KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

Slovenija ima dokaj visoko stopnjo energetske intenzivnosti, vendar se je le ta zniževala, zlasti intenzivno v zadnjih letih. V obdobju 2005−2021 se je intenzivnost zmanjševala v povprečju s stopnjo 2,7 % na leto. Leta 2020 je imela Slovenija glede na EU-27 za 37 % višjo intenzivnost, kar je 11 % točk manj kot leta 2005.


Kazalec prikazuje skupno energetsko intenzivnost (Total Energy Intensity - TEI), ki je izračunana kot količnik skupne rabe energije in bruto domačega proizvoda za posamezno koledarsko leto. Poraba energije na enoto BDP je eden ključnih kazalcev trajnostnega razvoja, ki v časovni dinamiki kaže uspešnost razhajanja rasti porabe energije od gospodarske rasti. Kazalec se zmanjšuje, če je rast BDP-ja večja od rasti rabe energije, pritiski na okolje pa se zmanjšujejo, če se raba energije zmanjšuje.

Energetska intenzivnost se manjša z izboljševanjem energetske učinkovitosti (SURS, 2009). Omogoča nam ovrednotiti porabo energije gospodarstva in njegovo energetsko učinkovitost. Izraža se v toe/mio EUR 2005 (porabljeno energijo merimo v tonah naftnih ekvivalentov, bruto domači proizvod države pa zaradi primerjave med leti pretvorimo v stalne cene (v EUR) leta 2005).

Skupna raba energije je celotna raba energije v različnih oblikah: trdna, tekoča in plinasta goriva, jedrska energija, obnovljivi viri energije ter izvoz oziroma uvoz električne energije (neto uvoz električne energije).


Grafi

Slika EN11-1: Gibanje skupne rabe energije, bruto domačega proizvoda ter skupne energetske intenzivnosti v obdobju 2005-2021 glede na leto 2005 in primerjava z gibanjem intenzivnosti v EU-27 do leta 2020
Viri:

Statistični urad RS, 2022

Prikaži podatke
Oskrba z energijo (TPES) [ktoe] BDP stalne cene preteklega leta, referenčno leto 2005 [mio EUR] Skupna energetska intenzivnost (TEI) - Slovenija [toe/mio EUR 2005] Skupna energetska intenzivnost – EU-27 [toe/mio EUR 2005] Oskrba z energijo (TPES) [Indeks (2005 = 100)] BDP stalne cene preteklega leta, referenčno leto 2005 [Indeks (2005 = 100)] Skupna energetska intenzivnost (TEI) - Slovenija [Indeks (2005 = 100)] Skupna energetska intenzivnost EU-27 [Indeks (2005 = 100)]
2005 7445,36 29113,60 255,73 172,69 100 100 100 100
2006 7393,33 30786,58 240,15 168,59 99,30 105,75 93,91 97,63
2007 7496,85 32935,56 227,62 161,67 100,69 113,13 89,01 93,62
2008 7889,00 34091,52 231,41 160,21 105,96 117,10 90,49 92,77
2009 7124,36 31518,10 226,04 157,25 95,69 108,26 88,39 91,06
2010 7249,41 31941,66 226,96 159,93 97,37 109,71 88,75 92,61
2011 7318,09 32216,77 227,15 152,53 98,29 110,66 88,82 88,33
2012 7043,94 31366,49 224,57 151,45 94,61 107,74 87,81 87,70
2013 6844,04 31043,60 220,47 149,81 91,92 106,63 86,21 86,75
2014 6615,21 31902,93 207,35 142,46 88,85 109,58 81,08 82,49
2015 6560,44 32608,01 201,19 141,20 88,11 112,00 78,67 81,77
2016 6766,87 33648,81 201,10 139,65 90,89 115,58 78,64 80,87
2017 6961,60 35269,18 197,38 138,65 93,50 121,14 77,18 80,29
2018 6878,71 36840,18 186,72 135,11 92,39 126,54 73,01 78,24
2019 6747,51 38111,56 177,05 130,64 90,63 130,91 69,23 75,65
2020 6387,85 36464,58 175,18 127,61 85,80 125,25 68,50 73,90
2021 6561,28 39458,74 166,28 88,13 135,53 65,02
Slika EN11-2: Primerjava energetskih intenzivnosti (TPES/BDP v standardih kupne moči (SKM)) med državami EU-27 za leto 2020
Viri:

EUROSTAT, 2022

Prikaži podatke
Skupna energetska intenzivnost 2020 [toe/PPS]
EU-27 102,92
-
Malta 197,91
Finska 172,28
Bolgarija 157,46
Slovaška 143,79
Estonija 143,02
Belgija 141,18
Češka republika 135,19
Švedska 125,44
Nizozemska 121,34
Madžarska 120,64
Poljska 118,94
SLOVENIJA 115,36
Latvija 114,47
Grčija 110,46
Ciper 108,53
Litva 107,62
Hrvaška 106,97
Francija 106,20
Španija 98,89
Avstrija 97,13
Nemčija 93,86
Portugalska 93,86
Italija 86,35
Luksemburg 79,85
Romunija 77,83
Danska 70,06
Irska 44,61
Slika EN11-3: Primerjava oskrbe energije na prebivalca med državami EU-27 za leto 2019
Viri:

EUROSTAT, 2022

Prikaži podatke
Oskrba energije na prebivalca [toe/prebivalca]
EU-27 3,16
-
Luksemburg 6,25
Finska 6,04
Belgija 4,77
Švedska 4,71
Nizozemska 4,13
Češka republika 3,98
Avstrija 3,78
Francija 3,64
Estonija 3,58
Nemčija 3,56
SLOVENIJA 3,18
Slovaška 3,11
Danska 2,79
Irska 2,78
Litva 2,75
Poljska 2,71
Madžarska 2,71
Bolgarija 2,68
Ciper 2,60
Španija 2,58
Italija 2,55
Latvija 2,36
Portugalska 2,18
Hrvaška 2,12
Grčija 2,10
Romunija 1,71
Malta 1,43

Cilji

Cilji so določeni v Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN):

- Izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti v vseh sektorjih (in torej zmanjšanje porabe energije in drugih naravnih virov) kot prvi in ključni ukrep za prehod v podnebno nevtralno družbo.

- Slovenija ima do leta 2030 zastavljen nacionalni cilj izboljšati energetsko učinkovitost za vsaj 35 % glede na osnovni scenarij iz leta 2007 (v skladu z Direktivo o energetski učinkovitosti).

- Zagotoviti sistematično izvajanje sprejetih politik in ukrepov, da končna raba energije v letu 2030 ne bo presegla 4.717 ktoe oziroma preračunano na raven primarne energije 6.356 ktoe.


Leta 2021 je Slovenija za BDP v višini milijona EUR 2005 potrebovala 166 toe primarne energije, kar je 5,1 % manj kot leto prej. Med 2005 in 2021 je se je intenzivnost v povprečju letno zmanjšala za 2,7 %. V obdobju 2005-2020 je bila stopnja zmanjševanja malo nižja (2,5 %), vendar pa je bila večja kot stopnja zmanjševanja intenzivnosti v EU-27 (2,0 %), kar je pozitivno in skladno s ciljem približevanja Slovenije povprečju EU. Kljub zmanjšanju intenzivnosti v opazovanem obdobju, se je v določenih letih povečala, in sicer v letih 2008 in 2010 (za 1,7 %, 0,4 %). V zadnjih štirih letih se z izjemo leta 2020 intenzivnost hitro zmanjšuje. Na gibanje intenzivnosti oskrbe z energijo vpliva gibanje intenzivnosti rabe končne energije (glej kazalec EN15 Intenzivnost rabe končne energije) ter gibanje učinkovitosti sistema proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije in daljinske toplote (glej kazalec EN31 Učinkovitost sistema proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije in toplote).

EU-27 je leta 2020 za BDP v višini milijona EUR 2005 potrebovala 128 toe primarne energije, kar je 2,3 % manj kot leto prej. V Sloveniji smo torej enak proizvod ustvarili s 37,3 % večjo porabo energije kot v povprečju držav EU-27.

Intenzivnost slovenskega gospodarstva se je v obdobju 2005−2020 približala evropskemu (EU-27), vendar samo za 11 odstotnih točk.

Primerjava intenzivnosti izračunanih iz BDP v enotah standardne kupne moči pokaže, da je bila intenzivnost slovenskega gospodarstva leta 2020 za 12,1 % višja od EU-27. Velike razlike obstajajo tudi med državami članicami. Energetsko najmanj intenzivna država Irska porabi 4,44 krat manj energije za enak BDP v enotah standardne kupne moči kot energetsko najbolj intenzivna Malta. Slovenija je približno na sredini med državami EU-27.

Visoko energetsko intenzivnost Slovenije lahko pripišemo razmeroma nizkemu BDP na prebivalca glede na povprečje EU, visokemu deležu industrije v BDP in visokega deleža prometa v rabi končne energije. Slovenija je po rabi energije na prebivalca blizu povprečja EU-27 (v letu 2020 je bila raba v Sloveniji višja za 0,8 %). Podobno rabo ima na primer Danska, ki pa ima bistveno višji BDP v enotah standardne kupne moči na prebivalca od Slovenije in zato nižjo energetsko intenzivnost.


Metodologija

Cilji povzeti po: Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN) in Direktivi 2012/27/EU o energetski učinkovitosti

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Podatki so pripravljeni na letni osnovi. Za izračun intenzivnost za Slovenijo so uporabljeni podatki SURS, za izračun intenzivnosti EU-27 pa podatki EUROSTAT.

Metodologija obdelave podatkov:

Kazalec je izračunan kot količnik Oskrbe z energijo (postavka v energetski bilanci SURS) oziroma skupne rabe energije in BDP, v stalnih cenah 2005. Časovna vrsta za bruto domači proizvod je v stalnih cenah preteklega leta z referenčnim letom 2005, da se izognemo vplivu inflacije. Za primerjavo med državami je uporabljen bruto domači proizvod v enotah standardne kupne moči (Purchasing Power Standards - PPS). BDP-ji v enotah standardne kupne moči odražajo le razlike v obsegu (količini in kakovosti), saj je izničen vpliv valut in ravni cen in so zato podatki med državami primerljivi.

Oskrba z energijo (skupna raba energije) je definirana kot celotna raba energije v državi in je v energetski bilanci izračunana kot:

DOMAČA PROIZVODNJA + UVOZ - IZVOZ + ZALOGE + MEDNARODNA POMORSKA SKLADIŠČA.

Povprečne letne rasti so izračunane po formuli [(zadnje leto/zadnje bazno leto)(1/število let)-1]*100.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Oskrba z energijo

GWh

SI-STAT (SURS)

2005–2020 (2021)

objava začetek oktobra

enkrat letno

15.11.2022

Da

BDP - Stalne cene preteklega leta, referenčno leto 2005

mio EUR

SI-STAT (SURS)

2005–2020 (2021)

prva verzija podatka konec februarja za prejšnje leto

enkrat letno

15.11.2022

Da

Energetska intenzivnost za države EU‑27

toe/mio EUR 2005

EUROSTAT

2005–2020

prva polovica aprila za predprejšnje leto

enkrat letno

15.11.2022

Da

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 1

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): 2

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

 

Datum zajema podatkov
Drugi viri in literatura

Povezani kazalci     

EN31      Učinkovitost sistema proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije in toplote

EN15      Intenzivnost rabe končne energije