KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Poraba fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v Sloveniji se je v zadnjih tridesetih letih več kot prepolovila, iz 2.031 ton v letu 1992 na 914 ton v letu 2021. Kljub občutnemu zmanjšanju uporabe FFS, pa je le-ta zaradi večjega deleža trajnih nasadov, še vedno večja kot v večini drugih držav EU. Fungicidi predstavljajo več kot 2/3 vseh uporabljenih FFS v Sloveniji, pri čemer se je tudi njihova uporaba v zadnjih letih precej zmanjšala. V letu 2021 je skupna poraba FFS na enoto njivskih površin in trajnih nasadov znašala 4,5 kg aktivne snovi na hektar, kar je 16 % manj od povprečja izmerjenega v zadnjem 10-letnem obdobju spremljanja porabe FFS.


Kazalec prikazuje prodajo aktivnih snovi, ki sestavljajo fitofarmacevtska sredstva (FFS) ter porabo FFS na hektar obdelovalnih zemljišč (njive, vrtovi in trajni nasadi).

Kazalec ne upošteva (zaradi nerazpoložljivosti zanesljivih podatkov) porabe FFS na drugih nekmetijskih zemljiščih (npr. železnice, ceste, zelenice, golf igrišča in druga športna igrišča), kjer se prav tako izvajajo ukrepi varstva rastlin ob uporabi FFS. Ta kategorija zemljišč predstavlja v Sloveniji po različnih ocenah tudi več kakor 50.000 ha. Zaradi tega so trenutni podatki porabe FFS na hektar obdelovalnih površin višji kot bi bili, če bi upoštevali dejanske površine kjer se FFS uporabljajo.

FFS so aktivne snovi ali njihovi pripravki, ki so namenjeni varstvu rastlin oziroma rastlinskih proizvodov. Aktivne snovi imajo splošni ali posebni učinek na škodljive organizme ali rastline, dele rastlin ali rastlinske proizvode.

 

 


Grafi

Slika KM01-1: Prodaja sredstev za varstvo rastlin na debelo v tonah aktivnih snovi v obdobju 1992–2021
Viri:

 Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 2023

Prikaži podatke
Fungicidi [t] Herbicidi [t] Insekticidi [t] Druga sredstva [t] Skupaj [t]
1992 916 655 353 107 2031
1993 917 576 324 109 1962
1994 731 526 296 119 1672
1995 693 418 260 124 1495
1996 656 425 243 117 1444
1997 694 478 180 100 1452
1998 839 428 154 105 1526
1999 886 432 192 92 1602
2000 842,59 408,53 97,97 119,02 1468,11
2001 932,72 365,89 80,91 18,75 1398,27
2002 936,69 384,98 109,46 40,80 1471,93
2003 844,10 400,46 122,88 67,02 1434,46
2004 1114,49 291,16 99,89 25,20 1530,74
2005 968 320 97 29 1414
2006 817 322 110 32 1281
2007 689 334 106 26 1155
2008 847 296 42 32 1218
2009 794 276 69 23 1163
2010 789,32 253,78 61,84 29,43 1134,37
2011 796,62 284,86 56,96 28,70 1167,14
2012 699,76 279,63 53,07 25,90 1058,35
2013 646,14 232,03 44,30 26,30 950
2014 724 233 43 28 1028
2015 785 220 69 27 1102
2016 858 244 43 21 1166
2017 790 233 50 16 1090
2018 825,30 254,50 55,60 30,70 1166,10
2019 681,50 199,80 37,40 23 941,80
2020 716,98 215,83 41,39 19,77 993,98
2021 647,81 199,09 47,33 19,46 913,70
Slika KM01-2: Deleži prodaje sredstev za varstvo rastlin na debelo v letu 2021
Viri:

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 2023

Prikaži podatke
Fungicidi [kg] Herbicidi [kg] Insekticidi [kg] Druga sredstva [kg] Skupaj [kg] Fungicidi [%] Herbicidi [%] Insekticidi [%] Druga sredstva [%] Skupaj [%]
2021 647811 199089 47333 19463 913696 70,90 21,79 5,18 2,13 100
2020 716980 215832 41390 19773 993975 72,13 21,71 4,16 1,99 100
2019 681520,97 199837,83 37383,27 23049,34 941791,41 72,36 21,22 3,97 2,45 100
2018 825340 254487 55627 30669 1166123 70,78 21,82 4,77 2,63 100
2017 789816 233335 50369 16582 1090102 72,45 21,40 4,62 1,52 100
2016 857715 244089 43334 21329 1166530 73,53 20,92 3,71 1,83 100
2015 785436 220114 69638 26927 1102115 71,27 19,97 6,32 2,44 100
2013 646136,10 232025,18 44296,33 26297,68 948755,29 68,10 24,46 4,67 2,77 100
2010 789323 253778 61840 29429 1134370 69,60 22,40 5,40 2,60 100
Slika KM01-3: Deleži prodaje posameznih skupin fungicidov na debelo v letu 2021
Viri:

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 2023

Prikaži podatke
Anorganski fungicidi na podlagi bakrovih spojin [kg] Drugi anorganski fungicidi (predvsem na podlagi žvepla) [kg] Fungicidi na podlagi ditiokarbamatov [kg] Ostali fungicidi [kg] Skupaj [kg] Anorganski fungicidi na podlagi bakrovih spojin [%] Drugi anorganski fungicidi (predvsem na podlagi žvepla) [%] Fungicidi na podlagi ditiokarbamatov [%] Ostali fungicidi [%] Skupaj [%]
2021 38793,66 324257,33 86986,67 197773,51 647811,17 5,99 50,05 13,43 30,53 100
2019 39841 343867 108662 189151 681521 5,85 50,46 15,94 27,75 100
2017 45132 420058 135546 189080 789816 5,71 53,18 17,16 23,94 100
2015 47973 404752 142474 190237 785436 6,11 51,53 18,14 24,22 100
2013 41088,86 338373,35 121001,72 145672,17 646136,10 6,36 52,37 18,73 22,55 100
2010 51843 405201 154015 178264 789323 6,57 51,34 19,51 22,58 100
Slika KM01-4: Poraba sredstev za varstvo rastlin na hektar obdelovalnih zemljišč v Sloveniji v letih 2000–2021
Viri:

Statistični urad Republike Slovenije, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 2023

Prikaži podatke
Fungicidi [kg/ha] Herbicidi [kg/ha] Insekticidi [kg/ha] Skupaj [kg/ha]
2000 4,20 2,03 0,49 7,31
2001 4,60 1,81 0,40 6,90
2002 4,72 1,94 0,55 7,42
2003 4,19 1,65 0,59 6,76
2004 5,47 1,43 0,49 7,52
2005 4,75 1,57 0,48 6,94
2006 3,98 1,57 0,54 6,24
2007 3,42 1,66 0,53 5,74
2008 4,10 1,44 0,20 5,90
2009 3,95 1,37 0,34 5,78
2010 4,01 1,29 0,31 5,76
2011 4,07 1,46 0,29 5,97
2012 3,53 1,41 0,27 5,33
2013 3,21 1,15 0,22 4,71
2014 3,58 1,15 0,21 5,08
2015 3,96 1,11 0,35 5,56
2016 4,24 1,21 0,21 5,71
2017 3,91 1,15 0,25 5,39
2018 4,12 1,27 0,28 5,83
2019 3,37 0,99 0,19 4,66
2020 3,51 1,06 0,20 4,86
2021 3,18 0,98 0,23 4,48
Slika KM01-5: Poraba fitofarmacevtskih sredstev na hektar obdelovalnih zemljišč v posameznih državah EU v letih 2003, 2009, 2016, 2019 in 2020
Viri:

OECD, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, 2023 

Prikaži podatke
2003 [kg/ha] 2005 [kg/ha] 2007 [kg/ha] 2008 [kg/ha] 2009 [kg/ha] 2010 [kg/ha] 2011 [kg/ha] 2012 [kg/ha] 2013 [kg/ha] 2014 [kg/ha] 2016 [kg/ha] 2019 [kg/ha] 2020 [kg/ha]
Belgija 10,27 11,28 10,47 9,30 7,42 6,43 7,29 7,96 7,57 8,36 7,81 7,25 6,05
Italija 8,87 9,09 8,14 8,14 7,73 7,63 7,51 7,00 6,06 7,02 6,58 5,18 6,01
Portugalska 7,64 8,55 9,86 8,87 7,40 7,49 7,66 6,76 5,37 6,90 5,61 5,39 5,23
Nizozemska 6,95 8,10 9,82 9,39 8,49 8,85 10,61 10,94 10,06 9,95 10,24 8,97 9,47
SLOVENIJA 6,77 6,81 5,63 5,90 5,78 5,76 5,74 5,12 4,55 4,99 5,74 4,98 4,71
Francija 3,82 4,02 3,99 4,06 2,54 3,13 3,18 3,29 3,44 3,88 3,67 2,82 3,36
Nemčija 2,50 2,44 2,70 2,86 2,48 2,61 3,63 3,78 3,62 3,82 3,92 3,74 4,04
Avstrija 2,34 2,30 2,44 2,96 2,47 2,58 2,42 2,50 2,18 2,38 3,11 3,48 4,00
Madžarska 2,28 2,55 3,00 2,58 2,38 2,30 1,90 1,81 1,73 1,99 2,17 1,74 2,03
Danska 1,21 1,31 1,36 1,67 1,16 1,59 2,15 2,45 1,73 0,80 1,08 1,08 1,32
Poljska 0,64 1,37 1,25 1,67 1,50 1,72 1,90 1,94 1,99 2,09 2,18 2,12 2,13
Finska 0,75 0,64 0,65 0,72 0,75 0,77 1,34 1,40 1,66 1,60 2,04 1,79 2,19
Švedska 0,77 0,57 0,62 0,71 0,53 0,56 1,00 0,92 0,84 0,96 0,76 0,69 0,81
Estonija 0,58 0,67 0,77 0,93 0,69 0,80 0,73 0,90 0,90 0,93 1,13 1,18 0,90

Cilji

V okviru intenzivne in hkrati trajnostne kmetijske pridelave, kjer za zatiranje plevela, bolezni in škodljivcev po potrebi uporabljamo tudi fitofarmacevtska sredstva, sledimo naslednjim ciljem:

 • pomembno izboljšanje kemijskega stanja podzemnih voda in doseganje mejnih vrednosti za FFS in njihove razgradne produkte v pitni vodi in virih le-te skladno s Pravilnikom o pitni vodi 
 • zmanjšanje porabe FFS, vpeljavo ekološke in drugih okolju prijaznih oblik kmetijstva ter preprečevanje nadaljnjega obremenjevanja iz točkovnih in razpršenih virov
 • opredelitev prometa, nadzora in uporabe FFS, da se preprečijo njihovi škodljivi učinki na ljudi in okolje v celoti

Sredstva za varstvo rastlin (fitofarmacevtska sredstva, podskupina pesticidov) so aktivne snovi ali njihovi pripravki, ki učinkujejo na škodljive organizme ali rastline, dele rastlin ali rastlinske proizvode in tako varujejo rastline. V Sloveniji spremljamo porabo sredstev za varstvo rastlin od leta 1992, ko smo jih skupaj porabili 2.031 ton. Glede na izhodiščno leto se je njihova poraba v naslednjih dvajsetih letih skoraj razpolovila in je leta 2012 znašala le še 1.058 ton. Trend zmanjševanja sredstev za varstvo rastlin se je v zadnjem 10-letnem nekoliko upočasnil, zadnji dostopni podatki pa kažejo, da smo v letu 2021 skupaj porabili 914 ton, kar je najmanjša količina odkar spremljamo njihovo porabo.

Pri porabi sredstev na enoto površine obdelovalne površine (njivske površine, vrtovi in trajni nasadi) obstajajo precejšnja nihanja med leti, ki so predvsem posledica vremenskih razmer. Primerjava 10-letnih povprečij med leti 2000-2009 in pa 2010-2020 je pokazala upad njihove porabe iz 6,7 na 5,4 kg a.s. na hektar. V zadnjem letu spremljanja (2021) pa se je poraba še zmanjšala na 4,5 kg a.s. na hektar.

Pri obravnavi prikazane porabe na hektar obdelovalne površine je treba upoštevati, da je le-ta nekoliko precenjena, saj podatek o zemljiščih ne zajema vseh površin, na katerih se uporabljajo sredstva za varstvo rastlin (kmetijska zemljišča ne-kmetov, zelenice, športna igrišča, ceste, ipd.).

Poraba fitofarmacevtskih sredstev na hektar obdelovalnih zemljišč v Sloveniji je večja kot v večini drugih držav EU, vendar pa primerljiva z državami s podobnimi vrstami gojenih rastlin in podobnimi pridelovalnimi razmerami. Za Slovenijo je značilen velik delež trajnih nasadov – sadovnjakov, vinogradov in hmeljišč, na katerih je poraba sredstev za varstvo rastlin (predvsem fungicidov) na hektar precej večja kot pri žitih in večini okopavin. Fungicidi predstavljajo več kot 2/3 vseh uporabljenih sredstev za varstvo rastlin v Sloveniji, med njimi skoraj polovico celotne porabe predstavljajo za okolje manj obremenjujoči anorganski fungicidi na podlagi žvepla.

Trend zmanjševanja porabe herbicidov je v veliki meri posledica uporabe novejših skupin pripravkov z manjšim odmerkom aktivne snovi na hektar in precejšnjih sprememb v setveni strukturi, manj pa zaradi nadomeščanja uporabe herbicidov z nekemičnimi metodami varstva rastlin. V zadnjih dvajsetih letih se je v poljedelskem kolobarju namreč močno zmanjšala površina s kulturami, ki zahtevajo bolj intenzivno rabo sredstev za varstvo rastlin (ozimna žita, koruza, krompirjem, oljna ogrščica). V istem obdobju se je površina posejana s travno in travno deteljnimi mešanic povečala za več kot 10.000 ha. Poraba insekticidov, ki predstavljajo manj kot dvajsetino vseh uporabljenih pesticidov, se spreminja predvsem v odvisnosti od vremenskih razmer, ki vplivajo na razvoj škodljivcev. Registracijo, promet in uporabo sredstev za varstvo rastlin zaradi varstva potrošnikov kmetijskih pridelkov in varstva okolja – predvsem vodnih virov – ureja zakonodaja, kjer veljajo posebne omejitve uporabe znotraj vodovarstvenih območjih.


Metodologija

Cilji in pravna podlaga

Cilji povzeti po: Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO) (Ur.l. RS, št. 2/06), Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih ( ZFfS-1) (Ur.l.RS, št. 83/12), Nacionalnega akcijskega programa za doseganje trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev za obdobje 2012–2022 (Vlada RS nov/2012) ter Načrtu upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (Ur.l.RS, št.67/2016) v okviru Vodne direktive.

 

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov: Podatke o proizvodnji in prodaji FFS v Sloveniji zbira vsako leto UVHVVR na podlagi obveznega javljanja podatkov s strani podjetij, ki se ukvarjajo prometom in prodajo FFS. Podatki so zaradi načina zbiranja in urejanja podatkov za preteklo leto na voljo za dobro leto nazaj, v zadnjih letih prihaja pri poročanju do daljših zamikov (npr. v jeseni leta 2023 za leto 2021). Podatke o kmetijskih zemljiščih v uporabi ter obdelovalnih zemljiščih pa zbira SURS v sklopu njihovih periodnih popisov in jih letno objavlja v Statističnem letopisu Republike Slovenije. Podatke o kmetijskih zemljiščih občasno pripravljajo in urejajo tudi na MKGP (leto 2002 in 2005), pri čemer pa se le-ti precej razlikujejo od podatkov, ki jih pripravljajo na Statističnem uradu Republike Slovenije in temeljijo na posnetkih iz zraka.           
 

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: Na grafih je prikazana skupna količina prodanih sredstev in prodaja posameznih skupin FFS (fungicidi, herbicidi, insekticidi, druga sredstva) ter deleži prodaje FFS za obdobje 1992-2021. Poraba FFS na hektar obdelovalnih zemljišč (njive, vrtovi in trajni nasadi) je izračunana iz pridobljenih podatkov.           
 

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Prodaja sredstev za varstvo rastlin na debelo v tonah aktivnih snovi v obdobju 1992-2021

t

UVHVVR

 

1992 - 2021

Konec leta za preteklo leto

letno

26.9.2023

 

Deleži prodaje sredstev za varstvo rastlin na debelo 2021

t

UVHVVR

2021

Konec leta za preteklo leto

letno

26.9.2023

 

Deleži prodaje posameznih skupin fungicidov na debelo v letu 2021

%

UVHVVR

2019

Konec leta za preteklo leto

letno

26.9.2023

 

Poraba sredstev za varstvo rastlin na hektar obdelovalnih zemljišč v Sloveniji v letih 2000-2021

kg/ha

UVHVVR

 

SURS -  

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1502401S.px

2000 - 2019

Konec leta za preteklo leto

letno

26.9.2023

 

 

Opredelitev kazalca:

 • Relevantnost kazalca: 1 za podatke za porabo FFS, 2-3 za podatke o porabi FFS na ha

1=globalno, 2=EU, 3=nacionalno

 

 • Točnost uporabljenih podatkov: 1 za podatke za porabo FFS, 2-3 za podatke o porabi FFS na ha

1= uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2=podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3=interni podatki

 

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafih): 1

1=vsaj 10-leten niz podatkov

2=vsaj 5-leten niz podatkov

3=manj kot 5-leten niz podatkov

 

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na kartah): 1 za podatke za porabo FFS, 2 za podatke o porabi FFS na ha

1=uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2=uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3=obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

 

 

Drugi podatki

Metodologija zbiranja podatkov: Podatke o proizvodnji, prodaji in porabi FFS zbirajo različne organizacije, med katerimi so najpomembnejše Eurostat, OECD ter Evropsko združenje proizvajalcev FFS, ECPA. Podatki, s katerimi razpolagajo posamezne organizacije, so pridobljeni na različne načine in za različna obdobja, zaradi česar se med seboj tudi razlikujejo.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: Na grafih je prikazana izračunana poraba FFS na hektar obdelovalnih zemljišč (njive, vrtovi in trajni nasadi) ter podana primerjava z nekaterimi državami Evropske unije (EU-28), za katere smo uspeli pridobiti podatke iz podatkovne baze OECD-ja. Trenutno so za izbrane države EU-28 na voljo podatki o skupni količini prodanih FFS za obdobje od 2011–2020. Podobno velja tudi za podatke o obsegu njivskih površin in trajnih nasadov, ki so na voljo za obdobje od 2007–2020. Iz prikaza za leto 2020 je v primerjavi s preteklimi leti izvzeta Velika Britanija, za katero od leta 2019 podatki niso več na voljo.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Poraba fitofarmacevtskih sredstev na hektar obdelovalnih zemljišč v posameznih državah EU v letih 2003, 2009, 2016 in 2020

kg/ha

OECD

 

https://stats.oecd.org/

 

do konca leta se portal postopoma seli na  https://data-explorer.oecd.org/

 

2003 - 2020

Konec leta za preteklo leto

letno

5.10.2023

 

 

 

Datum zajema podatkov
Drugi viri in literatura

 • Statistični urad RS, Statistični letopisi RS, 2001–2021,
 • Fitosanitarna uprava RS, Sektor za FFS in mineralna gnojila, osebna komunikacija, 2018, 
 • Eurostat, 2018: URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (citirano 12.10.2018),
 • Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO) (Ur.l. RS, št. 2/06), 
 • Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih ( ZFfS-1) (Ur.l.RS, št. 83/12),
 • Nacionalni akcijski program za doseganje trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev za obdobje 2018–2022 (Vlada RS maj/2018).
 • Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14, 28/18, 56/22 in 155/22)


Related indicators