KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Neutral

Slovenija sodi v krog držav članic EU, ki imajo nižjo raven specializacije kmetijstva. To se kaže v številu specializiranih kmetijskih gospodarstev (KMG) in površini kmetijskih zemljišč, ki jo ta gospodarstva obdelujejo. Specializirana KMG ustvarijo manjši delež prihodkov, kot znaša povprečje v Evropski uniji, kar kaže na to, da procesi koncentracije in specializacije proizvodnje v Sloveniji potekajo nekoliko počasneje. Pri tem je potrebno poudariti, da specializacija lahko vodi k nižji raznovrstnosti rastlin in živali in posledično k manjši odpornosti kmetijstva ter slabši kakovosti zemljišč za prihodnje rodove.


Specializacija kmetijstva je usmerjanje kmetijske pridelave v določeno kmetijsko panogo. V proizvodno–gospodarskem smislu jo lahko opredelimo kot prevlado posamezne vrste proizvodnje ali storitve v vrednosti dohodka KMG. Poglavitni gonilni sili specializacije kmetijstva sta ekonomska učinkovitost in tržno–cenovne razmere. Specializacija omogoča večjo proizvodno učinkovitost, ta pa se kaže predvsem v povečevanju ravni pridelave na proizvodno enoto – v intenzivnosti. Raven specializacije kmetijstva v Sloveniji je analizirana za obdobje 2010–2020 in je prikazana z:

 • deležem KMG po posameznih tipih kmetovanja,
 • deležem površine kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU) po posameznih tipih kmetijskih gospodarstev,
 • deležem in gibanjem vrednosti ekonomske velikosti KMG po posameznih tipih kmetovanja.

Grafi

Slika KM12-1: Delež kmetijskih gospodarstev v Sloveniji po tipih kmetovanja v letih 2007, 2010 in 2020
Viri: 

SURS, 2023; preračuni KIS

Prikaži podatke

2007 [%]

2010 [%]

2020 [%]

Poljščine

12,54

17,12

25,14

Vrtnarstvo

0,68

0,70

0,63

Trajni nasadi

9,01

11,64

16,09

Pašna živina

44,15

40,04

32,06

Prašiči in perutnina

1,81

1,22

0,75

Mešana rastlinska pridelava

8,14

7,39

8,76

Mešana živinoreja

7,42

6,60

3,24

Mešana rastlinska pridelava – živinoreja

16,25

15,29

13,32

Slika KM12-2: Delež kmetijskih zemljišč v uporabi v Sloveniji glede na tip kmetovanja v letih 2007, 2010 in 2020
Viri: 

SURS, 2023; preračuni KIS

Prikaži podatke

2007 [%]

2010 [%]

2020 [%]

Poljščine

10,59

13,32

21,55

Vrtnarstvo

0,55

0,46

0,35

Trajni nasadi

4,20

4,70

6,47

Pašna živina

59,60

55,64

48,30

Prašiči in perutnina

2,37

2,63

1,27

Mešana rastlinska pridelava

3,87

3,75

5,45

Mešana živinoreja

6,08

5,59

3,12

Mešano rastlinska pridelava – živinoreja

12,75

13,92

13,49

Slika KM12-3: Delež standardnega prihodka na kmetijskih gospodarstvih v Sloveniji glede na tip kmetovanja v letih 2007, 2010 in 2020
Viri: 

SURS, 2023; preračuni KIS

Prikaži podatke

2007 [%]

2010 [%]

2020 [%]

Poljščine

4,29

6,86

11,07

Vrtnarstvo

8,52

2,98

2,03

Trajni nasadi

6,16

8,34

16,72

Pašna živina

49,38

50,14

40,89

Prašiči in perutnina

12,31

10,12

9,46

Mešana rastlinska pridelava

3,19

3,45

5,51

Mešana živinoreja

5,74

5,23

2,76

Mešano rastlinska pridelava – živinoreja

10,40

12,86

11,56

Slika KM12-4: Delež kmetijskih gospodarstev v Sloveniji in državah EU-27 po tipu kmetovanja v letih 2010 in 2020
Viri: 

EUROSTAT, 2023; SURS, 2023; preračuni KIS

Prikaži podatke

Rastlinska pridelava [%]

Živinoreja [%]

Mešana živinoreja [%]

Mešana rastlinska pridelava [%]

Mešana živinoreja-rastlinska pridelava [%]

Nerazvrščeno [%]

2010

29,46

41,26

6,60

7,39

15,29

0

2020

41,87

32,81

3,24

8,76

13,32

0

2010

47,14

26,93

6,61

4,41

12,98

1,93

2020

58,18

21,66

2,31

5,14

11,88

0,83

Slika KM12-5: Delež kmetijskih zemljišč v uporabi v Sloveniji in državah EU-27 po tipu kmetovanja v letih 2010 in 2020
Viri: 

EUROSTAT, 2023; SURS, 2023; preračuni KIS

Prikaži podatke

Rastlinska pridelava [%]

Živinoreja [%]

Mešana živinoreja [%]

Mešana rastlinska pridelava [%]

Mešana živinoreja-rastlinska pridelava [%]

Nerazvrščeno [%]

2010

18,47

58,27

5,59

3,75

13,92

0

2020

28,36

49,58

3,12

5,45

13,49

0

2010

47,81

32,68

3,58

3,12

12,16

0,65

2020

50,97

33,42

2,09

3,32

10,05

0,16

Slika KM12-6: Delež standardnega prihodka na kmetijskih gospodarstvih v Sloveniji in državah EU-27 po tipu kmetovanja v letih 2010 in 2020
Viri: 

EUROSTAT, 2023; SURS, 2023; preračuni KIS

Prikaži podatke

Rastlinska pridelava [%]

Živinoreja [%]

Mešana živinoreja [%]

Mešana rastlinska pridelava [%]

Mešana živinoreja-rastlinska pridelava [%]

Nerazvrščeno [%]

2010

18,19

60,26

5,23

3,45

12,86

0

2020

29,82

50,35

2,76

5,51

11,56

0

2010

41,19

43,60

3,90

2,88

8,43

0

2020

43,45

44,21

2,30

3,31

6,73

0


Cilji

 • Slovenija potrebuje takšno strukturo kmetijskih gospodarstev, ki bo ekonomsko učinkovita, okoljsko vzdržna, ki bo ohranjala naravne vire in vitalno podeželje.
 • Glavni cilji kmetijske politike so izboljšanje posestne in velikostne strukture kmetijskih gospodarstev, zagotavljanje prehranske varnosti in izboljšanje produktivnosti dela na kmetijskih gospodarstvih.

Specializacija kot razvojni dejavnik ne zavzema pomembnejšega mesta v strateških in programskih dokumentih evropske kmetijske politike. Še več, v večini dokumentov se v povezavi z intenzifikacijo omenja kot eden od kmetijskih dejavnikov, ki najbolj negativno vplivajo na kakovost okolja. Ti vplivi so najbolj izraziti v spremembi rabe zemljišč, ki lahko vodi k nižji raznovrstnosti rastlin in živali.

Zaradi povečane koncentracije pridelave v okviru manjšega in omejenega števila kmetijskih proizvodov se lahko bistveno spremenijo sistemi gospodarjenja in intenzivnost izrabe prostora. Kljub temu da specializacija v nekaterih primerih (npr. usmeritev v ekstenzivno rejo goveda in drobnice na gorskih in drugih območjih z omejenimi dejavniki) lahko izboljša okoljske razmere za ohranjanje kmetijskih zemljišč z visoko naravno vrednostjo, večina okoljskih, pa tudi kmetijskih strateških dokumentov opozarja na pretečo nevarnost prevelike specializacije v kmetijstvu.

Slovenija sodi v krog evropskih držav z razmeroma nizko stopnjo specializacije v kmetijstvu. V letu 2020 je bilo v določeno vrsto rastlinske oziroma živinorejske pridelave usmerjenih skoraj 75 % KMG, kar je štiri odstotne točke več kot v letu 2010.

V določeno vrsto rastlinske pridelave je bilo v letu 2020 specializiranih nekaj manj kot 29 tisoč KMG, kar je 30 % več kot leta 2010. Število gospodarstev, ki se ukvarjajo s pridelavo žit, oljnic in beljakovinskih rastlin, se je povečalo za 34 %, KMG usmerjenih v gojenje trajnih nasadov pa 27 %. Na ravni Evropske unije se je število specializiranih KMG, ki so usmerjena v rastlinsko pridelavo zmanjšalo za 7 %. Zmanjšanje je bilo najbolj izrazito v Bolgariji, kjer je bilo teh KMG 43 % manj kot v letu 2010. Nasprotno pa se je na Češkem (+56 %) v obdobju 2010–2020 močno povečalo število KMG, ki so usmerjena v rastlinsko pridelavo.

V Sloveniji je bilo v določeno vrsto živinorejske proizvodnje v letu 2020 vključenih nekaj več kot 22 tisoč KMG, kar je 27 % manj, kot leta 2010. Podoben trend koncentracije živinorejske proizvodnje je značilen za večino držav članic EU. Na ravni celotne Evropske unije se je število specializiranih živinorejskih gospodarstev v obdobju med leti 2010 in 2020 zmanjšalo za 40 %. Največji padec števila živinorejskih gospodarstev so doživele Madžarska (–79 %), Hrvaška (– 67 %) in Bolgarija (–64 %).

Leta 2020 so v Sloveniji specializirana KMG upravljala več kot tri četrtine (78 %) KZU, kar je odstotno točko več kot v letu 2010. V okviru celotne specializirane rastlinske pridelave je bilo leta 2020 več kot četrtina (28 %) vseh KZU, kar je 10 odstotnih točk več kot leta 2010. Površina KZU, ki so jo obdelovala KMG se je v obdobju 2010–2020 povečala za več kot polovico (+54 %)

Površina kmetijske zemlje, ki so jo obdelovala specializirana živinorejska gospodarstva se je zmanjšala iz 276 tisoč ha na 235 tisoč ha, leta 2010 se je njen delež v celotni KZU iz 58 % zmanjšal na 50 % v letu 2020. Malo manj kot polovico (48%) vseh KZU uporabljajo KMG, usmerjena v rejo travojede živine.

Leta 2020 so v državah EU-27 specializirana KMG obdelovala 84 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi, kar je štiri odstotne točke več kot leta 2010. Po deležu izstopata predvsem Irska (97 % KZU), Finska (94 % KZU) in Bolgarija s 93 % KZU, medtem ko so na Češkem specializirana gospodarstva obdelovala 63 % KZU. Površina KZU, ki so jo obdelovala gospodarstva specializirana v rastlinsko pridelavo so se leta 2020 v primerjavi z letom 2010 povečala za 4 %. Povečanje je bilo v obdobju 2010–2020 največje v Luksemburgu (+87 %), medtem ko se je v Grčiji njihova površina več kot prepolovila (-53 %). Površina KZU, ki jo obdelujejo specializirana živinorejska gospodarstva v EU-27 je leta 2020 znašala skoraj 52 milijonov hektarov in se med leti 2010 in 2020 praktično ni spremenila. V obravnavanem obdobju se je površina najbolj povečala v Bolgariji (+190 %), zmanjšanje pa je bilo najbolj izrazito na Hrvaškem (–32 %).

KMG v Sloveniji so leta 2020 dosegla skupni standardni prihodek v višini 1,15 milijarde EUR, kar je za četrtino več kot leta 2010, ko so dosegla nekaj več kot 913 milijonov EUR. Standardni prihodek je vrednostno izražena bruto proizvodnja KMG, ki ne vključuje subvencij. Kar 80 % vsega standardnega prihodka so prispevala specializirana KMG, od njih pa največ gospodarstva, ki so bila usmerjena v rejo pašne živine (26 %). V primerjavi z letom 2010 se je delež standardnega prihodka specializiranih KMG povečal za dve odstotni točki.

Kmetijska gospodarstva v Evropski uniji so v letu 2020 skupaj ustvarila 360 milijard EUR standardnega prihodka, kar je za četrtino več kot leta 2010, ko so ustvarila nekaj manj kot 288 milijard EUR. Leta 2020 so kar 88 % dohodka dosegla specializirana KMG, kar je tri odstotne točke več kot v letu 2010. Največji delež prihodka ustvarijo specializirana KMG na Irskem (97 %) in Danskem (94 %), najmanj pa na Češkem kjer ustvarijo specializirana KMG le 64 % vseh prihodkov.


Cilji in pravna podlaga

Cilji povzeti po:

 • Specializacija kot razvojni dejavnik ne zavzema pomembnejšega mesta v strateških in programskih dokumentih slovenske in evropske kmetijske politike.

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Raven specializacije kmetijstva v Sloveniji in državah EU–27 je analizirana in primerjana za leti 2010 in 2020; prikazana je z:

 • deležem kmetijskih gospodarstev po posameznih tipih kmetovanja,
 • deležem površine kmetijskih zemljišč v uporabi po posameznih tipih kmetijskih gospodarstev,
 • deležem in gibanjem vrednosti ekonomske velikosti na kmetijskih gospodarstvih po posameznih tipih kmetovanja.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:

Standardni prihodek (SO) se v okviru strukturnih raziskovanj uporablja kot ekonomski kriterij za enotno razvrstitev kmetijskih gospodarstev po razredih ekonomske velikosti in tipu kmetovanja (t.i. tipologija). Standardni prihodek je vrednostno izražena bruto proizvodnja kmetijskih gospodarstev, ki ne vključuje subvencij. Podatke o tipologiji kmetijskih gospodarstev objavlja Statistični urad Republike Slovenije v okviru raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev.

Popis kmetijskih gospodarstev 2010 in vzorčna raziskovanja o strukturi kmetijskih gospodarstev 2013, 2016: Uredba EU št. 1166/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o raziskovanjih strukture kmetijskih gospodarstev in metod kmetijske proizvodnje ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 571/88. Popis kmetijskih gospodarstev 2020 in vzorčna raziskovanja o integrirani statistiki na ravni kmetij 2023, 2026: Uredba EU št. 2018/1091 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o integrirani statistiki na ravni kmetij ter razveljavitvi uredb (ES) št. 1166/2008 in (EU) št. 1337/2011

Podatkovni viri

Podatkovni niz Enota Vir (hiperlink do podatkov) Obdobje uporabljenih podatkov Razpoložljivost podatka Frekvenca osveževanja podatkov Datum zajema podatkov Mednarodna primerljivost podatkovnega niza
Delež kmetijskih gospodarstev v Sloveniji po tipih kmetovanja v letih 2007, 2010 in 2020 % SURS - SiStat:

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/15P7005S.px

2007, 2010, 2020 Predvidoma na dve oziroma tri leta: (2000, 2003,

2005, 2007,

2010, 2013,

2016, 2020)

letno 3. 11. 2023 Da
Delež kmetijskih zemljišč v uporabi v Sloveniji glede na tip kmetovanja v letih 2007, 2010 in 2020

 

% SURS - SiStat:

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/15P7005S.px

2007, 2010, 2020 Predvidoma na dve oziroma tri leta: (2000, 2003,

2005, 2007,

2010, 2013,

2016, 2020)

letno 3. 11. 2023 Da
Delež standardnega prihodka na kmetijskih gospodarstvih  v Sloveniji glede na tip kmetovanja v letih 2007, 2010 in 2020

 

% SURS - SiStat:

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/15P7005S.px

2007, 2010, 2020 Predvidoma na dve oziroma tri leta: (2000, 2003,

2005, 2007,

2010, 2013,

2016, 2020)

letno 3. 11. 2023 Da

Opredelitev kazalca:

 • Relevantnost kazalca: 1

1=globalno, 2=EU, 3=nacionalno

 • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1= uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2=podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3=interni podatki

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafih): 1

1=vsaj 10-leten niz podatkov

2=vsaj 5-leten niz podatkov

3=manj kot 5-leten niz podatkov

Drugi podatki

Metodologija zbiranja podatkov:

Metodologija zbiranja podatkov je enaka kot za Slovenijo.

Podatki so dostopni za vseh 27 držav članic EU–27 (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska) in EU–27.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:

Na spletni strani Eurostat so objavljeni podatki o velikostni strukturi kmetijskih gospodarstev za 27 držav članic Evropske unije (EU–27). Podatke posredujejo države članice v okviru raziskave strukture kmetijskih gospodarstev. Vsakih deset let se opravi popis vseh gospodarstev, v vmesnih, zakonsko določenih rokih, pa se izvajajo vzorčna raziskovanja.

Standardni prihodek (SO) se v okviru strukturnih raziskovanj uporablja kot ekonomski kriterij za enotno razvrstitev kmetijskih gospodarstev po razredih ekonomske velikosti in tipu kmetovanja (t.i. tipologija). Standardni prihodek je vrednostno izražena bruto proizvodnja kmetijskih gospodarstev, ki ne vključuje subvencij. Podatke o tipologiji kmetijskih gospodarstev objavlja Eurostat v okviru raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev.

Podatkovni viri

Podatkovni niz Enota Vir (hiperlink do podatkov) Obdobje uporabljenih podatkov Razpoložljivost podatka Frekvenca osveževanja podatkov Datum zajema podatkov Mednarodna primerljivost podatkovnega niza
Delež kmetijskih gospodarstev v Sloveniji in državah EU-27 po tipu kmetovanja v letih 2010 in 2020

 

% EUROSTAT:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ef_m_farmleg__custom_7948732/default/table?lang=en

2010, 2020 Predvidoma na dve oziroma tri leta: (2000, 2003,

2005, 2007,

2010, 2013,

2016, 2020)

letno 3. 11. 2023 Da
Delež kmetijskih zemljišč v uporabi v Sloveniji in državah EU-27 po tipu kmetovanja v letih 2010 in 2020 % EUROSTAT:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ef_m_farmleg__custom_7948732/default/table?lang=en

2010, 2020 Predvidoma na dve oziroma tri leta: (2000, 2003,

2005, 2007,

2010, 2013,

2016, 2020)

letno 3. 11. 2023 Da
Delež standardnega prihodka na kmetijskih gospodarstvih v Sloveniji in državah EU-27 po tipu kmetovanja v letih 2010 in 2020 % EUROSTAT:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ef_m_farmleg__custom_7948732/default/table?lang=en

2010, 2020 Predvidoma na dve oziroma tri leta: (2000, 2003,

2005, 2007,

2010, 2013,

2016, 2020)

letno 3. 11. 2023 Da

Izvorna baza podatkov:

 • Relevantnost kazalca: 2

1=globalno, 2=EU, 3=nacionalno

 • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1= uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2=podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3=interni podatki

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafih): 1

1=vsaj 10-leten niz podatkov

2=vsaj 5-leten niz podatkov

3=manj kot 5-leten niz podatkov