KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Good

Odziv kmetijskih gospodarstev na kmetijsko politiko, ki podpira širjenje ekološkega kmetovanja, je iz leta v leto večji. Površine zemljišč, namenjene ekološkemu kmetovanju, so se v obdobju 1999-2008 povečale od 2.400 ha na 29.836 ha oziroma od 0,5 % na 6,1 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi.


Kazalec prikazuje površine zemljišč, ki so vključene v ekološko kmetovanje ter njihov delež glede na skupne površine kmetijskih zemljišč v uporabi v Sloveniji v obdobju 1999-2008 in Evropski uniji (EU) v letu 2007. Zajete so vse površine, vključene v kontrolo ekološke pridelave, to je tiste, na katerih se ekološko kmetovanje že izvaja, in tiste, ki se preusmerjajo v ekološko pridelavo. Kazalec ne zagotavlja neposredne informacije o okoljski učinkovitosti ukrepa, kaže pa na odziv kmetijskih gospodarstev na kmetijsko politiko, ki podpira tovrstno pridelavo.


Grafi

Slika KM08-1: Delež površin z ekološkim kmetovanjem (skupaj s površinami v preusmeritvi v ekološko kmetovanje) v skupnih kmetijskih zemljiščih v uporabi v Sloveniji
Viri: 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2009; Statistični urad Republike Slovenije, 2009.

Prikaži podatke
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
POVRŠINE Z EKOLOŠKIM KMETIJSTVOM ha 2400 5446 10828 13828 20018 23019 23169 26831 29322 29836.4
- Travinje ha - - 10000 12800 18500 20908 21670 24458 25796 26309
- Njive in vrtovi ha - - 721 908 1368 1722 1066 1684 2652 2608.2
- Vinogradi ha - - 52 55 50 49 67 125 184 190.7
- Oljčniki ha - - - - - 4 6 28 21 16.2
- Sadovnjaki ha - - 55 65 100 336 360 536 669 712.3
KMETIJSKA ZEMLJA V UPORABI (KZU) SKUPAJ ha 498591 508960 509624 505462 509709 490520 508759 490318 498466 492424
DELEŽ KZU Z EKOLOŠKIM KMETIJSTVOM % 0.5 1.1 2.1 2.7 3.9 4.7 4.6 5.5 5.9 6.1
Slika KM08-2: Delež površin z ekološkim kmetovanjem (skupaj s površinami v preusmeritvi) v skupnih kmetijskih zemljiščih v uporabi v EU-27 po državah za leto 2007
Viri: 

EUROSTAT, 2009.

Prikaži podatke
Malta Bolgarija Poljska Romunija Irska Ciper Francija Luksemburg Belgija Nizozemska
2007 % 0.2 0.4 0.5 0.8 1 1.6 2 2.4 2.4 2.5
Madžarska Španija Združeno kraljestvo Litva EU 15 Nemčija Danska Slovenija Slovaška Finska
2007 % 2.5 4 4.1 4.5 4.7 5.1 5.2 5.9 6.1 6.5
Portugalska Grčija Češka Estonija Italija Latvija Švedska Avstrija
2007 % 6.7 6.9 8.3 8.8 9 9.8 9.9 11.7

Cilji

- do leta 2013 v ekološko kmetovanje vključiti 64.000 ha kmetijskih zemljišč v uporabi,
- do leta 2015 v ekološko kmetovanje vključiti 20 % kmetijskih zemljišč v uporabi.


Ekološko kmetovanje je posebna oblika trajnostnega načina gospodarjenja z naravnimi viri, ki sledi načelom dviga kakovosti hrane, zmanjševanja onesnaženosti okolja in ohranjanja biotske raznovrstnosti. Na površinah, ki so namenjene ekološki pridelavi, ni dovoljena uporaba sintetičnih sredstev za varstvo rastlin in lahko topnih mineralnih gnojil, regulatorjev rasti in hormonov, gensko spremenjenih organizmov ipd.

V Sloveniji se je ekološko kmetovanje začelo širiti konec 90-ih, prve podpore za tovrstno pridelavo pa so kmetovalci lahko uveljavljali v letu 1999. Do leta 2001 so v Sloveniji za tovrstno pridelavo veljala Priporočila za ekološko kmetovanje (MKGP) oziroma sprejete smernice ekoloških društev in združenj. Od leta 2001 je ekološko kmetovanje urejeno s pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi, ki je usklajen z evropsko uredbo o ekološkem načinu pridelovanja. Leta 2001 je bila podpora ekološkemu kmetovanju vključena v slovenski kmetijsko-okoljski program, ki je po vstopu v EU leta 2004 postal del Programa razvoja podeželja Republike Slovenije.

V letu 1999 je bilo v kontrolo ekološkega kmetovanja vključeno 2.400 ha oziroma 0,5 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. Do leta 2008 se je ekološko kmetijstvo razširilo na 29.836 ha ali 6,1 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. V strukturi kmetijskih zemljišč z ekološkim kmetovanjem še vedno močno prevladujejo travinje (v letu 2008 88 %), kar kaže na to, da so se za prehod v tovrstno pridelavo odločila predvsem živinorejska gospodarstva.

Ekološko kmetijstvo se širi tudi v EU. V EU-15 se je v letu 2007 izvajalo (ali pa so bile površine v preusmeritvi) na 4,7 % skupnih kmetijskih zemljišč v uporabi (v letu 2000 3,0 %). Nadpovprečno velik delež ekološkega kmetijstva imajo Avstrija (11,7 % v letu 2007), Švedska (9,9 %) in Italija (9,0 %), med novimi članicami pa Latvija (9,8 %), Estonija (8,8 %) in Češka (8,3 %). Po deležu kmetijskih zemljišč z ekološkim kmetijstvom se Slovenija uvršča okoli sredine držav EU-27.


Podatki za Slovenijo:

Cilji so povzeti po: Programu razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 in Akcijskem načrtu razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015 (ANEK).
Izvorna baza podatkov oz. vir: Podatke o številu kmetijskih gospodarstev in površini zemljišč v kontroli ekološkega kmetovanja zbira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), objavljeni pa so na njihovi spletni strani (Delovna področja > Kmetijstvo in razvoj podeželja > Sonaravno kmetijstvo > Kmetijsko okoljska plačila > Ekološko kmetovanje > Ekološko kmetijstvo - dejstva in podatki > Analiza stanja ekološkega kmetijstva v Sloveniji).
Od leta 2004 dalje te podatke objavlja tudi Statistični urad Republike Slovenije (SURS) v SI-STAT podatkovnem portalu:
- Okolje in naravni viri > Kmetijstvo in ribištvo > Rastlinska pridelava > Pridelki in površina > Skupine zemljiških kategorij in njivskih posevkov (ha).
- Okolje in naravni viri > Kmetijstvo in ribištvo > Ekološko kmetijstvo > Površine zemljiških kategorij po načinu pridelave (ha).
Skrbnik podatkov: MKGP in SURS
Datum zajema podatkov za kazalec: 6.11.2009
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatke o vključenosti v ekološko kmetovanje posredujejo organizacije, pooblaščene za kontrolo in certificiranje. Podatki zajemajo površine, za katere so kmetijska gospodarstva že pridobila certifikat in površine v preusmeritvi v ekološko kmetovanje v prehodnem obdobju pred pridobitvijo certifikata. Podatki so objavljeni enkrat letno in so na voljo od leta 1999 dalje.
Metodologija obravnavanja podatkov: Podatki o površinah z ekološkim kmetovanjem so uporabljeni neposredno, relativni kazalec pa je izračunan z deljenjem teh površin s skupno kmetijsko zemljo v uporabi (površine z ekološkim kmetijstvom/KZU x 100).
Informacije o kakovosti:
- Prednosti in slabosti kazalca (z vidika podatkov): Prednost kazalca je v njegovi redni objavi v okviru SURS. Poročanje je urejeno s predpisi in je enotno za celotno EU.
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost (z vidika podatkov):
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Kazalec je zanesljiv.
Negotovost kazalca (za scenarije/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 1
Časovna primerljivost: 1
Prostorska primerljivost: 1

Podatki za EU:

Izvorna baza podatkov oz. vir: Podatki o deležu kmetijske zemlje v uporabi, vključenem v ekološko kmetovanje po posameznih državah članicah EU so dostopni v zbirkah podatkov EUROSTAT (Statistics Database > Statistics > Main tables > Agriculture, forestry and fisheries > Agriculture > Organic farming > Area under organic farming (%)).
Skrbnik podatkov: Evropska komisija, EUROSTAT
Datum zajema podatkov za kazalec: 6.11.2009
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatki o površinah se nanašajo na zemljišča, vključena v kontrolo ekološkega kmetovanja. Podatke posredujejo države članice enkrat letno.
Metodologija obravnavanja podatkov: Podatki so uporabljeni neposredno.
Geografska pokritost: EU-15 sestavljajo stare članice EU: Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo.
Informacije o kakovosti:
- Prednosti in slabosti kazalca (z vidika podatkov):Prednost kazalca je v njegovi redni objavi v okviru EUROSTAT. Poročanje je urejeno s predpisi in je enotno za celotno EU.
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost (z vidika podatkov):
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Kazalec je zanesljiv.
Negotovost kazalca (za scenarije/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 1
Časovna primerljivost: 1
Prostorska primerljivost: 1


Povezani kazalci