži podatke
TEŠ [kt] TET [kt] TE-TOL [kt] Skupaj [kt]
2002 1130,03 209,71 10,37 1350,11
2003 1106,24 204,34 11,94 1322,52
2004 1105,27 181,20 17,18 1303,65
2005 974,95 180,06 18,53 1173,54
2006 955,77 279,50 13,54 1248,82
2007 912,76 239,87 15,19 1167,82
2008 1046,86 199 17,05 1262,90
2009 1026,23 253,18 14,15 1293,56
2010 994,40 153,93 15,84 1164,16
2011 999,16 203,93 14,87 1217,96
2012 889,77 104,35 13,04 1007,16
2013 702,97 51,08 13,33 767,38
2014 546,41 8,80 10,27 565,48
2015 728,30 0 11,53 739,83
2016 685,42 0 11,80 697,22
2017 793,21 0 12,43 805,64
2018 772,72 0 11,78 784,50
2019 669,94 0 11,54 681,49
2020 681,80 0 13,36 695,16
2021 582,13 0 14,44 596,58
Slika EN07-2: Odpadki od zgorevanja premoga v proizvodnji energije po vrsti odpadka v obdobju 2002-2021
Viri:

SURS, IJS-CEU (2022)

Prikaži podatke
Žlindra [kt] Elekrofiltrski pepel [kt] Sadra [kt] Skupaj [kt]
2002 208,06 741,90 400,14 1350,11
2003 187,38 731,51 403,63 1322,52
2004 179,76 718,17 405,72 1303,65
2005 177,87 654,97 340,70 1173,54
2006 164,66 603,86 480,30 1248,82
2007 165,93 587,23 414,66 1167,82
2008 152,51 632,80 477,59 1262,90
2009 161,84 650,38 481,35 1293,56
2010 146,86 530,51 486,79 1164,16
2011 83,47 640,35 494,14 1217,96
2012 145,78 536,94 324,45 1007,16
2013 84,07 400,33 282,99 767,38
2014 54,64 317,23 193,62 565,49
2015 93,66 396,60 249,57 739,83
2016 76,23 364,56 256,43 697,22
2017 94,09 379,40 332,15 805,64
2018 95,90 387,59 301,00 784,50
2019 55,57 378,66 247,27 681,49
2020 77,12 409,01 209,03 695,16
2021 66,30 358,72 171,55 596,58
Slika EN07-3: Ravnanje z odpadki od zgorevanja premoga v obdobju 2002-2021
Viri:

SURS, IJS-CEU (2022)

Prikaži podatke
Uporaba na podlagi lastnosti odpadkov (npr. cement, beton, gips, itd.) [kt] Uporaba kot polnilni material pri gradbenih delih in v rudnikih [kt] Zacasno skladišcenje [kt] Odlaganje [kt] SKUPAJ [kt]
2002 1,10 1174,67 0 174,33 1350,11
2003 11,13 1134,75 5,80 168,89 1320,58
2004 37,07 1134,99 2,72 111,69 1286,48
2005 196,73 839,54 0,52 118,21 1155,01
2006 237,25 819,60 0 178,42 1235,27
2007 196,15 807,37 0,57 148,54 1152,63
2008 229,84 939,57 0,26 93,23 1262,90
2009 385,44 893,97 0 14,15 1293,56
2010 317,82 830,51 0 15,84 1164,16
2011 349,88 853,02 0,19 14,87 1217,96
2012 115,49 857,32 0,14 34,21 1007,16
2013 87,03 666,89 0,13 13,33 767,38
2014 42,22 512,92 0,07 10,27 565,41
2015 36,12 692,18 0 11,53 739,83
2016 45,95 646,66 0 4,61 697,22
2017 36,21 769,44 0 0 805,64
2018 52,07 732,42 0 0 784,50
2019 42,17 639,32 0 0 681,49
2020 37,38 657,78 0 0 695,16
2021 48,76 547,82 0 0 596,58

Cilji

Neposrednega cilja glede odpadkov od zgorevanja premoga Slovenija nima, usmeritve pa določa zakonodaja, ki ureja ravnanje z odpadki in sicer:

- zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje,

- odpadke je treba predelati, če za predelavo obstajajo tehnične možnosti in možnosti nadaljnje uporabe predelanih odpadkov ali njihovih sestavin.


V Sloveniji so leta 2002 delovale tri termoelektrarne oz. termoelektrarne toplarne na premog, termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) s petimi bloki, termoelektrarna Trbovlje (TET) z enim blokom ter termoelektrarna – toplarna Ljubljana (TE-TOL) s tremi manjšimi bloki. Do leta 2021 se je situacija precej spremenila. Na lokaciji TEŠ sta leta 2021 delovala dva bloka, blok 5 in blok 6. Bloki 1-4 so bili v vmesnem obdobju ugasnjeni (2010–2018). Termoelektrarna Trbovlje je novembra 2014 prenehala obratovati, TE-TOL pa obratuje s tremi bloki enako kot leta 2002, pri čemer je bilo leta 2008 del premoga nadomeščenega z lesno biomaso. TEŠ za gorivo uporablja domači lignit, TE-TOL uvožen indonezijski rjavi premog, TET je uporabljal domači rjavi premog, lignit in uvožen češki premog. Domača premoga sta manj kakovostna, s kurilnimi vrednostmi med 10 in 12 MJ/kg, z visoko vsebnostjo žvepla (1,4 do 2,5 %) in visokim deležem pepela, uvožen indonezijski premog pa je zelo kakovosten, s kurilno vrednostjo okoli 18 MJ/kg ter nizkim deležem pepela in žvepla (0,1 %). Uvožen češki premog je prav tako kakovostnejši od domačega, saj ima višjo kurilnost (okoli 16 MJ/kg). Med elektrarnami je daleč največja TEŠ, ki je leta 2002 za proizvodnjo električne energije porabila 4.210 kt premoga, leta 2021 pa 2.742 kt. V TET je poraba premoga leta 2002 znašala 659 kt. V TE-TOL je leta 2002 poraba premoga znašala 445 kt, v letu 2008 pa se je poraba premoga zaradi primešavanja biomase zmanjšala, in sicer na povprečno 312 kt letno. V TEŠ so za čiščenje SO2 iz dimnih plinov inštalirane razžveplalne naprave na vseh blokih, v TET pa je bila razžveplalna naprava inštalirana leta 2005. Zgoraj navedena dejstva lepo razložijo deleže različnih virov v odpadkih od premoga. Daleč največji vir je bil leta 2002 TEŠ (84 %), sledi TET s 16 %. TE-TOL je prispeval zgolj 1 %. Leta 2021 je delež TEŠ-a 98 %, TE-TOL pa predstavlja 2 %.

Med vrstami odpadka prevladuje elektrofiltrski pepel, ki v letu 2021 predstavlja 60 %, sledi sadra (produkt razžveplanja dimnih plinov) z 29 % in žlindra z 11 %.

V obdobju 2002-2021 se je skupna količina odpadkov zmanjšala za 55,8 %, s 1.350 kt na 597 kt. Največje zmanjšanje količine je opazno v letih 2012–2014. V letu 2005 se je količina odpadkov iz TEŠ glede na leto 2004 zmanjšala za 12 % v glavnem zaradi manjše porabe premoga. V kasnejših letih se je rahlo izboljšala kakovost lignita, zato kljub povečanju porabe ni prišlo do velikega povečanja odpadkov. Leta 2012 se začne količina odpadkov opazno zmanjševati, kot posledica manjše proizvodnje v TET zaradi neugodnih razmer na trgu z električno energijo in TEŠ zaradi tehničnih težav na blokih 3 in 4. Minimum pri odpadkih je bil dosežen leta 2014, ko je v TEŠ potekala gradnja bloka 6, poleg tega so bile težave z dobavo premoga, TET pa je šla v likvidacijo. Leta 2014 je količina odpadkov iz zgorevanja premoga znašala 565. Leta 2015 se je količina glede na predhodno leto povečala zaradi pričetka obratovanja bloka 6. V letu 2021 se je količina odpadkov ponovno spustila na podobno raven kot leta 2014 zaradi težav z dobavo lignita in je s 597 kt najnižja v obdobju 2015–2021.

Pri ravnanju z odpadki močno prevladuje raba odpadkov za polnilni material v rudnikih. To je posledica tega, da se večji del odpadkov iz TEŠ uporabi za pripravo stabilizata, ki je namenjen utrjevanju ugreznin rudnika Velenje. Preostanek odpadkov (del pepela in sadre) v TEŠ prodajo za nadaljnjo uporabo v proizvodnji betona in cementa. V TET je bila slaba polovica odpadkov odloženih na deponijo Prapretno, preostanek odpadkov pa je bil prodan za uporabo kot polnilni material v rudniku Hrastnik oziroma za nadaljnjo uporabo v pripravi betona. Celotna količina odpadkov iz TE-TOL se odloži na odlagališču Barje, kjer jih uporabljajo za utrjevanje terena. Delež odloženih odpadkov se je od leta 2002 do leta 2021 zmanjšal s 13 % na 0 % zaradi prenehanja obratovanja TET, medtem ko se je povečala uporaba odpadkov kot polnilni material s 87 % na 92 %. Leta 2021 se je 8 % odpadkov uporabilo za pripravo cementa oz. betona, leta 2002 pa 0 %.


Metodologija

Cilji povzeti po: Usmeritve določa zakonodaja (Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22 – ZVO-2 in 77/22) in Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – ZVO-2)

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Za kazalec so bili uporabljeni podatki o nastalih odpadkih in o ravnanju z odpadki, ki jih na podlagi podatkov iz aplikacije IS-Odpadki (v lasti ARSO) pripravlja SURS v okviru raziskovanj ODP (Odpadki). Podatki so pripravljeni (zbrani) na letni osnovi na podlagi poročanja zavezancev s poročili ODP-nastajanje, ODP-zbiranje in ODP-obdelava.

Metodologija obdelave podatkov:

Uporabljena je evropska klasifikacija odpadkov (LoW - Evropski katalog odpadkov, V3). Odpadki od zgorevanja premoga so razdeljeni v naslednje klasifikacijske skupine: 10 01 01 pepel, žlindra in kotlovski prah (razen kotlovskega prahu iz 10 01 04), 10 01 02 elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na premog, 10 01 05 trdni odpadki iz razžveplanja dimnih plinov na osnovi kalcijevih spojin, 10 01 07 mulji (tudi blato in gošča) iz razžveplanja dimnih plinov na osnovi kalcijevih spojin. Vzporedne kategorije po EEA  so: 10 01 01 – žlindra (»boiler slag«), 10 01 02 – pepel (»coal fly and bottom ash«), 10 01 05 in 10 01 07 – sadra (»solid sulphur residues (flue gas desulphurisation gypsum)«). Podatki o odpadkih v okviru raziskovanja Ravnanje z odpadki vključujejo naslednje kategorije: začasno skladiščenje, količine prevzetih in obdelanih odpadkov, količine odpadkov oddane zbiralcem, predelovalcem in odstranjevalcem, količine oddane v tujino, količine odloženih odpadkov itd. Z namenom priprave točne definicije je bil z vsemi tremi termoelektrarnami opravljen telefonski pogovor, kjer je bilo pojasnjeno ravnanje z odpadki. Na podlagi tega so bile narejene vzporednice s kategorijami ravnanja z odpadki, ki jih uporablja EEA. Podatki so za obdobje 2002–2021, ker zbiranje podatkov na ta način poteka šele od leta 2002. Delež odpadkov iz različnih virov in po vrstah odpadkov je izračunan kot količnik količine odpadkov iz posameznega vira oz. vrste odpadka ter celotne količine odpadkov

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatka

Odpadki od zgorevanja premoga v proizvodnji energije po viru odpadka

kt

SURS

(podatki posredovani po elektronski pošti)

2002–2021

Konec septembra za preteklo leto

enkrat letno

10. 7. 2023

Da

Odpadki od zgorevanja premoga v proizvodnji energije po vrsti odpadka

kt

SURS

(podatki posredovani po elektronski pošti)

2002–2021

Konec septembra za preteklo leto

enkrat letno

10. 7. 2023

Da

Ravnanje z odpadki od zgorevanja premoga

kt

SURS

(podatki posredovani po elektronski pošti)

2002–2021

Konec septembra za preteklo leto

enkrat letno

10. 7. 2023

Da

Oskrba z energijo

ktoe

SURS, spletna aplikacija SI-STAT

2000–2020

Podatki za preteklo leto so na voljo jeseni (oktobra)

enkrat letno

20.4.2022

Da

 

Opredelitev kazalca:

Relevantnost kazalca: 2
Točnost uporabljenih podatkov: 1
Časovna primerljivost: 1
Prostorska primerljivost: 2


Related indicators