KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Bad

V Sloveniji se še naprej povečuje obseg pozidanih površin, ki v strukturi rabe tal leta 2023 predstavljajo 5,7 %. Pozidana območja so se v obdobju 2019–2023 prednostno širila na travinje (42 %), gozd (18,6 %) in na kategorijo drugo (16,1 %). V tem obdobju se je skupen obseg pozidanih površin povečal za okoli 1.6000 ha. Razpoložljivi podatkovni viri v Sloveniji v zadnjem obdobju že omogočajo vrednotenje dejanske izgube zemljišč zaradi pozidave.


Kazalec prikazuje dejanski obseg vseh pozidanih površin leta 2023 (bivanje, industrija, infrastruktura, trgovina in storitve, turizem in gostinstvo, šport in rekreacijo itd.) v ha kot tudi obseg sprememb rabe v kategorijo pozidano v obdobju 2019–2023 (v ha).

Kazalec nakazuje procese spreminjanja rabe tal, osnovni podatkovni vir (Grafični podatki RABA, MKGP) se izboljšuje a v celoti še ne zagotavlja povsem natančne interpretacije sprememb rabe.


Grafi

Slika TP03-1: Struktura rabe tal v Sloveniji, 2023
Viri:

Grafični podatki RABA za celo Slovenijo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2023 

Prikaži podatke
Njive [ha] Trajni nasadi [ha] Travinje [ha] Zaraščanje [ha] Gozd [ha] Pozidano [ha] Drugo [ha] Voda [ha] Njive [%] Trajni nasadi [%] Travinje [%] Zaraščanje [%] Gozd [%] Pozidano [%] Drugo [%] Voda [%]
2023 178893,23 54267,40 350370,07 34809,14 1231883,03 114747,66 48772,69 14494,96 8,82 2,68 17,27 1,72 60,74 5,66 2,40 0,71
Slika TP03-2: Spremembe rabe tal v obdobju 2012-2019 in 2019-2023
Viri:

Grafični podatki RABA za celo Slovenijo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2023 

Prikaži podatke
Njive [ha] Trajni nasadi [ha] Travinje [ha] Zaraščanje [ha] Gozd [ha] Pozidano [ha] Drugo [ha] Voda [ha]
2012-2019 -3243,01 1610,74 -14815,78 133,88 1147,84 3965,88 6565,78 865,15
2019-2023 -773,03 -1913,56 -2969,14 -1522,52 989,39 1618,94 4363,19 212,75
Slika TP03-3: Struktura na novo pozidanih površin v letu 2023
Viri:

Grafični podatki RABA za celo Slovenijo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2023

Prikaži podatke
Njive [ha] Trajni nasadi [ha] Travinje [ha] Zaraščanje [ha] Gozd [ha] Drugo [ha] Voda [ha] Njive [%] Trajni nasadi [%] Travinje [%] Zaraščanje [%] Gozd [%] Drugo [%] Voda [%]
2023 325,92 365,12 1529,00 127,50 676,05 582,88 22,84 8,98 10,06 42,13 3,51 18,63 16,06 0,63
Slika TP03-4: Delež pozidanih površin v državah članicah Evropske agencije za okolje leta 2006 in 2018
Viri:

Corine Land Cover 2006 in 2018, povzeto po Land accounts data viewer 1990, 2000, 2006 (http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/land-accounts) in Land cover and change 2000-2018 (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/land-cover-and-chang…), EEA, 2020

Prikaži podatke
2006 [%] 2018 [%]
Malta 23,06 29,81
Belgija 20,52 20,91
Nizozemska 12,58 13,74
Lihtenštajn 11,87 13,25
Luksemburg 9,30 10,57
Nemčija 8,27 9,37
Ciper 8,14 9,50
Velika Britanija 7,65 8,72
Danska 6,87 8,24
Švica 6,56 6,83
Češka 6,34 6,71
Romunija 6,29 5,57
Madžarska 6,01 6,48
Slovaška 5,47 6,08
Francija 5,08 6
Bolgarija 5,02 4,82
Italija 4,89 5,56
Avstrija 4,87 5,94
Poljska 4,00 6,21
Portugalska 3,56 4,07
Srbija 3,35 3,79
Litva 3,27 3,43
Hrvaška 3,00 3,84
Slovenija 2,74 3,52
Albanija 2,63 2,92
Kosovo 2,35 4,74
Irska 2,21 2,46
Estonija 2,00 2,29
Španija 1,99 2,70
Makedonija 1,62 1,84
Turčija 1,61 2,08
Bosna in Hercegovina 1,49 1,74
Finska 1,41 1,41
Švedska 1,39 1,53
Latvija 1,32 2,08
Črna gora 1,09 1,96
Norveška 0,79 0,92
Islandija 0,37 0,39
Grčija 0,00 3,28

Cilji

 

 • Ničelna neto rast pozidanih zemljišč po letu 2050 (ReSPR50
 • Krepitev prenove slabše izkoriščenih oziroma razvrednotenih območij, s čimer se zmanjšuje pritisk na nova stavbna zemljišča in prispeva k doseganju ničelne neto letne rasti pozidanih zemljišč po letu 2050 (ReSPR50).
 • Varovanje in ohranjanje kakovostnih kmetijskih zemljišč (SRS).
 • Zagotavljanje kakovostnega bivalnega okolja ob odgovornem in učinkovitem ravnanju s prostorom, s prednostno rabo funkcionalno degradiranih območij (SRS).
 • Zmanjšana neto rast površine pozidanih zemljišč (ReNPVO20–30).
 • S trajnostnim upravljanjem s tlemi in zemljišči in zmanjšano neto letno rastjo pozidanih zemljišč za 25 % do leta 2030 in s ciljem ničelne rasti pozidanih površin od 2050 naprej.
 • Krepitev prizadevanj za zmanjšanje prekrivanja tal z neprepustnimi materiali (ReNPVO20–30).
 • Preprečevanje onesnaževanja tal (ReNPVO20–30).
 • Sanacija in revitalizacija tal na onesnaženih območjih (ReNPVO20–30).
 • Vključevanje različnih vidikov rabe in varovanja tal v postopke odločanja na vseh ravneh in v različnih sektorjih (ReNPVO20–30).
 • Do leta 2050 doseči ničelno neto izkoriščanje zemljišč, kar bo prispevalo k cilju neto odvzemov do leta 2030 (EU).
 • Razmisliti o možnostih za spremljanje napredka pri doseganju ciljev ničelnega neto izkoriščanja zemljišč in poročanje o njem ter za izvajanje hierarhije izkoriščanja zemljišč na podlagi podatkov, ki bi jih sporočale države članice (EU).
 • Neposredno in posredno uporabo zemljišč ter njene vplive na okolje bolje vključiti v sprejemanje odločitev ter v čim večji meri omejiti izkoriščanje zemljišč in pozidanost tal (EU).
 • Izvajati ukrepe, potrebne za zmanjšanje erozije in povečanje vsebnosti organskih snovi v prsti (EU).

Trajnostno upravljanje in raba zemljišč (prostora) sta ena od prioritet trajnostnega razvoja. Zemljišča, predvsem kmetijska in gozdna, so prepoznana kot omejen naravni vir, način njihove rabe pa je pomemben dejavnik okoljskih sprememb in ključno vpliva na kakovost življenja in ekosistemov. Rabo zemljišč določajo dejavniki kot so povpraševanje bo bivanjskih površinah, gospodarska rast, povečana mobilnost in rast prometne infrastrukture idr. (EEA, 2023). Negospodarna in prostorsko netrajnostna raba prostora je v preteklosti že povzročila velike spremembe v pokrovnosti in rabi kmetijskih zemljišč. Zato so nujna ciljna prizadevanja v smeri ustavitve povečevanja obsega pozidanih površin, učinkovitejše upravljanje s kmetijskimi zemljišči, predvsem pa racionalnejša raba prostora s prednostnim usmerjanjem razvoja dejavnosti na opuščena in razvrednotena območja, manjvredna območja in s tem varovanje kmetijskih zemljišč.

V letu 2023 smo imeli po podatkih MKGP v Sloveniji 114.747,7 ha pozidanih površin (5,7 %), kar je, glede na stanje leta 2019, ko smo jih beležili 113.128,7 ha, 1.618,9 ha več pozidanih površin.

Spremembe rabe na ravni države potekajo razmeroma počasi, zato v strukturi rabe tal ni zaznanih večjih sprememb. Tako leta 2023 še naprej izrazito prevladuje gozd (1.231.883 ha oziroma 60,7 %), sledijo travinje (17,3 %) in njive (8,8 %), ostale kategorije (trajni nasadi, zaraščanje idr.) pa so po površini skromneje zastopane.

Zanimive so analize podrobnejših sprememb po posameznih kategorijah rabe. Čeprav se primerjava nanaša zgolj na obdobje štirih let ugotavljamo, da se nadaljuje zmanjševanje površin travinja in njiv, ki smo ga zaznali že v obdobju 2012–2019. V letih 2019–2023 opažamo zmanjševanje površin trajnih nasadov (najbolj vinogradov), katerih skupen obseg se je zmanjšal za 1.913,6 ha. Do večjega povečanja skupnih površin je prišlo v kategoriji druga zemljišča, predvsem na račun rabe 1600 – neobdelano kmetijsko zemljišče. Prav veliko povečanje obsega te kategorije (skupno za 4.363,2 ha) je zaskrbljujoče, saj ob spremljanju procesov v prostoru ugotavljamo, da neobdelana kmetijska zemljišča pogosto predstavljajo  prehodno kategorijo pred dokončno izgubo kmetijske funkcije in vodijo v nova pozidna območja .

Podrobnejša analiza prostorskih slojev in prekrivanje vseh kategorij rab je pokazala, da 111.132,0 ha pozidanih površin iz leta 2023 sovpada s tistimi iz leta 2019 (kar predstavlja 98,2 % vseh pozidanih površin iz leta 2019). 1,8 % (skupaj 2.010,4 ha površin) se pojavlja na drugih (kmetijskih) kategorijah rabe. Ugotavljamo torej, da je skupen obseg povsem na novo evidentiranih pozidanih površin leta 2023 3.629,3 ha. Največ novih pozidanih površin se pojavlja na območju travinja (1.529,0 ha), gozda (676,1 ha) in združeni kategoriji druga zemljišča (582,9 ha). Glede na hitro dinamiko prostorskih sprememb v Sloveniji v zadnjih letih zato ugotavljamo, da je spremljanje pozidanih površin z Grafičnimi podatki RABA (MKGP) težko povsem natančno spremljati in interpretirati.

Trajna izguba kmetijskih, še posebej obdelovalnih zemljišč, v Sloveniji ostaja kritična. Razpolagamo namreč s skromnim, podpovprečnim obsegom kmetijskih zemljišč, posebej njiv. Med 39 državami EEA se uvrščamo med tiste z najnižjim deležem kmetijskih zemljišč v strukturi rabe (manj kot 35 %), še manj ugoden pa je obseg njiv na prebivalca. V letu 2023 še ne razpolagamo z novimi CLC podatki, podatki iz leta 2018 pa kažejo, da se Slovenija s 3,52 % pozidanih površin (kar dejansko ni realen podatek) med 39 državami EEA uvršča na 24 mesto. Pozidane površine predstavljajo visok delež na Malti (29,8 %), v Belgiji (20,9 %), na Nizozemskem (13,7) in v Lihtenštajnu (13,2 %) itd., najnižji pa je na Islandiji (0,39 %), Norveškem (0,92 %) in na Finskem (1,41 %). Po podatkih CLC za obdobje 2006–2018 se je v Sloveniji delež pozidanih površin povečal za 0,78 odstotne točke.


Metodologija

Cilji povzeti po:

 

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov za kazalec

Uporabljen podatek za izračun kazalca so Grafični podatki RABA za celo Slovenijo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Vektorski sloj je narejen na podlagi ročnega prepoznavanja in interpretacije letalskih posnetkov (DOF) za ustrezno časovno obdobje in sicer približno vsakih 3–4 leta za celotno Slovenijo.

Metodologija obdelave podatkov

Pri obravnavi pozidave smo iz Grafičnega podatkovnega sloja RABA vseh obravnavnih let (2012, 2019 in 2023) uporabili vse kategorije 1100, 1160, 1180, 1190, 1211, 1212, 1221, 1222, 1230, 1240, 1300, 1321, 1410, 1420, 1500, 1600, 1800, 2000, 3000, 4100, 4210, 4220, 5000, 6000 in 7000. Kategorije smo združili po sledečem ključu:

Kategorije rabe

MKGP kategorije

njiva

1100: njiva oziroma vrt

1190: rastlinjak

trajni nasad

1160: hmeljišče

1180: trajne rastline na njivskih površinah

1211: vinograd

1212: matičnjak

1221: intenzivni sadovnjak

1222: ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak

1230: oljčnik

1240: ostali trajni nasadi

travinje

1300: trajni travnik

1321: barjanski travnik

zaraščanje

1410: kmetijsko zemljišče v zaraščanju

1420: plantaža gozdnega drevja

1800: kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem

gozd

1500: drevesa in grmičevje

2000: gozd

pozidano

3000: pozidano in sorodno zemljišče

drugo

1600: neobdelano kmetijsko zemljišče

4100: barje

4210: trstičje

4220: ostalo zamočvirjeno zemljišče

5000: suho odprto zemljišče, s posebnim rastlinskim pokrovom

6000: odprto zemljišče brez rastlinskega pokrova

voda

7000: voda

 

Proces pozidave smo ugotavljali s spremembami kategorij rabe tal iz katerekoli kategorije leta 2019 v kategorijo pozidano leta 2023. Primerjava je bila izvedena na podlagi lokacijske primerjave atributivnih vrednosti za različna časovna obdobja v vektorskem načinu.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Grafični podatki RABA za celo Slovenijo

ha

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) (https://rkg.gov.si/vstop)

2012

razpoložljiv

letno

nov. 2012

da

2019

13. 3. 2020

2023

31. 7. 2023

 

Opredelitev kazalca

 • Relevantnost kazalca: 1

1=globalno, 2=EU, 3=nacionalno

 

 • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1=uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2=podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3=interni podatki

 

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafih): 1

1=vsaj 10-leten niz podatkov,

2=vsaj 5-leten niz podatkov,

3=manj kot 5-leten niz podatkov

 

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na kartah): ni relevantno

1=uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne,

2=uradni prostorski podatki na nacionalni ravni,

3=obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

 

Drugi podatki

Metodologija zbiranja podatkov za kazalec

CORINE Land Cover 2006 in 2018 je vektorska digitalna karta poligonske oblike. Vsak poligon (zaprto območje) ponazarja enotno rabo zemljišč, označeno s kodo po 3-nivojskem kodnem sistemu CORINE Land Cover. Merilo vhodnih podatkov je 1:100.000. Vse karte so izdelane na podlagi interpretacije geokodiranih satelitskih posnetkov Landsat TM z ločljivostjo točke (celice) 30 m v naravi. Poleg posnetkov Landsat so interpretatorji uporabili druge prostorske in statistične podatke, ki so jih primerjali in uskladili s terenskimi pregledi in preverjanji. Kakovost interpretacije je bila preverjena na terenu. Najmanjše območje, ki ga metodologija CORINE Land Cover dovoljuje, je 25 ha.

Metodologija obdelave podatkov

Zajeti so podatki na prvi, najsplošnejši ravni kodnega sistema CLC.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

CORINE Land Cover

ha

Copernicus Land Monitoring Service

(https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover)

2006

razpoložljiv

6 let

2006

da

2018

2018

 

Opredelitev kazalca

 • Relevantnost kazalca: 1

1=globalno, 2=EU, 3=nacionalno

 

 • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1=uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2=podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3=interni podatki

 

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafih): 2

1=vsaj 10-leten niz podatkov,

2=vsaj 5-leten niz podatkov,

3=manj kot 5-leten niz podatkov

 

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na kartah): 1

1=uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne,

2=uradni prostorski podatki na nacionalni ravni,

3=obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

 

Drugi viri in literatura

 1. EEA, 2023: Net land take in cities and commuting zones in Europe - 8th EAP. URL: https://www.eea.europa.eu/ims/net-land-take-in-cities (16. 10. 2023).
 2. Evropska komisija, 2011: Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri. Bruselj, Evropska komisija. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0571 (7. 9. 2023).
 3. Evropska komisija, 2021: Strategija EU za tla do leta 2030: Koristi zdravih tal za ljudi, hrano, naravo in podnebje. Bruselj, Evropska komisija. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0699 (7. 9. 2023).
 4. Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (ReNPVO20–30). Uradni list RS, št. 31/20 in 44/22 – ZVO-2.
 5. Resolucija o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 (ReSPR50). Uradni list RS, št. 72/23.
 6. Strategija razvoja Slovenije 2030. Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. 2017. URL: http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2017/srs2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf (7. 9. 2023).
Datum zajema podatkov