KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Good

Odziv kmetijskih gospodarstev na kmetijsko politiko in ugodne tržne razmere, ki podpirajo širjenje ekološkega kmetovanja, je iz leta v leto večji. Površine zemljišč, namenjene ekološkemu kmetovanju, so se v obdobju 1999–2022 povečale iz 2.400 ha na 53.202 ha oziroma iz 0,5 % na 11,1 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. V strukturi kmetijskih zemljišč z ekološkim kmetovanjem močno prevladuje trajno travinje (leta 2022: 79 %), kar kaže na to, da se za prehod v tovrstno pridelavo odločajo predvsem živinorejska gospodarstva.


Kazalec prikazuje površine zemljišč, vključene v ekološko kmetovanje in njihov delež glede na skupno površino kmetijskih zemljišč v uporabi. Zajete so vse površine, vključene v kontrolo ekološke pridelave, torej tiste, na katerih se ekološko kmetovanje že izvaja, in tiste, ki se preusmerjajo v ekološko pridelavo. Kazalec ne zagotavlja neposredne informacije o okoljski učinkovitosti ukrepa, kaže pa na stanje in odziv kmetijskih gospodarstev na kmetijsko politiko in spremenjene družbene vzorce, ki podpirajo tovrstno pridelavo.

Kazalec prikazuje obseg kmetijskih površin (v ha) v ekološkem kmetovanju, njihov delež glede na skupno površino kmetijskih zemljišč v uporabi, strukturo ekološkega kmetovanja po vrstah rabe, delež površin z ekološkim kmetovanjem po občinah v Sloveniji in primerjavo obsega ekološkega kmetovanja Slovenije z drugimi državami članicami Evropske unije.


Grafi

Slika KM08-1: Površine zemljišč z ekološkim kmetovanjem v Sloveniji
Viri: 

SURS, 2023

Prikaži podatke

POVRŠINE Z EKOLOŠKIM KMETIJSTVOM SKUPAJ [ha]

Trajni travniki in pašniki [ha]

Njive in vrtovi [ha]

od tega: Zelenjadnice in jagode [ha]

Trajni nasadi [ha]

od tega: Sadovnjaki [ha]

Vinogradi [ha]

Oljčniki [ha]

KMETIJSKA ZEMLJA V UPORABI (KZU) SKUPAJ [ha]

Delež KZU z ekološkim kmetovanjem [%]

1999

2400

0

0

0

0

0

0

0

498591

0,50

2000

5446

0

0

0

0

0

0

0

508960

1,10

2001

10828

10000

721

41

107

55

52

0

509624

2,20

2002

13828

12800

908

58

120

65

55

0

505462

2,80

2003

20018

18500

1368

68

150

100

50

0

509709

4

2004

23018,93

20908

1721,74

81,77

389,19

335,62

49,09

4,48

490520

4,70

2005

23169,14

21669,79

1066

141,57

433,35

359,57

67,22

6,56

508759

4,60

2006

26830,70

24458,25

1683,85

96,49

688,60

536,19

125,02

27,39

490318

5,50

2007

29322,02

25796,49

2651,89

107,80

873,64

668,64

184

21

498466

5,90

2008

29836,41

26309,02

2608,18

101,22

919,21

712,31

190,68

16,22

492424

6,10

2009

29388,42

25432,39

2922,50

124,20

1033,53

780,28

203,30

49,95

468496

6,30

2010

30688,52

26189,72

3329,69

122,39

1169,11

793,14

296,94

76,60

482653

6,40

2011

32148,74

27531,13

3383,65

151,07

1233,96

855,10

287,24

91,62

458195

7,10

2012

35100,67

29814,13

3787,22

183,56

1499,32

988,37

324,10

184,53

479653

7,40

2013

38664,49

32527,06

4383,45

232,60

1753,98

1144,31

401,34

208,33

478888

8,10

2014

41237,21

34595,80

4731,66

214,42

1909,75

1260,08

421,81

226,17

482218,40

8,60

2015

42188,49

34653,27

5359,09

281

2176,13

1466,10

495,16

214,11

476862

8,90

2016

43578,76

35494,22

5700,48

267,01

2384,06

1607,95

536,06

240,05

477671

9,20

2017

46222,35

37606,65

5942,30

227,09

2673,40

1869,74

561,11

242,55

481415

9,70

2018

47848,28

38700,45

6270,03

245,24

2877,80

1962,10

657,04

258,66

477296

10,10

2019

49638,28

40027,51

6520,37

307,53

3090,40

2106,09

705,79

278,27

479822

10,40

2020

49803,49

39891,90

6679,08

282,40

3232,51

2172,59

778,01

281,35

484061,50

10,30

2021

51826,27

40926,74

7302,51

292,42

3597,02

2421,64

864,33

310,64

479485,50

10,90

2022

53201,71

42052,22

7560,41

307,21

3589,08

2307,16

955,78

325,86

479432

11,10

Slika KM08-2: Struktura ekološkega kmetovanja po vrstah rabe kmetijskih zemljišč v obdobju 2001–2022
Viri: 

SURS, 2023

Prikaži podatke

Trajni travniki [%]

Njive in vrtovi [%]

Trajni nasadi [%]

Trajni travniki [ha]

Njive in vrtovi [ha]

Trajni nasadi [ha]

Površine z ekološkim kmetijstvom skupaj [ha]

2001

92,40

6,70

1

10000

721

107

10828

2002

92,60

6,60

0,90

12800

908

120

13828

2003

92,40

6,80

0,70

18500

1368

150

20018

2004

90,80

7,50

1,70

20908

1721,70

389,20

23018,90

2005

93,50

4,60

1,90

21669,80

1066

433,40

23169,10

2006

91,20

6,30

2,60

24458,30

1683,90

688,60

26830,70

2007

88

9

3

25796,50

2651,90

873,60

29322

2008

88,20

8,70

3,10

26309

2608,20

919,20

29836,40

2009

86,50

9,90

3,50

25432,40

2922,50

1033,50

29388,40

2010

85,30

10,80

3,80

26189,70

3329,70

1169,10

30688,50

2011

85,60

10,50

3,80

27531,10

3383,70

1234

32148,70

2012

84,90

10,80

4,30

29814,10

3787,20

1499,30

35100,70

2013

84,10

11,30

4,50

32527,10

4383,50

1754

38664,50

2014

83,90

11,50

4,60

34595,80

4731,70

1909,80

41237,20

2015

82,10

12,70

5,20

34653,30

5359,10

2175,40

42188,50

2016

81,40

13,10

5,50

35494,20

5700,50

2384,10

43578,80

2017

81,40

12,90

5,80

37606,70

5942,30

2673,40

46222,40

2018

80,90

13,10

6

38700,50

6270

2877,80

47848,30

2019

80,60

13,10

6,20

40027,50

6520,40

3090,40

49638,30

2020

80,10

13,40

6,50

39891,90

6679,10

3232,50

49803,50

2021

79

14,10

6,90

40926,70

7302,50

3597

51826,30

2022

79

14,20

6,70

42052,20

7560,40

3589,10

53201,70

Slika KM08-3: Površine zemljišč z ekološkim kmetovanjem v državah EU–27
Viri: 

Eurostat, 2023 

Prikaži podatke

2005 [%]

2009 [%]

2010 [%]

2012 [%]

2013 [%]

2014 [%]

2015 [%]

2016 [%]

2017 [%]

2018 [%]

2019 [%]

2020 [%]

2021 [%]

2005 [ha]

2009 [ha]

2010 [ha]

2011 [ha]

2012 [ha]

2013 [ha]

2014 [ha]

2015 [ha]

2016 [ha]

2017 [ha]

2018 [ha]

2019 [ha]

2020 [ha]

2021 [ha]

Malta

0,10

0,50

0,20

0,32

0,06

0,29

0,25

0,21

0,35

0,41

0,47

0,62

0,61

14

26

24

23

37

7

34

30

24

41

47

55

67

66

Bolgarija

0,20

0,20

0,50

0,76

1,13

0,96

2,37

3,20

2,72

2,56

2,34

2,30

1,71

0

12321

25648

25022

39138

56287

47914

118552

160620

136618

128839

117779

116253

86310

Irska

0,80

1,10

1,10

1,16

1,20

1,16

1,65

1,72

1,66

1,65

1,63

1,66

2

34912

47864

47864

47864

52793

53812

51871

73037

76701

74336

74307

73952

74666

86868

Združeno kraljestvo

3,50

4,20

4,10

3,41

3,24

3,02

2,89

2,82

2,85

2,64

2,62

0

0

608952

721726

699638

638528

590011

558718

521475

495929

490205

497742

457378

459275

0

0

Poljska

1

2,30

3,30

4,51

4,65

4,56

4,03

3,72

3,41

3,33

3,49

3,45

3,78

161511

367062

521970

609412

655499

669863

657902

580731

536579

494978

484676

507637

509286

549443

Nizozemska

2,50

2,60

2,50

2,61

2,65

2,67

2,67

3,03

3,31

3,50

3,75

3,95

4,22

48765

49330

46233

47205

48038

48936

49159

49273

54350

59209

63809

68068

71607

76375

Romunija

0,70

1,20

1,30

2,10

2,06

2,09

1,77

1,67

1,93

2,43

2,86

3,59

4,42

0

168288

182706

229946

288261

286896

289252

245924

226309

258471

326260

395228

468887

578718

Luksemburg

2,40

2,70

2,80

3,14

3,39

3,43

3,21

3,47

4,15

4,39

4,42

4,63

5,19

3158

3614

3614

3614

4130

4447

4490

4216

4528

5444

5782

5814

6118

6893

Madžarska

2,20

2,40

2,40

2,45

2,45

2,34

2,43

3,48

3,73

3,92

5,71

6,03

5,81

128576

140292

127605

124402

130607

130990

124841

129735

186322

199683

209382

303190

301430

293597

Ciper

1

2,60

2,80

3,38

4,03

3,63

3,72

4,94

4,61

4,55

4,98

4,63

6,27

1698

3184

3184

3184

3923

4315

3887

4699

5550

5616

6022

6240

5918

7738

Belgija

1,70

3

3,60

4,48

4,67

5

5,17

5,80

6,28

6,56

6,85

7,25

7,48

22994

41459

49005

55304

59718

62471

66704

68818

78452

83508

89025

93119

99072

102413

Hrvaška

0

0

0

2,40

3,13

4,03

4,94

6,05

6,46

6,94

7,19

7,21

8,26

0

14069

15913

31815

31904

40660

50054

75883

93593

96618

103166

108127

108610

121924

Francija

1,90

1,90

2,90

3,55

3,66

3,87

4,54

5,29

5,99

7,01

7,72

8,71

0

550488

677513

845442

977234

1030881

1060755

1118845

1322911

1537351

1744420

2034115

2240797

2517478

2775671

Litva

2,30

4,80

5,20

5,51

5,74

5,57

7,11

7,50

7,98

8,13

8,14

8

8,91

64544

129055

143644

152305

156539

165885

164390

213579

221665

234134

239691

242118

235471

261782

EU-27 (EU–28 do leta 2020)

3,80

4,70

5,10

5,64

5,70

5,78

6,20

6,68

7,03

7,50

7,92

9,10

0

6362954

8562485

9190418

9639639

10047897

10070639

10315169

11105857

11937461

12563796

13399680

14258663

14724278

0

Nemčija

4,70

5,60

5,90

5,76

6,04

6,18

6,34

6,82

6,82

7,34

7,75

9,59

9,65

807406

947115

990702

1015626

959832

1008926

1033807

1060291

1135941

1138272

1221303

1290839

1590962

1601316

Grčija

7,60

8,50

8,40

9,01

7,36

6,71

7,69

6,51

7,96

9,32

10,26

10,15

0

288737

326252

309823

213276

462618

383606

362826

407069

342584

410140

492627

528752

534629

0

Španija

3,10

6,60

6,70

7,49

6,85

7,26

8,24

8,48

8,73

9,28

9,66

9,98

10,79

807569

1602871

1615047

1803661

1756548

1610129

1710475

1968570

2018802

2082173

2246475

2354916

2437891

2635442

Slovenija

4,60

6,30

6,40

7,32

8,07

8,55

8,85

9,12

9,60

10,01

10,35

10,29

10,81

23499

29388

30689

32149

35101

38664

41237

42188

43579

46222

47848

49638

49803

51826

Danska

4,90

5,90

6,10

7,31

6,44

6,25

6,33

7,81

8,60

9,75

11,10

11,45

11,58

134129

156433

162903

162173

194706

169310

165773

166788

204950

226307

256711

291247

299998

303093

Slovaška

4,60

7,50

9,10

8,53

8,18

9,37

9,47

9,75

9,90

9,85

10,31

11,67

13,45

90206

145490

174471

166700

164360

157848

180307

181882

187024

189148

188986

197565

222896

249723

Latvija

6,80

8,70

9,20

10,63

9,89

10,86

12,29

13,42

13,92

14,47

14,79

14,79

15,34

118612

160175

166320

184096

195658

185752

203443

231608

259146

268870

280383

289796

291150

302177

Češka

7,10

10,60

12,40

13,29

13,47

13,44

13,68

14

14,09

14,76

15,19

15,33

15,55

254982

376923

435610

460498

468670

474231

472663

478033

488591

496277

519910

535185

540375

548792

Finska

6,50

7,20

7,40

8,65

9,07

9,29

9,91

10,47

11,41

13,09

13,48

13,93

16,11

147587

166172

169168

188189

197751

204810

210649

225235

238240

259271

297442

306484

316248

365379

Italija

7,30

8,10

8,60

9,30

10,60

10,91

11,79

13,99

14,67

15,17

15,16

15,96

16,83

1069462

1106683

1113742

1096889

1167362

1317177

1387913

1492571

1796333

1908570

1957937

1993225

2094592

2186159

Portugalska

6,20

4,30

5,80

5,48

5,31

5,74

6,53

6,74

6,84

5,68

7,39

8,05

19,31

233458

157179

210981

219683

200833

197295

212346

241375

245052

253786

213118

293213

319540

768800

Švedska

7

12,80

14,30

15,76

16,50

16,53

17,14

18,30

19,16

20,29

20,43

20,31

20,20

222738

391524

438693

480185

477684

500996

501831

518983

552695

576845

608754

613964

610543

606669

Estonija

7,20

11

12,80

14,86

15,65

15,96

15,68

18,02

20,01

20,98

22,33

22,41

22,97

59741

102305

121569

133779

142065

151164

155560

155806

180852

196441

206590

220737

220796

226605

Avstrija

16,70

18,50

19,50

18,62

18,40

19,35

20,30

21,25

23,37

24,08

25,33

25,69

0

479216

518172

538210

536877

533230

526689

525521

552141

571423

620656

639097

671703

679992

0

Slika KM08-4: KZU z ekološkim kmetovanjem po občinah v letu 2022

Cilji

  •  Do leta 2013 v ekološko kmetovanje vključiti 64.000 ha kmetijskih zemljišč v uporabi;
  •  Do leta 2015 v ekološko kmetovanje vključiti 20 % kmetijskih zemljišč v uporabi;
  •  Do leta 2020 v ekološko kmetovanje vključiti 55.000 ha kmetijskih zemljišč v uporabi;
  •  Do konca leta 2023 v ekološko kmetovanje vključiti 55.000 ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
  •  Do leta 2027 v ekološko kmetovanje vključiti vsaj 10 % vseh KMG in vsaj 18 % kmetijskih zemljišč v uporabi.
  •  Do leta 2027 povečati delež ekoloških njiv, vrtov, sadovnjakov, oljčnikov in vinogradov na 30 %.

Ekološko kmetovanje je posebna oblika trajnostnega načina gospodarjenja z naravnimi viri, ki sledi načelom pridelave zdrave in bolj kakovostne hrane, dobrega počutja živali, ohranjanja biotske raznovrstnosti, zmanjševanja onesnaženosti okolja in trajnostnega razvoja podeželja. Na površinah, ki so namenjene ekološki pridelavi, ni dovoljena uporaba sintetičnih sredstev za varstvo rastlin in lahko topnih mineralnih gnojil, regulatorjev rasti in hormonov, gensko spremenjenih organizmov ipd. Od leta 2001 do 2022 je bilo ekološko kmetovanje urejeno z zakonodajo o ekološkem kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 72/18, popr. 17/19), od leta 2022 pa je urejeno z uredbo o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih proizvodov in živil (Ur. l. RS, št. 105/22).

Finančne spodbude za ekološko kmetovanje se v Sloveniji izvajajo v okviru Programov politike razvoja podeželja. Ekološko kmetovanje v Sloveniji se je začelo širiti konec 1990-ih, prve podpore za tovrstno pridelavo pa so kmetovalci lahko uveljavljali v letu 1999. Leta 2001 je bila podpora ekološkemu kmetovanju vključena v slovenski kmetijsko okoljski program, ki je po vstopu v EU postal del Programa razvoja podeželja Republike Slovenije. Ugodne tržne razmere (povečano povpraševanje po hrani ekološkega izvora) in spodbudno institucionalno okolje (finančne spodbude, ukrepi zaščite okolja, ozaveščanje in svetovanje) sta prispevala k povečani rasti deleža kmetij in kmetijskih zemljišč, vključenih v ekološko kmetovanje.

V letu 1999 je bilo v kontrolo ekološkega kmetovanja vključenih 2.400 ha oziroma 0,5 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. Do leta 2022 se je ekološko kmetijstvo razširilo na 53.202 ha ali na 11,1 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. Površine zemljišč z ekološkim kmetovanjem se povečujejo predvsem zaradi večjega vključevanja trajnih travnikov in pašnikov, vzporedno pa se povečuje tudi ekološko kmetovanje na njivah in vrtovih ter v trajnih nasadih. Delež trajnih travnikov in pašnikov se v strukturi kmetijskih zemljišč z ekološkim kmetovanjem iz leta v leto zmanjšuje (leta 2001: 92 %, leta 2010: 85 %, leta 2015: 82 %, leta 2020: 80 % in leta 2022: 79 %), še vedno pa travniki in pašniki predstavljajo prevladujočo obliko ekološke rabe zemljišč (v strukturi za leto 2022 s 14 % sledijo njive in vrtovi ter trajni nasadi s 7 %). To potrjuje tudi prostorska razporeditev ekološkega kmetovanja. Največ površin z ekološkim kmetovanjem glede na skupna kmetijska zemljišča v uporabi se tako nahaja na območjih, kjer prevladuje ekstenzivno travinje (kraška območja Primorske, Notranjske in Kočevskega, gorsko-višinska območja Koroške), najmanj pa v nižinskih območjih, kjer naravne razmere omogočajo intenzivno kmetovanje in pestrejšo izbiro proizvodnih usmeritev (severovzhodna Slovenija, Novomeška kotlina in Posavje, severni del Ljubljanske kotline). Posledično med ekološkimi pridelki količinsko prevladuje seno s trajnih travnikov (2022: 115 tisoč ton) (SURS, 2023). Glede na zastavljene cilje Programa razvoja podeželja 2014–2020, da bo do konca leta 2023 v ekološko kmetovanje vključenih 55.000 ha kmetijskih zemljišč v uporabi, je trenuten trend preusmeritve konvencionalne kmetijske proizvodnje v ekološko kmetovanje dober (v letu 2022 je v ekološko kmetovanje vključenih 53.202 ha, kar pomeni 97-odstotno doseganje zastavljenega cilja).

Tako kot za slovensko kmetijstvo, je tudi v ostalih državah članicah Evropske unije opazen trend povečane preusmeritve kmetijske proizvodnje v ekološko kmetovanje. V letu 2021 se je ekološko kmetijstvo v EU izvajalo (ali pa so bile površine v preusmeritvi) na 15,9 milijona ha oziroma na 9,9 % skupnih kmetijskih zemljišč v uporabi (leta 2005: 3,8 %, leta 2010: 5,1 %, leta 2015: 6,2 % in leta 2019: 7,8 %). V posameznih državah članicah imajo najvišje deleže ekološkega kmetijstva v Avstriji[1] (25,7 %), Estoniji (23,0 %) in na Švedskem (20,2 %). Po deležu kmetijskih zemljišč z ekološkim kmetijstvom se Slovenija uvršča v zgornjo tretjino držav EU (v letu 2021 na 11. mestu). Na skupni ravni EU pa največje deleže ekološkega kmetovanja po podatkih iz leta 2020 zavzemajo Francija (17,1 %), Španija (16,6 %), Italija (14,2 %) in Nemčija (10,8 %), ki skupaj obdelujejo skoraj 60 % vseh zemljišč v ekološkem kmetovanju v EU. V strukturi kmetijskih zemljišč z ekološkim kmetovanjem v EU se ekološko kmetijstvo izvaja na 45,8 % njiv, 42,9 % travnikov in pašnikov ter na 11,3 % trajnih nasadov (podatki za leto 2019).

 


[1] Podatek za leto 2020.


Cilji in pravna podlaga

Cilji povzeti po: Programu razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 in obdobje 2014–2020Akcijskem načrtu razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015 (ANEK) in Akcijskem načrtu za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027.

- do leta 2013 v ekološko kmetovanje vključiti 64.000 ha kmetijskih zemljišč v uporabi (Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013),

- do leta 2015 v ekološko kmetovanje vključiti 20 % kmetijskih zemljišč v uporabi (Akcijski načrt razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015),

- do leta 2020 v ekološko kmetovanje vključiti 55.000 ha kmetijskih zemljišč v uporabi (Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020),

- do konca leta 2023 v ekološko kmetovanje vključiti 55.000 ha kmetijskih zemljišč v uporabi (Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020; različica 9.1).

- do leta 2027 v ekološko kmetovanje vključiti vsaj 10 % vseh KMG in vsaj 18 % kmetijskih zemljišč v uporabi (Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027).

- do leta 2027 povečati delež ekoloških njiv, vrtov, sadovnjakov, oljčnikov in vinogradov na 30 %. (Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027).

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov: Metodološko poročilo Ekološko kmetijstvo:

https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/8142

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:

Podatke o vključenosti v ekološko kmetovanje posredujejo organizacije, pooblaščene za kontrolo in certificiranje. Podatki zajemajo površine (v ha), za katere so kmetijska gospodarstva že pridobila certifikat in površine v preusmeritvi v ekološko kmetovanje v prehodnem obdobju pred pridobitvijo certifikata. Seštevek teh dveh površin (ekološko obdelane površine s certifikatom in ekološko obdelane površine v preusmeritvi) nam podajo podatek o ekološko obdelanih površinah (v ha) skupaj. Podatki so objavljeni enkrat letno (MKGP in SURS) in so na voljo od leta 1999 dalje.

Ekološko kmetovanje je do leta 2001 v Sloveniji urejalo skladno s priporočili za ekološko kmetovanje (MKGP) oziroma sprejetimi smernicami ekoloških društev in združenj. Od leta 2001 do leta 2022 je bilo ekološko kmetovanje urejeno z zakonodajo o ekološkem kmetijstvu, in sicer z nacionalnim pravilnikom (Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil, 2018), ki je bil usklajen z evropskimi uredbami. Od leta 2022 pa je urejeno z uredbo o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih proizvodov in živil (Ur. l. RS, št. 105/22).

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Ekološko kmetovanje po rabi KZU

ha

SURS (https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1561902S.px/table/tableViewLayout2/)

1999–2022

Julija za predhodno leto

Enkrat letno

4. 10. 2023

Da

Kmetijska zemljišča v uporabi

ha

SURS (https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1502401S.px)

1999–2022

Končni podatki: konec marca tekočega leta za preteklo leto

Večkrat letno

4. 10. 2023

Da

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 3

1=globalno, 2=EU, 3=nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1= uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2=podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3=interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafih): 1

1=vsaj 10-leten niz podatkov

2=vsaj 5-leten niz podatkov

3=manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na kartah): 1

1=uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2=uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3=obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Drugi podatki

Metodologija zbiranja podatkov:

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/org_esms.htm

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:

Podatki o ekološkem kmetovanju posameznih držav članic EU se nanašajo na zemljišča, vključena v kontrolo ekološkega kmetovanja (površine s certifikatom in površine v preusmeritvi). Podatke posredujejo države članice enkrat letno.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Zemljišča z ekološkim kmetovanjem po proizvodnih metodah in kulturah (ang. Organic crop area by agricultural production) methods and crops)

ha

Eurostat, do 2011: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/org_cropar/default/table?lang=en; od 2012: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/org_cropar_h1/default/table?lang=en)

2005–2021

Junij za preteklo leto

Letno

6. 10. 2023

Da

Drugi viri in literatura

 


Povezani kazalci