KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Neutral

Spremembe velikostne strukture kažejo, da se pri obsegu kmetijskih zemljišč nadaljujejo procesi koncentracije, medtem ko so se v živinoreji ti procesi upočasnili. Kljub vsemu pa je zaradi majhnosti (v povprečju), konkurenčnost slovenskih kmetij v primerjavi z EU–27 nizka. Kljub strukturnim spremembam Slovenija tako po povprečni velikosti kmetijskih gospodarstev kot po produktivnosti zaostaja za povprečjem EU–27 za okoli dvakrat in se tako uvršča v skupino članic z najneugodnejšo strukturo kmetijstva. Zaostanek za državami z razvitejšim kmetijstvom se v zadnjih letih ne zmanjšuje. Še vedno kar 60 % kmetijskih gospodarstev gospodari na manj kot pet hektarih kmetijskih zemljišč in v tem velikostnem razredu je več kot petina vse kmetijskih zemljišč v uporabi. Potrebno pa je izpostaviti, da ima lahko pretirano spodbujanje konkurenčnosti in povečanje koncentracije kmetijske proizvodnje za posledico zmanjšanje biotske raznovrstnosti ter povečanje obremenitev na okolje.


Kazalec prikazuje spremembe velikostne strukture kmetijskih gospodarstev glede na fizično ali ekonomsko velikost. Na koncentracijo kmetijske pridelave vplivajo predvsem spremembe v številu kmetijskih gospodarstev, rabi kmetijskih zemljišč, spremembe v številu glav velike živine na živinorejskih gospodarstvih, obseg vloženega dela in spremembe ekonomske velikosti kmetijskih gospodarstev. Prikazana je povprečna velikost kmetijskih gospodarstev v Sloveniji in državah EU–27, ki obdelujejo kmetijska zemljišča v uporabi in povprečno število glav velike živine (GVŽ) na kmetijskih gospodarstvih, ki redijo živino. Prikazane so tudi spremembe delovne sile in ekonomske velikosti na kmetijskih gospodarstvih.


Grafi

Slika KM34-1: Število kmetijskih gospodarstev po velikostnih razredih KZU
Viri: 

SURS, 2023; preračuni KIS

Prikaži podatke

2000 [število]

2010 [število]

2020 [število]

Povprečna velikost KZU/gospodarstvo

5,60

6,40

7

do 5 ha KZU

32093

45537

40272

5–50 ha KZU

53109

28466

26648

več kot 50 ha KZU

1221

452

656

Skupaj

86423

74455

67576

Slika KM34-2: Obseg kmetijskih zemljišč v uporabi po velikostnih razredih KZU
Viri: 

SURS, 2023; preračuni KIS

Prikaži podatke

2000 [ha]

2010 [ha]

2020 [ha]

do 5 ha KZU

58367

105162

96482

5–50 ha KZU

370613

312521

307846

več kot 50 ha KZU

56900

56750

70305

Skupaj

485880

474433

474633

Slika KM34-3: Kmetijska gospodarstva z živino po velikostnih razredih GVŽ
Viri: 

SURS, 2023; preračuni KIS

Prikaži podatke

2000 [število]

2010 [število]

2020 [število]

Povprečna velikost GVŽ/gospodarstvo

6,10

7,20

9,10

do 5 GVŽ

51268

37459

26633

5–50 GVŽ

25733

20336

17133

več kot 50 GVŽ

451

853

1210

Skupaj

77452

58648

44976

Slika KM34-4: Glave velike živine po velikostnih razredih GVŽ
Viri: 

SURS, 2023; preračuni KIS

Prikaži podatke

2000 [število]

2010 [število]

2020 [število]

do 5 GVŽ

95286

63680

46331

5–50 GVŽ

305847

273645

241030

več kot 50 GVŽ

69365

84227

121323

Skupaj

470498

421552

408684

Slika KM34-5: Število kmetijskih gospodarstev po velikostnih razredih ekonomske velikosti
Viri: 

SURS, 2023; preračuni KIS

Prikaži podatke

2007 [število]

2010 [število]

2020 [število]

Povprečna velikost SO/gospodarstvo

11747

12234

16791

do 8.000 EUR

52267

51461

43026

8.000–25.000 EUR

16417

15644

16039

več kot 25.000 EUR

6654

7541

9266

Skupaj

75338

74646

68331

Slika KM34-6: Ekonomska velikost kmetijskih gospodarstev po velikostnih razredih ekonomske velikosti
Viri: 

SURS, 2023; preračuni KIS

Prikaži podatke

2007 [število]

2010 [število]

2020 [število]

do 8.000 EUR

174903

173782

149535

8.000–25.000 EUR

222471

210709

219550

več kot 25.000 EUR

487621

528703

778259

Skupaj

884995

913194

1147345

Slika KM34-7: Polnovredne delovne moči po velikostnih razredih KZU
Viri: 

SURS, 2023; Eurostat, 2023; preračuni KIS

Prikaži podatke

2000 [%]

2010 [%]

2020 [%]

do 5 ha KZU

51049

30360

28400

5–30 ha KZU

52812

37510

37380

več kot 30 ha KZU

3949

5440

5280

Skupaj

107809

73310

71060

Slika KM34-8: Velikostna struktura kmetijskih gospodarstev v državah EU–27 v letu 2020
Viri: 

Eurostat, 2023; preračuni KIS

Prikaži podatke

Število kmetijskih gospodarstev [število]

Kmetijska zemlja v uporabi (ha) [število]

Število gospodarstev z živino [število]

Število GVŽ [število]

Ekonomska velikost (000 EUR) [število]

Polnovredne delovne moči [število]

Avstrija

110780

2602670

78510

2236900

6626081190

120680

Belgija

36000

1368120

21840

3665020

8406651210

52210

Bolgarija

132740

4564150

62010

1047600

4091460260

181590

Ciper

34050

134140

8140

231720

876760130

20250

Češka

28910

3492570

16260

1624620

5535907980

94200

Danska

37090

2629930

17130

4178590

10100137170

85630

Estonija

11370

975320

4160

293740

842915910

16630

Finska

45630

2281710

11850

950680

3256136830

55560

Francija

393030

27364630

192810

20647850

64325069630

670850

Grčija

530680

2822890

124200

1962840

7743698730

570480

Hrvaška

143920

1231500

81790

756340

2015756160

160390

Irska

130190

4498990

118800

6331890

6850754710

155010

Italija

1130530

12041230

191390

9809120

56615307350

849140

Latvija

68980

1968960

25900

478680

1356197120

66760

Litva

132080

2914550

71290

721590

2299322480

112910

Luksemburg

1880

132140

1360

163260

323951150

3590

Madžarska

232060

4921740

110220

2097960

7069213250

242490

Malta

7650

9800

1750

32060

85994190

4690

Nemčija

262560

16300940

154130

16300940

46611719680

469910

Nizozemska

52640

1817900

31490

6280230

24873826630

151210

Poljska

1301490

14749240

552110

10210120

26842209120

1392420

Portugalska

290230

3963940

143830

2504110

7001031590

303860

Romunija

2887070

12762830

1803910

4419960

12093620810

1143700

Slovaška

19630

1862650

10700

608600

1992286810

41840

Slovenija

68331

483440

44030

488370

1154367140

71060

Španija

914870

23913680

169400

16819280

45132239380

827470

Švedska

58790

3005810

22450

1652290

5644707460

53180

Slika KM34-9: Koncentracija kmetijske pridelave na kmetijskih gospodarstvih v državah članicah EU–27 v letu 2020
Viri: 

Eurostat, 2023; preračuni KIS

Prikaži podatke

Povprečna velikost KZU/ha [ha]

Povprečno število GVŽ [število]

PDM/ha KZU [število]

PDM/KMG [število]

Povprečna velikost ekonomske velikosti [EUR]

Avstrija

23,49

28,49

0,05

1,09

59812,97

Belgija

38

167,81

0,04

1,45

233518,09

Bolgarija

34,38

16,89

0,04

1,37

30823,11

Ciper

3,94

28,47

0,15

0,59

25749,20

Češka

120,81

99,92

0,03

3,26

191487,65

Danska

70,91

243,93

0,03

2,31

272314,29

Estonija

85,78

70,61

0,02

1,46

74135,08

Finska

50

80,23

0,02

1,22

71359,56

Francija

69,62

107,09

0,02

1,71

163664,53

Grčija

5,32

15,80

0,20

1,07

14592,03

Hrvaška

8,56

9,25

0,13

1,11

14006,09

Irska

34,56

53,30

0,03

1,19

52621,21

Italija

10,65

51,25

0,07

0,75

50078,55

Latvija

28,54

18,48

0,03

0,97

19660,73

Litva

22,07

10,12

0,04

0,85

17408,56

Luksemburg

70,29

120,04

0,03

1,91

172314,44

Madžarska

21,21

19,03

0,05

1,04

30462,87

Malta

1,28

18,32

0,48

0,61

11241,07

Nemčija

62,08

105,76

0,03

1,79

177527,88

Nizozemska

34,53

199,44

0,08

2,87

472527,10

Poljska

11,33

18,49

0,09

1,07

20624,21

Portugalska

13,66

17,41

0,08

1,05

24122,36

Romunija

4,42

2,45

0,09

0,40

4188,89

Slovaška

94,89

56,88

0,02

2,13

101491,94

Slovenija

7,07

11,09

0,15

1,04

16893,75

Španija

26,14

99,29

0,03

0,90

49331,86

Švedska

51,13

73,60

0,02

0,90

96014,76


Cilji

  • Slovenija potrebuje takšno strukturo kmetijskih gospodarstev, ki bo ekonomsko učinkovita, okoljsko vzdržna, ki bo ohranjala naravne vire in vitalno podeželje.
  • Glavni cilji kmetijske politike so izboljšanje posestne in velikostne strukture kmetijskih gospodarstev, zagotavljanje prehranske varnosti in izboljšanje produktivnosti dela na kmetijskih gospodarstvih.

Po podatkih zadnjega vzorčnega raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev (KMG) se je v Sloveniji leta 2020 s kmetijsko dejavnostjo ukvarjalo nekaj manj kot 68 tisoč KMG. V primerjavi z letom 2000, se je njihovo število zmanjšalo za petino oziroma za nekaj manj kot 19 tisoč KMG. V letu 2020 so KMG uporabljala nekaj manj kot 475 tisoč ha kmetijskih zemljišč, kar je dva odstotka manj kot leta 2000. Povprečna velikost KMG je leta 2020 znašala 7,0 hektarja kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU) na gospodarstvo, kar je za četrtina več kot v letu 2000, ko je znašala 5,6 ha KZU/KMG.

Na proces koncentracije kmetijskih zemljišč kažejo tudi spremembe velikostne strukture KMG. Število KMG, ki imajo v uporabi do 5 ha KZU, se je v letu 2020 v primerjavi z letom 2010 zmanjšalo. V tem velikostnem razredu se v letu 2020 nahaja 40.272 KMG oz. 60 % vseh slovenskih kmetijskih gospodarstev. Ta skupaj obdelujejo 96.482 hektarov KZU, kar predstavlja 20 % vseh KZU. Nasprotno se je v obdobju 2010–2020 zelo povečalo število gospodarstev v velikostnem razredu nad 50 ha KZU in obseg kmetijskih zemljišč v uporabi, ki jih ta gospodarstva obdelujejo. Leta 2020 je bilo 656 KMG, ki so obdelovala več kot 70 tisoč hektarov KZU, kar je za četrtino več kot leta 2010.

Z živinorejo se je leta 2020 ukvarjalo nekaj manj kot 45 tisoč KMG v Sloveniji, kar je skoraj četrtina manj kot leta 2010. Ta gospodarstva so skupaj redila nekaj več kot 408 tisoč glav velike živine (GVŽ), kar je 3 % manj kot leta 2010. Živinorejska gospodarstva so v povprečju redila 9,1 GVŽ, kar je dobra četrtina več kot leta 2010 (7,2 GVŽ na KMG). V obdobju 2010–2020 se je število gospodarstev v velikostnem razredu nad 50 GVŽ povečalo iz 852 na 1.210 (+42 %), redila pa so 121 tisoč GVŽ. Leta 2020 so na gospodarstvih v tem velikostnem razredu redili že 30 % vseh GVŽ, kar je skoraj 10 odstotnih točk več kot leta 2010.

Skupni vložek dela v slovenskem kmetijstvu, vključno s sezonskim in priložnostnim delom ter strojnimi storitvami, izražen v polnovrednih delovnih močeh (PDM), je leta 2020 znašal 71.060 PDM. To je tri odstotke manj kot ob popisu leta 2010. Povprečno število PDM na KMG je leta 2020 znašalo 1,04 PDM/KMG, medtem ko je leta 2010 znašalo 0,98 PDM/KMG. Leta 2020 je vložek dela na enoto površine kmetijskih zemljišč v uporabi znašal 15 PDM na 100 ha KZU, kar je 0,5 PDM manj kot leta 2010. Zaradi spremembe metodologije podatki o delovni sili med leti niso neposredno primerljivi.

Slovenska KMG so v letu 2020 dosegla skupni standardni prihodek v višini 1,15 milijarde EUR. Glede na velikostne razrede ekonomske velikosti je bilo v letu 2020 skoraj dve tretjini (63 %) KMG v razredih do 8.000 EUR, kar je šest odstotnih točk manj kot leta 2010. Ta KMG so skupaj ustvarila 13 % standardnega prihodka. Leta 2010 so gospodarstva v tem velikostnem razredu ustvarila 19 % standardnega prihodka. Slaba četrtina (23 %) gospodarstev in 19 % standardnega prihodka je bilo leta 2020 v razredih ekonomske velikosti med 8.000 in 25.000 EUR. Leta 2010 so gospodarstva v tem velikostnem razredu ustvarila skoraj četrtino (23 %) standardnega prihodka. Leta 2020 je le okoli desetina KMG (14 %) dosegla ekonomsko velikost nad 25.000 tisoč EUR. V tem velikostnem razredu pa je bilo ustvarjenega dve tretjini standardnega prihodka, kar je deset odstotnih točk več kot leta 2010.

V letu 2020 je povprečno kmetijsko gospodarstvo v državah EU–27 obdelovalo 17,1 hektara KZU. Največja kmetijska gospodarstva so na Češkem, kjer v povprečju obdelujejo 121 hektarjev KZU na kmetijsko gospodarstvo, sledita pa ji Slovaška (95 ha) in Estonija kjer v povprečju obdelujejo 86 ha KZU na gospodarstvo. Najmanjša kmetijska gospodarstva so na Malti, kjer v povprečju obdelujejo le dober hektar KZU ter na Cipru in v Romuniji, kjer obdelujejo okoli štiri hektarje KZU na gospodarstvo.

Z živinorejo se je v državah EU–27 v letu 2020 ukvarjalo 4,1 milijona kmetijskih gospodarstev, kar je 45 % vseh, ki se ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo. Skupaj so redila skoraj 117 milijonov glav velike živine. V letu 2020 so živinorejska kmetijska gospodarstva v EU–27 v povprečju redila 28,6 GVŽ, kar je skoraj tri krat več kot v Sloveniji. Po stopnji koncentracije so v ospredju predvsem tradicionalne živinorejske države, kot so Danska, Nizozemska, Belgija in Luksemburg, kjer v povprečju redijo nad 120 GVŽ na kmetijsko gospodarstvo.

V državah EU–27 je v letu 2020 na kmetijskih gospodarstvih delalo nekaj manj kot 8 milijonov polnovrednih delovnih moči (PDM). Povprečno KMG v EU–27 zaposluje 0,87 PDM. Največje število PDM na gospodarstvo ima Češka (3,3 PDM), sledita pa ji Nizozemska (2,9 PDM) in Slovaška (2,1 PDM). Tudi Slovenija ima v primerjavi z EU–27 nadpovprečno zaposlenost na KMG 1,04 PDM. Najmanjša je zaposlenost v Romuniji, kjer je v povprečju zaposlenih 0,4 PDM na KMG.

Leta 2020 je povprečna ekonomska velikost, merjena s standardnim prihodkom na gospodarstvo, v državah EU–27 znašala 39.695 EUR. Med posameznimi državami prednjači Nizozemska s skoraj 473 tisoč EUR standardnega prihodka na gospodarstvo, medtem ko je v Romuniji povprečna ekonomska velikost le nekaj več kot 4 tisoč EUR na KMG. Slovenija z nekaj manj kot 17 tisoč EUR na gospodarstvo spada v krog držav, ki močno zaostajajo za povprečjem EU–27.

Primerjava podatkov Popisa kmetijskih gospodarstev iz leta 2010 in 2020 kažejo, da v Sloveniji potekajo procesi koncentracije kmetijske pridelave. Kljub temu, da so se v obravnavanem obdobju povprečna velikost KMG, produktivnost dela in ekonomska velikost pomembno izboljšali, še vedno močno zaostajamo za povprečjem v državah EU–27. Glede na to, da strukturne spremembe potekajo počasi, pa tudi nadaljevanje teh trendov ne bo bistveno povečalo obremenitev na okolje.


Cilji in pravna podlaga

Cilji povzeti po:

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Podatki se zbirajo v okviru raziskovanja Strukture kmetijskih gospodarstev (vzorčna raziskovanja med dvema popisoma) oziroma s Popisom kmetijstva (vsakih deset let). Glavni namen objave podatkov o strukturi kmetijskih gospodarstev je prikaz strukture kmetijske proizvodnje, opreme in delovne sile ter prikaz podatkov o kmetijskih gospodarstvih, ki so primerljivi s podatki drugih držav članic EU.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:

Podatki so uporabljeni neposredno, oziroma so po potrebi agregirani za leta in velikostne razrede, ki jih prikazujemo v kazalcu.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih kmetijskih zemljišč v uporabi [KZU]

število

SI-STAT

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1560023S.px

 

2010, 2020

Leto po izvedbi popisa

Na 2–3 leta vzorčni popis, vsakih 10 let popoln popis KMG

28. 10. 2023

Da

Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih glav velike živine [GVŽ]

število

SI-STAT

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/15P0212S.px

 

2010, 2020

Leto po izvedbi popisa

Na 2–3 leta vzorčni popis, vsakih 10 let popoln popis KMG

28. 10. 2023

Da

Obseg vloženega dela v polnovrednih delovnih močeh [PDM]

število

SI-STAT

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/15P9003S.px

 

2010, 2020

Leto po izvedbi popisa

Na 2–3 leta vzorčni popis, vsakih 10 let popoln popis KMG

28. 10. 2023

Da

Kmetijska gospodarstva, ekonomska velikost, KZU, GVŽ in PDM po velikostnih razredih ekonomske velikosti, Slovenija, večletno

število

SI-STAT

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/15P7101S.px

 

2010, 2020

Leto po izvedbi popisa

Na 2–3 leta vzorčni popis, vsakih 10 let popoln popis KMG

28. 10. 2023

Da

 

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 1

1=globalno, 2=EU, 3=nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1= uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2=podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3=interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafih): 1

1=vsaj 10-leten niz podatkov

2=vsaj 5-leten niz podatkov

3=manj kot 5-leten niz podatkov

Drugi podatki

Metodologija zbiranja podatkov:

Metodološki okvir: Farm structure

Metodologija obdelave podatkov za primerjavo držav:

Na spletni strani Eurostat so objavljeni podatki o velikostni strukturi kmetijskih gospodarstev za 27 držav članic Evropske unije (EU–27). Podatke posredujejo države članice v okviru raziskave strukture kmetijskih gospodarstev. Vsakih deset let se opravi popis vseh gospodarstev, v vmesnih, zakonsko določenih rokih, pa se izvajajo vzorčna raziskovanja.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions

 

število

Eurostat:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ef_m_farmleg/default/table?lang=en

 

2010, 2020

2 leti po izvedbi popisa

Na 2–3 leta vzorčni popis, vsakih 10 let popoln popis KMG

28. 10. 2023

Da