KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

Odziv kmetijskih gospodarstev na kmetijsko politiko in ugodne tržne razmere, ki podpirajo širjenje ekološkega kmetovanja, je iz leta v leto večji. Površine zemljišč, namenjene ekološkemu kmetovanju, so se v obdobju 1999–2022 povečale iz 2.400 ha na 53.202 ha oziroma iz 0,5 % na 11,1 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. V strukturi kmetijskih zemljišč z ekološkim kmetovanjem močno prevladuje trajno travinje (leta 2022: 79 %), kar kaže na to, da se za prehod v tovrstno pridelavo odločajo predvsem živinorejska gospodarstva.


Kazalec prikazuje površine zemljišč, vključene v ekološko kmetovanje in njihov delež glede na skupno površino kmetijskih zemljišč v uporabi. Zajete so vse površine, vključene v kontrolo ekološke pridelave, torej tiste, na katerih se ekološko kmetovanje že izvaja, in tiste, ki se preusmerjajo v ekološko pridelavo. Kazalec ne zagotavlja neposredne informacije o okoljski učinkovitosti ukrepa, kaže pa na stanje in odziv kmetijskih gospodarstev na kmetijsko politiko in spremenjene družbene vzorce, ki podpirajo tovrstno pridelavo.

Kazalec prikazuje obseg kmetijskih površin (v ha) v ekološkem kmetovanju, njihov delež glede na skupno površino kmetijskih zemljišč v uporabi, strukturo ekološkega kmetovanja po vrstah rabe, delež površin z ekološkim kmetovanjem po občinah v Sloveniji in primerjavo obsega ekološkega kmetovanja Slovenije z drugimi državami članicami Evropske unije.


Grafi

Slika KM08-1: Površine zemljišč z ekološkim kmetovanjem v Sloveniji
Viri:

SURS, 2023

Prikaži podatke
POVRŠINE Z EKOLOŠKIM KMETIJSTVOM SKUPAJ [ha] Trajni travniki in pašniki [ha] Njive in vrtovi [ha] od tega: Zelenjadnice in jagode [ha] Trajni nasadi [ha] od tega: Sadovnjaki [ha] Vinogradi [ha] Oljčniki [ha] KMETIJSKA ZEMLJA V UPORABI (KZU) SKUPAJ [ha] Delež KZU z ekološkim kmetovanjem [%]
1999 2400 0 0 0 0 0 0 0 498591 0,50
2000 5446 0 0 0 0 0 0 0 508960 1,10
2001 10828 10000 721 41 107 55 52 0 509624 2,20
2002 13828 12800 908 58 120 65 55 0 505462 2,80
2003 20018 18500 1368 68 150 100 50 0 509709 4
2004 23018,93 20908 1721,74 81,77 389,19 335,62 49,09 4,48 490520 4,70
2005 23169,14 21669,79 1066 141,57 433,35 359,57 67,22 6,56 508759 4,60
2006 26830,70 24458,25 1683,85 96,49 688,60 536,19 125,02 27,39 490318 5,50
2007 29322,02 25796,49 2651,89 107,80 873,64 668,64 184 21 498466 5,90
2008 29836,41 26309,02 2608,18 101,22 919,21 712,31 190,68 16,22 492424 6,10
2009 29388,42 25432,39 2922,50 124,20 1033,53 780,28 203,30 49,95 468496 6,30
2010 30688,52 26189,72 3329,69 122,39 1169,11 793,14 296,94 76,60 482653 6,40
2011 32148,74 27531,13 3383,65 151,07 1233,96 855,10 287,24 91,62 458195 7,10
2012 35100,67 29814,13 3787,22 183,56 1499,32 988,37 324,10 184,53 479653 7,40
2013 38664,49 32527,06 4383,45 232,60 1753,98 1144,31 401,34 208,33 478888 8,10
2014 41237,21 34595,80 4731,66 214,42 1909,75 1260,08 421,81 226,17 482218,40 8,60
2015 42188,49 34653,27 5359,09 281 2176,13 1466,10 495,16 214,11 476862 8,90
2016 43578,76 35494,22 5700,48 267,01 2384,06 1607,95 536,06 240,05 477671 9,20
2017 46222,35 37606,65 5942,30 227,09 2673,40 1869,74 561,11 242,55 481415 9,70
2018 47848,28 38700,45 6270,03 245,24 2877,80 1962,10 657,04 258,66 477296 10,10
2019 49638,28 40027,51 6520,37 307,53 3090,40 2106,09 705,79 278,27 479822 10,40
2020 49803,49 39891,90 6679,08 282,40 3232,51 2172,59 778,01 281,35 484061,50 10,30
2021 51826,27 40926,74 7302,51 292,42 3597,02 2421,64 864,33 310,64 479485,50 10,90
2022 53201,71 42052,22 7560,41 307,21 3589,08 2307,16 955,78 325,86 479432 11,10
Slika KM08-2: Struktura ekološkega kmetovanja po vrstah rabe kmetijskih zemljišč v obdobju 2001–2022
Viri:

SURS, 2023

Prikaži podatke
Trajni travniki [%] Njive in vrtovi [%] Trajni nasadi [%] Trajni travniki [ha] Njive in vrtovi [ha] Trajni nasadi [ha] Površine z ekološkim kmetijstvom skupaj [ha]
2001 92,40 6,70 1 10000 721 107 10828
2002 92,60 6,60 0,90 12800 908 120 13828
2003 92,40 6,80 0,70 18500 1368 150 20018
2004 90,80 7,50 1,70 20908 1721,70 389,20 23018,90
2005 93,50 4,60 1,90 21669,80 1066 433,40 23169,10
2006 91,20 6,30 2,60 24458,30 1683,90 688,60 26830,70
2007 88 9 3 25796,50 2651,90 873,60 29322
2008 88,20 8,70 3,10 26309 2608,20 919,20 29836,40
2009 86,50 9,90 3,50 25432,40 2922,50 1033,50 29388,40
2010 85,30 10,80 3,80 26189,70 3329,70 1169,10 30688,50
2011 85,60 10,50 3,80 27531,10 3383,70 1234 32148,70
2012 84,90 10,80 4,30 29814,10 3787,20 1499,30 35100,70
2013 84,10 11,30 4,50 32527,10 4383,50 1754 38664,50
2014 83,90 11,50 4,60 34595,80 4731,70 1909,80 41237,20
2015 82,10 12,70 5,20 34653,30 5359,10 2175,40 42188,50
2016 81,40 13,10 5,50 35494,20 5700,50 2384,10 43578,80
2017 81,40 12,90 5,80 37606,70 5942,30 2673,40 46222,40
2018 80,90 13,10 6 38700,50 6270 2877,80 47848,30
2019 80,60 13,10 6,20 40027,50 6520,40 3090,40 49638,30
2020 80,10 13,40 6,50 39891,90 6679,10 3232,50 49803,50
2021 79 14,10 6,90 40926,70 7302,50 3597 51826,30
2022 79 14,20 6,70 42052,20 7560,40 3589,10 53201,70
Slika KM08-3: Površine zemljišč z ekološkim kmetovanjem v državah EU–27
Viri:

Eurostat, 2023 

Prikaži podatke
2005 [%] 2009 [%] 2010 [%] 2012 [%] 2013 [%] 2014 [%] 2015 [%] 2016 [%] 2017 [%] 2018 [%] 2019 [%] 2020 [%] 2021 [%] 2005 [ha] 2009 [ha] 2010 [ha] 2011 [ha] 2012 [ha] 2013 [ha] 2014 [ha] 2015 [ha] 2016 [ha] 2017 [ha] 2018 [ha] 2019 [ha] 2020 [ha] 2021 [ha]
Malta 0,10 0,50 0,20 0,32 0,06 0,29 0,25 0,21 0,35 0,41 0,47 0,62 0,61 14 26 24 23 37 7 34 30 24 41 47 55 67 66
Bolgarija 0,20 0,20 0,50 0,76 1,13 0,96 2,37 3,20 2,72 2,56 2,34 2,30 1,71 0 12321 25648 25022 39138 56287 47914 118552 160620 136618 128839 117779 116253 86310
Irska 0,80 1,10 1,10 1,16 1,20 1,16 1,65 1,72 1,66 1,65 1,63 1,66 2 34912 47864 47864 47864 52793 53812 51871 73037 76701 74336 74307 73952 74666 86868
Združeno kraljestvo 3,50 4,20 4,10 3,41 3,24 3,02 2,89 2,82 2,85 2,64 2,62 0 0 608952 721726 699638 638528 590011 558718 521475 495929 490205 497742 457378 459275 0 0
Poljska 1 2,30 3,30 4,51 4,65 4,56 4,03 3,72 3,41 3,33 3,49 3,45 3,78 161511 367062 521970 609412 655499 669863 657902 580731 536579 494978 484676 507637 509286 549443
Nizozemska 2,50 2,60 2,50 2,61 2,65 2,67 2,67 3,03 3,31 3,50 3,75 3,95 4,22 48765 49330 46233 47205 48038 48936 49159 49273 54350 59209 63809 68068 71607 76375
Romunija 0,70 1,20 1,30 2,10 2,06 2,09 1,77 1,67 1,93 2,43 2,86 3,59 4,42 0 168288 182706 229946 288261 286896 289252 245924 226309 258471 326260 395228 468887 578718
Luksemburg 2,40 2,70 2,80 3,14 3,39 3,43 3,21 3,47 4,15 4,39 4,42 4,63 5,19 3158 3614 3614 3614 4130 4447 4490 4216 4528 5444 5782 5814 6118 6893
Madžarska 2,20 2,40 2,40 2,45 2,45 2,34 2,43 3,48 3,73 3,92 5,71 6,03 5,81 128576 140292 127605 124402 130607 130990 124841 129735 186322 199683 209382 303190 301430 293597
Ciper 1 2,60 2,80 3,38 4,03 3,63 3,72 4,94 4,61 4,55 4,98 4,63 6,27 1698 3184 3184 3184 3923 4315 3887 4699 5550 5616 6022 6240 5918 7738
Belgija 1,70 3 3,60 4,48 4,67 5 5,17 5,80 6,28 6,56 6,85 7,25 7,48 22994 41459 49005 55304 59718 62471 66704 68818 78452 83508 89025 93119 99072 102413
Hrvaška 0 0 0 2,40 3,13 4,03 4,94 6,05 6,46 6,94 7,19 7,21 8,26 0 14069 15913 31815 31904 40660 50054 75883 93593 96618 103166 108127 108610 121924
Francija 1,90 1,90 2,90 3,55 3,66 3,87 4,54 5,29 5,99 7,01 7,72 8,71 0 550488 677513 845442 977234 1030881 1060755 1118845 1322911 1537351 1744420 2034115 2240797 2517478 2775671
Litva 2,30 4,80 5,20 5,51 5,74 5,57 7,11 7,50 7,98 8,13 8,14 8 8,91 64544 129055 143644 152305 156539 165885 164390 213579 221665 234134 239691 242118 235471 261782
EU-27 (EU–28 do leta 2020) 3,80 4,70 5,10 5,64 5,70 5,78 6,20 6,68 7,03 7,50 7,92 9,10 0 6362954 8562485 9190418 9639639 10047897 10070639 10315169 11105857 11937461 12563796 13399680 14258663 14724278 0
Nemčija 4,70 5,60 5,90 5,76 6,04 6,18 6,34 6,82 6,82 7,34 7,75 9,59 9,65 807406 947115 990702 1015626 959832 1008926 1033807 1060291 1135941 1138272 1221303 1290839 1590962 1601316
Grčija 7,60 8,50 8,40 9,01 7,36 6,71 7,69 6,51 7,96 9,32 10,26 10,15 0 288737 326252 309823 213276 462618 383606 362826 407069 342584 410140 492627 528752 534629 0
Španija 3,10 6,60 6,70 7,49 6,85 7,26 8,24 8,48 8,73 9,28 9,66 9,98 10,79 807569 1602871 1615047 1803661 1756548 1610129 1710475 1968570 2018802 2082173 2246475 2354916 2437891 2635442
Slovenija 4,60 6,30 6,40 7,32 8,07 8,55 8,85 9,12 9,60 10,01 10,35 10,29 10,81 23499 29388 30689 32149 35101 38664 41237 42188 43579 46222 47848 49638 49803 51826
Danska 4,90 5,90 6,10 7,31 6,44 6,25 6,33 7,81 8,60 9,75 11,10 11,45 11,58 134129 156433 162903 162173 194706 169310 165773 166788 204950 226307 256711 291247 299998 303093
Slovaška 4,60 7,50 9,10 8,53 8,18 9,37 9,47 9,75 9,90 9,85 10,31 11,67 13,45 90206 145490 174471 166700 164360 157848 180307 181882 187024 189148 188986 197565 222896 249723
Latvija 6,80 8,70 9,20 10,63 9,89 10,86 12,29 13,42 13,92 14,47 14,79 14,79 15,34 118612 160175 166320 184096 195658 185752 203443 231608 259146 268870 280383 289796 291150 302177
Češka 7,10 10,60 12,40 13,29 13,47 13,44 13,68 14 14,09 14,76 15,19 15,33 15,55 254982 376923 435610 460498 468670 474231 472663 478033 488591 496277 519910 535185 540375 548792
Finska 6,50 7,20 7,40 8,65 9,07 9,29 9,91 10,47 11,41 13,09 13,48 13,93 16,11 147587 166172 169168 188189 197751 204810 210649 225235 238240 259271 297442 306484 316248 365379
Italija 7,30 8,10 8,60 9,30 10,60 10,91 11,79 13,99 14,67 15,17 15,16 15,96 16,83 1069462 1106683 1113742 1096889 1167362 1317177 1387913 1492571 1796333 1908570 1957937 1993225 2094592 2186159
Portugalska 6,20 4,30 5,80 5,48 5,31 5,74 6,53 6,74 6,84 5,68 7,39 8,05 19,31 233458 157179 210981 219683 200833 197295 212346 241375 245052 253786 213118 293213 319540 768800
Švedska 7 12,80 14,30 15,76 16,50 16,53 17,14 18,30 19,16 20,29 20,43 20,31 20,20 222738 391524 438693 480185 477684 500996 501831 518983 552695 576845 608754 613964 610543 606669
Estonija 7,20 11 12,80 14,86 15,65 15,96 15,68 18,02 20,01 20,98 22,33 22,41 22,97 59741 102305 121569 133779 142065 151164 155560 155806 180852 196441 206590 220737 220796 226605
Avstrija 16,70 18,50 19,50 18,62 18,40 19,35 20,30 21,25 23,37 24,08 25,33 25,69 0 479216 518172 538210 536877 533230 526689 525521 552141 571423 620656 639097 671703 679992 0
Slika KM08-4: KZU z ekološkim kmetovanjem po občinah v letu 2022

Cilji

  •  Do leta 2013 v ekološko kmetovanje vključiti 64.000 ha kmetijskih zemljišč v uporabi;
  •  Do leta 2015 v ekološko kmetovanje vključiti 20 % kmetijskih zemljišč v uporabi;
  •  Do leta 2020 v ekološko kmetovanje vključiti 55.000 ha kmetijskih zemljišč v uporabi;
  •  Do konca leta 2023 v ekološko kmetovanje vključiti 55.000 ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
  •  Do leta 2027 v ekološko kmetovanje vključiti vsaj 10 % vseh KMG in vsaj 18 % kmetijskih zemljišč v uporabi.
  •  Do leta 2027 povečati delež ekoloških njiv, vrtov, sadovnjakov, oljčnikov in vinogradov na 30 %.

Ekološko kmetovanje je posebna oblika trajnostnega načina gospodarjenja z naravnimi viri, ki sledi načelom pridelave zdrave in bolj kakovostne hrane, dobrega počutja živali, ohranjanja biotske raznovrstnosti, zmanjševanja onesnaženosti okolja in trajnostnega razvoja podeželja. Na površinah, ki so namenjene ekološki pridelavi, ni dovoljena uporaba sintetičnih sredstev za varstvo rastlin in lahko topnih mineralnih gnojil, regulatorjev rasti in hormonov, gensko spremenjenih organizmov ipd. Od leta 2001 do 2022 je bilo ekološko kmetovanje urejeno z zakonodajo o ekološkem kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 72/18, popr. 17/19), od leta 2022 pa je urejeno z uredbo o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih proizvodov in živil (Ur. l. RS, št. 105/22).

Finančne spodbude za ekološko kmetovanje se v Sloveniji izvajajo v okviru Programov politike razvoja podeželja. Ekološko kmetovanje v Sloveniji se je začelo širiti konec 1990-ih, prve podpore za tovrstno pridelavo pa so kmetovalci lahko uveljavljali v letu 1999. Leta 2001 je bila podpora ekološkemu kmetovanju vključena v slovenski kmetijsko okoljski program, ki je po vstopu v EU postal del Programa razvoja podeželja Republike Slovenije. Ugodne tržne razmere (povečano povpraševanje po hrani ekološkega izvora) in spodbudno institucionalno okolje (finančne spodbude, ukrepi zaščite okolja, ozaveščanje in svetovanje) sta prispevala k povečani rasti deleža kmetij in kmetijskih zemljišč, vključenih v ekološko kmetovanje.

V letu 1999 je bilo v kontrolo ekološkega kmetovanja vključenih 2.400 ha oziroma 0,5 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. Do leta 2022 se je ekološko kmetijstvo razširilo na 53.202 ha ali na 11,1 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. Površine zemljišč z ekološkim kmetovanjem se povečujejo predvsem zaradi večjega vključevanja trajnih travnikov in pašnikov, vzporedno pa se povečuje tudi ekološko kmetovanje na njivah in vrtovih ter v trajnih nasadih. Delež trajnih travnikov in pašnikov se v strukturi kmetijskih zemljišč z ekološkim kmetovanjem iz leta v leto zmanjšuje (leta 2001: 92 %, leta 2010: 85 %, leta 2015: 82 %, leta 2020: 80 % in leta 2022: 79 %), še vedno pa travniki in pašniki predstavljajo prevladujočo obliko ekološke rabe zemljišč (v strukturi za leto 2022 s 14 % sledijo njive in vrtovi ter trajni nasadi s 7 %). To potrjuje tudi prostorska razporeditev ekološkega kmetovanja. Največ površin z ekološkim kmetovanjem glede na skupna kmetijska zemljišča v uporabi se tako nahaja na območjih, kjer prevladuje ekstenzivno travinje (kraška območja Primorske, Notranjske in Kočevskega, gorsko-višinska območja Koroške), najmanj pa v nižinskih območjih, kjer naravne razmere omogočajo intenzivno kmetovanje in pestrejšo izbiro proizvodnih usmeritev (severovzhodna Slovenija, Novomeška kotlina in Posavje, severni del Ljubljanske kotline). Posledično med ekološkimi pridelki količinsko prevladuje seno s trajnih travnikov (2022: 115 tisoč ton) (SURS, 2023). Glede na zastavljene cilje Programa razvoja podeželja 2014–2020, da bo do konca leta 2023 v ekološko kmetovanje vključenih 55.000 ha kmetijskih zemljišč v uporabi, je trenuten trend preusmeritve konvencionalne kmetijske proizvodnje v ekološko kmetovanje dober (v letu 2022 je v ekološko kmetovanje vključenih 53.202 ha, kar pomeni 97-odstotno doseganje zastavljenega cilja).

Tako kot za slovensko kmetijstvo, je tudi v ostalih državah članicah Evropske unije opazen trend povečane preusmeritve kmetijske proizvodnje v ekološko kmetovanje. V letu 2021 se je ekološko kmetijstvo v EU izvajalo (ali pa so bile površine v preusmeritvi) na 15,9 milijona ha oziroma na 9,9 % skupnih kmetijskih zemljišč v uporabi (leta 2005: 3,8 %, leta 2010: 5,1 %, leta 2015: 6,2 % in leta 2019: 7,8 %). V posameznih državah članicah imajo najvišje deleže ekološkega kmetijstva v Avstriji[1] (25,7 %), Estoniji (23,0 %) in na Švedskem (20,2 %). Po deležu kmetijskih zemljišč z ekološkim kmetijstvom se Slovenija uvršča v zgornjo tretjino držav EU (v letu 2021 na 11. mestu). Na skupni ravni EU pa največje deleže ekološkega kmetovanja po podatkih iz leta 2020 zavzemajo Francija (17,1 %), Španija (16,6 %), Italija (14,2 %) in Nemčija (10,8 %), ki skupaj obdelujejo skoraj 60 % vseh zemljišč v ekološkem kmetovanju v EU. V strukturi kmetijskih zemljišč z ekološkim kmetovanjem v EU se ekološko kmetijstvo izvaja na 45,8 % njiv, 42,9 % travnikov in pašnikov ter na 11,3 % trajnih nasadov (podatki za leto 2019).

 


[1] Podatek za leto 2020.


Metodologija

Cilji in pravna podlaga

Cilji povzeti po: Programu razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 in obdobje 2014–2020Akcijskem načrtu razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015 (ANEK) in Akcijskem načrtu za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027.

- do leta 2013 v ekološko kmetovanje vključiti 64.000 ha kmetijskih zemljišč v uporabi (Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013),

- do leta 2015 v ekološko kmetovanje vključiti 20 % kmetijskih zemljišč v uporabi (Akcijski načrt razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015),

- do leta 2020 v ekološko kmetovanje vključiti 55.000 ha kmetijskih zemljišč v uporabi (Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020),

- do konca leta 2023 v ekološko kmetovanje vključiti 55.000 ha kmetijskih zemljišč v uporabi (Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020; različica 9.1).

- do leta 2027 v ekološko kmetovanje vključiti vsaj 10 % vseh KMG in vsaj 18 % kmetijskih zemljišč v uporabi (Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027).

- do leta 2027 povečati delež ekoloških njiv, vrtov, sadovnjakov, oljčnikov in vinogradov na 30 %. (Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027).

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov: Metodološko poročilo Ekološko kmetijstvo:

https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/8142

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:

Podatke o vključenosti v ekološko kmetovanje posredujejo organizacije, pooblaščene za kontrolo in certificiranje. Podatki zajemajo površine (v ha), za katere so kmetijska gospodarstva že pridobila certifikat in površine v preusmeritvi v ekološko kmetovanje v prehodnem obdobju pred pridobitvijo certifikata. Seštevek teh dveh površin (ekološko obdelane površine s certifikatom in ekološko obdelane površine v preusmeritvi) nam podajo podatek o ekološko obdelanih površinah (v ha) skupaj. Podatki so objavljeni enkrat letno (MKGP in SURS) in so na voljo od leta 1999 dalje.

Ekološko kmetovanje je do leta 2001 v Sloveniji urejalo skladno s priporočili za ekološko kmetovanje (MKGP) oziroma sprejetimi smernicami ekoloških društev in združenj. Od leta 2001 do leta 2022 je bilo ekološko kmetovanje urejeno z zakonodajo o ekološkem kmetijstvu, in sicer z nacionalnim pravilnikom (Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil, 2018), ki je bil usklajen z evropskimi uredbami. Od leta 2022 pa je urejeno z uredbo o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih proizvodov in živil (Ur. l. RS, št. 105/22).

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Ekološko kmetovanje po rabi KZU

ha

SURS (https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1561902S.px/table/tableViewLayout2/)

1999–2022

Julija za predhodno leto

Enkrat letno

4. 10. 2023

Da

Kmetijska zemljišča v uporabi

ha

SURS (https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1502401S.px)

1999–2022

Končni podatki: konec marca tekočega leta za preteklo leto

Večkrat letno

4. 10. 2023

Da

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 3

1=globalno, 2=EU, 3=nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1= uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2=podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3=interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafih): 1

1=vsaj 10-leten niz podatkov

2=vsaj 5-leten niz podatkov

3=manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na kartah): 1

1=uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2=uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3=obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Drugi podatki

Metodologija zbiranja podatkov:

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/org_esms.htm

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:

Podatki o ekološkem kmetovanju posameznih držav članic EU se nanašajo na zemljišča, vključena v kontrolo ekološkega kmetovanja (površine s certifikatom in površine v preusmeritvi). Podatke posredujejo države članice enkrat letno.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Zemljišča z ekološkim kmetovanjem po proizvodnih metodah in kulturah (ang. Organic crop area by agricultural production) methods and crops)

ha

Eurostat, do 2011: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/org_cropar/default/table?lang=en; od 2012: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/org_cropar_h1/default/table?lang=en)

2005–2021

Junij za preteklo leto

Letno

6. 10. 2023

Da

Datum zajema podatkov
Drugi viri in literatura

 


Related indicators