KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Neutral

V Sloveniji je povprečna zaloga organskega ogljika v tleh (Corg) v obravnavanih kmetijskih zemljiščih (KZ) do globine 30 cm 92,9 t/ha, največja je v tleh barjanskih travnikov – 197,0 t/ha. V tleh KZ z ekstenzivno rabo, ki vključuje ekstenzivne sadovnjake (ES), trajne travnike (TR), zemljišča v zaraščanju (ZR) ter KZ porasla z drevesi in grmičevjem (DG), so bile zaloge Corg v razponu med 92,2 in 109,4 t/ha. Zaloga Corg v tleh vinogradov (VI), intenzivnih sadovnjakov (IS) in njiv (NJ) je bila od 60,0 do 92,7 t/ha.

Ohranitvena obdelava tal in/ali večji vnos organske snovi v tla vodi v večjo akumulacijo Corg v tleh in posledično zmanjševanje količine CO2 v ozračju, kar srednje in dolgoročno prispeva k blaženju podnebnih sprememb.

Rezultati vzorčenja in raziskav tal Slovenije potrjujejo primerne ali, glede na nekatere druge države v Evropi, povečane vsebnosti TOS v kmetijskih zemljiščih. Kljub vsemu je še možno povečati vsebnost TOS na nekaterih območjih Slovenije.


Kazalec predstavlja zaloge talnega organskega ogljika (Corg) oziroma vsebnost talne organske snovi (TOS) v tleh kmetijskih zemljišč do globine 30 cm. Kazalec prikazuje:

 • povprečne zaloge Corg, ki so bile izmerjene v talnih vzorcih na reprezentativnih lokacijah v obravnavanih rabah tal kmetijskih zemljišč;
 • povprečne zaloge Corg v tleh (modelirane vrednosti) v obravnavanih rabah tal kmetijskih zemljišč.

Oba kazalca upoštevata izbrane kmetijske rabe zemljišč po klasifikaciji baze RABA (MKGP 2022): njiva, vinograd, intenzivni sadovnjak, ekstenzivni oz. travniški sadovnjak, trajni travnik, barjanski travnik, kmetijsko zemljišče v zaraščanju ter drevesa in grmičevje.

Tako merjene vsebnosti Corg na reprezentativnih lokacija, kot ocena zalog Corg na kmetijskih zemljiščih so ultimativni kazalci trajnostne rabe kmetijskih tal, zagotavljanja/vzdrževanja rodovitnosti in prispevka kmetijstva k blaženju klimatskih sprememb.


Grafi

Slika KM36-1: Povprečne zaloge ogljika v tleh (merjene vrednosti), 2016–22
Viri: 

KIS, 2016-22; MKGP, 2016–22 (2023)

Prikaži podatke

Povprečna zaloga organskega ogljika (merjene vrednosti v letih 2016–2022) [t/ha]

Ocena skupnih zalog talnega organskega ogljika (merjene vrednosti v letih 2016–2022) [Mt]

Njiva

92,70

15,96

Vinograd

60

0,93

Intenzivni sadovnjak

71,70

0,31

Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak

92,20

2,18

Trajni travnik

98,40

30,87

Barjanski travnik

197

1,08

Kmetijsko zemljišče v zaraščanju

95,70

1,92

Drevesa in grmičevje

109,40

3,20

Slika KM36-2: Povprečne zaloge ogljika v tleh (modelirane vrednosti), 2022
Viri: 

 KIS, MKGP (2022) 

Prikaži podatke

Povprečne zaloge talnega organskega ogljika (modelirane vrednosti) [t/ha]

Ocena skupnih zalog talnega organskega ogljika (modelirane vrednosti) [Mt]

Njiva

77,20

13,29

Vinograd

63,10

0,98

Intenzivni sadovnjak

68

0,29

Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak

85,10

2,02

Trajni travnik

92,50

29,02

Barjanski travnik

216,30

1,18

Kmetijsko zemljišče v zaraščanju

89,90

1,81

Drevesa in grmičevje

82,10

2,40

Slika KM36-3: Zaloge organskega ogljika v tleh
Viri: 

GURS, NASA (2023)

Slika KM36-4: Ocena zalog talnega organskega ogljika v kmetijskih zemljiščih Slovenije do globine 30 cm
Viri: 

KIS (2023)


Cilji

 • Zadrževanje in, kjer mogoče, povečevanje vsebnosti talne organske snovi (TOS) / zalog organskega C v zgornjih horizontih tal vseh vrst rabe kmetijskih zemljišč.
 • Zagotavljati kmetijske pridelave in oskrbe s hrano ob čim manjši izdatnosti erozije.
 • Povečevanje ekosistemskih storitev tal, ki so v neposredni povezavi s TOS.

Vsebnost talne organske snovi (TOS) je ultimativni kazalec tako kmetijske kot ekosistemske kakovosti tal. Rodovitnost tal, višina pridelkov in uspešnost kmetijske pridelave in prireje je neposredno povezana z vsebnostjo TOS. Ta pomemben parameter je nosilec sposobnosti tal za zagotavljanje ključnih ekosistemskih storitev tal (EST) – storitev, ki jih tla opravljajo v okolju. EST zagotavljajo dobrobiti človeku, živalim in drugim segmentom okolja. Med ključne okoljske EST štejemo: tla kot ponor ogljika in s tem razbremenjevanje atmosfere CO2, filtriranje, čiščenje in bogatenje vode in s tem napajanje podzemnih voda s pitno vodo, zadrževanje in razgradnja onesnaževal; zadrževanje, vezava in sproščanje ter kroženje makro in mikro hranil; so hrana organizmom in pogoj za biotsko pestrost tal in številčnost talne biote.

Trajnostna kmetijska pridelava in prispevek kmetijstva k varovanju okolja ter blaženju podnebnih sprememb se izraža v skrbi za primerno in, kjer je možno, povečano količino TOS v vrhnjih horizontih tal.

Rezultati vzorčenja in raziskav tal Slovenije potrjujejo primerne ali, glede na nekatere druge države v Evropi, povečane vsebnosti TOS v kmetijskih zemljiščih. Povprečna vsebnost organskega ogljika v tleh (Corg) v kmetijskih tleh je najvišja v zgornjih horizontih tal v globini 0–10 cm (3–7 %) in se z globino zmanjšuje. Na globini med 20 in 30 cm je vsebnost Corg med 2 do 3 %. Največje zaloge Corg v tleh so v KZ poraščenimi z drevesi in grmičevjem (DG), najmanjše pa v vinogradih (VI).

Povprečna zaloga organskega ogljika v tleh (Corg) v obravnavanih kmetijskih zemljiščih (KZ) do globine 30 cm je bila 92,9 t/ha, največja pa v tleh barjanskih travnikov – 197,0 t/ha. V tleh KZ z ekstenzivno rabo, ki vključuje ekstenzivne sadovnjake (ES), trajne travnike (TR), zemljišča v zaraščanju (ZR) ter KZ porasla z drevesi in grmičevjem (DG), so bile zaloge Corg v razponu med 92,2 in 109,4 t/ha. Zaloga Corg v tleh vinogradov (VI), intenzivnih sadovnjakov (IS) in njiv (NJ) je bila od 60,0 do 92,7 t/ha.

Kljub vsemu smo raziskovalci mnenja, da je še možno povečati vsebnost TOS na nekaterih območjih Slovenije (npr. Dravsko-Ptujsko polje; Mursko polje, Vipavska dolina) in nekaterih kmetijskih rabah (npr. vinogradi, njive, intenzivni sadovnjaki).

Konvencionalna obdelava KZ (t.j. npr. intenzivna obdelava, globoko oranje in raba samo mineralnih gnojil) povečuje emisije toplogrednih plinov iz tal (CO2).

Ohranitvena (torej zmanjšana oz. minimalna) obdelava tal in/ali večji vnos organske snovi v tla vodi v večjo akumulacijo Corg v tleh in posledično zmanjševanje količine CO2 v ozračju, kar srednje in dolgoročno prispeva k blaženju podnebnih sprememb.

Prizadevamo si, da bodo ukrepi skupne kmetijske politike usmerjeni v pospeševanje trajnostnih kmetijskih praks in s tem boljše varovanje okolja ter večji prispevek kmetijstva k blaženju podnebnih sprememb.


Cilji povzeti po:

Strategiji EU za tla do leta 2030 Koristi zdravih tal za ljudi, hrano, naravo in podnebje, Predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju in odpornosti tal (zakonodaja o spremljanju tal) in Resoluciji o nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (ReNPVO20-30).

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Sistematično vzorčenje tal je potekalo na 485 lokacijah na celotnem ozemlju Slovenije. V vzorčenje so bile vključene glavne rabe kmetijskih zemljišč (KZ) in vse pedosekvence tal. Vzorčenje in analize tal so bile izvedene v skladu z mednarodnimi standardi in smernicami IPCC na izbranih lokacijah naslednjih vrstah rabe KZ:

 • njiva (NJ)
 • vinograd (VI)
 • intenzivni sadovnjak (IS)
 • ekstenzivni sadovnjak (ES)
 • trajni travnik (TR)
 • barjanski travnik (BT)
 • kmetijsko zemljišče v zaraščanju (ZR)
 • drevesa in grmičevje (DG)

Talne vzorce smo analizirali v akreditiranih laboratorijih, pri čemer smo uporabili standardne analitske metode, ki jih uporabljamo v Sloveniji in so primerljive ali identične z mednarodnimi metodami analitike tal. Analizirani so bili vsi parametri standardne pedološke analize.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:

Analitske rezultate parametrov tal smo umestili v prostorske baze podatkov (GIS sloje), izrisali karte in statistično obdelali, ter tako izračunali povprečne zaloge talnega organskega ogljika (merjene vrednosti) (KM36-1).

V nadaljevanju smo geostatistično modelirali merjene podatke zalog talnega organskega ogljika izmerjene med leti 2016–2022. Iz podatkov geoinformacijskih slojev -  potencialne neodvisne spremenljivke smo izdelali regresijski model ter končne ocene zalog ogljika v tleh kmetijskih zemljišč napovedali z metodo regresijske interpolacije. V modelu ocene zalog Corg smo upoštevali 11 statistično pomembnih dejavnikov: nadmorska višina, raba zemljišč, relativna pozicija nagiba sredine pobočja, mediana letnega NDVI, normalizirane višine, povprečne letna količina padavin, povprečna letna evapotranspiracija, nagib pobočij, talni tip, standardizirana višina in povprečna letna T zraka. Rezultat modeliranja je rastrski sloj Ocena zalog talnega organskega ogljika v kmetijskih tleh Slovenije in kazalec Povprečna zaloga organskega ogljika (modelirane vrednosti) (KM36-2).

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Povprečne zaloge ogljika v tleh (merjene vrednosti), 2016–22

t/ha

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/157225219

2016–2022

Pri naročniku (MKGP)

Odvisno od naročnika (MKGP)

2016–2022

Da

Povprečne zaloge ogljika v tleh (modelirane vrednosti), 2022

t/ha

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/157225219

2016–2022

Pri naročniku (MKGP)

Odvisno od naročnika (MKGP)

2022

Da

Opredelitev kazalca:

 • Relevantnost kazalca: 1

1=globalno, 2=EU, 3=nacionalno

 • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1= uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2=podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3=interni podatki

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafih): 2

1=vsaj 10-leten niz podatkov

2=vsaj 5-leten niz podatkov

3=manj kot 5-leten niz podatkov

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na kartah): 1

1=uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2=uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3=obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Drugi viri in literatura

 • Batjes, N.H., 2014. Batjes, N. H. 1996. Total carbon and nitrogen in the soils of the world. European Journal of Soil Science , 47, 151-163. Reflections by N.H. Batjes. Eur J Soil Sci 65, 2–
 • https://doi.org/10.1111/ejss.12115 (26. 10. 2022)
 • Bergant, J., Kastelic, P., Vrščaj, B. 2023. Izdelava ocene zalog talnega organskega ogljika v kmetijskih zemljiščih Slovenije: končno poročilo. Ljubljana, Kmetijski inštitut Slovenije.
 • Lefevre, C., 2017. Soil organic carbon: the hidden potential. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
 • Lorenz, K., Lal, R., 2018. Carbon Sequestration in Agricultural Ecosystems, 1st ed. 2018. ed. Springer International Publishing : Imprint: Springer, Cham.
 • https://doi.org/10.1007/978-3-319-92318-5 (26. 10. 2022)
 • Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (ReNPVO20–30). http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1985
 • Scharlemann, J.P., Tanner, E.V., Hiederer, R., Kapos, V., 2014. Global soil carbon: understanding and managing the largest terrestrial carbon pool. Carbon Management 5, 81–91.
 • https://doi.org/10.4155/cmt.13.77 (26. 10. 2022)
 • Smith, P., Soussana, J., Angers, D., Schipper, L., Chenu, C., Rasse, D.P., Batjes, N.H., Egmond, F., McNeill, S., Kuhnert, M., Arias‐Navarro, C., Olesen, J.E., Chirinda, N., Fornara, D., Wollenberg, E., Álvaro‐Fuentes, J., Sanz‐Cobena, A., Klumpp, K., 2020. How to measure, report and verify soil carbon change to realize the potential of soil carbon sequestration for atmospheric greenhouse gas removal. Global Change Biology 26, 219–241.
 • https://doi.org/10.1111/gcb.14815 (26. 10. 2022)
 • Soil organic carbon mapping cookbook, 2nd edition. ed, 2018. . Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
 • Tifafi, M., Guenet, B., Hatté, C., 2018. Large Differences in Global and Regional Total Soil Carbon Stock Estimates Based on SoilGrids, HWSD, and NCSCD: Intercomparison and Evaluation Based on Field Data From USA, England, Wales, and France: Differences in total SOC stock estimates. Global Biogeochem. Cycles 32, 42–56.
 • https://doi.org/10.1002/2017GB005678 (26. 10. 2022)