KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Neutral

Skupno število registriranih sort (vpisane v sortno listo RS) se je pri strnih žitih, koruzi in krompirju od leta 2011 zmanjšalo, v istem obdobju se je povečalo število sort oljnic, tudi na račun domačih sort, ki so vpisane kot ohranjevalne sorte. Število drugih skupin poljščin je ostalo na podobni ravni. Pri rži in ovsu je delež petih v pridelavi najbolj razširjenih sort 100 %. Pri drugih poljščinah se deleži petih najbolj razširjenih sort pri posamezni vrsti gibljejo od 25 % pri koruzi in krompirju do 90 % pri tritikali.


Kazalec prikazuje število sort posamezne vrste ali skupine kmetijskih rastlin, ki so vpisane na Sortno listo RS in deleže petih najbolj razširjenih sort iste vrste v setveni strukturi v Sloveniji. Kaže na gensko raznovrstnost posamezne vrste kmetijskih rastlin, na pritisk prevladujočih genotipov in sort ter na gensko raznovrstnost v sistemu kmetijske pridelave v Sloveniji od leta 1997 do leta 2023. Kazalec opredeljuje le raznovrstnost v rastlinski pridelavi, ne pa stanja v celotnem kmetijskem ekosistemu.


Grafi

Slika KM15-1: Skupno število sort po posameznih skupinah poljščin, ki so bile registrirane in potrjene za prodajo
Viri: 

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 2023

Prikaži podatke

Strno žito (pšenica) [število sort]

Okopavine krompir [število sort]

Okopavine - sladkorna pesa [število sort]

Koruza [število sort]

Krmne rastline - trava [število sort]

Krmne rastline - trava (okrasna) [število sort]

Krmne rastline - metuljnice [število sort]

Krmne rastline - druge krmne rastline (tudi zrnate stročnice, grašica in rastline za podor) [število sort]

Krmne rastline (brez okrasnih trav) - skupaj [število sort]

Industrijske rastline (brez sladkorne pese) - oljnice [število sort]

Industrijske rastline (brez sladkorne pese) -predivnice [število sort]

Industrijske rastline (brez sladkorne pese) - hmelj [število sort]

Industrijske rastline (brez sladkorne pese) - drugo [število sort]

Industrijske rastline (brez sladkorne pese) - skupaj [število sort]

1997

108

50

21

111

66

34

48

62

176

37

8

12

10

67

2000

126

58

20

156

78

45

46

65

189

34

9

13

6

62

2011

48

62

5

150

21

0

12

11

44

7

0

15

0

22

2015

27

12

0

116

27

4

14

10

51

8

0

18

0

26

2019

13

13

0

100

28

9

16

8

52

27

0

23

0

50

2023

10

10

0

119

25

6

17

8

50

25

10

26

0

61

Slika KM15-2: Delež petih najpomembnejših sort v skupni pridelavi za posamezno poljščino
Viri: 

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Kmetijski inštitut Slovenije, 2023

Prikaži podatke

Koruza [%]

Krompir [%]

Navadna pšenica [%]

Navadni ječmen [%]

Rž [%]

Tritikala [%]

Oves [%]

1997

41

58,40

93

87

100

100

100

2000

46

50,80

64,40

85,20

100

100

100

2011

35

40

40

65

100

100

100

2015

35

35

50

75

100

100

100

2019

35

30

60

80

100

100

100

2023

25

25

50

80

100

90

100


Cilji

  • Ohranjanje biotske in sortne raznovrstnosti v poljedelski pridelavi

Genska raznovrstnost sort in vrst kmetijskih rastlin je del globalne biotske raznovrstnosti. Z večjo intenzivnostjo kmetovanja se zmanjšuje pridelava tradicionalnih, starih sort in vrst ter s tem povezana genska in vrstna pestrost. Razlog za to je v uporabi manjšega števila modernih sort, namenjenih intenzivni kmetijski pridelavi, ki večinoma izhajajo iz istega vira in tako omejujejo gensko raznovrstnost.

V letih od 2012 do 2023 se je pri navadni pšenici število sort na sortni listi precej zmanjšalo, kar je predvsem posledica izogibanja plačevanja letnih pristojbin za posamezno sorto vpisano na Sortno listo RS. Z vstopom v EU je na ozemlju Republike Slovenije dovoljeno trženje vseh sort iz EU kataloga. Dejansko se je v setveni sestavi število sort gibalo med 40 in 50. Okoli 50 % pridelave je temeljilo na petih sortah. Med temi sortami ima največji delež sorta Alixan, ki je bila v letih 2012 do 2023 posejana na 20 do 25 % vseh njiv namenjenih pridelovanju pšenice. V zadnjih letih se povečuje nabor sort ječmena z zelo majhnim tržnim deležem, vendar še vedno pridelovanje ječmena temelji na petih sortah, s katerimi posejemo 80 % vseh njiv namenjenih pridelovanju te poljščine. Pri drugih strnih žitih je bil delež petih najpomembnejših sort prevladujoč (od 90 do 100 %).V zadnjih letih je bilo v sortno listo vpisanih tudi nekaj domačih sort strnih žit (pšenica), ki so nekoliko zvišale gensko pestrost z domačo dednino.

Od leta 2012 do 2023 se je kupno število hibridov koruze na sortni listi RS zmanjšalo s 151 na 119. Največ njiv, 60 % vseh njiv namenjenih pridelovanju koruze, je bilo posajenih s srednje zgodnimi hibridi (FAO 300 – 390), okoli 25 % s srednje poznimi hibridi (FAO 400 -490), preostanek pa z zelo zgodnjimi, zgodnimi in poznimi hibridi. S petimi najbolj razširjenimi hibridi je bilo posejano okoli 25 % vseh njiv namenjenih pridelavi koruze.

Pri krompirju se je sortna sestava v zadnjih dvajsetih letih močno spremenila. Pred letom 1989 so prevladovale stare domače, v Sloveniji požlahtnjene sorte, po razširitvi virusa PVYNTN pa se je sortiment krompirja po letu 1990 skoraj v celoti zamenjal in domače sorte so iz pridelovanja skoraj izginile. Delež domačih sort krompirja se je ponovno pričel povečevati po letu 2004, ko so bile potrjene nove proti virusu Y krompirja odporne sorte. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se je število sort krompirja na Sortni listi RS zmanjšalo, v letu 2023 je na njej le še 10 slovenskih sort krompirja. V zadnjih letih se zaradi večje izbire sort (kar 107 v letu 2023) zmanjšuje delež najbolj razširjene sorte Desiree. Delež petih najbolj razširjenih sort krompirja je od leta 1997 v trendu zmanjševanja ter je v letu 2023 padel na okoli 25 %.

Pri krmnih rastlinah so do leta 2000 na našem trgu prevladovale predvsem starejše tuje sorte in domače, slovenske sorte krmnih rastlin. Kasneje se je setvena sestava s prihodom nekaterih novejših tujih sort začela spreminjati. Skoraj popolnoma je zamrla tudi semenska pridelava slovenskih sort, ki so s trga skoraj izginile. Od leta 2004 se v okviru Programa razvoja podeželja spodbuja pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin, ki najbrž načrtovanega cilja ni dosegel (majhno število vključenih kmetij), kljub temu po tem letu zaznavamo rahlo povečan obseg pridelave slovenskih sort krmnih rastlin. Skupno število sort trav in metuljnic na Sortni listi RS je od leta 2015 na podobni ravni.


Cilji povzeti po:

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Podatki so povzeti iz sprotnih objav Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, uporabljeni so tudi sprotni podatki iz arhiva Službe za uradno potrjevanje semenskih posevkov v RS (KIS) in neuradne ustne informacije večjih semenarskih hiš.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:

Podatki zajemajo število sort posameznih vrst in število sort nekaterih skupin kmetijskih rastlin. Prikazan je trend števila sort, ki so vpisane v sortno listo. Podobno je prikazan trend deleža petih najbolj razširjenih sort izbranih vrst kmetijskih rastlin.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Sortna lista RS

Število sort

UVHVVR

http://spletni2.furs.gov.si/sorte/Index.htm

1997–2023

Avgusta za predhodno leto

Enkrat letno

27. 9. 2023

Da

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 3

1=globalno, 2=EU, 3=nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1 (Sortna lista, podatki Službe za potrjevanje), 2 (podatki semenarskih hiš)

1= uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2=podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3=interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafih): 1

1=vsaj 10-leten niz podatkov

2=vsaj 5-leten niz podatkov

3=manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na kartah): 2

1=uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2=uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3=obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni