KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

Število uporabnikov interneta se povečuje, predvsem zaradi povečevanja širokopasovnega dostopa. Največji delež uporabnikov interneta je med mladim, najmanj ga uporabljajo nižje izobraženi in starejši.


Kazalec prikazuje delež prebivalcev v Sloveniji in EU po letu 2004, ki uporabljajo internet. Uporabnik interneta je pri tem oseba v starosti od 16 do 74 let, ki je internet uporabila v zadnjih treh mesecih. Podatek je agregaten, izraža se lahko po spolu, vrsti dostopa (npr. doma, v šoli, na javnih mestih), po dohodku, starosti, izobrazbi uporabnikov, po pogostnosti uporabe (npr. dnevno, tedensko, mesečno) ali pa po namenu uporabe (npr. e-pošta, nakupovanje, iskanje informacij). Raba interneta je v kazalcu izražena z absolutnim številom, v % od celotne populacije ter v % od populacije 16 – 74 let starosti.


Grafi

Slika SE10-1: Uporaba in dostop do interneta v Sloveniji v obdobju 2004-2008 (prvo četrtletje leta)
Viri:

Statistični urad RS, 2010.

Prikaži podatke
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Gospodinjstva z dostopom do interneta % 47 48 54 58 59 64
Gospodinjstva s širokopasovno povezavo % 10 19 34 44 50 56
Uporabniki interneta - skupaj: 16-74 let % 37 47 51 53 56 62
Uporabniki interneta: 16-34 let % 62 77 81 84 88 91
Uporabniki interneta: 35-54 let % 33 45 50 53 56 66
Uporabniki interneta: 55-74 let % 8 11 14 14 17 22
Slika SE10-2: Delež uporabnikov interneta, ki uporabljajo internet vsaj enkrat tedensko, v Sloveniji in evropskih državah v letih 2007-2009
Viri:

Eurostat, Information society statistics, 2010.

Prikaži podatke
Romunija Grčija Bolgarija Italija Portugalska Ciper Poljska Španija Češka Malta
2007 % 22 28 28 34 35 35 39 44 42 43
2008 % 26 33 33 37 38 35 44 49 51 46
2009 % 31 38 40 42 42 45 52 54 54 55
Litva Madžarska Slovenija EU-27 Irska Latvija EU-25 EU-15 Francija Slovaška
2007 % 45 49 49 51 51 52 53 55 57 51
2008 % 50 56 52 56 57 57 58 60 63 62
2009 % 55 57 58 60 60 61 62 64 65 66
Estonija Avstrija Belgija Nemčija Velika Britanija Finska Danska Luksemburg Nizozemska Švedska
2007 % 59 61 63 64 65 75 76 72 81 75
2008 % 62 66 66 68 70 78 80 77 83 83
2009 % 67 67 70 71 76 79 82 83 86 86
Norveška Islandija
2007 % 81 86
2008 % 86 88
2009 % 88 90

Cilji

- krepitve inovacijskega razvoja in učinkovite rabe znanja,
- pospeševanje aktivnega sodelovanja za tiste ciljne skupine, ki jim grozi izključenost (nižje izobraženi, starejši),
- odprava vrzeli pri širokopasovnem internetu in dostopu do interneta ter izboljšanje digitalne pismenosti,
- povečevanje konkurenčne sposobnosti gospodarstva.


Metodologija

Podatki za Slovenijo in druge države:

Cilji so povzeti po: Strategiji razvoja Slovenije (SRS, 2005) in Evropski pobudi i2010 o e-vključenosti (Evropska…,2007).
Izvorna baza podatkov oz. vir:
Statistični urad RS > Ekonomsko področje > Informacijska družba. Rezultati raziskovanja so objavljeni v novički Prva statistična objava (PO) - Informacijska družba, Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v gospodinjstvih in pri posameznikih.
EUROSTAT > Tables by themes > Industry, trade and services > Information society statistics > Computers and the Internet in households and enterprises > Individuals regularly using the Internet, by gender and type of connection (tin00061)
Skrbnik podatkov: Statistični urad RS, EUROSTAT.
Datum zajema podatkov za kazalec: julij 2010
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatki so na voljo za obdobje 2004-2009.
Podatki so ocene, pridobljene z letnim raziskovanjem o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in s tem o računalniški oziroma informacijski pismenosti slovenskega prebivalstva (IKT-GOSP). Enota opazovanja sta bila posameznik v starosti od 10 do 74 let in njegovo gospodinjstvo (ustrezno izbran vzorec). Podatki so bili zbrani na terenu, in sicer z vprašalniki na prenosnih računalnikih, ter s pomočjo telefonskega anketiranja. Na vprašanja je odgovarjal izbran posameznik; če je bil ta odsoten, je lahko namesto njega odgovarjal drug član gospodinjstva, vendar v njegovem imenu. Vključitev posameznikov, mlajših od 16 let, je bila na ravni EU prostovoljna in stvar posamezne države oz. interesa uporabnikov. Na Statističnem uradu RS so zaradi visoke uporabe IKT med mlajšimi osebami v raziskovanje že v letu 2005 dodatno vključili posameznike od 10 do 15 let. Za Slovenijo so uporabljeni podatki za prvo četrtletje leta.
Pri primerjavi objavljenih podatkov s podatki držav članic EU in s podatki za leto 2004, ko osebe, mlajše od 16 let še niso bile vključene v raziskovanje, je potrebno upoštevati primerljive podatke, to je za osebe, stare od 16 do 74 let. Za lažjo primerjavo so v podatkovni bazi posebej objavljene tabele s podatki za osebe od 16 do 74 let.
Na evropski ravni zbira podatke Eurostat, podatki so v posameznih državah zbrani v okviru raziskav na področju IKT. Del zbranih podatkov se uporablja v okviru Evropske pobude i2010 o e-vključenosti, ki si prizadeva za nadaljnjo krepitev učinkovitosti v celotnem gospodarstvu s širšo uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Podatki so dostopni od leta 2002 naprej in se osvežujejo letno.
Metodologija obdelave podatkov: Podatki so predstavljeni kot deleži.
Geografska pokritost: EU-25 vključuje države članice EU: Avstrija, Belgija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo. EU-27 vključuje države članice EU-25 ter Bolgarijo in Romunijo. EU-15 sestavljajo stare članice EU: Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo.
Informacije o kakovosti:
- Prednosti in slabosti kazalca:
Raziskovanje IKT-GOSP je bilo na Statističnem uradu RS v letu 2009 izvajano šestič, tudi tokrat po priporočilih Eurostata, zato so rezultati mednarodno primerljivi. Enako raziskovanje namreč izvajajo tudi v vseh državah članicah EU in nekaterih bodočih članicah.
Pri primerjavi objavljenih podatkov s podatki držav članic EU in s podatki za leto 2004, ko osebe, mlajše od 16 let še niso bile vključene v raziskovanje, je potrebno upoštevati primerljive podatke, to je za osebe, stare od 16 do 74 let. Za lažjo primerjavo so v podatkovni bazi SURS posebej objavljene tabele s podatki za osebe od 16 do 74 let.

- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 1
Časovna primerljivost: 1
Prostorska primerljivost: 1

Drugi viri in literatura:
- EUROSTAT, 2010. Information society statistics.
- Evropska pobuda i2010 o e-vključenosti, 2007.Biti del informacijske družbe. Sporočilo komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij. Bruselj: Komisija Evropskih skupnosti.
- Poročilo o razvoju 2010, 2010. Ljubljana: Urad RS za makroanalize in razvoj.
- Prva statistična objava, 2010. Informacijska družba. Ljubljana: Statistični urad RS.
- SRS, 2005. Strategija Razvoja Slovenije. Ljubljana: Urad RS za makroanalize in razvoj.
- Statistični urad RS, 2010. Informacijska družba.


Related indicators