KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Neutral

Spremembe velikostne strukture kažejo, da se pri obsegu kmetijskih zemljišč nadaljujejo procesi koncentracije, medtem ko so se v živinoreji ti procesi upočasnili. Kljub vsemu pa je zaradi majhnosti (v povprečju), konkurenčnost slovenskih kmetij v primerjavi z EU–28 nizka. Kljub strukturnim spremembam Slovenija tako po povprečni velikosti kmetijskih gospodarstev kot po produktivnosti zaostaja za povprečjem EU–28 za okoli dvakrat in se tako uvršča v skupino članic z najneugodnejšo strukturo kmetijstva. Zaostanek za državami z razvitejšim kmetijstvom se v zadnjih letih ne zmanjšuje. Še vedno kar 60% kmetijskih gospodarstev gospodari na manj kot 5 hektarih kmetijskih zemljišč in v tem velikostnem razredu je več kot petina vse kmetijskih zemljišč v uporabi. Potrebno pa je izpostaviti, da ima lahko pretirano spodbujanje konkurenčnosti in povečanje koncentracije kmetijske proizvodnje za posledico zmanjšanje biotske raznovrstnosti ter povečanje obremenitev na okolje.


Kazalec prikazuje spremembe velikostne strukture kmetijskih gospodarstev glede na fizično ali ekonomsko velikost. Na koncentracijo kmetijske pridelave vplivajo predvsem spremembe v številu kmetijskih gospodarstev, rabi kmetijskih zemljišč, spremembe v številu glav velike živine na živinorejskih gospodarstvih, obseg vloženega dela in spremembe ekonomske velikosti kmetijskih gospodarstev. Prikazana je povprečna velikost kmetijskih gospodarstev v Sloveniji in državah EU–28, ki obdelujejo kmetijska zemljišča v uporabi in povprečno število glav velike živine (GVŽ) na kmetijskih gospodarstvih, ki redijo živino. Prikazane so tudi spremembe delovne sile in ekonomske velikosti na kmetijskih gospodarstvih.


Grafi

Slika KM34-1: Število kmetijskih gospodarstev po velikostnih razredih KZU
Viri: 

SURS, preračuni KIS

Opomba: 

Datum zajema podatkov: 10. 10. 2020

Prikaži podatke

2000 [število]

2010 [število]

2016 [število]

Povprečna velikost KZU/gospodarstvo

5,62

6,36

6,86

do 5 ha KZU

53428

45728

41919

5-50 ha KZU

32864

28466

27391

več kot 50 ha KZU

175

452

593

Skupaj

86467

74646

69903

Slika KM34-2: Obseg kmetijskih zemljišč v uporabi po velikostnih razredih KZU
Viri: 

SURS, preračuni KIS

Opomba: 

Datum zajema podatkov: 10. 10. 2020

Prikaži podatke

2000 [število]

2010 [število]

2016 [število]

do 5 ha KZU

127511

105162

98318

5-50 ha KZU

320073

312522

316202

več kot 50 ha KZU

38294

56750

65069

Skupaj

485878

474434

479589

Slika KM34-3: Kmetijska gospodarstva z živino po velikostnih razredih GVŽ
Viri: 

SURS, preračuni KIS

Opomba: 

Datum Zajema podatkov: 10. 10. 2020

Prikaži podatke

2000 [število]

2010 [število]

2016 [število]

Povprečna velikost GVŽ/gospodarstvo

6,07

7,19

7,51

do 5 GVŽ

51268

37459

35932

5-50 GVŽ

25733

20336

18789

več kot 50 GVŽ

451

853

1061

Skupaj

77452

58648

55782

Slika KM34-4: Glave velike živine po velikostnih razredih GVŽ
Viri: 

VIR: SURS, preračuni KIS

Opomba: 

Datum zajema podatkov: 10. 10. 2020

Prikaži podatke

2000 [število]

2010 [število]

2016 [število]

do 5 GVŽ

95286

63680

55717

5-50 GVŽ

305847

273645

260896

več kot 50 GVŽ

69365

84227

102072

Skupaj

470498

421553

418684

Slika KM34-5: Število kmetijskih gospodarstev po velikostnih razredih ekonomske velikosti
Viri: 

SURS, preračuni KIS

Opomba: 

Datum zajema podatkov: 10. 10. 2020

Prikaži podatke

2007 [število]

2010 [število]

2016 [število]

Povprečna velikost SO/gospodarstvo

11746,99

12233,66

16576,87

do 8.000 EUR

52267

51461

41107

8.000-25.000 EUR

16417

15644

19175

več kot 25.000 EUR

6654

7541

9621

Skupaj

75338

74646

69903

Slika KM34-6: Ekonomska velikost kmetijskih gospodarstev po velikostnih razredih ekonomske velikosti
Viri: 

SURS, preračuni KIS

Opomba: 

Datum zajema podatkov: 10. 10. 2020

Prikaži podatke

2007 [število]

2010 [število]

2016 [število]

do 8.000 EUR

174903

173782

154750

8.000-25.000 EUR

222471

210709

257778

več kot 25.000 EUR

487621

528703

746245

Skupaj

884995

913194

1158773

Slika KM34-7: Polnovredne delovne moči po velikostnih razredih KZU
Viri: 

SURS, preračuni KIS

Opomba: 

Datum zajema pdatkov: 10. 10. 2020

Prikaži podatke

2000 [%]

2010 [%]

2016 [%]

do 5 ha KZU

51049

33398

35231

5-30 ha KZU

52812

38291

38649

več kot 30 ha KZU

3949

5324

6087

Skupaj

107809

77012

79967

Tabela KM34-8: Velikostna struktura kmetijskih gospodarstev v državah EU-28 v letu 2016
Velikostna struktura kmetijskih gospodarstev v državah EU-28 v letu 2016
Viri: 

EUROSTAT, preračuni KIS

Opomba: 

Datum zajema podatkov: 11. 10. 2020

Prikaži podatke

Število kmetijskih gospodarstev [Število]

Kmetijska zemlja v uporabi (ha) [Število]

Število gospodarstev z živino [Število]

Število GVŽ [Število]

Ekonomska velikost (000 EUR) [Število]

Polnovredne delovne moči [Število]

Avstrija

132500

2669750

93920

2432030

6141561460

101740

Belgija

36890

1354250

25440

3772750

8037986420

55350

Bolgarija

202720

4468500

134970

1094240

3842891030

255520

Ciper

34940

111930

9980

172080

616692170

18740

Češka

26530

3455410

18680

1756520

5081940920

103270

Danska

35050

2614600

20670

4128470

10062442040

49480

Estonija

16700

995100

6960

279330

801547060

19880

Finska

49710

2233080

16610

1102310

3514583720

81630

Francija

456520

27814160

247570

22081990

61343138670

708170

Grčija

684950

4553830

238520

2102870

7574803910

457150

Hrvaška

134460

1562980

91470

754710

2034939130

160460

Irska

137560

4883650

126590

6199890

6324900700

160740

Italija

1145710

12598160

154680

9467720

51689024310

897090

Latvija

69930

1930880

44970

498640

1221341010

76860

Litva

150320

2924600

95300

849990

2226207560

148350

Luksemburg

1970

130650

1540

173600

365008400

3500

Madžarska

430000

4670560

261540

2444890

6532474660

394410

Malta

9210

11120

2740

32470

98016860

5340

Nemčija

276120

16715320

184690

18182310

49249020560

502610

Nizozemska

55680

1796260

36960

6819960

23087034100

147200

Poljska

1410700

14405650

718240

9443240

25005635420

1649400

Portugalska

258980

3641690

172350

2223720

5144206850

313830

Romunija

3422030

12502540

2567430

4828780

12105491800

1640120

Slovaška

25660

1889820

16120

621590

1931433530

47190

Slovenija

69900

488400

56580

512120

1158773470

82390

Španija

945020

23229750

216700

14442530

38365605150

822370

Švedska

62940

3012640

34290

1699990

5158678850

55940

Zdr. kraljestvo

185060

16673270

138050

13340200

25403447340

284940

Tabela KM34-9: Koncentracija kmetijske pridelave na kmetijskih gospodarstvih v državah članicah EU-28 v letu 2016
Viri: 

EUROSTAT, preračuni KIS

Opomba: 

Datum zajema podatkov: 11. 10. 2020

Prikaži podatke

Povprečna velikost KZU/ha [ha]

Povprečno število GVŽ [Število]

PDM/ha KZU [Število]

Povprečna velikost ekonomske velikosti [EUR]

Avstrija

20,15

25,89

0

46351,41

Belgija

36,71

148,30

0,04

217890,66

Bolgarija

22,04

8,11

0,06

18956,64

Ciper

3,20

17,24

0,17

17650,03

Češka

130,25

94,03

0,03

191554,50

Danska

74,60

199,73

0,02

287088,22

Estonija

59,59

40,13

0,02

47996,83

Finska

44,92

66,36

0,04

70701,74

Francija

60,93

89,19

0,03

134371,20

Grčija

6,65

8,82

0,10

11058,92

Hrvaška

11,62

8,25

0,10

15134,16

Irska

35,50

48,98

0,03

45979,21

Italija

11,00

61,21

0,07

45115,28

Latvija

27,61

11,09

0,04

17465,19

Litva

19,46

8,92

0,05

14809,79

Luksemburg

66,32

112,73

0,03

185283,45

Madžarska

10,86

9,35

0,08

15191,80

Malta

1,21

11,85

0,48

10642,44

Nemčija

60,54

98,45

0,03

178360,93

Nizozemska

32,26

184,52

0,08

414637,83

Poljska

10,21

13,15

0,11

17725,69

Portugalska

14,06

12,90

0,09

19863,34

Romunija

3,65

1,88

0,13

3537,52

Slovaška

73,65

38,56

0,02

75270,21

Slovenija

6,99

9,05

0,17

16577,59

Španija

24,58

66,65

0,04

40597,66

Švedska

47,87

49,58

0,02

81961,85

Zdr. kraljestvo

90,10

96,63

0,02

137271,41


Cilji

 • Slovenija potrebuje takšno strukturo kmetijskih gospodarstev, ki bo ekonomsko učinkovita, okoljsko vzdržna, ki bo ohranjala naravne vire in vitalno podeželje.
 • Glavni cilji kmetijske politike so izboljšanje posestne in velikostne strukture kmetijskih gospodarstev, zagotavljanje prehranske varnosti in izboljšanje produktivnosti dela na kmetijskih gospodarstvih.

Po podatkih zadnjega vzorčnega raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev se je v Sloveniji leta 2016 s kmetijsko dejavnostjo ukvarjalo nekaj manj kot 70 tisoč kmetijskih gospodarstev (KMG). V primerjavi z letom 2000, se je njihovo število zmanjšalo za okoli petino oziroma za skoraj 17 tisoč KMG. V letu 2016 so KMG uporabljala nekaj manj kot 480 tisoč ha kmetijskih zemljišč, kar je dober odstotek manj kot leta 2000. Povprečna velikost KMG je leta 2016 znašala 6,9 hektarja kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU) na gospodarstvo, kar je skoraj četrtina (22 %) več kot v letu 2000, ko je znašala 5,6 ha KZU/KMG.

Na proces koncentracije kmetijskih zemljišč kažejo tudi spremembe velikostne strukture kmetijskih gospodarstev. Zmanjšuje se delež gospodarstev, ki imajo v uporabi do 5 hektarov kmetijskih zemljišč. V tem velikostnem razredu se nahaja 41.919 kmetijskih gospodarstev oz. 60,0 % vseh slovenskih kmetijskih gospodarstev in ta skupaj obdelujejo 98.318 hektarov KZU, kar predstavlja 20,5% vseh KZU. V primerjavi z letom 2000 se je delež gospodarstev v tem velikostnem razredu zmanjšal za 1,8 odstotne točke, delež KZU, ki jo ta gospodarstva obdelujejo, pa za 5,7 odstotnih točk. Nasprotno se je v obdobju 2000–2016 zelo povečalo število gospodarstev v velikostnem razredu nad 50 ha KZU in obseg kmetijskih zemljišč v uporabi, ki jih ta gospodarstva obdelujejo. Leta 2016 je bilo 593 kmetijskih gospodarstev (3,4 krat več kot leta 2000), ki so obdelovala več kot 65 tisoč hektarov KZU (69,) % več kot leta 2000).

Z živinorejo se je leta 2016 ukvarjalo nekaj manj kot 56.000 kmetijskih gospodarstev v Sloveniji, kar je 21.670 gospodarstev oziroma dobra četrtina (28 %) manj kot leta 2000. Ta gospodarstva so skupaj redila nekaj manj kot 420 tisoč glav velike živine (GVŽ), kar je 11 % manj kot leta 2000. Živinorejska gospodarstva so v povprečju redila 7,5 GVŽ, kar je slaba četrtina več (23,6 %) kot leta 2000, ko so redila 6,1 GVŽ na gospodarstvo. Število GVŽ se je zmanjšalo v vseh velikostnih razredih. V velikostnem razredu do 5 GVŽ je bilo leta 2016 skoraj dve tretjini vseh kmetijskih gospodarstev, ki redijo živino, njihov delež pa se je v primerjavi z letom 2000 zmanjšal za 2,2 odstotni točki. Ta gospodarstva so leta 2016 redila nekaj manj kot 56 tisoč GVŽ, kar je 41,5 % manj kot leta 2000. V obdobju 2000–2016 se je več kot podvojilo število gospodarstev v velikostnem razredu nad 50 GVŽ, ki so redila 102 tisoč GVŽ. Leta 2016 so na gospodarstvih v tem velikostnem razredu redili že skoraj četrtino vseh GVŽ, kar je skoraj 10 odstotnih točk več kot leta 2000.

Skupni vložek dela v slovenskem kmetijstvu, vključno s sezonskim in priložnostnim delom ter strojnimi storitvami, izražen v polnovrednih delovnih močeh (PDM), je leta 2016 znašal 79.967 PDM. To je kar četrtina (–26 %) manj kot ob popisu leta 2000. Povprečno število PDM na kmetijsko gospodarstvo je leta 2016 znašalo 1,14 PDM/gospodarstvo, medtem ko je leta 2000 znašalo 1,24 PDM/gospodarstvo. Leta 2016 je vložek dela na enoto površine kmetijskih zemljišč v uporabi znašal 17 PDM na 100 ha KZU. V primerjavi z letom 2000, ko je znašal vložek dela na enoto površine kmetijskih zemljišč v uporabi 22 PDM na 100 ha KZU, se je delovna intenzivnost pomembno izboljšala.

Slovenska kmetijska gospodarstva so v letu 2016 dosegla skupni standardni prihodek v višini 1,15 milijarde EUR. Glede na velikostne razrede ekonomske velikosti je bilo v letu 2016 skoraj 60 % KMG v razredih do 8.000 EUR, kar je dobrih 10 odstotnih točk več kot leta 2000. Ta gospodarstva so skupaj ustvarila 13 % standardnega prihodka. Leta 2007 so gospodarstva v tem velikostnem razredu ustvarila skoraj 20 % standardnega prihodka. Dobra četrtina gospodarstev in 22 % standardnega prihodka je bilo leta 2016 v razredih ekonomske velikosti med 8.000 in 25.000 EUR. Leta 2007 so gospodarstva v tem velikostnem razredu ustvarila skoraj 25 % standardnega prihodka. Leta 2016 je le okoli desetina kmetijskih gospodarstev (14 %) dosegla ekonomsko velikost nad 25.000 tisoč EUR, v tem velikostnem razredu pa je bilo ustvarjenega skoraj dve tretjini standardnega prihodka. Leta 20007 je bilo v tem velikostnem razredu ustvarjenega dobra polovica (55,0 %) standardnega prihodka.

V letu 2016 je povprečno kmetijsko gospodarstvo v državah EU–28 obdelovalo 16,6 hektara KZU. Največja kmetijska gospodarstva so na Češkem, kjer v povprečju obdelujejo 132 hektara na kmetijsko gospodarstvo, sledita pa Združeno kraljestvo (z 91 ha) in Slovaška (z 79 ha). Najmanjša kmetijska gospodarstva so na Malti, kjer v povprečju obdelujejo le dober hektar KZU na gospodarstvo ter na Cipru in v Romuniji, kjer obdelujejo nekaj več kot 3 hektarje. Slovenija s 6,9 hektara KZU na gospodarstvo spada v krog držav z najmanjšo povprečno velikostjo kmetijskih gospodarstev v EU.

Z živinorejo se je v državah EU–28 v letu 2016 ukvarjalo 5,7 milijona kmetijskih gospodarstev, kar je 55 % vseh, ki se ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo. Skupaj so redila nekaj več kot 131 milijonov glav velike živine. V letu 2016 so živinorejska kmetijska gospodarstva v EU–28 v povprečju redila 22,9 GVŽ, kar je več kot dva krat več kot v Sloveniji kjer so redila 9,1 GVŽ na gospodarstvo. Po stopnji koncentracije so v ospredju predvsem tradicionalne živinorejske države, kot so Danska, Nizozemska, Belgija in Luksemburg, kjer v povprečju redijo več kot 100 GVŽ na kmetijsko gospodarstvo.

V državah EU–28 je v letu 2016 na kmetijskih gospodarstvih delalo nekaj več kot 9 milijonov polnovrednih delovnih moči (PDM). Povprečno kmetijsko gospodarstvo v EU–28 zaposluje 0,9 PDM. Največje število PDM na gospodarstvo ima Češka (3,9 PDM), sledita pa ji Nizozemska (2,6 PDM) in Slovaška (1,8 PDM). Tudi Slovenija ima v primerjavi z EU–28 nadpovprečno zaposlenost na kmetijskih gospodarstvih (1,1 PDM). Najmanjša je zaposlenost na Cipru in v Romuniji, kjer je v povprečju zaposlenih manj kot 0,5 PDM na kmetijsko gospodarstvo.

Leta 2016 je povprečna ekonomska velikost, merjena s standardnim prihodkom na gospodarstvo, v državah EU–28 znašala 34.784 EUR. Med posameznimi državami prednjači Nizozemska z več kot 400.000 EUR standardnega prihodka na gospodarstvo, medtem ko je v Romuniji povprečna ekonomska velikost le nekaj več kot 3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo. Slovenija z nekaj več kot 16.500 EUR na gospodarstvo spada v krog držav, ki močno zaostajajo za povprečjem EU–28.

Primerjava podatkov Popisa kmetijskih gospodarstev iz leta 2000 in vzorčnega raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev iz leta 2016 kažejo, da v Sloveniji potekajo procesi koncentracije kmetijske pridelave, predvsem na račun zmanjševanja števila kmetijskih gospodarstev in izboljšanja produktivnosti dela. Kljub temu, da so se v obravnavanem obdobju povprečna velikost kmetijskih gospodarstev, produktivnost dela in ekonomska velikost pomembno izboljšali, še vedno močno zaostajamo za povprečjem v državah EU–28. Glede na to, da strukturne spremembe potekajo počasi, pa tudi nadaljevanje teh trendov ne bo bistveno povečalo obremenitev na okolje.


Cilji in pravna podlaga

Resoluciji o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (ReSURSKŽ) in Resoluciji o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021« (ReNPURSK)

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec

Podatki so uporabljeni neposredno, oziroma so po potrebi agregirani za leta in velikostne razrede, ki jih prikazujemo v kazalcu.

Izvorna baza podatkov
Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih kmetijskih zemljišč v uporabi [KZU], Statistični urad Republike Slovenije, SI-STAT podatkovni portal
Skrbnik podatkov

Statistični urad Republike Slovenije

Datum zajema podatkov
11.10.2020
Podatki za obdobje
Podatki za obdobje: 2000, 2010, 2016 (Podatki o ekonomski velikosti kmetijskih gospodarstev so prikazani za leta 2007, 2010 in 2016)
Geografska pokritost
Slovenija
Dodatni opis

Podatki, uporabljeni v kazalcu, so dostopni na: SI-STAT podatkovni portal; področje Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, podpodročje Kmetijska gospodarstva in popis kmetijstva Zemljišča in raba zemljišč, Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih kmetijskih zemljišč v uporabi [KZU], Slovenija, večletno

Povezava: https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1516502S.px

Izvorna baza podatkov
Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih glav velike živine [GVŽ], Statistični urad Republike Slovenije, SI-STAT podatkovni portal
Skrbnik podatkov

Statistični urad Republike Slovenije

Datum zajema podatkov
11.10.2020
Podatki za obdobje
2000, 2010, 2016 (Podatki o ekonomski velikosti kmetijskih gospodarstev so prikazani za leta 2007, 2010 in 2016)
Geografska pokritost
Slovenija
Dodatni opis

Podatki, uporabljeni v kazalcu, so dostopni na: SI-STAT podatkovni portal; področje Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, podpodročje Kmetijska gospodarstva in popis kmetijstva Zemljišča in raba zemljišč, Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih kmetijskih zemljišč v uporabi [KZU], Slovenija, večletno

Izvorna baza podatkov
Delovna sila na kmetijskih gospodarstvih, Obseg vloženega dela v polnovrednih delovnih močeh [PDM] po velikostnih razredih kmetijskih zemljišč v uporabi [KZU], Statistični urad Republike Slovenije, SI-STAT podatkovni portal
Skrbnik podatkov

Statistični urad Republike Slovenije

Datum zajema podatkov
11.10.2020
Podatki za obdobje
2000, 2010, 2016 (Podatki o ekonomski velikosti kmetijskih gospodarstev so prikazani za leta 2007, 2010 in 2016)
Geografska pokritost
Slovenija
Dodatni opis

SI-STAT podatkovni portal; področje Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, podpodročje Kmetijska gospodarstva in popis kmetijstva Delovna sila na kmetijskih gospodarstvih, Obseg vloženega dela v polnovrednih delovnih močeh [PDM] po velikostnih razredih kmetijskih zemljišč v uporabi [KZU], Slovenija, večletno

Izvorna baza podatkov
Kmetijska gospodarstva, ekonomska velikost, KZU, GVŽ in PDM po velikostnih razredih ekonomske velikosti, Slovenija, večletno, Statistični urad Republike Slovenije, SI-STAT podatkovni portal
Skrbnik podatkov

Statistični urad Republike Slovenije

Datum zajema podatkov
11.10.2020
Podatki za obdobje
2000, 2010, 2016 (Podatki o ekonomski velikosti kmetijskih gospodarstev so prikazani za leta 2007, 2010 in 2016)
Geografska pokritost
Slovenija
Dodatni opis

SI-STAT podatkovni portal; področje Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, podpodročje Kmetijska gospodarstva in popis kmetijstva, Tipologija kmetijskih gospodarstev, Kmetijska gospodarstva, ekonomska velikost, KZU, GVŽ in PDM po velikostnih razredih ekonomske velikosti, Slovenija, večletno

Informacije o kakovosti za ta kazalec

 • Prednosti in slabosti kazalca: Prednost kazalca je v njegovi redni objavi v okviru Statističnega urada RS. V metodoloških pojasnilih je navedeno, da se podatki zbirajo v okviru raziskovanja Strukture kmetijskih gospodarstev (vzorčna raziskovanja med dvema popisoma) oziroma s Popisom kmetijstva (vsakih deset let). Glavni namen objave podatkov o strukturi kmetijskih gospodarstev je prikaz strukture kmetijske proizvodnje, opreme in delovne sile ter prikaz podatkov o kmetijskih gospodarstvih, ki so primerljivi s podatki drugih držav članic EU.
 • Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
  Zanesljivost kazalca: Raziskovanje o strukturi kmetijskih gospodarstev v Sloveniji se izvaja od leta 2000 dalje. Raziskovanje je bilo po evropskih uredbah izvedeno v letih 2000,2003, 2005, 2007, 2010, 2013 in 2016. V letih 2000 in 2010 je bilo izvedeno kot popis kmetijstva, v preostalih letih pa kot vzorčno raziskovanje. Potrebno je poudariti, da so koeficienti GVŽ, ki jih uporabljamo v Sloveniji drugačni kot na ravni Eurostata, zato se podatki za Slovenijo in primerjavo držav EU28 o številu GVŽ in povprečno število GVŽ/kmetijsko gospodarstvo razlikujejo
  Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
 • Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
  Relevantnost: 1
  Točnost: 1
  Časovna primerljivost: 1
  Prostorska primerljivost: 1

Metodologija obdelave podatkov za primerjavo držav

Na spletni strani Eurostat so objavljeni podatki o velikostni strukturi kmetijskih gospodarstev za 28 držav članic Evropske unije (EU–28). Podatke posredujejo države članice v okviru raziskave strukture kmetijskih gospodarstev. Vsakih deset let se opravi popis vseh gospodarstev, v vmesnih, zakonsko določenih rokih, pa se izvajajo vzorčna raziskovanja.

Informacije o kakovosti za primerjavo držav

 • Prednosti in slabosti kazalca: Podatke o kmetijski izobrazbi gospodarjev na družinskih kmetijah, poroča Statistični urad RS na Eurostat in so primerljivi med državami EU–28.
 • Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
  Zanesljivost kazalca: Za zanesljivost podatkov skrbijo sistemi kakovosti nacionalnih statističnih uradov držav članic Evropske unije (EU–28) in EUROSTAT-a. Zanesljivost podatkov je primerljiva z zanesljivostjo podatkov za Slovenijo.
       Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
 • Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
  Relevantnost: 1
  Točnost: 1
  Časovna primerljivost: 1
  Prostorska primerljivost: 1