KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

Slovenija je z nacionalnim programom Zelena shema slovenskega turizma v zadnjih nekaj letih dosegla veliko mednarodno priznanje in prepoznavnost kot zelena destinacija, čemur je posledično sledil tudi vsako leto večji prihod tujih turistov. Umiril se je le v času korona epidemije, sedaj se ponovno zvišuje. Hkrati so se v Sloveniji, med drugim, razvile turistične dejavnosti na kmetijah, ki že v svoji biti ponujajo tesnejši stik z naravo in ljudmi.


Kazalec prikazuje število turističnih organizacij vključenih v zeleno shemo slovenskega turizma. Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema pod krovno znamko SLOVENIA GREEN. Kazalec predstavlja tudi vrste turističnih kmetij v Sloveniji in njihovo specializiranost.

Definicija Svetovne turistične organizacije: "Trajnostni turizem je turizem, ki v celoti upošteva sedanje in prihodnje gospodarske, družbene in okoljske vplive, ki obravnavajo potrebe obiskovalcev, industrije, okolja in gostiteljskih skupnosti." Mednarodno društvo za ekoturizem uporablja naslednjo definicijo: »Okolju odgovorno potovanje in obisk sorazmerno nemotenega naravnega območja, da bi uživali in cenili naravo (in vse spremljajoče kulturne značilnosti - pretekle in sedanje), ki spodbuja ohranjanje narave in kjer imajo obiskovalci majhen vpliv in ki zagotavlja koristno aktivno družbeno-ekonomsko vključevanje lokalnega prebivalstva" (Ceballos-Lascurain, 1996).


Grafi

Slika PG12-1: Vključeni v Zeleno shemo slovenskega turizma
Viri:

Slovenska turistična organizacija (05.07.2023)

Prikaži podatke
Destinacije [število] Ponudniki nastanitev [število] Naravni parki [število] Turistične agencije [število] Turistična znamenitost [število] Restavracije [število] Plaže [število]
2016 17 10
2017 37 22 3 2
2018 48 34 4 2
2019 53 46 4 2 1
2020 54 52 4 2 2
2021 58 96 4 5 6 36
2022 62 135 4 5 10 56
2023 60 139 4 8 12 58 2
Slika PG12-2: Vrste turističnih kmetij v Sloveniji
Viri:

Združenje turističnih kmetij Slovenije (05.07.2023)

Prikaži podatke
Turistične kmetije v Sloveniji - SKUPAJ [število] Kmetije z nastanitvijo [število] Izletniške kmetije [število] Vinotoč [število] Osmica [število]
2015 1169 500 490 141 38
2016 877 417 357 77 26
2017 1020 434 466 89 31
2018 1074 468 479 95 32
2019 1117 498 480 102 37
2020 1200 580 483 100 37
2021 1212 587 486 99 40
2022 1309 661 507 101 40
2023 1355 699 503 112 41
Slika PG12-3: Specializirane ponudbe na turisticnih kmetijah v Sloveniji
Viri:

Združenje turističnih kmetij Slovenije (05.07.2023)

Prikaži podatke
Za družine z otroki [število] Vinogradniška turisticna kmetija [število] Kolesarjem prijazna turisticna kmetija [število] Ekološka turisticna kmetija [število] Invalidom prijazna [število] S ponudbo za zdravo življenje [število] Za ljubitelje konj in jahanja [število]
2023 20 12 12 14 1 10 1

Cilji

Ključni strateški cilj Zelene sheme slovenskega turizma je:

- uvajanje trajnostnih modelov v slovenski turizem, tako na ravni turističnih ponudnikov kot destinacij.

Vse cilje strateških usmeritev spremlja trajnostni razvoj in skrb za ekonomsko, družbeno-kulturno in naravno okolje.


Zaradi zavedanja o številnih negativnih posledicah hitrega, nenačrtnega in nepremišljenega razvoja turizma se doma in po svetu vse bolj nakazuje težnja po manjšem obremenjevanju okolja, po tako imenovanem trajnostnem oziroma zelenem turizmu. Slovenija je formalno stopila na pot trajnostnega turizma z vpeljavo zelene sheme slovenskega turizma, kjer podeljuje certifikate od leta 2016. Tega leta je bila Slovenija razglašena za prvo Zeleno državo na svetu. Slovenska turistična organizacija je zeleno, trajnostno usmeritev, opredelila kot edino pravo razvojno priložnost naše dežele in njene turistične ponudbe, integralno uvajanje trajnostne usmeritve pa postavila v jedro samega delovanja, to je razvoja in promocije slovenskega turizma. Privlačna konkurenčna turistična ponudba, zasnovana na trajnostnem konceptu ter razvoju kakovostnih in inovativnih turističnih produktov visoke dodane vrednosti, je tisti ključni element konkurenčnosti, ki našo deželo in njeno turistično ponudbo razlikuje od ostalih destinacij.

Vključeni v Zeleno shemo slovenskega turizma

Po podatkih STO je bilo doslej v okviru Zelene sheme certificiranih že 273 subjektov (destinacije, ponudniki nastanitev, parki, turistične agencije, znamenitosti, restavracije, plaže). Za pridobitev znaka Slovenia Green Destination (Bronze/Silver/Gold) morajo destinacije izpolnjevati kriterije Green Destinations Standard, medtem ko morajo ponudniki za pridobitev znaka Slovenia Green Accommodation/Park/Travel Agency/Attraction/Cuisine/Beach najprej pridobiti enega izmed mednarodno prepoznanih in s strani sheme verificiranih trajnostnih znakov. Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:

- združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,

- destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,

- skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

Vrste turističnih kmetij v Sloveniji

Združenje turističnih kmetij Slovenije je bilo ustanovljeno konec leta 1997. Organizirano je v skladu z Zakonom o društvih in kot področna turistična organizacija povezuje  404 turističnih kmetij iz vse Slovenije. Člani združenja imajo okrog 2.600 ležišč in 14.000 sedežev. Počitnice na turističnih kmetijah niso takšne kot oddih na morju ali v zdraviliščih. So drugačne - v tesnem stiku z naravo in ljudmi, z njihovo kulturo, življenjsko modrostjo, šegami, polni nepozabnih vtisov. Od leta 2007 ima združenje tudi lastno spletno stran. Članstvo v združenju je prostovoljno, tako da ne zajema vseh turističnih kmetij v Sloveniji. Po podatkih združenja smo imeli v Sloveniji 2015. leta 1.169 in leta 2016 le 877 turističnih kmetij; do zmanjšanja števila turističnih kmetij je prišlo zaradi spremembe zakonodaje, in sicer se lahko turistična dejavnost na kmetiji od 2015 opravlja le kot dopolnilna dejavnost in ne več kot s.p. ali d.o.o. Navkljub temu pa njihovo število nenehno raste. Po podatkih RKG (april 2023) Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS v Sloveniji je kmetij z dopolnilno dejavnostjo turizem na kmetiji v Sloveniji: 503 izletniških kmetij, 112 vinotočev, 41 osmic, 699 turističnih kmetij z nastanitvijo. Vse te kmetije imajo skupaj 36.000 sedežev in 5.851 ležišč.

Specializirane ponudbe na turističnih kmetija

V Sloveniji je vse več turističnih kmetij, ki se odločajo za razvoj specializirane ponudbe, s katero želijo izpolniti počitniške želje in pomagati pri izbiri. Strokovnjaki s posameznih področij so pripravili obvezne in izbirne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kmetije, če želijo pridobiti znak specializirane ponudbe. Znake od leta 2007 podeljuje Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in medtem so strokovnjaki že  prenovili pogoje. V objavah na spletni strani Združenja turističnih kmetij Slovenije je največje število družinam z otroki prijaznih turističnih kmetij (20) in ekoloških turističnih kmetij (14). Ekološka turistična kmetija gostom ponuja zdravo bivalno okolje in ekološko hrano, za katero ima certifikat pooblaščene kontrolne organizacije. Za ljubitelje konj in invalidom je namenjena le 1  kmetija. Vinogradniških in za kolesarje je po 12 ter 10 kmetij s ponudbo za zdravo življenje.  Na spletni strani združenja se pod specializacijo že navajajo nove dodatne vsebine oz. znaki: Slovenia Green Accommodation, Slovenia Green Cuisine, Slovenia Unique Experiences, GREEN &SAFE, Safe Travelers in certifikat Zeleni ključ. Kakovost storitev na turističnih kmetijah z nastanitvijo je lahko označena z jabolki, in sicer z eno, dvema, tremi ali štirimi. Več jabolk zagotavlja višjo kakovost in večji obseg storitev. Z označitvijo kakovosti je izražena urejenost kmetije kot celote, največji poudarek je namenjen urejenosti prostorov, kjer se zadržujejo gostje, vključena pa je tudi kakovost in pestrost jedi in pijač ter izbira možnosti za preživljanje prostega časa. Kakovost ponudbe turističnih kmetij vsake 3 leta preverja pristojna inštitucija.

Politični okvir

- Slovenska turistična organizacija (STO), osrednja nacionalna agencija za promocijo turizma, je s sistematičnim načrtovanjem, razvojnimi in promocijskimi aktivnosti ter sodobnim pristopom k pozicioniranju Slovenije na globalnem turističnem zemljevidu še posebej v zadnjih letih povečala prepoznavnost in ugled dežele kot avtentične, k trajnosti zavezane butične destinacije za 5-zvezdična doživetja. Za svojo trajnostno usmeritev je Slovenija doslej prejela številna mednarodna priznanja: Lonely planet je Slovenijo uvrstil na 5. mesto med priporočenimi državami za obisk v letu 2022. Revija Conde Nast Traveller je Slovenijo uvrstila med 12 najbolj trajnostnih destinacij za leto 2022. Global Green Destinations Days 2021 je na seznam 100 najbolj trajnostnih destinacij (Top 100 Destination Sustainability Stories) uvrstilo 7 slovenskih – Bohinj, Logarska dolina-Solčavsko, Rogla-Pohorje, Ljubljana, Miren Kras, dolina Soče in Ajdovščina. Food and Travel Italia »Nation of the Year, The Golden City Gate 2020, Sustainable Top 100 Destination Awards 2020, najbolj vročo destinacijo leta 2019, Virtuoso Tourism Board of the Year 2018 in 2019, The Golden City Gate 2019, Sustainable Destinations 2018 v kategoriji Best of the Planet – Best of EuropeEvropska gastronomska regija 2021, WTM International Travel & Tourism Awards 2018, World Legacy Destination Leadership Awards Winner s strani National Geographic 2017. Slovenija je bila leta 2016 na 'Global Green Destinations Day' razglašena za prvo Zeleno državo na svetu.

- Trajnostni turizem (po UNEP – Okoljski program Združenih narodov) pomeni:

1) optimalno izkorišča okoljske vire, ki predstavljajo ključni element razvoja turizma, ohranja bistvene ekološke procese in pomaga pri ohranjanju naravne dediščine in biotske raznovrstnosti,

2) spoštuje družbeno-kulturno avtentičnost gostiteljskih skupnosti, ohranja svojo grajeno in živo kulturno dediščino in tradicionalne vrednote ter prispeva k medkulturnemu razumevanju in strpnosti,

3) zagotavljati trajnostne, dolgoročne gospodarske operacije, ki zagotavljajo socialno-ekonomske koristi vsem zainteresiranim stranem ter so pravično razdeljene, vključno s stabilnimi možnostmi zaposlovanja in zaslužka ter socialnimi storitvami za gostovanje skupnosti in prispevanjem k odpravljanju revščine.

- EDEN je pobuda za spodbujanje trajnostnih modelov razvoja turizma v EU. Načelo EDEN je preprosto: Evropska komisija vsako drugo leto izbere temo v tesnem sodelovanju z nacionalnimi turističnimi organi. Upravičene destinacije morajo pokazati, da je bila na podlagi teme EDEN razvita ekonomsko uspešna turistična ponudba. Za vsako sodelujočo državo je izbrana ena destinacija kot zmagovalna, poleg štirih drugo uvrščenih. Dosedanji zmagovalci iz Slovenije za različne turistične teme so bili: Laško, Koper, Brda, Laško, Idrija, reka Kolpa, Solčavsko in dolina reke Soče, Podčetrtek.

- Namen virtualnega turističnega observatorija Evropske komisije (Virtual Tourism Observatory – VTO) je podpirati oblikovalce politik in podjetja, ki razvijajo boljše strategije za bolj konkurenčen evropski turistični sektor. Virtualni turistični observatorij omogoča dostop do široke zbirke informacij, podatkov in analiz trenutnih trendov v turističnem sektorju. Vključuje najnovejše razpoložljive podatke o trendih in obsegu sektorja, gospodarskem in okoljskem vplivu ter o poreklu in profilu turistov.

Vplivi na okolje

Eko turizem zahteva majhno gostoto obiskovalcev ter aktivnosti z majhnimi vplivi, za njegov razvoj pa so potrebne zadostne biotske, abiotske in kulturne znamenitosti, ki privlačijo obiskovalce. Eko turizem dovoljuje manjše nastanitvene zmogljivosti in rekreacijske dejavnosti, ki imajo manjše vplive na okolje. To so sprehajanje, pohodništvo, plezanje, kolesarjenje, plavanje, smučanje, veslanje, jamarstvo, potapljanje, jahanje, fotografiranje, obiskovanje zanimivosti, druženje pikniki ipd. V okviru eko turizma se podpira tudi različne izobraževalne dejavnosti, kot so ekskurzije, obiski informacijskih centrov in vodenih izobraževalnih poti. Večkrat se načel trajnostnega turizma bolj držijo alternativne oblike turizma (eko, prostovoljski, pustolovski, nahrbtniški),  ki so se začele razvijati prav zaradi krize množičnega turizma. Eko turizem aktivno prispeva k ohranjanju naravne in kulturne dediščine in vključevanju lokalne skupnosti pri turističnem planiranju. Ena izmed osnovnih dejavnosti trajnostnega turizma je  potovanje na zavarovana naravna območja z namenom razumeti tamkajšnjo kulturo in naravo. Tako pod eko turizem lahko sodita tudi počitnikovanje na turističnih kmetijah ali pa  opazovanje živali v njihovem naravnem okolju. 

Razpršeni hotel je inovativna oblika turistične ponudbe, ki gradi na spoštovanju lokalne kulturne tradicije in na okoljski vzdržnosti. Gre za razpršeno, večinoma podeželsko ponudbo turističnih nastanitev, ki je povezana v celoto z dogovorjenimi standardi kakovosti storitev in ki ponudnikom ponuja učinkovite centralizirane storitve, kjer je to smiselno (rezervacija, prijava, promocija ipd.). Je hotel, ki svojih storitev ne nudi v eni stavbi, temveč nudi nastanitev (sobe) v različnih hišah v manjšem kraju, ki imajo skupno recepcijo in drugo hotelsko ponudbo (hrana). Tak skupnostni hotel vodi zadruga, v katero so vključeni vsi ponudniki hotelskih storitev.


Metodologija

Cilji so povzeti po: STO, Zelena shema slovenskega turizma

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Podatke o Zeleni shemi je posredovala Slovenska turistična organizacija in so zbrani za obdobje 2016 do 2023.

Podatke o turističnih kmetijam je posredovala Zveza turističnih kmetij Slovenije za obdobje 2015 do 2023 za vrste turističnih kmetij, za ponudbo na teh kmetij pa je zgolj podatek za leto 2023.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:

ZSST (Zelena shema slovenskega turizma ) temelji na evropskem sistemu indikatorjev ETIS in na globalnih kriterijih Green Destinations Standarda (GDS), priznanega s strani Global Sustainable Tourism Councila (GSTC), kar posledično velja tudi za SLOVENIA GREEN. V skladu z navodili za pridobitev znaka SLOVENIA GREEN so destinacije ocenjene po globalnih kriterijih GDS, ponudniki, ki vstopijo v ZSST, pa morajo imeti enega izmed osmih mednarodno uveljavljenih in s strani SLOVENIA GREEN priznanih znakov. Parki se lahko vključijo s podpornim znakom ali na način, kot se ocenjujejo destinacije.

Za pridobitev znaka specializirane ponudbe turistične kmetije morajo kmetije izpolnjevati obvezne in izbirne pogoje. Znake od leta 2007 podeljuje Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

(hiperlink do podatkov

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Vključeni v Zeleno shemo slovenskega turizma

število

https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma

 

2016 –

2023

Letno

Letno

27. maja 2023

Da

Vrste turističnih kmetij v Sloveniji

število

https://www.turisticnekmetije.si/vrste-turisticnih-kmetij

 

2015 - 2023

Letno

Letno

27. maja 2023

Da

Specializirane ponudbe na turističnih kmetijah

število

https://www.turisticnekmetije.si/specializirana-ponudba

 

2023

Letno

Letno

 27. maja 2023

Da

Opredelitev kazalca

  • Relevantnost kazalca: 3

1 = globalno,

2 = EU,

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 2

1 = vsaj 10-leten niz podatkov,

2 = vsaj 5leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): 1

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne,

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Datum zajema podatkov
Drugi viri in literatura

• Strategija slovenskega turizma 2022–2028, https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/novice/19522-vlada-sprejela-novo-sedemletno-strategijo-slovenskega-turizma-2022-2028

• Zelena shema slovenskega turizma, https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma.

• ETIS, https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_en

• EDEN, https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/eden_en

• Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers, UNEP and UNWTO, 2005, p.11-12, http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8741/-Making%20Tourism%20More%20Sustainable_%20A%20Guide%20for%20Policy%20Makers-2005445.pdf?sequence=3&isAllowed=y

• GoodPlace – Zeleni partner v turizmu, https://www.goodplace.si/o-zavodu/

• Global Sustainable Tourism Council GSTC, https://www.gstcouncil.org/

• Virtual Tourism Observatory (VTO), https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/

• Dovolj za vse: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, Umanotera, http://dovoljzavse.si/wp-content/uploads/2017/10/prirocnik_razprseni-hotel.pdf

• The International Ecotourism Society, https://ecotourism.org/,  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/495840/IPOL-TRAN_ET(2013)495840_EN.pdf

• Združenje turističnih kmetij Slovenije (ZTKS), 2023, https://www.turisticnekmetije.si/vrste-turisticnih-kmetij

 


Related indicators