KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

Slovenija je z nacionalnim programom Zelena shema slovenskega turizma v zadnjih nekaj letih dosegla veliko mednarodno priznanje in prepoznavnost kot zelena destinacija, čemur je posledično sledil tudi vsako leto večji prihod tujih turistov. Hkrati so se v Sloveniji, med drugim, razvile turistične dejavnosti na kmetijah, ki že v svoji biti ponujajo tesnejši stik z naravo in ljudmi.


Kazalec prikazuje število turističnih organizacij vključenih v zeleno shemo slovenskega turizma. Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema pod krovno znamko SLOVENIA GREEN. Kazalec predstavlja tudi turistične kmetije v Sloveniji.

Definicija Svetovne turistične organizacije: "Trajnostni turizem je turizem, ki v celoti upošteva sedanje in prihodnje gospodarske, družbene in okoljske vplive, ki obravnavajo potrebe obiskovalcev, industrije, okolja in gostiteljskih skupnosti."


Grafi

Slika PG12-1: PG12-1 Zelena shema slovenskega turizma
Prikaži podatke
Destinacije [število] Ponudniki [število] Parki [število] Turisticne agencije [število]
2016 14 10
2017 23 20 3 2
2018 37 23 3 2
2019 48 37 4 2
Slika PG12-2: PG12-2 Turisticne kmetije v Sloveniji
Prikaži podatke
Turisticne kmetije v Sloveniji - SKUPAJ Kmetije z nastanitvijo Izletniške kmetije Vinotoc Osmica
2015 1169 500 490 141 38
2016 877 417 357 77 26
2017 1025 434 466 89 31
2018 1074 468 479 95 32
Slika PG12-3: PG12-3 Specializirane ponudbe na turističnih kmetijah
Prikaži podatke
Družinam z otroki Otrokom brez spremstva staršev Vinogradniška Za kolesarje Ekološka turisticna kmetija Invalidom prijazna S ponudbo za zdravo življenje Za ljubitelje konj in jahanja
2019 20 5 12 12 14 2 10 1

Cilji

Zelena shema slovenskega turizma: Uvajanje trajnostnih modelov v slovenski turizem


Zaradi zavedanja o številnih negativnih posledicah hitrega, nenačrtnega in nepremišljenega razvoja turizma se doma in po svetu vse bolj nakazuje težnja po manjšem obremenjevanju okolja, po tako imenovanem trajnostnem oziroma zelenem turizmu.

Slovenija je formalno stopila na pot trajnostnega turizma z vpeljavo zelene sheme slovenskega turizma, kjer podeljuje certifikate od leta 2016. Tega leta je bila Slovenija razglašena za prvo Zeleno državo na svetu.

Vključeni v Zeleno shemo slovenskega turizma

Po podatkih STO je bilo doslej v okviru Zelene sheme certificiranih 228 subjektov (Destinacije, Ponudniki, Parki in Turistične agencije). Trenutno je v pristopnem procesu še 8 destinacij (pristopni proces, ki je razvojno naravnan, traja cca. 1 leto). Bo pa pristopalo vedno manj destinacij, saj je s temi, ki delujejo v okviru ZSST, »pokritih« že 74% vseh nočitev v Sloveniji (te namreč predstavljajo 34% vseh destinacij v Sloveniji, a so večje slovenske destinacije, saj skupaj pokrivajo 74% vseh nočitev domačih in tujih gostov v Sloveniji).

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:

- združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,

- destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,

- skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

Za svojo trajnostno usmeritev je Slovenija doslej prejela številna mednarodna priznanja:

- Slovenijo je Virtuoso, vodilno združenje na področju luksuzne in butične potovalne industrije v svetu, v avgustu 2019 razglasilo za najbolj vročo destinacijo leta.

- Slovensko turistično organizacijo je dve leti zapored, leta 2018 in leta 2019, Virtuoso nominiral za laskavi naziv Virtuoso Tourism Board of the Year.

- STO je na ITB Berlin 2019 prejela štiri zlate in dve srebrni nagradi The Golden City Gate na področju promocijsko-komunikacijskih orodij v turizmu.

- Slovenija je na turistični borzi ITB Berlin 2018 prejela priznanje Sustainable Destinations 2018 v kategoriji Best of the Planet – Best of Europe. Destinacije, ki v okviru Zelene sheme slovenskega turizma nosijo znak Slovenia Green Destination so zmagovalke kategorije Best of Europe (najboljše v Evropi) v okviru izbora Global Top 100 Sustainable Destinations Awards.

- Slovenija je pridobila prestižni naziv Evropska gastronomska regija 2021 (European Region of Gastronomy).

- Kampanja Zdrave vode je prejemnica uglednega priznanja WTM International Travel & Tourism Awards 2018 v kategoriji »Best in Wellness«.

- Na turistični borzi ITB Berin 2017 je Slovenija prejela ugledno priznanje World Legacy Destination Leadership Awards Winner s strani National Geographic za trajnostno upravljanje destinacije.

- Slovenija je bila leta 2016 na 'Global Green Destinations Day' razglašena za prvo Zeleno državo na svetu.

Trajnostni turizem (po UNEP – Okoljski program Združenih narodov) pomeni:

1) optimalno izkorišča okoljske vire, ki predstavljajo ključni element razvoja turizma, ohranja bistvene ekološke procese in pomaga pri ohranjanju naravne dediščine in biotske raznovrstnosti,

2) spoštuje družbeno-kulturno avtentičnost gostiteljskih skupnosti, ohranja svojo grajeno in živo kulturno dediščino in tradicionalne vrednote ter prispeva k medkulturnemu razumevanju in strpnosti,

3) zagotavljati trajnostne, dolgoročne gospodarske operacije, ki zagotavljajo socialno-ekonomske koristi vsem zainteresiranim stranem ter so pravično razdeljene, vključno s stabilnimi možnostmi zaposlovanja in zaslužka ter socialnimi storitvami za gostovanje skupnosti in prispevanjem k odpravljanju revščine.

Večkrat se načel trajnostnega turizma bolj držijo alternativne oblike turizma (eko, prostovoljski, pustolovski, nahrbtniški),  ki so se začele razvijati prav zaradi krize množičnega turizma. Ekoturizem aktivno prispeva k ohranjanju naravne in kulturne dediščine in vključevanju lokalne skupnosti pri turističnem planiranju. Ena izmed osnovnih dejavnosti trajnostnega turizma je  potovanje na zavarovana naravna območja z namenom razumeti tamkajšnjo kulturo in naravo. Tako pod ekoturizem lahko sodita tudi počitnikovanje na turističnih kmetijah ali pa  opazovanje živali v njihovem naravnem okolju. 

Turistične kmetije v Sloveniji

Združenje turističnih kmetij Slovenije je bilo ustanovljeno konec leta 1997. Organizirano je v skladu z Zakonom o društvih in kot področna turistična organizacija povezuje 380 turističnih kmetij iz vse Slovenije. Počitnice na turističnih kmetijah niso takšne kot oddih na morju ali v zdraviliščih. So drugačne - v tesnem stiku z naravo in ljudmi, z njihovo kulturo, življenjsko modrostjo, šegami, polni nepozabnih vtisov. Od leta 2007 ima združenje tudi lastno spletno stran.

Po podatkih združenja smo imeli v Sloveniji leta 2015 kar 1.169 in leta 2018 še 1.074 turističnih kmetij. Do zmanjšanja števila turističnih kmetij je prišlo zaradi spremembe zakonodaje, in sicer se lahko turistična dejavnost na kmetiji od 2015 opravlja le kot dopolnilna dejavnost in ne več kot s.p. ali d.o.o. 

Po številu prevladujejo turistične kmetije z nastanitvijo (468) in izletniške turistične kmetije (479). Med turistične kmetije se uvrščajo še vinotoči (95) in osmica (32); slednje so razširjene predvsem na Primorskem.

Specializirane turistične kmetije

V Sloveniji je vse več turističnih kmetij, ki se odločajo za razvoj specializirane ponudbe, s katero želijo izpolniti počitniške želje in pomagati pri izbiri. Strokovnjaki s posameznih področij so pripravili obvezne in izbirne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kmetije, če želijo pridobiti znak specializirane ponudbe. Znake od leta 2007 podeljuje Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in sedaj strokovnjaki že delajo na prenovi pogojev.

Po objavah na spletni strani Združenja turističnih kmetij Slovenije je največje število družinam z otroki prijaznih turističnih kmetij (20) in ekoloških turističnih kmetij (14). Za ljubitelje konj in invalidom je namenjena le 1 oziroma sta 2 kmetiji.  Otrokom brez spremstva staršev je namenjenih 5 turističnih kmetij, vinogradniških in za kolesarje je po 12 ter 10 kmetij s ponudbo za zdravo življenje.

Ekološka turistična kmetija gostom ponuja zdravo bivalno okolje in ekološko hrano, za katero ima certifikat pooblaščene kontrolne organizacije.

Kakovost storitev na turističnih kmetijah z nastanitvijo je lahko označena z jabolki, in sicer z eno, dvema, tremi ali štirimi. Več jabolk zagotavlja višjo kakovost in večji obseg storitev. Z označitvijo kakovosti je izražena urejenost kmetije kot celote, največji poudarek je namenjen urejenosti prostorov, kjer se zadržujejo gostje, vključena pa je tudi kakovost in pestrost jedi in pijač ter izbira možnosti za preživljanje prostega časa. Kakovost ponudbe turističnih kmetij vsake 3 leta preverja pristojna inštitucija.

Ekoturizem zahteva majhno gostoto obiskovalcev ter aktivnosti z majhnimi vplivi, za njegov razvoj pa so potrebne zadostne biotske, abiotske in kulturne znamenitosti, ki privlačijo obiskovalce. Ekoturizem dovoljuje manjše nastanitvene zmogljivosti in rekreacijske dejavnosti, ki imajo manjše vplive na okolje. To so sprehajanje, pohodništvo, plezanje, kolesarjenje, plavanje, smučanje, veslanje, jamarstvo, potapljanje, jahanje, fotografiranje, obiskovanje zanimivosti, druženje pikniki ipd. V okviru ekoturizma se podpira tudi različne izobraževalne dejavnosti, kot so ekskurzije, obiski informacijskih centrov in vodenih izobraževalnih poti.

Razpršeni hotel je inovativna oblika turistične ponudbe, ki gradi na spoštovanju lokalne kulturne tradicije in na okoljski vzdržnosti. Gre za razpršeno, večinoma podeželsko ponudbo turističnih nastanitev, ki je povezana v celoto z dogovorjenimi standardi kakovosti storitev in ki ponudnikom ponuja učinkovite centralizirane storitve, kjer je to smiselno (rezervacija, prijava, promocija ipd.). Je hotel, ki svojih storitev ne nudi v eni stavbi, temveč nudi nastanitev (sobe) v različnih hišah v manjšem kraju, ki imajo skupno recepcijo in drugo hotelsko ponudbo (hrana). Tak skupnostni hotel vodi zadruga, v katero so vključeni vsi ponudniki hotelskih storitev.

EDEN je pobuda za spodbujanje trajnostnih modelov razvoja turizma v EU. Načelo EDEN je preprosto: Evropska komisija vsako drugo leto izbere temo v tesnem sodelovanju z nacionalnimi turističnimi organi. Upravičene destinacije morajo pokazati, da je bila na podlagi teme EDEN razvita ekonomsko uspešna turistična ponudba. Za vsako sodelujočo državo je izbrana ena destinacija kot zmagovalna, poleg štirih drugo uvrščenih. Dosedanji zmagovalci iz Slovenije za različne turistične teme so: Koper, Brda, Laško, Idrija, reka Kolpa, Solčavsko in dolina reke Soče.

Namen virtualnega turističnega observatorija Evropske komisije (Virtual Tourism Observatori – VTO) je podpirati oblikovalce politik in podjetja, ki razvijajo boljše strategije za bolj konkurenčen evropski turistični sektor. Virtualni turistični observatorij omogoča dostop do široke zbirke informacij, podatkov in analiz trenutnih trendov v turističnem sektorju. Vključuje najnovejše razpoložljive podatke o trendih in obsegu sektorja, gospodarskem in okoljskem vplivu ter o poreklu in profilu turistov.


Metodologija

Cilji in pravna podlaga

Zelena shema slovenskega turizma

https://www.slovenia.info/uploads/zelena_shema/2019_05_sto_-_zsst_brosura_slo_web.pdf

 

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec

Podatke o Zeleni shemi je posredovala Slovenska turistična organizacija in so zbrani za obdobje 2016 do 2019. Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – Slovenska turistična organizacija,  https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/vse-o-sto

Podatke o turističnih kmetijam je posredovala Zveza turističnih kmetij Slovenije za obdobje 2015 do 2018. Združenje turističnih kmetij Slovenije, www.turisticnekmetije.si

ZSST (Zelena shema slovenskega turizma ) temelji na evropskem sistemu indikatorjev ETIS in na globalnih kriterijih Green Destinations Standarda (GDS), priznanega s strani Global Sustainable Tourism Councila (GSTC), kar posledično velja tudi za SLOVENIA GREEN. V skladu z navodili za pridobitev znaka SLOVENIA GREEN so destinacije ocenjene po globalnih kriterijih GDS, ponudniki, ki vstopijo v ZSST, pa morajo imeti enega izmed osmih mednarodno uveljavljenih in s strani SLOVENIA GREEN priznanih znakov. Parki se lahko vključijo s podpornim znakom ali na način, kot se ocenjujejo destinacije.

Za pridobitev znaka specializirane ponudbe turistične kmetije morajo kmetije izpolnjevati obvezne in izbirne pogoje. Znake od leta 2007 podeljuje Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

 

Datum zajema podatkov
Informacije o kakovosti za ta kazalec

- Prednosti in slabosti kazalca: Za specializirano ponudbo so podatki omejeni le na del turističnih kmetij. 
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:

-  Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
-  Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.

-  Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom): 1

  • Relevantnost: 1
  • Točnost: 1
  • Časovna primerljivost: 2
  • Prostorska primerljivost: 1

Drugi viri in literatura

• STO: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/vse-o-sto

• ETIS: https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_en

• EDEN: https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/eden_en

Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers, UNEP and UNWTO, 2005, p.11-12

http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8741/-Making%20Tourism%20More%20Sustainable_%20A%20Guide%20for%20Policy%20Makers-2005445.pdf?sequence=3&isAllowed=y

https://www.slovenia.info/uploads/zelena_shema/2019_05_sto_-_zsst_brosura_slo_web.pdf

http://www.lab-goodplace.com/

• Global Sustainable Tourism Council GSTC: https://www.gstcouncil.org/

• Virtual Tourism Observatory (VTO): https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/

• Dovolj za vse: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, Umanotera, http://dovoljzavse.si/wp-content/uploads/2017/10/prirocnik_razprseni-hotel.pdf