KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

Letni izpusti NMVOC v Sloveniji so se do leta 2007 zmanjšali za 39 % v primerjavi z letom 1990. Zmanjšanje gre pripisati zmanjševanju izpustov v prometu z motornimi vozili, zaradi povečanja števila vozil, ki so opremljena s katalizatorji in implementaciji dveh uredb o emisiji HOS v zrak. Izpusti NMVOC so bili v letu 2007 za 1,7 % nižji od predvidene ciljne vrednosti.


Kazalec prikazuje gibanje skupnih izpustov nemetanskih hlapnih ogljikovodikov (NMVOC) v Sloveniji in glavne kategorije virov. Izračunane so po metodologiji za izdelavo Državnih emisijskih evidenc, ki temelji na metodologiji CORINAIR. Izpusti so prikazani v časovni seriji od leta 1990 do 2007.


Grafi

Slika ZR04-1: Letni izpusti nemetanskih hlapnih ogljikovodikov v Sloveniji in ciljna vrednost za leto 2010
Viri:

Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
izpusti NMVOC 1000 t 64.972 62.47 61.178 62.841 63.668 63.777 68.453 64.619 57.104 52.617
izpusti NMVOC indeks (1990 = 100) 100 96.149110386 94.1605614726 96.7201255926 97.9929815921 98.1607461676 105.357692544 99.4566890353 87.8901680724 80.9841162347
NECD ciljna vrednost indeks (1990 = 100)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
izpusti NMVOC 1000 t 51.336 49.601 48.408 47.45 46.186 42.422 41.27 39.334
izpusti NMVOC indeks (1990 = 100) 79.0124976913 76.3421166041 74.5059410207 73.0314597057 71.0860062796 65.2927414886 63.5196700117 60.5399248907
NECD ciljna vrednost indeks (1990 = 100)
cilj 2010
izpusti NMVOC 1000 t 40
izpusti NMVOC indeks (1990 = 100)
NECD ciljna vrednost indeks (1990 = 100) 61.5649818383
Slika ZR04-2: Prispevek sektorjev k skupnim izpustom nemetanskih hlapnih ogljikovodikov v Sloveniji
Viri:

Državne emisijske evidence, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
energetika 1000 t 1.6 1.4 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.6 1.7 1.5
pridobivanje in distribucija goriv 1000 t 4.1 3.7 3.7 4.2 4.6 5.1 5.8 6 5.3 5.1
industrijske kotlovnice 1000 t 1.6 1.3 1.4 1.3 1.4 1.3 1.5 1.6 1.6 0.7
tehnološki procesi 1000 t 4.5 4.6 4.2 3.8 3 3.9 4.3 3.8 3.6 4
mala kurišča 1000 t 10.6 10.9 10.6 10.4 10.2 10 10.1 9.9 9.9 9.9
uporaba topil 1000 t 12.6 11.6 10.2 9.6 10.4 9.5 11.4 11.3 11.1 11.1
cestni promet 1000 t 28.9 27.8 28.5 31.1 31.8 31.6 33.1 29.6 23 19.5
ostali promet 1000 t 1.1 1 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
energetika 1000 t 1.5 1.6 1.7 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9
pridobivanje in distribucija goriv 1000 t 5.3 5.4 5.4 5.5 5.8 2.6 2.6 2.6
industrijske kotlovnice 1000 t 0.7 1.4 1.5 2 1.3 1.3 1.5 1.3
tehnološki procesi 1000 t 4.2 4.1 4.5 4.5 5.8 6.4 4.1 4.5
mala kurišča 1000 t 9.8 8.5 8.5 8.5 8.4 8.4 8.3 8.3
uporaba topil 1000 t 11.2 11.1 11.2 11.2 11.3 10.8 12.7 11.4
cestni promet 1000 t 17.8 16.7 14.9 13.4 11.2 10.2 9.2 8.4
ostali promet 1000 t 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 1 0.9
cilj 2010
energetika 1000 t
pridobivanje in distribucija goriv 1000 t
industrijske kotlovnice 1000 t
tehnološki procesi 1000 t
mala kurišča 1000 t
uporaba topil 1000 t
cestni promet 1000 t
ostali promet 1000 t

Cilji

Cilj je zmanjševanje izpustov NMVOC do ciljne vrednosti 40 tisoč ton, kot to zahtevata Protokol o zmanjšanju zakisovanja, evtrofikacije in prizemnega ozona ter Direktiva 2001/81/ES o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka (direktiva NEC). Obvladovanje in zmanjševanje izpustov v zrak je tudi cilj Nacionalnega programa varstva okolja.


Od leta 1990 do leta 2007 so se letni izpusti NMVOC v Sloveniji zmanjšali za 39 %. Izpusti so po letu 1993 začeli močno naraščati zaradi povečevanja gostote prometa in porabe goriv. V letu 1997 beležimo znaten padec izpustov zaradi zmanjšane porabe goriva v obmejnem pasu z Italijo. Po letu 1998 pa začnejo izpusti padati zaradi povečevanja števila vozil z katalizatorji. V zadnji letih pa tudi zaradi implementacije uredbe o emisiji hlapnih organskih spojin (HOS) v zrak iz naprav za skladiščenje in pretakanje motornega bencina ter implementacije uredbe o mejnih vrednostih emisije HOS v zrak iz naprav v katerih se uporabljajo organska topila. Največji delež k skupnim izpustom 39.334 t NMVOC v letu 2007 prispeva sektor »uporaba topil«, in sicer 29%.

Obveznost po direktivi NEC in Göteborškem protokolu je, da v letu 2010 skupni izpusti NMVOC ne smejo presegati 40 tisoč ton. Izpusti NMVOC so bili v letu 2007 za 1,7 % nižji od predvidene ciljne vrednosti.


Metodologija

Podatki so povzeti iz zbirke Državne emisijske evidence. Zbirka, ki jo vodi Agencija Republike Slovenije za okolje, je postavljena na podlagi ocen izpustov, dobljenih iz statističnih podatkov (o prodanih gorivih, industrijski proizvodnji, kmetijski dejavnosti ipd.) z uporabo emisijskih faktorjev.