KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Spremembe velikostne strukture kažejo, da se pri obsegu kmetijskih zemljišč nadaljujejo procesi koncentracije, medtem ko so se v živinoreji ti procesi upočasnili. Kljub vsemu pa je zaradi majhnosti (v povprečju), konkurenčnost slovenskih kmetij v primerjavi z EU–27 nizka. Kljub strukturnim spremembam Slovenija tako po povprečni velikosti kmetijskih gospodarstev kot po produktivnosti zaostaja za povprečjem EU–27 za okoli dvakrat in se tako uvršča v skupino članic z najneugodnejšo strukturo kmetijstva. Zaostanek za državami z razvitejšim kmetijstvom se v zadnjih letih ne zmanjšuje. Še vedno kar 60 % kmetijskih gospodarstev gospodari na manj kot pet hektarih kmetijskih zemljišč in v tem velikostnem razredu je več kot petina vse kmetijskih zemljišč v uporabi. Potrebno pa je izpostaviti, da ima lahko pretirano spodbujanje konkurenčnosti in povečanje koncentracije kmetijske proizvodnje za posledico zmanjšanje biotske raznovrstnosti ter povečanje obremenitev na okolje.


Kazalec prikazuje spremembe velikostne strukture kmetijskih gospodarstev glede na fizično ali ekonomsko velikost. Na koncentracijo kmetijske pridelave vplivajo predvsem spremembe v številu kmetijskih gospodarstev, rabi kmetijskih zemljišč, spremembe v številu glav velike živine na živinorejskih gospodarstvih, obseg vloženega dela in spremembe ekonomske velikosti kmetijskih gospodarstev. Prikazana je povprečna velikost kmetijskih gospodarstev v Sloveniji in državah EU–27, ki obdelujejo kmetijska zemljišča v uporabi in povprečno število glav velike živine (GVŽ) na kmetijskih gospodarstvih, ki redijo živino. Prikazane so tudi spremembe delovne sile in ekonomske velikosti na kmetijskih gospodarstvih.


Grafi

Slika KM34-1: Število kmetijskih gospodarstev po velikostnih razredih KZU
Viri:

SURS, 2023; preračuni KIS

Prikaži podatke
2000 [število] 2010 [število] 2020 [število]
Povprečna velikost KZU/gospodarstvo 5,60 6,40 7
do 5 ha KZU 32093 45537 40272
5–50 ha KZU 53109 28466 26648
več kot 50 ha KZU 1221 452 656
Skupaj 86423 74455 67576
Slika KM34-2: Obseg kmetijskih zemljišč v uporabi po velikostnih razredih KZU
Viri:

SURS, 2023; preračuni KIS

Prikaži podatke
2000 [ha] 2010 [ha] 2020 [ha]
do 5 ha KZU 58367 105162 96482
5–50 ha KZU 370613 312521 307846
več kot 50 ha KZU 56900 56750 70305
Skupaj 485880 474433 474633
Slika KM34-3: Kmetijska gospodarstva z živino po velikostnih razredih GVŽ
Viri:

SURS, 2023; preračuni KIS

Prikaži podatke
2000 [število] 2010 [število] 2020 [število]
Povprečna velikost GVŽ/gospodarstvo 6,10 7,20 9,10
do 5 GVŽ 51268 37459 26633
5–50 GVŽ 25733 20336 17133
več kot 50 GVŽ 451 853 1210
Skupaj 77452 58648 44976
Slika KM34-4: Glave velike živine po velikostnih razredih GVŽ
Viri:

SURS, 2023; preračuni KIS

Prikaži podatke
2000 [število] 2010 [število] 2020 [število]
do 5 GVŽ 95286 63680 46331
5–50 GVŽ 305847 273645 241030
več kot 50 GVŽ 69365 84227 121323
Skupaj 470498 421552 408684
Slika KM34-5: Število kmetijskih gospodarstev po velikostnih razredih ekonomske velikosti
Viri:

SURS, 2023; preračuni KIS

Prikaži podatke
2007 [število] 2010 [število] 2020 [število]
Povprečna velikost SO/gospodarstvo 11747 12234 16791
do 8.000 EUR 52267 51461 43026
8.000–25.000 EUR 16417 15644 16039
več kot 25.000 EUR 6654 7541 9266
Skupaj 75338 74646 68331
Slika KM34-6: Ekonomska velikost kmetijskih gospodarstev po velikostnih razredih ekonomske velikosti
Viri:

SURS, 2023; preračuni KIS

Prikaži podatke
2007 [število] 2010 [število] 2020 [število]
do 8.000 EUR 174903 173782 149535
8.000–25.000 EUR 222471 210709 219550
več kot 25.000 EUR 487621 528703 778259
Skupaj 884995 913194 1147345
Slika KM34-7: Polnovredne delovne moči po velikostnih razredih KZU
Viri:

SURS, 2023; Eurostat, 2023; preračuni KIS

Prikaži podatke
2000 [%] 2010 [%] 2020 [%]
do 5 ha KZU 51049 30360 28400
5–30 ha KZU 52812 37510 37380
več kot 30 ha KZU 3949 5440 5280
Skupaj 107809 73310 71060
Slika KM34-8: Velikostna struktura kmetijskih gospodarstev v državah EU–27 v letu 2020
Viri:

Eurostat, 2023; preračuni KIS

Prikaži podatke
Število kmetijskih gospodarstev [število] Kmetijska zemlja v uporabi (ha) [število] Število gospodarstev z živino [število] Število GVŽ [število] Ekonomska velikost (000 EUR) [število] Polnovredne delovne moči [število]
Avstrija 110780 2602670 78510 2236900 6626081190 120680
Belgija 36000 1368120 21840 3665020 8406651210 52210
Bolgarija 132740 4564150 62010 1047600 4091460260 181590
Ciper 34050 134140 8140 231720 876760130 20250
Češka 28910 3492570 16260 1624620 5535907980 94200
Danska 37090 2629930 17130 4178590 10100137170 85630
Estonija 11370 975320 4160 293740 842915910 16630
Finska 45630 2281710 11850 950680 3256136830 55560
Francija 393030 27364630 192810 20647850 64325069630 670850
Grčija 530680 2822890 124200 1962840 7743698730 570480
Hrvaška 143920 1231500 81790 756340 2015756160 160390
Irska 130190 4498990 118800 6331890 6850754710 155010
Italija 1130530 12041230 191390 9809120 56615307350 849140
Latvija 68980 1968960 25900 478680 1356197120 66760
Litva 132080 2914550 71290 721590 2299322480 112910
Luksemburg 1880 132140 1360 163260 323951150 3590
Madžarska 232060 4921740 110220 2097960 7069213250 242490
Malta 7650 9800 1750 32060 85994190 4690
Nemčija 262560 16300940 154130 16300940 46611719680 469910
Nizozemska 52640 1817900 31490 6280230 24873826630 151210
Poljska 1301490 14749240 552110 10210120 26842209120 1392420
Portugalska 290230 3963940 143830 2504110 7001031590 303860
Romunija 2887070 12762830 1803910 4419960 12093620810 1143700
Slovaška 19630 1862650 10700 608600 1992286810 41840
Slovenija 68331 483440 44030 488370 1154367140 71060
Španija 914870 23913680 169400 16819280 45132239380 827470
Švedska 58790 3005810 22450 1652290 5644707460 53180
Slika KM34-9: Koncentracija kmetijske pridelave na kmetijskih gospodarstvih v državah članicah EU–27 v letu 2020
Viri:

Eurostat, 2023; preračuni KIS

Prikaži podatke
Povprečna velikost KZU/ha [ha] Povprečno število GVŽ [število] PDM/ha KZU [število] PDM/KMG [število] Povprečna velikost ekonomske velikosti [EUR]
Avstrija 23,49 28,49 0,05 1,09 59812,97
Belgija 38 167,81 0,04 1,45 233518,09
Bolgarija 34,38 16,89 0,04 1,37 30823,11
Ciper 3,94 28,47 0,15 0,59 25749,20
Češka 120,81 99,92 0,03 3,26 191487,65
Danska 70,91 243,93 0,03 2,31 272314,29
Estonija 85,78 70,61 0,02 1,46 74135,08
Finska 50 80,23 0,02 1,22 71359,56
Francija 69,62 107,09 0,02 1,71 163664,53
Grčija 5,32 15,80 0,20 1,07 14592,03
Hrvaška 8,56 9,25 0,13 1,11 14006,09
Irska 34,56 53,30 0,03 1,19 52621,21
Italija 10,65 51,25 0,07 0,75 50078,55
Latvija 28,54 18,48 0,03 0,97 19660,73
Litva 22,07 10,12 0,04 0,85 17408,56
Luksemburg 70,29 120,04 0,03 1,91 172314,44
Madžarska 21,21 19,03 0,05 1,04 30462,87
Malta 1,28 18,32 0,48 0,61 11241,07
Nemčija 62,08 105,76 0,03 1,79 177527,88
Nizozemska 34,53 199,44 0,08 2,87 472527,10
Poljska 11,33 18,49 0,09 1,07 20624,21
Portugalska 13,66 17,41 0,08 1,05 24122,36
Romunija 4,42 2,45 0,09 0,40 4188,89
Slovaška 94,89 56,88 0,02 2,13 101491,94
Slovenija 7,07 11,09 0,15 1,04 16893,75
Španija 26,14 99,29 0,03 0,90 49331,86
Švedska 51,13 73,60 0,02 0,90 96014,76

Cilji

  • Slovenija potrebuje takšno strukturo kmetijskih gospodarstev, ki bo ekonomsko učinkovita, okoljsko vzdržna, ki bo ohranjala naravne vire in vitalno podeželje.
  • Glavni cilji kmetijske politike so izboljšanje posestne in velikostne strukture kmetijskih gospodarstev, zagotavljanje prehranske varnosti in izboljšanje produktivnosti dela na kmetijskih gospodarstvih.

Po podatkih zadnjega vzorčnega raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev (KMG) se je v Sloveniji leta 2020 s kmetijsko dejavnostjo ukvarjalo nekaj manj kot 68 tisoč KMG. V primerjavi z letom 2000, se je njihovo število zmanjšalo za petino oziroma za nekaj manj kot 19 tisoč KMG. V letu 2020 so KMG uporabljala nekaj manj kot 475 tisoč ha kmetijskih zemljišč, kar je dva odstotka manj kot leta 2000. Povprečna velikost KMG je leta 2020 znašala 7,0 hektarja kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU) na gospodarstvo, kar je za četrtina več kot v letu 2000, ko je znašala 5,6 ha KZU/KMG.

Na proces koncentracije kmetijskih zemljišč kažejo tudi spremembe velikostne strukture KMG. Število KMG, ki imajo v uporabi do 5 ha KZU, se je v letu 2020 v primerjavi z letom 2010 zmanjšalo. V tem velikostnem razredu se v letu 2020 nahaja 40.272 KMG oz. 60 % vseh slovenskih kmetijskih gospodarstev. Ta skupaj obdelujejo 96.482 hektarov KZU, kar predstavlja 20 % vseh KZU. Nasprotno se je v obdobju 2010–2020 zelo povečalo število gospodarstev v velikostnem razredu nad 50 ha KZU in obseg kmetijskih zemljišč v uporabi, ki jih ta gospodarstva obdelujejo. Leta 2020 je bilo 656 KMG, ki so obdelovala več kot 70 tisoč hektarov KZU, kar je za četrtino več kot leta 2010.

Z živinorejo se je leta 2020 ukvarjalo nekaj manj kot 45 tisoč KMG v Sloveniji, kar je skoraj četrtina manj kot leta 2010. Ta gospodarstva so skupaj redila nekaj več kot 408 tisoč glav velike živine (GVŽ), kar je 3 % manj kot leta 2010. Živinorejska gospodarstva so v povprečju redila 9,1 GVŽ, kar je dobra četrtina več kot leta 2010 (7,2 GVŽ na KMG). V obdobju 2010–2020 se je število gospodarstev v velikostnem razredu nad 50 GVŽ povečalo iz 852 na 1.210 (+42 %), redila pa so 121 tisoč GVŽ. Leta 2020 so na gospodarstvih v tem velikostnem razredu redili že 30 % vseh GVŽ, kar je skoraj 10 odstotnih točk več kot leta 2010.

Skupni vložek dela v slovenskem kmetijstvu, vključno s sezonskim in priložnostnim delom ter strojnimi storitvami, izražen v polnovrednih delovnih močeh (PDM), je leta 2020 znašal 71.060 PDM. To je tri odstotke manj kot ob popisu leta 2010. Povprečno število PDM na KMG je leta 2020 znašalo 1,04 PDM/KMG, medtem ko je leta 2010 znašalo 0,98 PDM/KMG. Leta 2020 je vložek dela na enoto površine kmetijskih zemljišč v uporabi znašal 15 PDM na 100 ha KZU, kar je 0,5 PDM manj kot leta 2010. Zaradi spremembe metodologije podatki o delovni sili med leti niso neposredno primerljivi.

Slovenska KMG so v letu 2020 dosegla skupni standardni prihodek v višini 1,15 milijarde EUR. Glede na velikostne razrede ekonomske velikosti je bilo v letu 2020 skoraj dve tretjini (63 %) KMG v razredih do 8.000 EUR, kar je šest odstotnih točk manj kot leta 2010. Ta KMG so skupaj ustvarila 13 % standardnega prihodka. Leta 2010 so gospodarstva v tem velikostnem razredu ustvarila 19 % standardnega prihodka. Slaba četrtina (23 %) gospodarstev in 19 % standardnega prihodka je bilo leta 2020 v razredih ekonomske velikosti med 8.000 in 25.000 EUR. Leta 2010 so gospodarstva v tem velikostnem razredu ustvarila skoraj četrtino (23 %) standardnega prihodka. Leta 2020 je le okoli desetina KMG (14 %) dosegla ekonomsko velikost nad 25.000 tisoč EUR. V tem velikostnem razredu pa je bilo ustvarjenega dve tretjini standardnega prihodka, kar je deset odstotnih točk več kot leta 2010.

V letu 2020 je povprečno kmetijsko gospodarstvo v državah EU–27 obdelovalo 17,1 hektara KZU. Največja kmetijska gospodarstva so na Češkem, kjer v povprečju obdelujejo 121 hektarjev KZU na kmetijsko gospodarstvo, sledita pa ji Slovaška (95 ha) in Estonija kjer v povprečju obdelujejo 86 ha KZU na gospodarstvo. Najmanjša kmetijska gospodarstva so na Malti, kjer v povprečju obdelujejo le dober hektar KZU ter na Cipru in v Romuniji, kjer obdelujejo okoli štiri hektarje KZU na gospodarstvo.

Z živinorejo se je v državah EU–27 v letu 2020 ukvarjalo 4,1 milijona kmetijskih gospodarstev, kar je 45 % vseh, ki se ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo. Skupaj so redila skoraj 117 milijonov glav velike živine. V letu 2020 so živinorejska kmetijska gospodarstva v EU–27 v povprečju redila 28,6 GVŽ, kar je skoraj tri krat več kot v Sloveniji. Po stopnji koncentracije so v ospredju predvsem tradicionalne živinorejske države, kot so Danska, Nizozemska, Belgija in Luksemburg, kjer v povprečju redijo nad 120 GVŽ na kmetijsko gospodarstvo.

V državah EU–27 je v letu 2020 na kmetijskih gospodarstvih delalo nekaj manj kot 8 milijonov polnovrednih delovnih moči (PDM). Povprečno KMG v EU–27 zaposluje 0,87 PDM. Največje število PDM na gospodarstvo ima Češka (3,3 PDM), sledita pa ji Nizozemska (2,9 PDM) in Slovaška (2,1 PDM). Tudi Slovenija ima v primerjavi z EU–27 nadpovprečno zaposlenost na KMG 1,04 PDM. Najmanjša je zaposlenost v Romuniji, kjer je v povprečju zaposlenih 0,4 PDM na KMG.

Leta 2020 je povprečna ekonomska velikost, merjena s standardnim prihodkom na gospodarstvo, v državah EU–27 znašala 39.695 EUR. Med posameznimi državami prednjači Nizozemska s skoraj 473 tisoč EUR standardnega prihodka na gospodarstvo, medtem ko je v Romuniji povprečna ekonomska velikost le nekaj več kot 4 tisoč EUR na KMG. Slovenija z nekaj manj kot 17 tisoč EUR na gospodarstvo spada v krog držav, ki močno zaostajajo za povprečjem EU–27.

Primerjava podatkov Popisa kmetijskih gospodarstev iz leta 2010 in 2020 kažejo, da v Sloveniji potekajo procesi koncentracije kmetijske pridelave. Kljub temu, da so se v obravnavanem obdobju povprečna velikost KMG, produktivnost dela in ekonomska velikost pomembno izboljšali, še vedno močno zaostajamo za povprečjem v državah EU–27. Glede na to, da strukturne spremembe potekajo počasi, pa tudi nadaljevanje teh trendov ne bo bistveno povečalo obremenitev na okolje.


Metodologija

Cilji in pravna podlaga

Cilji povzeti po:

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Podatki se zbirajo v okviru raziskovanja Strukture kmetijskih gospodarstev (vzorčna raziskovanja med dvema popisoma) oziroma s Popisom kmetijstva (vsakih deset let). Glavni namen objave podatkov o strukturi kmetijskih gospodarstev je prikaz strukture kmetijske proizvodnje, opreme in delovne sile ter prikaz podatkov o kmetijskih gospodarstvih, ki so primerljivi s podatki drugih držav članic EU.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:

Podatki so uporabljeni neposredno, oziroma so po potrebi agregirani za leta in velikostne razrede, ki jih prikazujemo v kazalcu.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih kmetijskih zemljišč v uporabi [KZU]

število

SI-STAT

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1560023S.px

 

2010, 2020

Leto po izvedbi popisa

Na 2–3 leta vzorčni popis, vsakih 10 let popoln popis KMG

28. 10. 2023

Da

Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih glav velike živine [GVŽ]

število

SI-STAT

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/15P0212S.px

 

2010, 2020

Leto po izvedbi popisa

Na 2–3 leta vzorčni popis, vsakih 10 let popoln popis KMG

28. 10. 2023

Da

Obseg vloženega dela v polnovrednih delovnih močeh [PDM]

število

SI-STAT

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/15P9003S.px

 

2010, 2020

Leto po izvedbi popisa

Na 2–3 leta vzorčni popis, vsakih 10 let popoln popis KMG

28. 10. 2023

Da

Kmetijska gospodarstva, ekonomska velikost, KZU, GVŽ in PDM po velikostnih razredih ekonomske velikosti, Slovenija, večletno

število

SI-STAT

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/15P7101S.px

 

2010, 2020

Leto po izvedbi popisa

Na 2–3 leta vzorčni popis, vsakih 10 let popoln popis KMG

28. 10. 2023

Da

 

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 1

1=globalno, 2=EU, 3=nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1= uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2=podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3=interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafih): 1

1=vsaj 10-leten niz podatkov

2=vsaj 5-leten niz podatkov

3=manj kot 5-leten niz podatkov

Drugi podatki

Metodologija zbiranja podatkov:

Metodološki okvir: Farm structure

Metodologija obdelave podatkov za primerjavo držav:

Na spletni strani Eurostat so objavljeni podatki o velikostni strukturi kmetijskih gospodarstev za 27 držav članic Evropske unije (EU–27). Podatke posredujejo države članice v okviru raziskave strukture kmetijskih gospodarstev. Vsakih deset let se opravi popis vseh gospodarstev, v vmesnih, zakonsko določenih rokih, pa se izvajajo vzorčna raziskovanja.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions

 

število

Eurostat:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ef_m_farmleg/default/table?lang=en

 

2010, 2020

2 leti po izvedbi popisa

Na 2–3 leta vzorčni popis, vsakih 10 let popoln popis KMG

28. 10. 2023

Da

Datum zajema podatkov