KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Izpusti težkih kovin so se v Sloveniji v obdobju 1990-2021 zmanjšali, kar lahko v veliki meri pripišemo tako izvrševanju zakonodaje Evropske unije kot izboljšanem nadzoru in uporabi najboljših razpoložljivih tehnologij.

 


Kazalec prikazuje gibanje antropogenih izpustov kovin (svinec, kadmij, živo srebro) v zrak v obdobju 1990-2021 v Sloveniji in gibanje izpustov po kategorijah virov. Kazalec prikazuje izpuste težkih kovin v državah Evropske unije za leto 2021.

Kovine so onesnaževala, ki so obstojna v okolju in imajo lastnost, da se postopoma nalagajo v organizmih živali in človeka višje v prehranjevalni verigi. Dolgotrajna izpostavljenost nižjih organizmov manjšim koncentracijam kovin lahko izpostavi plenilske organizme, vključno s človekom, potencialno škodljivim koncentracijam. Že izpostavljenost nizkim koncentracijam kovin je lahko vzrok za razvoj rakastih obolenj, za zaostalost v razvoju in poškodbe ledvic ter celo za smrt v primeru izpostavljenosti zelo visokim koncentracijam. Raziskuje se predvsem potencialna vloga kovin pri karcinogenih, imunskih in reproduktivnih učinkih ter učinkih v človekovem razvoju. Kovine niso omejene na določeno geografsko območje in jih ni mogoče učinkovito nadzorovati na lokalni ravni. Lahko se prenašajo po zraku na velike razdalje po celotni zemeljski obli.


Grafi

Slika ZR12-1: Gibanje izpustov težkih kovin v Sloveniji
Viri:

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2023 (3. 05. 2023)

Prikaži podatke
Svinec (Pb) [indeks (1990=100)] Kadmij (Cd) [indeks (1990=100)] Živo srebro (Hg) [indeks (1990=100)]
1990 100 100 100
1991 89,63 87,15 92,08
1992 84,19 89,55 90,80
1993 82,77 86,14 82,69
1994 83,75 88,02 82,99
1995 55,07 87,74 70,88
1996 27,79 85,72 67,06
1997 25,90 90,62 74,44
1998 22,38 92,59 76,23
1999 20,23 86,35 69,10
2000 18,67 90,48 68,08
2001 15,72 103,91 63,64
2002 14,09 95,53 66,15
2003 14,30 100,89 62,74
2004 14,62 100,75 61,02
2005 15,94 112,46 62,41
2006 15,81 107,33 58,16
2007 16,21 114,24 59,32
2008 16,91 113,58 60,67
2009 14,01 100,44 50,79
2010 15,66 108,84 52,76
2011 15,69 108,78 52,27
2012 14,92 102,71 51,33
2013 14,66 104,29 52,99
2014 13,84 93,45 50,76
2015 13,96 98,48 49,78
2016 14,30 100,15 49,60
2017 14,24 99,57 52,56
2018 14,09 93,78 53,13
2019 13,36 89,85 52,42
2020 11,49 86,21 51,09
2021 13,02 94,13 52,07
Slika ZR12-2: Izpusti svinca (Pb) v Sloveniji po kategorijah virov
Viri:

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2023 (3. 05. 2023)

Prikaži podatke
Proizvodnja elektrike in toplote [t] Raba goriv v industriji [t] Cestni promet [t] Ostali promet [t] Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju [t] Industrijski procesi in raba topil [t] Odpadki [t] Kmetijstvo [t]
1990 0,84 0,96 29,82 8,06 1,22 2,35 0,00 0
1991 0,76 0,85 26,29 7,87 1,44 1,55 0,00 0
1992 0,85 0,68 25,74 6,27 1,24 1,63 0,00 0
1993 0,81 0,56 27,58 4,30 1,09 1,45 0,00 0
1994 0,79 0,49 27,65 4,75 0,90 1,62 0,01 0
1995 0,77 0,55 17,84 2,22 0,83 1,60 0,00 0
1996 0,70 0,56 7,89 0,65 0,82 1,40 0,00 0
1997 0,77 0,58 7,05 0,49 0,74 1,56 0,01 0
1998 0,81 0,58 5,41 0,49 0,72 1,65 0,01 0
1999 0,71 0,52 4,69 0,34 0,73 1,75 0,01 0
2000 0,74 0,51 4,03 0,16 0,68 1,94 0,01 0
2001 0,81 0,59 2,60 0,02 0,78 1,98 0,02 0
2002 0,85 0,68 1,84 0,00 0,63 2,07 0,03 0
2003 0,80 0,59 1,83 0,00 0,66 2,27 0,04 0
2004 0,82 0,62 1,85 0,00 0,62 2,41 0,01 0
2005 0,83 0,61 1,92 0,00 0,71 2,81 0,01 0
2006 0,85 0,60 2,00 0,00 0,63 2,75 0,01 0
2007 0,87 0,52 2,21 0,00 0,69 2,71 0,01 0
2008 0,88 0,52 2,46 0,00 0,70 2,74 0,01 0
2009 0,82 0,45 2,09 0,00 0,68 2,00 0,02 0
2010 0,84 0,46 2,14 0,00 0,68 2,61 0,05 0
2011 0,86 0,45 2,24 0,00 0,68 2,51 0,05 0
2012 0,82 0,41 2,24 0,00 0,65 2,30 0,04 0
2013 0,79 0,45 2,12 0,00 0,66 2,27 0,04 0
2014 0,60 0,48 2,10 0,00 0,54 2,23 0,03 0
2015 0,64 0,43 2,06 0,00 0,61 2,28 0,03 0
2016 0,69 0,40 2,16 0,00 0,62 2,29 0,03 0
2017 0,69 0,43 2,19 0,00 0,58 2,24 0,03 0
2018 0,67 0,43 2,06 0,00 0,51 2,39 0,03 0
2019 0,65 0,43 2,00 0,00 0,48 2,18 0,03 0
2020 0,64 0,37 1,65 0,00 0,46 1,82 0,03 0
2021 0,59 0,32 1,89 0,00 0,53 2,26 0,04 0
Slika ZR12-3: Izpusti svinca (Pb) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2021
Viri:

Air pollutant emissions data viewer (Gothenburg Protocol, LRTAP Convention) 1990-2021, Evropska agencija za okolje, 2023 (3. 05. 2023)

Prikaži podatke
Avstrija [indeks (1990 = 100)] Hrvaška [indeks (1990 = 100)] Italija [indeks (1990 = 100)] Madžarska [indeks (1990 = 100)] Malta [indeks (1990 = 100)] Nizozemska [indeks (1990 = 100)] Slovenija [indeks (1990 = 100)] EU-27 [indeks (1990 = 100)]
1990 100 100 100 100 100 100 100 100
1991 84,47 67,99 76,62 87,35 99,22 83,30 89,63 74,99
1992 60,15 49,94 57,73 34,08 103,57 70,50 84,19 57,77
1993 42,59 49,46 53,45 29,74 125,79 62,70 82,77 52,78
1994 29,46 53,89 49,26 23,85 125,79 53,98 83,75 48,62
1995 11,07 50,38 47,00 17,72 123,67 45,90 55,07 44,75
1996 10,54 40,54 44,49 14,19 128,65 31,50 27,79 38,88
1997 10,45 36,77 40,28 12,13 134,48 16,41 25,90 34,20
1998 10,06 34,98 37,20 11,39 137,06 12,75 22,38 30,98
1999 9,94 34,01 33,32 3,80 137,98 10,45 20,23 27,21
2000 9,82 27,78 23,08 2,60 138,64 8,17 18,67 18,50
2001 9,66 21,23 17,59 2,68 121,52 9,43 15,72 13,44
2002 10,23 12,99 6,85 2,84 140,68 10,59 14,09 10,87
2003 10,30 6,28 7,00 2,92 145,65 9,56 14,30 10,23
2004 10,40 4,11 7,32 2,80 146,19 10,00 14,62 9,51
2005 11,02 2,63 7,65 1,74 137,35 8,86 15,94 9,01
2006 11,26 1,97 7,69 1,69 141,77 8,90 15,81 8,91
2007 6,07 1,90 7,64 1,66 140,41 10,56 16,21 8,75
2008 6,02 1,79 7,18 1,89 139,09 9,01 16,91 8,84
2009 5,62 1,67 5,28 1,62 146,57 9,30 14,01 6,78
2010 6,17 1,56 5,79 1,48 149,86 11,12 15,66 7,70
2011 6,23 1,51 6,03 1,59 111,41 6,65 15,69 6,25
2012 6,23 1,35 5,81 1,56 140,91 4,78 14,92 6,04
2013 6,30 1,61 5,39 1,45 127,02 4,11 14,66 6,20
2014 6,01 1,49 5,60 1,45 136,03 2,68 13,84 5,86
2015 5,88 1,50 5,36 1,55 124,26 2,56 13,96 5,68
2016 6,06 1,53 4,74 1,57 122,38 2,66 14,30 5,46
2017 6,09 1,55 4,87 1,55 119,71 2,55 14,24 5,58
2018 5,87 1,59 4,90 1,53 124,62 1,76 14,09 5,90
2019 5,66 0,98 4,79 1,59 130,90 1,54 13,36 5,37
2020 5,12 1,04 4,17 1,54 108,59 1,72 11,49 4,80
2021 5,39 1,03 4,88 1,79 114,86 1,45 13,02 5,21
Slika ZR12-4: Izpusti kadmija (Cd) v Sloveniji po kategorijah virov
Viri:

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2023 (3. 05. 2023)

Prikaži podatke
Proizvodnja elektrike in toplote [t] Raba goriv v industriji [t] Cestni promet [t] Ostali promet [t] Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju [t] Ubežne emisije [t] Industrijski procesi in raba topil [t] Odpadki [t] Kmetijstvo [t] Skupaj [t]
1990 0,10 0,06 0,01 0,00 0,24 0,00 0,19 0,00 0 0,61
1991 0,09 0,05 0,01 0,00 0,25 0,00 0,12 0,00 0 0,54
1992 0,10 0,05 0,01 0,00 0,25 0,00 0,13 0,00 0 0,55
1993 0,10 0,05 0,02 0,00 0,25 0,00 0,11 0,00 0 0,53
1994 0,10 0,05 0,02 0,00 0,25 0,00 0,13 0,00 0 0,54
1995 0,09 0,05 0,02 0,00 0,25 0,00 0,13 0,00 0 0,54
1996 0,08 0,06 0,02 0,00 0,25 0,00 0,11 0,00 0 0,53
1997 0,09 0,06 0,02 0,00 0,25 0,00 0,12 0,00 0 0,56
1998 0,10 0,06 0,02 0,00 0,25 0,00 0,13 0,00 0 0,57
1999 0,09 0,03 0,02 0,00 0,25 0,00 0,14 0,00 0 0,53
2000 0,09 0,03 0,02 0,00 0,26 0,00 0,15 0,00 0 0,56
2001 0,10 0,06 0,02 0,00 0,31 0,00 0,15 0,00 0 0,64
2002 0,10 0,06 0,02 0,00 0,24 0,00 0,16 0,00 0 0,59
2003 0,10 0,07 0,02 0,00 0,26 0,00 0,17 0,01 0 0,62
2004 0,10 0,08 0,02 0,00 0,25 0,00 0,17 0,00 0 0,62
2005 0,10 0,08 0,02 0,00 0,30 0,00 0,18 0,00 0 0,69
2006 0,10 0,07 0,02 0,00 0,27 0,00 0,19 0,00 0 0,66
2007 0,10 0,06 0,02 0,00 0,31 0,00 0,20 0,00 0 0,70
2008 0,10 0,06 0,03 0,00 0,30 0,00 0,20 0,00 0 0,70
2009 0,10 0,05 0,02 0,00 0,29 0,00 0,15 0,00 0 0,62
2010 0,10 0,05 0,02 0,00 0,30 0,00 0,18 0,01 0 0,67
2011 0,10 0,05 0,03 0,00 0,30 0,00 0,19 0,01 0 0,67
2012 0,10 0,04 0,03 0,00 0,29 0,00 0,17 0,01 0 0,63
2013 0,09 0,05 0,02 0,00 0,30 0,00 0,17 0,01 0 0,64
2014 0,07 0,06 0,02 0,00 0,25 0,00 0,17 0,00 0 0,57
2015 0,08 0,06 0,02 0,00 0,28 0,00 0,16 0,00 0 0,61
2016 0,08 0,05 0,03 0,00 0,28 0,00 0,16 0,00 0 0,62
2017 0,08 0,06 0,03 0,00 0,27 0,00 0,17 0,00 0 0,61
2018 0,08 0,05 0,03 0,00 0,24 0,00 0,17 0,00 0 0,58
2019 0,08 0,06 0,03 0,00 0,22 0,00 0,17 0,00 0 0,55
2020 0,07 0,06 0,02 0,00 0,21 0,00 0,16 0,00 0 0,53
2021 0,07 0,06 0,02 0,00 0,25 0,00 0,17 0,01 0 0,58
Slika ZR12-5: Izpusti kadmija (Cd) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2021
Viri:

Air pollutant emissions data viewer (Gothenburg Protocol, LRTAP Convention) 1990-2021, Evropska agencija za okolje, 2023 (3. 05. 2023)

Prikaži podatke
Avstrija [indeks (1990 = 100)] Hrvaška [indeks (1990 = 100)] Italija [indeks (1990 = 100)] Madžarska [indeks (1990 = 100)] Poljska [indeks (1990 = 100)] Malta [indeks (1990 = 100)] Slovenija [indeks (1990 = 100)] EU-27 [indeks (1990 = 100)]
1990 100 100 100 100 100 100 100 100
1991 94,58 92,60 107,65 93,43 87,27 95,94 87,15 91,05
1992 78,69 72,82 102,03 87,14 85,77 95,22 89,55 84,41
1993 70,97 76,35 98,94 90,77 99,95 108,78 86,14 80,15
1994 65,52 67,61 95,75 87,80 105,95 103,91 88,02 78,98
1995 63,13 73,68 95,61 86,41 101,74 101,88 87,74 76,87
1996 62,21 78,73 93,77 84,94 104,50 103,58 85,72 77,64
1997 60,24 75,86 93,42 84,78 100,56 104,37 90,62 76,38
1998 57,39 79,11 90,33 83,55 93,31 104,93 92,59 73,31
1999 59,50 82,30 89,39 80,64 86,63 106,96 86,35 70,46
2000 58,44 76,91 91,77 94,55 82,30 104,18 90,48 64,82
2001 59,21 84,00 89,87 99,33 79,51 114,83 103,91 61,52
2002 58,48 83,54 75,13 82,67 76,75 116,90 95,53 61,49
2003 59,48 89,97 71,95 86,33 82,59 126,69 100,89 58,77
2004 59,37 91,16 75,40 77,24 85,18 121,99 100,75 56,80
2005 61,82 96,12 77,79 71,09 80,72 110,02 112,46 54,33
2006 64,05 91,64 73,29 72,37 84,02 112,99 107,33 52,68
2007 50,75 81,47 71,64 75,24 87,75 116,73 114,24 50,68
2008 50,54 83,82 63,63 72,80 86,34 115,16 113,58 48,61
2009 49,98 82,00 50,21 76,22 78,84 114,97 100,44 42,72
2010 54,19 84,02 47,64 80,54 85,56 119,01 108,84 43,45
2011 53,09 78,43 47,22 88,38 87,15 115,77 108,78 42,41
2012 54,22 75,27 44,09 90,76 87,57 120,44 102,71 40,32
2013 55,06 75,30 40,65 89,46 84,70 113,74 104,29 39,05
2014 51,22 67,56 40,11 81,15 85,07 107,96 93,45 38,22
2015 53,14 71,79 40,12 86,20 88,37 91,15 98,48 37,67
2016 52,09 67,45 39,45 84,35 86,11 85,66 100,15 37,85
2017 52,97 67,45 39,80 84,89 88,16 78,30 99,57 37,27
2018 50,63 68,21 39,63 77,09 101,41 72,61 93,78 37,46
2019 49,60 64,56 38,47 73,88 97,48 70,80 89,85 35,84
2020 48,86 64,14 35,34 73,40 92,52 67,57 86,21 33,90
2021 52,33 62,33 39,61 71,92 90,82 8,91 94,13 34,07
Slika ZR12-6: Izpusti živega srebra (Hg) v Sloveniji po kategorijah virov
Viri:

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka, Agencija RS za okolje, 2023 (3. 05. 2023)

Prikaži podatke
Proizvodnja elektrike in toplote [t] Raba goriv v industriji [t] Cestni promet [t] Ostali promet [t] Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju [t] Ubežni izpusti [t] Industrijski procesi in raba topil [t] Odpadki [t] Kmetijstvo [t] Skupaj [t]
1990 0,16 0,10 0,01 0,00 0,04 0,00 0,04 0,01 0 0,36
1991 0,14 0,10 0,01 0,00 0,05 0,00 0,02 0,01 0 0,34
1992 0,16 0,08 0,01 0,00 0,04 0,00 0,02 0,01 0 0,33
1993 0,16 0,07 0,01 0,00 0,04 0,00 0,02 0,01 0 0,30
1994 0,15 0,07 0,01 0,00 0,03 0,00 0,02 0,02 0 0,30
1995 0,11 0,08 0,01 0,00 0,03 0,00 0,02 0,01 0 0,26
1996 0,10 0,08 0,01 0,00 0,02 0,00 0,02 0,01 0 0,24
1997 0,11 0,08 0,01 0,00 0,02 0,00 0,02 0,02 0 0,27
1998 0,12 0,08 0,01 0,00 0,02 0,00 0,02 0,02 0 0,28
1999 0,10 0,08 0,01 0,00 0,02 0,00 0,02 0,02 0 0,25
2000 0,10 0,08 0,01 0,00 0,02 0,00 0,03 0,02 0 0,25
2001 0,07 0,09 0,01 0,00 0,02 0,00 0,03 0,02 0 0,23
2002 0,08 0,09 0,01 0,00 0,02 0,00 0,03 0,02 0 0,24
2003 0,07 0,08 0,01 0,00 0,02 0,00 0,03 0,03 0 0,23
2004 0,06 0,08 0,01 0,00 0,02 0,00 0,03 0,02 0 0,22
2005 0,06 0,08 0,01 0,00 0,02 0,00 0,03 0,02 0 0,23
2006 0,04 0,09 0,01 0,00 0,02 0,00 0,04 0,02 0 0,21
2007 0,05 0,08 0,01 0,00 0,02 0,00 0,04 0,02 0 0,22
2008 0,04 0,09 0,01 0,00 0,02 0,00 0,04 0,02 0 0,22
2009 0,04 0,07 0,01 0,00 0,02 0,00 0,03 0,02 0 0,19
2010 0,04 0,06 0,01 0,00 0,02 0,00 0,04 0,02 0 0,19
2011 0,04 0,06 0,01 0,00 0,02 0,00 0,04 0,02 0 0,19
2012 0,04 0,06 0,01 0,00 0,01 0,00 0,04 0,02 0 0,19
2013 0,04 0,07 0,01 0,00 0,02 0,00 0,04 0,03 0 0,19
2014 0,03 0,07 0,01 0,00 0,01 0,00 0,04 0,03 0 0,18
2015 0,03 0,06 0,01 0,00 0,01 0,00 0,04 0,03 0 0,18
2016 0,03 0,06 0,01 0,00 0,01 0,00 0,04 0,03 0 0,18
2017 0,04 0,07 0,01 0,00 0,01 0,00 0,04 0,03 0 0,19
2018 0,03 0,07 0,01 0,00 0,01 0,00 0,04 0,03 0 0,19
2019 0,03 0,07 0,01 0,00 0,01 0,00 0,04 0,03 0 0,19
2020 0,03 0,07 0,01 0,00 0,01 0,00 0,03 0,03 0 0,19
2021 0,03 0,07 0,01 0,00 0,01 0,00 0,04 0,03 0 0,19
Slika ZR12-7: Izpusti živega srebra (Hg) v Sloveniji in državah Evropske unije, 1990-2021
Viri:

Air pollutant emissions data viewer (Gothenburg Protocol, LRTAP Convention) 1990-2021, Evropska agencija za okolje, 2023 (3. 05. 2023)

Prikaži podatke
Avstrija [indeks (1990 = 100)] Hrvaška [indeks (1990 = 100)] Italija [indeks (1990 = 100)] Madžarska [indeks (1990 = 100)] Portugalska [indeks (1990 = 100)] Danska [indeks (1990 = 100)] Slovenija [indeks (1990 = 100)] EU-27 [indeks (1990 = 100)]
1990 100 100 100 100 100 100 100 100
1991 96,04 96,73 97,56 96,99 101,81 103,69 92,08 93,88
1992 79,44 98,37 96,52 85,71 102,74 94,80 90,80 87,61
1993 69,52 28,35 94,27 87,06 100,48 92,65 82,69 79,93
1994 62,34 26,07 91,71 83,36 104,73 80,45 82,99 78,02
1995 63,29 25,76 93,85 71,21 110,73 73,40 70,88 76,76
1996 60,11 24,99 92,36 68,64 115,11 77,84 67,06 74,03
1997 62,43 29,18 94,48 66,18 127,32 62,57 74,44 69,54
1998 56,69 31,18 93,89 63,05 118,07 53,12 76,23 65,96
1999 54,94 34,17 90,71 62,47 115,66 46,92 69,10 63,49
2000 55,57 42,61 95,31 61,19 106,23 31,74 68,08 62,63
2001 58,29 43,69 94,47 60,85 92,40 27,61 63,64 58,17
2002 58,43 47,79 94,75 58,48 89,76 26,70 66,15 58,90
2003 60,09 49,75 99,09 57,76 84,28 27,38 62,74 56,58
2004 59,53 50,75 84,96 54,86 86,44 22,93 61,02 54,21
2005 64,04 52,73 81,88 49,22 81,34 21,83 62,41 52,34
2006 43,41 50,28 83,90 35,59 80,13 19,45 58,16 50,60
2007 43,76 52,65 75,05 34,72 79,15 19,05 59,32 47,94
2008 44,39 50,91 70,52 36,19 75,83 18,84 60,67 45,24
2009 39,34 44,91 52,87 33,12 74,35 14,25 50,79 38,49
2010 44,03 46,88 55,57 32,52 72,17 13,53 52,76 39,54
2011 43,84 44,83 56,32 32,26 65,15 12,47 52,27 39,72
2012 44,31 42,14 60,64 33,29 62,46 9,72 51,33 37,95
2013 46,34 43,36 50,90 29,97 59,86 10,45 52,99 35,49
2014 44,44 42,17 55,39 31,46 59,12 10,56 50,76 35,14
2015 43,92 41,13 47,34 32,86 61,96 9,01 49,78 33,49
2016 41,33 41,84 41,88 32,04 60,46 10,48 49,60 32,02
2017 42,41 36,24 46,15 35,79 62,32 8,91 52,56 31,90
2018 41,08 36,30 45,08 31,11 61,23 8,60 53,13 31,38
2019 41,78 32,21 41,70 30,31 58,72 7,22 52,42 28,54
2020 42,38 32,90 37,70 29,44 56,25 7,39 51,09 25,64
2021 41,22 32,23 41,35 28,64 56,72 7,49 52,07 27,49

Cilji

 • zmanjšanje skupnih letnih izpustov kadmija, svinca in živega srebra v zrak pod mejno raven iz leta 1990 (Protokol o težkih kovinah),
 • uporaba ukrepov nadzora nad proizvodnjo in trgovanjem s kovinami.

Izpusti svinca (Pb) v Sloveniji so leta 2021 znašali 5,6 t. Glede na leto 1990 so se izpusti svinca v Sloveniji zmanjšali kar za 87 %, najbolj na račun vpeljave neosvinčenega bencina. Največji upad izpustov je bil zabeležen leta 1995, ko je prišla v veljavo Direktiva o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva v zvezi z vsebnostjo žvepla, svinca in benzena. Osvinčeno gorivo je bilo umaknjeno iz prodaje julija 2001. Glavne vire izpustov svinca so leta 2021 predstavljali industrijski procesi. Izpusti svinca v EU-27 so se v obdobju 1990-2021 zmanjšali za 95 %. Največji upad je v tem obdobju zabeležila Hrvaška. Leta 2021 je najvišje izpuste svinca med članicami Evropske unije beležila Poljska, najmanjše pa Malta.

Izpusti kadmija (Cd) so leta 2021 v Sloveniji znašali 0,58 t. V obdobju 1990-2021 so se izpusti zmanjšali za 6 %. Mala kurišča so bila leta 2021 glavni vir izpustov kadmija v ozračje. Izpusti kadmija iz industrije so v devetdesetih upadli zaradi boljših tehnologij za zmanjševanje izpustov pri čiščenju odpadnih voda, v sežigalnicah, pri prečiščevanju in taljenju kovin ter zaradi zaprtja starejših in neekonomičnih industrijskih objektov. Izpusti kadmija v EU-27 so se v obdobju 1990-2021 zmanjšali za 66 %. Leta 2021 je najvišje izpuste kadmija v EU-27 beležila Poljska, najmanjše pa Malta. Največje zmanjšanje je dosegla Malta.

Izpusti živega srebra (Hg) v zrak v Sloveniji so leta 2021 znašali 0,19 t. V obdobju 1990-2021 so v Sloveniji upadli za 48 %. Glavni vir Hg je bila v letu 2021 raba goriv v industriji. Izpusti Hg v EU-27 so se v obdobju 1990-2021 zmanjšali za 75 %, največje zmanjšanje je dosegla Danska. Največje izpuste Hg v EU-27 je leta 2021 prispevala Poljska, najnižje pa Malta. Upad izpustov živega srebra v zrak v EU lahko pripišemo izboljšanemu nadzoru nad živosrebrnimi celicami v industrijskih procesih ter zaradi upada rabe premoga in zamenjave z drugimi gorivi.

Za zmanjšanje izpustov kovin v Sloveniji je pomembna naslednja zakonodaja:

 • Program za opustitev uporabe osvinčenega bencina v Sloveniji (september 1998),
 • Operativni program zmanjševanja onesnaževanja vodnega okolja z emisijami živega srebra iz razpršenih virov onesnaževanja v Republiki Sloveniji (februar 2004)
 • Operativni program zmanjševanja onesnaževanja površinskih voda s prednostnimi in drugimi nevarnimi snovmi (maj 2004).

Zakon o varstvu okolja zahteva, da morajo vsi večji nepremični viri izpustov zaprositi za integrirano okoljsko dovoljenje. To velja tako za obstoječe in nove naprave, kar je urejeno z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Za obstoječe industrijske obrate so dovoljenja v pripravi in temeljijo na najboljših razpoložljivih tehnologijah.

Zakonodaja s področja kovin na ravni Evropske unije zajema Protokol o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (LRTAP), ki zajema  tri ključne škodljive snovi: kadmij, živo srebro in svinec. Direktiva o celovitem nadzoru in preprečevanju onesnaženja (IPPC), z namenom zmanjšanja izpustov (težkih) kovin in organskih onesnaževal iz industrijske proizvodnje, definira obveznosti za obratovalna dovoljenja, vpeljuje ciljne vrednosti oz. merila uspešnosti za energetsko učinkovitost in zahteva uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij tako v novih kot tudi v obstoječih napravah.


Metodologija

Podatki za Slovenijo

Cilji so povzeti po: Protokolu o težkih kovinah, ki je del Konvencije iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (2001/379/ES)

Metodologija in pogostost zbiranja podatkov za kazalec:

Izpusti so večinoma izračunani iz podatkov o rabi goriv, industrijski proizvodnji, količini odloženih odpadkov, podatkov o vrsti in številu vozil ter ustreznih emisijskih faktorjev. Priporočena metodologija za izračun izpustov onesnaževal zraka je EMEP/EEA metodologija, ki jo pripravlja mednarodna skupina za evidence izpustov in projekcij (TFEIP) pod okriljem Evropske agencije za okolje (EEA).

Podatki so predstavljeni za obdobje 1990-2021. Osvežujejo se letno. Novi podatki o izpustih so predvidoma na voljo aprila tekočega poročevalskega leta in sicer za 2 leti nazaj glede na tekoče poročevalsko leto. Pravilnost izračunov in primernost uporabe podatkov nadzira Sekretariat Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (CLRTAP) in Evropska komisija z rednimi revizijami poročil.
Metodologija obdelave podatkov:

Podatki o izpustih predstavljajo državne izpuste težkih kovin v zrak. Predstavljeni so tudi izpusti po kategorijah virov: Proizvodnja elektrike in toplote, Raba goriv v industriji, Cestni promet, Ostali promet, Raba goriv v gospodinjstvih in storitvenem sektorju, Industrijski procesi in raba topil, Ubežni izpusti, Odpadki in Kmetijstvo.

Podatkovni viri:

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Izpusti onesnaževal zraka

kt

Državne evidence izpustov onesnaževal zraka Centralno odložišče poročil (CDR)

1990-2021

aprila za predpreteklo leto

letno

3. maj 2023

da

Opredelitev kazalca:

 • Relevantnost kazalca: 1

1 = globalno, 2 = EU, 3 = nacionalno

 • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3 = interni podatki

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov,

2 = vsaj 5leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): ni podatkov

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne,

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni 

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

 

Podatki za Evropo

Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec:

Zbirka podatkov o izpustih v zrak temelji na oceni izpustov, izračunani na podlagi uporabe statističnih podatkov (o prodanih gorivih, industrijski proizvodnji, kmetijski dejavnosti) ter ustreznih emisijskih faktorjev, definiranih po metodologiji EMEP/EEA (EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, 2019). Metodologija se začela razvijati leta 1995 v okviru Tematskega centra za izpuste onesnaževal v zrak (TFEIP – Task Force on Emission Inventories and Projections), ki deluje pod okriljem Evropske agencije za okolje. Kazalec je osnovan na uradnem poročanju Sekretariatu Konvencije o čezmejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje (CLRTAP). Poroča se o skupnih državnih izpustih in izpustih po sektorjih. Podatki o izpustih so predstavljeni za obdobje 1990-2021. Osvežujejo se letno. Novi podatki o izpustih za EU-27 so predvidoma na voljo avgusta  tekočega poročevalskega leta in za 2 leti nazaj glede na tekoče poročevalsko leto.

Metodologija obdelave podatkov:

V kazalcu so uporabljeni indeksi z izhodiščnim letom 1990. Priporočena metodologija za popis ocen izpustov je zbrana v EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, 2019.

Geografska pokritost:

EU-27 vključuje države članice EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska.  

Podatkovni viri:                                                                               

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Izpusti onesnaževal zraka

kt

Evropska agencija za okolje

Air pollutant emissions data viewer (Gothenburg Protocol, LRTAP Convention) 1990-2021

 

1990-2021

avgusta za predpreteklo leto

 

letno

4. avgust 2023

Informacije o kakovosti:

 • Prednosti in slabosti kazalca:

Prednost: podatki so preračunani po enotni metodologiji EMEP/EEA in zato medsebojno primerljivi.

Slabosti: Ocene izpustov svinca so od leta 1990 zaradi največjega vira temeljile na meritvah koncentracij svinca v gorivih, ki so bile strogo nadzorovane, dokler goriv niso postopoma odpravili v poznih devetdesetih letih. Te ocene so zanesljive, manj zanesljive so ocene v zadnjih letih, saj je raven izpustov dosti nižja in je pridobljena iz manjšega števila virov. Zanesljive so ocene izpustov iz kovinsko predelovalne industrije, saj so naprave v glavnem urejene v skladu z direktivo IPPC, ocene pa temeljijo na meritvah izpustov ali emisijskih faktorjih, ki so bili raziskani za določeno vrsto postopka. Izpusti iz ostalih manjših virov zgorevanja in industrijskih ter gospodarskih aktivnosti so slabše dokumentirani.

 • Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:

            Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.

            Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.

-     Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):

      Relevantnost: 1

      Točnost: 2

      Časovna primerljivost: 2

      Prostorska primerljivost: 2

Datum zajema podatkov
Drugi viri in literatura

 1. Informative Inventory Report 2023 for Slovenia, Agencija RS za okolje, marec 2023
 2. Direktiva (EU) 2016/2284 o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera (direktiva NEC)
 3. Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030.
 4. Zakon o varstvu okolja
 5. Uredba o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv
 6. Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega
 7. Operativni program zmanjševanja onesnaževanja vodnega okolja z emisijami živega srebra iz razpršenih virov onesnaževanja v Republiki Sloveniji
 8. Heavy metal emissions in Europe, Indicator, Published 22 Nov 2022, EEA


Related indicators