KAZALCI OKOLJA

Kazalec prikazuje finančne učinke in višino zneskov okoljskih dajatev za obremenjevanje okolja in rabo naravnih virov v Republiki Sloveniji po posameznih letih. Okoljske dajatve so ekonomski instrumenti varstva okolja, katerih glavni namen je spodbujanje zmanjševanja obremenitev okolja z uporabo načela povzročitelj plača, po katerem se stroški, nastali s škodo, povzročeno okolju, vsaj delno vključujejo med proizvodne stroške. S podzakonskimi akti so določeni načini izračunavanja povzročene obremenitve okolja, ki se jo izrazi s t. i. enotami obremenitve za vsakega posameznega onesnaževalca, in višina dajatve za posamezno enoto obremenitve. Del dajatev pomeni proračunski vir, precejšen delež pa je neposredno usmerjen v okoljske naložbe.


Grafi

Slika OP01-1: Finančni učinki dajatev zaradi obremenjevanja okolja
Viri:

Bilanca odhodkov in prihodkov proračuna RS, Ministrstvo za finance, Generalni carinski urad; zbirka Vodna povračila, okoljske dajatve in koncesije, zbirka Viri onesnaženja, zbirka Ravnanje z odpadki, 2005, Ministrstvo za okolje in prostor - Agencija Republike Slovenije za okolje, preračuni ARSO

Prikaži podatke
1999 2000 2001 2002 2003 2004
vodna povračila mio SIT 1010 1710 2169 3267 3738 3390
obremenjevanje voda - v prorač. RS mio SIT 740 1004 1233 1363 1580 1559
obremenjevanje voda -
namenske investicije
mio SIT 6556 9974 11697 14139 15029 10188
izpusti CO2 v zrak mio SIT 15055 15684 13998 7997 12985 14101
odlaganje odpadkov - v prorač. RS mio SIT np np np np 168 185
odlaganje odpadkov -
namenske investicije
mio SIT np np np 3156 3064 2698
uporaba mazalnih olj mio SIT np np np 494 619 622
razgradnja izrabljenih motornih vozil mio SIT np np np np 801 1827
skupaj mio SIT 23361 28372 29097 30416 37984 34570
Slika OP01-2: Delež dajatev za obremenjevanje okolja v BDP Slovenije
Viri:

Bilanca odhodkov in prihodkov proračuna RS, Ministrstvo za finance, Generalni carinski urad; zbirka Vodna povračila, takse in koncesije, zbirka Viri onesnaženja, zbirka Ravnanje z odpadki, 2005, Ministrstvo za okolje in prostor - Agencija Republike Slovenije za okolje; www.stat.si (december, 2005), Statistični urad Republike Slovenije

Prikaži podatke
1999 2000 2001 2002 2003 2004
BDP v tekočih cenah mio SIT 3918974 4300350 4799552 5355440 5813540 6251244
okoljske takse in dajatve mio SIT 23361 28372 29097 30416 37984 34570
delež okoljskih taks in dajatev v BDP % BDP 1 1 1 1 1 1

Cilji

Vključitev načela "onesnaževalec plača" v cene proizvodov preko ustreznih okoljskih dajatev.


K uporabi načela "povzročitelj obremenjevanja okolja plača" Slovenijo obvezujejo tudi določila 174. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (EC Treaty), v slovenskem pravnem redu pa določila Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06). Uveljavljanje tega načela je v zadnji letih postalo zelo pomemben vir financiranja ukrepov politike varstva okolja. Pozitivne izkušnje pri uveljavitvi oprostitev plačila dajatve za obremenjevanje voda kot namenskega vira gradnje infrastrukturnih objektov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda so bile vključene tudi v zakonsko podlago za dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter dajatev za obremenjevanje okolja z emisijami CO2. Z vstopom v EU in obvezo omejevanja državnih pomoči podjetjem, je v letu 2004 prišlo do nekaterih sprememb v financiranju okoljskih investicij podjetij iz naslova okoljskih dajatev, zato se je višina teh sredstev zmanjšala. Predvsem zaradi spremenjenega načina obračunavanja, je posebno zaznavno zmanjšanje okoljskih dajatev za obremenjevanje okolja z industrijskimi odpadnimi vodami. Instrument takse za obremenjevanje zraka z emisijami CO2 je poleg uveljavljanja trgovanja z emisijami, eden od ključnih instrumentov programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov za doseganje ciljev na tem področju in obveznosti podpisa Kjotskega protokola, ki ga je Slovenija ratificirala v juniju 2002. Sredstva vodnih povračil se z uveljavljanjem Zakona o vodah zbirajo v Skladu za vode, namenjenem financiranju vodne infrastrukture. Prav tako je del sredstev, zbranih z dajatvijo za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin, namensko porabljen za sanacijo neurejenih odlagališč in starih bremen, del dajatve za obremenjevanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil pa za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi vozili.

Gibanje letnega zneska okoljskih dajatev je zlasti posledica rasti zneskov dajatve na enoto obremenitve oz. enoto proizvoda ter večjega zajetja onesnaževalcev (uvajanje strožjih pogojev in novih dajatev) ter sprememb pri načinu obračunavanja, in ne bistvenih sprememb v obremenjevanju okolja.


Metodologija

Agencija Republike Slovenije za okolje na podlagi poročil zavezancev po uredbah:
- Uredba o taksi za obremenjevanje voda (Ur. l. RS, št. 41/95, 44/95, 8/96, 124/00 in 49/01, 8/04), ki jo je zamenjala Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 123/04, 142/04 in 68/05,
- Uredba o vodnih povračilih (Ur. l. RS, št. 41/95, 84/97, 124/00, 110/01, 103/02),
- Uredba o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Ur. l. RS, št. 68/96, 2/97, 5/97 – popr., 24/98, 65/98, 51/99, 42/00 in 124/00), ki jo je nadomestila Uredba o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Ur. l. RS, št. 91/02, 8/03, 67/03, 46/04, 43/05),
- Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. l. RS, št. 70/01, 9/04, 129/04), ki jo je nadomestila Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. l. RS, št. 129/04, 68/05)

vodi zbirke podatkov (zbirka Vodna povračila, takse in koncesije, zbirka Viri onesnaženja, zbirka Ravnanje z odpadki), ki vsebujejo podatke o obračunanih okoljskih dajatvah za varstvo okolja ter o višinah oprostitev dajatev zaradi investiranja v varstvo okolja. Iz teh virov so bili povzeti podatki o višinah oprostitev dajatev zaradi investiranja v varstvo okolja. Podatki so bili povzeti iz zbirk decembra 2004.

Ministrstvo za finance, Sektor za analize, metodologijo in bilance javnih financ izdaja mesečna poročila o realizaciji državnega proračuna za posamezno proračunsko leto v okviru bilance prihodkov in odhodkov državnega proračuna. Ta so vir podatkov o prilivih v Proračun RS na podlagi zgoraj omenjenih uredb ter uredb:
- Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Ur. l. RS, št. 2/02, 20/02, 46/04, 97/04), ki jo je nadomestila Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Ur. l. RS, št. 97/04, 53/05) ter Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Ur. l. RS, št. 53/05),
- Uredba o taksi na obremenjevanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (Ur. l. RS, št. 13/03, 46/04, 6/05), ki jo je nadomestila Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (Ur. l. RS, št. 6/05, 87/05) ter nato Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (Ur. l. RS, št. 87/05).

Podatki o BDP v tekočih cenah so povzeti po Statističnem uradu RS na spletni strani www.stat.si – Kazalniki, BDP, decembra 2005.