KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Neutral

Poraba fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v Sloveniji se je v zadnjih tridesetih letih več kot prepolovila, iz 2.031 ton v letu 1992 na 914 ton v letu 2021. Kljub občutnemu zmanjšanju uporabe FFS, pa je le-ta zaradi večjega deleža trajnih nasadov, še vedno večja kot v večini drugih držav EU. Fungicidi predstavljajo več kot 2/3 vseh uporabljenih FFS v Sloveniji, pri čemer se je tudi njihova uporaba v zadnjih letih precej zmanjšala. V letu 2021 je skupna poraba FFS na enoto njivskih površin in trajnih nasadov znašala 4,5 kg aktivne snovi na hektar, kar je 16 % manj od povprečja izmerjenega v zadnjem 10-letnem obdobju spremljanja porabe FFS.


Kazalec prikazuje prodajo aktivnih snovi, ki sestavljajo fitofarmacevtska sredstva (FFS) ter porabo FFS na hektar obdelovalnih zemljišč (njive, vrtovi in trajni nasadi).

Kazalec ne upošteva (zaradi nerazpoložljivosti zanesljivih podatkov) porabe FFS na drugih nekmetijskih zemljiščih (npr. železnice, ceste, zelenice, golf igrišča in druga športna igrišča), kjer se prav tako izvajajo ukrepi varstva rastlin ob uporabi FFS. Ta kategorija zemljišč predstavlja v Sloveniji po različnih ocenah tudi več kakor 50.000 ha. Zaradi tega so trenutni podatki porabe FFS na hektar obdelovalnih površin višji kot bi bili, če bi upoštevali dejanske površine kjer se FFS uporabljajo.

FFS so aktivne snovi ali njihovi pripravki, ki so namenjeni varstvu rastlin oziroma rastlinskih proizvodov. Aktivne snovi imajo splošni ali posebni učinek na škodljive organizme ali rastline, dele rastlin ali rastlinske proizvode.

 

 


Grafi

Slika KM01-1: Prodaja sredstev za varstvo rastlin na debelo v tonah aktivnih snovi v obdobju 1992–2021
Viri: 

 Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 2023

Prikaži podatke

Fungicidi [t]

Herbicidi [t]

Insekticidi [t]

Druga sredstva [t]

Skupaj [t]

1992

916

655

353

107

2031

1993

917

576

324

109

1962

1994

731

526

296

119

1672

1995

693

418

260

124

1495

1996

656

425

243

117

1444

1997

694

478

180

100

1452

1998

839

428

154

105

1526

1999

886

432

192

92

1602

2000

842,59

408,53

97,97

119,02

1468,11

2001

932,72

365,89

80,91

18,75

1398,27

2002

936,69

384,98

109,46

40,80

1471,93

2003

844,10

400,46

122,88

67,02

1434,46

2004

1114,49

291,16

99,89

25,20

1530,74

2005

968

320

97

29

1414

2006

817

322

110

32

1281

2007

689

334

106

26

1155

2008

847

296

42

32

1218

2009

794

276

69

23

1163

2010

789,32

253,78

61,84

29,43

1134,37

2011

796,62

284,86

56,96

28,70

1167,14

2012

699,76

279,63

53,07

25,90

1058,35

2013

646,14

232,03

44,30

26,30

950

2014

724

233

43

28

1028

2015

785

220

69

27

1102

2016

858

244

43

21

1166

2017

790

233

50

16

1090

2018

825,30

254,50

55,60

30,70

1166,10

2019

681,50

199,80

37,40

23

941,80

2020

716,98

215,83

41,39

19,77

993,98

2021

647,81

199,09

47,33

19,46

913,70

Slika KM01-2: Deleži prodaje sredstev za varstvo rastlin na debelo v letu 2021
Viri: 

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 2023

Prikaži podatke

Fungicidi [kg]

Herbicidi [kg]

Insekticidi [kg]

Druga sredstva [kg]

Skupaj [kg]

Fungicidi [%]

Herbicidi [%]

Insekticidi [%]

Druga sredstva [%]

Skupaj [%]

2021

647811

199089

47333

19463

913696

70,90

21,79

5,18

2,13

100

2020

716980

215832

41390

19773

993975

72,13

21,71

4,16

1,99

100

2019

681520,97

199837,83

37383,27

23049,34

941791,41

72,36

21,22

3,97

2,45

100

2018

825340

254487

55627

30669

1166123

70,78

21,82

4,77

2,63

100

2017

789816

233335

50369

16582

1090102

72,45

21,40

4,62

1,52

100

2016

857715

244089

43334

21329

1166530

73,53

20,92

3,71

1,83

100

2015

785436

220114

69638

26927

1102115

71,27

19,97

6,32

2,44

100

2013

646136,10

232025,18

44296,33

26297,68

948755,29

68,10

24,46

4,67

2,77

100

2010

789323

253778

61840

29429

1134370

69,60

22,40

5,40

2,60

100

Slika KM01-3: Deleži prodaje posameznih skupin fungicidov na debelo v letu 2021
Viri: 

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 2023

Prikaži podatke

Anorganski fungicidi na podlagi bakrovih spojin [kg]

Drugi anorganski fungicidi (predvsem na podlagi žvepla) [kg]

Fungicidi na podlagi ditiokarbamatov [kg]

Ostali fungicidi [kg]

Skupaj [kg]

Anorganski fungicidi na podlagi bakrovih spojin [%]

Drugi anorganski fungicidi (predvsem na podlagi žvepla) [%]

Fungicidi na podlagi ditiokarbamatov [%]

Ostali fungicidi [%]

Skupaj [%]

2021

38793,66

324257,33

86986,67

197773,51

647811,17

5,99

50,05

13,43

30,53

100

2019

39841

343867

108662

189151

681521

5,85

50,46

15,94

27,75

100

2017

45132

420058

135546

189080

789816

5,71

53,18

17,16

23,94

100

2015

47973

404752

142474

190237

785436

6,11

51,53

18,14

24,22

100

2013

41088,86

338373,35

121001,72

145672,17

646136,10

6,36

52,37

18,73

22,55

100

2010

51843

405201

154015

178264

789323

6,57

51,34

19,51

22,58

100

Slika KM01-4: Poraba sredstev za varstvo rastlin na hektar obdelovalnih zemljišč v Sloveniji v letih 2000–2021
Viri: 

Statistični urad Republike Slovenije, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 2023

Prikaži podatke

Fungicidi [kg/ha]

Herbicidi [kg/ha]

Insekticidi [kg/ha]

Skupaj [kg/ha]

2000

4,20

2,03

0,49

7,31

2001

4,60

1,81

0,40

6,90

2002

4,72

1,94

0,55

7,42

2003

4,19

1,65

0,59

6,76

2004

5,47

1,43

0,49

7,52

2005

4,75

1,57

0,48

6,94

2006

3,98

1,57

0,54

6,24

2007

3,42

1,66

0,53

5,74

2008

4,10

1,44

0,20

5,90

2009

3,95

1,37

0,34

5,78

2010

4,01

1,29

0,31

5,76

2011

4,07

1,46

0,29

5,97

2012

3,53

1,41

0,27

5,33

2013

3,21

1,15

0,22

4,71

2014

3,58

1,15

0,21

5,08

2015

3,96

1,11

0,35

5,56

2016

4,24

1,21

0,21

5,71

2017

3,91

1,15

0,25

5,39

2018

4,12

1,27

0,28

5,83

2019

3,37

0,99

0,19

4,66

2020

3,51

1,06

0,20

4,86

2021

3,18

0,98

0,23

4,48

Slika KM01-5: Poraba fitofarmacevtskih sredstev na hektar obdelovalnih zemljišč v posameznih državah EU v letih 2003, 2009, 2016, 2019 in 2020
Viri: 

OECD, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, 2023 

Prikaži podatke

2003 [kg/ha]

2005 [kg/ha]

2007 [kg/ha]

2008 [kg/ha]

2009 [kg/ha]

2010 [kg/ha]

2011 [kg/ha]

2012 [kg/ha]

2013 [kg/ha]

2014 [kg/ha]

2016 [kg/ha]

2019 [kg/ha]

2020 [kg/ha]

Belgija

10,27

11,28

10,47

9,30

7,42

6,43

7,29

7,96

7,57

8,36

7,81

7,25

6,05

Italija

8,87

9,09

8,14

8,14

7,73

7,63

7,51

7,00

6,06

7,02

6,58

5,18

6,01

Portugalska

7,64

8,55

9,86

8,87

7,40

7,49

7,66

6,76

5,37

6,90

5,61

5,39

5,23

Nizozemska

6,95

8,10

9,82

9,39

8,49

8,85

10,61

10,94

10,06

9,95

10,24

8,97

9,47

SLOVENIJA

6,77

6,81

5,63

5,90

5,78

5,76

5,74

5,12

4,55

4,99

5,74

4,98

4,71

Francija

3,82

4,02

3,99

4,06

2,54

3,13

3,18

3,29

3,44

3,88

3,67

2,82

3,36

Nemčija

2,50

2,44

2,70

2,86

2,48

2,61

3,63

3,78

3,62

3,82

3,92

3,74

4,04

Avstrija

2,34

2,30

2,44

2,96

2,47

2,58

2,42

2,50

2,18

2,38

3,11

3,48

4,00

Madžarska

2,28

2,55

3,00

2,58

2,38

2,30

1,90

1,81

1,73

1,99

2,17

1,74

2,03

Danska

1,21

1,31

1,36

1,67

1,16

1,59

2,15

2,45

1,73

0,80

1,08

1,08

1,32

Poljska

0,64

1,37

1,25

1,67

1,50

1,72

1,90

1,94

1,99

2,09

2,18

2,12

2,13

Finska

0,75

0,64

0,65

0,72

0,75

0,77

1,34

1,40

1,66

1,60

2,04

1,79

2,19

Švedska

0,77

0,57

0,62

0,71

0,53

0,56

1,00

0,92

0,84

0,96

0,76

0,69

0,81

Estonija

0,58

0,67

0,77

0,93

0,69

0,80

0,73

0,90

0,90

0,93

1,13

1,18

0,90


Cilji

V okviru intenzivne in hkrati trajnostne kmetijske pridelave, kjer za zatiranje plevela, bolezni in škodljivcev po potrebi uporabljamo tudi fitofarmacevtska sredstva, sledimo naslednjim ciljem:

 • pomembno izboljšanje kemijskega stanja podzemnih voda in doseganje mejnih vrednosti za FFS in njihove razgradne produkte v pitni vodi in virih le-te skladno s Pravilnikom o pitni vodi 
 • zmanjšanje porabe FFS, vpeljavo ekološke in drugih okolju prijaznih oblik kmetijstva ter preprečevanje nadaljnjega obremenjevanja iz točkovnih in razpršenih virov
 • opredelitev prometa, nadzora in uporabe FFS, da se preprečijo njihovi škodljivi učinki na ljudi in okolje v celoti

Sredstva za varstvo rastlin (fitofarmacevtska sredstva, podskupina pesticidov) so aktivne snovi ali njihovi pripravki, ki učinkujejo na škodljive organizme ali rastline, dele rastlin ali rastlinske proizvode in tako varujejo rastline. V Sloveniji spremljamo porabo sredstev za varstvo rastlin od leta 1992, ko smo jih skupaj porabili 2.031 ton. Glede na izhodiščno leto se je njihova poraba v naslednjih dvajsetih letih skoraj razpolovila in je leta 2012 znašala le še 1.058 ton. Trend zmanjševanja sredstev za varstvo rastlin se je v zadnjem 10-letnem nekoliko upočasnil, zadnji dostopni podatki pa kažejo, da smo v letu 2021 skupaj porabili 914 ton, kar je najmanjša količina odkar spremljamo njihovo porabo.

Pri porabi sredstev na enoto površine obdelovalne površine (njivske površine, vrtovi in trajni nasadi) obstajajo precejšnja nihanja med leti, ki so predvsem posledica vremenskih razmer. Primerjava 10-letnih povprečij med leti 2000-2009 in pa 2010-2020 je pokazala upad njihove porabe iz 6,7 na 5,4 kg a.s. na hektar. V zadnjem letu spremljanja (2021) pa se je poraba še zmanjšala na 4,5 kg a.s. na hektar.

Pri obravnavi prikazane porabe na hektar obdelovalne površine je treba upoštevati, da je le-ta nekoliko precenjena, saj podatek o zemljiščih ne zajema vseh površin, na katerih se uporabljajo sredstva za varstvo rastlin (kmetijska zemljišča ne-kmetov, zelenice, športna igrišča, ceste, ipd.).

Poraba fitofarmacevtskih sredstev na hektar obdelovalnih zemljišč v Sloveniji je večja kot v večini drugih držav EU, vendar pa primerljiva z državami s podobnimi vrstami gojenih rastlin in podobnimi pridelovalnimi razmerami. Za Slovenijo je značilen velik delež trajnih nasadov – sadovnjakov, vinogradov in hmeljišč, na katerih je poraba sredstev za varstvo rastlin (predvsem fungicidov) na hektar precej večja kot pri žitih in večini okopavin. Fungicidi predstavljajo več kot 2/3 vseh uporabljenih sredstev za varstvo rastlin v Sloveniji, med njimi skoraj polovico celotne porabe predstavljajo za okolje manj obremenjujoči anorganski fungicidi na podlagi žvepla.

Trend zmanjševanja porabe herbicidov je v veliki meri posledica uporabe novejših skupin pripravkov z manjšim odmerkom aktivne snovi na hektar in precejšnjih sprememb v setveni strukturi, manj pa zaradi nadomeščanja uporabe herbicidov z nekemičnimi metodami varstva rastlin. V zadnjih dvajsetih letih se je v poljedelskem kolobarju namreč močno zmanjšala površina s kulturami, ki zahtevajo bolj intenzivno rabo sredstev za varstvo rastlin (ozimna žita, koruza, krompirjem, oljna ogrščica). V istem obdobju se je površina posejana s travno in travno deteljnimi mešanic povečala za več kot 10.000 ha. Poraba insekticidov, ki predstavljajo manj kot dvajsetino vseh uporabljenih pesticidov, se spreminja predvsem v odvisnosti od vremenskih razmer, ki vplivajo na razvoj škodljivcev. Registracijo, promet in uporabo sredstev za varstvo rastlin zaradi varstva potrošnikov kmetijskih pridelkov in varstva okolja – predvsem vodnih virov – ureja zakonodaja, kjer veljajo posebne omejitve uporabe znotraj vodovarstvenih območjih.


Cilji in pravna podlaga

Cilji povzeti po: Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO) (Ur.l. RS, št. 2/06), Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih ( ZFfS-1) (Ur.l.RS, št. 83/12), Nacionalnega akcijskega programa za doseganje trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev za obdobje 2012–2022 (Vlada RS nov/2012) ter Načrtu upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (Ur.l.RS, št.67/2016) v okviru Vodne direktive.

 

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov: Podatke o proizvodnji in prodaji FFS v Sloveniji zbira vsako leto UVHVVR na podlagi obveznega javljanja podatkov s strani podjetij, ki se ukvarjajo prometom in prodajo FFS. Podatki so zaradi načina zbiranja in urejanja podatkov za preteklo leto na voljo za dobro leto nazaj, v zadnjih letih prihaja pri poročanju do daljših zamikov (npr. v jeseni leta 2023 za leto 2021). Podatke o kmetijskih zemljiščih v uporabi ter obdelovalnih zemljiščih pa zbira SURS v sklopu njihovih periodnih popisov in jih letno objavlja v Statističnem letopisu Republike Slovenije. Podatke o kmetijskih zemljiščih občasno pripravljajo in urejajo tudi na MKGP (leto 2002 in 2005), pri čemer pa se le-ti precej razlikujejo od podatkov, ki jih pripravljajo na Statističnem uradu Republike Slovenije in temeljijo na posnetkih iz zraka.           
 

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: Na grafih je prikazana skupna količina prodanih sredstev in prodaja posameznih skupin FFS (fungicidi, herbicidi, insekticidi, druga sredstva) ter deleži prodaje FFS za obdobje 1992-2021. Poraba FFS na hektar obdelovalnih zemljišč (njive, vrtovi in trajni nasadi) je izračunana iz pridobljenih podatkov.           
 

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Prodaja sredstev za varstvo rastlin na debelo v tonah aktivnih snovi v obdobju 1992-2021

t

UVHVVR

 

1992 - 2021

Konec leta za preteklo leto

letno

26.9.2023

 

Deleži prodaje sredstev za varstvo rastlin na debelo 2021

t

UVHVVR

2021

Konec leta za preteklo leto

letno

26.9.2023

 

Deleži prodaje posameznih skupin fungicidov na debelo v letu 2021

%

UVHVVR

2019

Konec leta za preteklo leto

letno

26.9.2023

 

Poraba sredstev za varstvo rastlin na hektar obdelovalnih zemljišč v Sloveniji v letih 2000-2021

kg/ha

UVHVVR

 

SURS -  

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1502401S.px

2000 - 2019

Konec leta za preteklo leto

letno

26.9.2023

 

 

Opredelitev kazalca:

 • Relevantnost kazalca: 1 za podatke za porabo FFS, 2-3 za podatke o porabi FFS na ha

1=globalno, 2=EU, 3=nacionalno

 

 • Točnost uporabljenih podatkov: 1 za podatke za porabo FFS, 2-3 za podatke o porabi FFS na ha

1= uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2=podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3=interni podatki

 

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafih): 1

1=vsaj 10-leten niz podatkov

2=vsaj 5-leten niz podatkov

3=manj kot 5-leten niz podatkov

 

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na kartah): 1 za podatke za porabo FFS, 2 za podatke o porabi FFS na ha

1=uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2=uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3=obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

 

 

Drugi podatki

Metodologija zbiranja podatkov: Podatke o proizvodnji, prodaji in porabi FFS zbirajo različne organizacije, med katerimi so najpomembnejše Eurostat, OECD ter Evropsko združenje proizvajalcev FFS, ECPA. Podatki, s katerimi razpolagajo posamezne organizacije, so pridobljeni na različne načine in za različna obdobja, zaradi česar se med seboj tudi razlikujejo.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec: Na grafih je prikazana izračunana poraba FFS na hektar obdelovalnih zemljišč (njive, vrtovi in trajni nasadi) ter podana primerjava z nekaterimi državami Evropske unije (EU-28), za katere smo uspeli pridobiti podatke iz podatkovne baze OECD-ja. Trenutno so za izbrane države EU-28 na voljo podatki o skupni količini prodanih FFS za obdobje od 2011–2020. Podobno velja tudi za podatke o obsegu njivskih površin in trajnih nasadov, ki so na voljo za obdobje od 2007–2020. Iz prikaza za leto 2020 je v primerjavi s preteklimi leti izvzeta Velika Britanija, za katero od leta 2019 podatki niso več na voljo.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Poraba fitofarmacevtskih sredstev na hektar obdelovalnih zemljišč v posameznih državah EU v letih 2003, 2009, 2016 in 2020

kg/ha

OECD

 

https://stats.oecd.org/

 

do konca leta se portal postopoma seli na  https://data-explorer.oecd.org/

 

2003 - 2020

Konec leta za preteklo leto

letno

5.10.2023

 

 

 

Drugi viri in literatura

 • Statistični urad RS, Statistični letopisi RS, 2001–2021,
 • Fitosanitarna uprava RS, Sektor za FFS in mineralna gnojila, osebna komunikacija, 2018, 
 • Eurostat, 2018: URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (citirano 12.10.2018),
 • Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO) (Ur.l. RS, št. 2/06), 
 • Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih ( ZFfS-1) (Ur.l.RS, št. 83/12),
 • Nacionalni akcijski program za doseganje trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev za obdobje 2018–2022 (Vlada RS maj/2018).
 • Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14, 28/18, 56/22 in 155/22)


Povezani kazalci