KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Skupna intenzivnost rabe končne energije kot po sektorjih se je v Sloveniji v obdobju 2005-2022 zmanjšala. Najbolj v industriji, najmanj v prometu. Primerjava z EU-27 je pokazala da je Slovenija slabša od povprečja EU-27, vendar se je razkorak v obdobju 2005-2021 skoraj razpolovil, k čemur so prispevali vsi sektorjih razen prometa.


Kazalec intenzivnost rabe končne energije je izračunan kot razmerje med porabljeno končno energijo (KE) in ustvarjenim bruto domačim proizvodom (BDP). Kazalec energetske intenzivnosti kaže, kako učinkovito slovensko gospodarstvo izrablja energijo pri ustvarjanju enote proizvoda. Izražen je v tisoč tonah naftnega ekvivalenta (ktoe) na milijon evrov (mio €), izraženih v stalnih cenah preteklega leta, z referenčnim letom 2005.

Raba končne energije je definirana kot vsota rabe energije v sektorjih – predelovalne dejavnosti in gradbeništvo, promet ter široka raba, ki vključuje gospodinjstva, storitve in kmetijstvo.

Bruto domači proizvod je definiran kot tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo slovensko gospodarstvo v enem letu.

Kazalec analizira še intenzivnost rabe energije po sektorjih industrija, promet, gospodinjstva in ostala raba, kjer rabo energije sektorjev primerja z gibanjem dodane vrednosti panog B in C, BDP-ja, števila prebivalcev ter dodane vrednosti panog G-S brez H.

Zmanjševanje energetske intenzivnosti, ki je posledica učinkovitejše rabe energije in spremembe strukture rabe energije, ne samo da izboljšuje konkurenčnost gospodarstva, predstavlja tudi zelo učinkovit način zagotavljanja zanesljive oskrbe z energijo ter zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov in onesnaževal zraka.


Grafi

Slika EN15-1: Sprememba rabe koncne energije, bruto domacega proizvoda ter intenzivnosti rabe koncne energije za Slovenijo glede na leto 1992
Viri:

SURS (2023)

Prikaži podatke
Raba koncne energije [[ktoe]] BDP [[mio EUR 2005]] Intenzivnost rabe koncne energije [[toe/mio EUR 2005]] Raba koncne energije [1992=100] BDP [1992=100] Intenzivnost rabe koncne energije [1992=100]
1992 3278,74 20173,47 162,53 100 100 100
1993 3560,77 20747,09 171,63 108,60 102,84 105,60
1994 3759,18 21852,39 172,03 114,65 108,32 105,84
1995 3942,46 22749,90 173,30 120,24 112,77 106,63
1996 4371,31 23478,60 186,18 133,32 116,38 114,55
1997 4493,68 24664,20 182,19 137,06 122,26 112,10
1998 4317,48 25473 169,49 131,68 126,27 104,29
1999 4354,55 26831,40 162,29 132,81 133,00 99,86
2000 4540,21 27816,80 163,22 138,47 137,89 100,43
2001 4756,59 28711,50 165,67 145,07 142,32 101,93
2002 4675,94 29718 157,34 142,61 147,31 96,81
2003 4837,25 30597,70 158,09 147,53 151,67 97,27
2004 4919,63 31931,60 154,07 150,05 158,29 94,80
2005 5108,72 33144,30 154,14 155,81 164,30 94,84
2006 5116,85 35048,90 145,99 156,06 173,74 89,83
2007 5136,21 37495,40 136,98 156,65 185,86 84,28
2008 5504,80 38811,40 141,83 167,89 192,39 87,27
2009 4919,66 35881,70 137,11 150,05 177,87 84,36
2010 5034,52 36363,90 138,45 153,55 180,26 85,18
2011 5064,77 36677,10 138,09 154,47 181,81 84,96
2012 4956,69 35709,10 138,81 151,18 177,01 85,41
2013 4825,55 35341,50 136,54 147,18 175,19 84,01
2014 4628,89 36319,80 127,45 141,18 180,04 78,42
2015 4741,35 37122,50 127,72 144,61 184,02 78,58
2016 4910,65 38307,40 128,19 149,77 189,89 78,87
2017 4982,08 40152,10 124,08 151,95 199,03 76,34
2018 4984,90 41940,60 118,86 152,04 207,90 73,13
2019 4889,44 43418 112,61 149,13 215,22 69,29
2020 4453,99 41576,70 107,13 135,84 206,10 65,91
2021 4777,12 44997,80 106,16 145,70 223,05 65,32
2022 4775,24 46105,10 103,57 145,64 228,54 63,73
Slika EN15-2: Sprememba intenzivnosti skupne rabe koncne energije ter po sektorjih v obdobju 1992-2022
Viri:

SURS (2023)

Prikaži podatke
En. intenzivnost [toe/mio € 2005] Industrija in gradbeništvo [toe/mio € 2005] Promet [toe/mio € 2005] Gospodinjstva [toe/mio € 2005] Storitve in kmetijstvo [toe/mio € 2005] En. intenzivnost [Indeks (1992 = 100)] Industrija in gradbeništvo [Indeks (1992 = 100)] Promet [Indeks (1992 = 100)] Gospodinjstva [Indeks (1992 = 100)] Storitve in kmetijstvo [Indeks (1992 = 100)]
1992 162,53 327,56 43,87 511,68 66,20 100 100 100 100 100
1993 171,63 329,93 51,45 559,75 79,45 105,60 100,72 117,26 109,40 120,03
1994 172,03 342,61 54,43 555,35 67,69 105,84 104,59 124,07 108,54 102,25
1995 173,30 319,14 58,23 593,88 69,54 106,63 97,43 132,72 116,06 105,06
1996 186,18 305,87 63,62 524,85 165,49 114,55 93,38 145,02 102,57 250,00
1997 182,19 292,52 63,32 538,43 152,67 112,10 89,30 144,32 105,23 230,64
1998 169,49 282,34 54,09 521,62 164,28 104,29 86,20 123,29 101,94 248,17
1999 162,29 274,87 48,90 556,93 167,20 99,86 83,91 111,45 108,84 252,59
2000 163,22 291,71 44,26 622,68 141,28 100,43 89,06 100,88 121,69 213,42
2001 165,67 254,01 44,69 671,68 171,00 101,93 77,55 101,87 131,27 258,33
2002 157,34 234,10 44,13 643,88 159,25 96,81 71,47 100,60 125,84 240,57
2003 158,09 270,33 43,36 702,85 106,57 97,27 82,53 98,82 137,36 160,99
2004 154,07 259,47 43,12 685,61 107,74 94,80 79,21 98,29 133,99 162,75
2005 154,14 268,55 44,32 712,99 92,68 94,84 81,98 101,03 139,34 140,01
2006 145,99 258,75 44,32 665,38 81,12 89,83 78,99 101,02 130,04 122,55
2007 136,98 225,47 46,95 647,50 65,36 84,28 68,83 107,02 126,54 98,74
2008 141,83 205,96 53,37 668,18 82,52 87,27 62,88 121,65 130,59 124,66
2009 137,11 199,90 50,04 649,76 95,72 84,36 61,03 114,06 126,99 144,60
2010 138,45 196,09 49,28 666,62 93,69 85,18 59,86 112,33 130,28 141,53
2011 138,09 184,60 52,37 635,42 90,91 84,96 56,36 119,36 124,18 137,33
2012 138,81 185,43 54,75 610,95 83,61 85,41 56,61 124,79 119,40 126,30
2013 136,54 185,64 51,89 602,58 86,41 84,01 56,67 118,28 117,77 130,53
2014 127,45 182,65 50,07 514,69 77,56 78,42 55,76 114,13 100,59 117,16
2015 127,72 177,75 48,47 565,31 79,40 78,58 54,27 110,48 110,48 119,94
2016 128,19 170,06 49,67 574,49 79,96 78,87 51,92 113,22 112,28 120,80
2017 124,08 164,70 48,82 559,72 72,95 76,34 50,28 111,28 109,39 110,20
2018 118,86 162,36 47,92 524,69 70,82 73,13 49,57 109,22 102,54 106,99
2019 112,61 151,00 45,00 508,15 63,56 69,29 46,10 102,56 99,31 96,02
2020 107,13 148,15 38,31 520,06 60,33 65,91 45,23 87,32 101,64 91,13
2021 106,16 137,87 40,22 550,02 54,74 65,32 42,09 91,68 107,49 82,69
2022 103,57 129,53 42,85 496,40 62,94 63,73 39,54 97,66 97,01 95,08
Slika EN15-3: Intenzivnosti rabe koncne energije Slovenije in EU-27
Viri:

EUROSTAT (2023)

Prikaži podatke
Slovenija [toe/mioEUR2015] EU-27 [toe/mioEUR2015]
2005 147,33 89,05
2006 139,00 86,35
2007 130,37 82,16
2008 134,72 82,42
2009 128,95 82,13
2010 132,62 83,65
2011 131,22 78,78
2012 131,37 79,31
2013 129,88 79,23
2014 121,22 74,52
2015 121,36 74,41
2016 122,06 74,44
2017 118,01 73,39
2018 112,83 72,06
2019 107,01 70,43
2020 102,17 70,46
2021 101,23 70,60
Slika EN15-4: Primerjava intenzivnosti rabe koncne energije Slovenije z EU-27
Viri:

EUROSTAT, 2023

Prikaži podatke
2005 [EU-27 = 100] 2021 [EU-27 = 100]
Raba koncne energije 165,46 143,40
Industrija 148,25 105,07
Promet 165,94 185,11
Gospodinjstva 116,67 93,94
Storitve 132,40 109,41

Cilji

Kvantitativni cilj za intenzivnost rabe končne energije ni določen, strateški dokumenti pa imajo zastavljene cilje, ki bodo doseženi, če se intenzivnost zmanjšuje:

- Zadnje sprejeta strategija razvoja Slovenije med cilji navaja nizkoogljično krožno gospodarstvo, ki bo dosežen s prekinitvijo povezave med gospodarsko rastjo in rastjo rabe virov, kar med drugim pomeni, da se mora intenzivnost rabe končne energije zniževati,

- Nacionalni energetski in podnebni načrt iz leta 2020 med cilji na področju učinkovite rabe energije navaja izboljšanje energetske učinkovitosti v vseh sektorjih, kar je možno meriti tudi skozi intenzivnost rabe energije.


V Sloveniji je v obdobju 1992-2022 bruto domači proizvod (BDP) v povprečju rasel po stopnji 2,8 % na leto, raba končne energije pa 1,3 % letno. Razlika v stopnjah rasti je razlog, da se je energetska intenzivnost rabe končne energije v tem obdobju zmanjševala po povprečni letni stopnji 1,5 %. V celotnem obdobju lahko določimo štiri obdobja z različnimi trendi energetske intenzivnosti. V letih 1992-1996 se je intenzivnost povečevala. Sledilo je dolgo obdobje zmanjševanja energetske intenzivnosti, ki se je končalo leta 2007. V letih gospodarske krize od 2009-2011 se je energetska intenzivnost povečevala, od leta 2012 naprej pa se intenzivnost z izjemo 2016-2018 zopet zmanjšuje. Glede na leto 2005 je bila leta 2022 intenzivnost rabe končne energije nižja za 32,8 %.

Energetska intenzivnost rabe končne energije je leta 2022 znašala 118 toe na milijon evrov bruto domačega proizvoda (izraženega v cenah 2005), leta 2005 175 toe/mioEUR2005, leta 1992 pa 185 toe/mioEUR2005. Najvišja intenzivnost v višini 212 toe/mioEUR2005 je bilo dosežena leta 1996, najnižja pa leta 2022.

Iz pregleda sektorskih kazalcev v obdobju 1992-2022 so razvidne pozitivne spremembe skozi celotno obdobje v industriji, medtem ko je bila v vseh ostalih sektorjih intenzivnost v večjem delu obdobja višja kot leta 1992, pri čemer pa se je potrebno zavedati omejitev te primerjave, zlasti pri gospodinjstvih in ostali rabi. Zato v nadaljevanju analiziramo trende za obdobje 2005-2022.

Intenzivnost rabe energije v industriji je leta 2022 znašala 130 toe/mio EUR 2005, kar je 52 % manj kot leta 2005. Med letoma 2006 in 2008 se je intenzivnost hitro zniževala, po tem letu pa je zniževanje počasnejše. Na energetsko intenzivnost industrije vplivajo energetske intenzivnosti posameznih panog in deleži panog v dodani vrednosti. Intenzivnost posameznih panog se je od leta 2009 večinoma zmanjševala z izjemo nekaterih let (2012, 2015, 2018 in 2022), delež panog z višjo energetsko intenzivnostjo v dodani vrednosti pa je na gibanje skupne intenzivnosti močno vplival leta 2010, ko se je delež povečal, in leta 2022, ko se je delež močno zmanjšal. Skupna dodana vrednost predelovalnih dejavnosti in gradbeništva se je leta 2009, glede na leto prej, zmanjšala za 15 %, kot posledica gospodarske krize, in je potrebovala do leta 2018, da je dosegla nivo iz leta 2008. Po letih močnejše rasti je leta 2022 zopet opazna stagnacija. Zaradi majhnosti Slovenije se na gibanju intenzivnosti močno poznajo aktivnosti v večjih podjetjih. Leta 2002 je bila v podjetju Talum odprta nova elektroliza za proizvodnjo aluminija, zaradi česar se je raba električne energije v letu 2003 močno povečala, kar je prispevalo k povečanju energetske intenzivnosti. Ravno obraten učinek je imelo leta 2007 postopno ugašanje elektrolize B v istem podjetju (ugasnitev elektrolize se je zlasti pokazala na rabi leta 2008) ali zaprtje proizvodnje celuloze v podjetju Vipap. V zadnjih letih se postopoma zmanjšuje proizvodnja elektroliznega aluminija v Talumu, kar vpliva na izboljšanje energetske učinkovitosti, vendar je vprašanje, če je ta ukrep, gledano v globalni luči, smiseln, saj to pomeni, da bo potrebno več tega materiala uvažati od drugod.

Promet je edini sektor kjer je bila intenzivnost rabe energije v obdobju 2005-2022 večino časa višja kot leta 2005. Pod vrednost leta 2005 je padla leta 2020 kot posledica pandemije in ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-19, leta 2022 pa vrednost kljub visoki rabi energije v prometu, zaradi višjega BDP-ja glede na leto 2005, ni bila višja kot 2005. Leta 2022 je bila intenzivnost glede na 2005 nižja za 3,3 %

Energetska intenzivnost v gospodinjstvih je bila leta 2022 znatno nižja kot leta 2005, in sicer za 30,4 %, kar je posledica občutnega izboljšanja učinkovitosti rabe energije v tem sektorju zaradi izvajanja različnih ukrepov. Gibanje tega kazalca je močno odvisno od temperaturnega primanjkljaja, ki opisuje kako hladna je zima. Izrazito odstopanje temperatur pozimi od povprečja zadnjih let je vplivalo na dve večji odstopanji od postopnega zmanjševanja intenzivnosti. Leta 2014 je bila zima izrazito topla, leta 2021 pa znatno hladnejša kot v zadnjih letih.

Intenzivnost rabe energije v ostali rabi, ki zajema storitveni sektor in kmetijstvo, se je v opazovanem obdobju najbolj spreminjala. Od leta 2005 naprej so te spremembe manjše, vendar v letih 2005-2008 še vedno velike in težko razložljive. To je posledica tega, da se je raba energije v tem sektorju izračunala kot ostanek. Od leta 2009-2021 se je intenzivnost zniževala, leta 2022 pa se je znatno povečala. Delno lahko to povečanje pripišemo izboljšanju statistike, saj je bila leta 2022 prvič objavljena statistika rabe energije v storitvenem sektorju na podlagi podatkov anketiranja podjetij. Leta 2022 je bila intenzivnost rabe energije glede na leto 2005 nižja za 4,9 %.

Intenzivnost rabe končne energije v Sloveniji je višja kot v EU-27, vendar se je razkorak v obdobju 2005-2021 zmanjšal. Leta 2005 je znašal 58 toe/mio EUR2015, do leta 2021 pa se je skoraj prepolovil. Če bi nadaljevali s tem tempom približevanja bi EU-27 ujeli leta 2035. Primerjava intenzivnosti rabe energije po sektorjih pokaže, da je bila leta 2005 intenzivnost višja pri vseh sektorjih, leta 2021 pa je intenzivnost industrije in ostale rabe na zelo podobnem nivoju kot v EU-27, v gospodinjstvih je v Sloveniji nižja, v prometu pa znatno višja kot v EU-27. Promet je torej tisti sektor, ki je kriv, da je intenzivnost rabe končne energije v Sloveniji višja kot v EU-27. Poleg tega, da intenzivnost za promet močno odstopa od intenzivnost EU-27, je to tudi edini sektor kjer se oddaljujemo od intenzivnosti EU-27.

Povečanje energetske učinkovitosti je eden izmed glavnih ciljev evropske energetske ter okoljske politike in tudi politike Slovenije. Nacionalni energetski in podnebni načrt si zastavlja cilje na področju energetske učinkovitosti v obliki rabe končne energije leta 2030 in vsebuje tudi številne ukrepe z izvedbo katerih se bo doseglo zastavljene cilje. Ker se pričakuje gospodarsko rast, doseganje ciljev pomeni, da se bo intenzivnost rabe končne energije v prihodnje zmanjšala. Povečanje energetske učinkovitosti, ki vpliva na zmanjšanje intenzivnosti ima številne dodatne koristi, in sicer zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in onesnaževal zraka, izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva, izboljšanje zanesljivosti oskrbe z energijo, itd. Zadnja iteracija direktive o energetski učinkovitosti na pomembno mesto postavlja princip »Najprej energetska učinkovitosti«, ki pomeni, da je pri vsaki odločitvi najprej potrebno analizirati možnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti in šele potem npr. graditi naprave za povečanje proizvodnje.


Metodologija

Cilji in pravna podlaga

Strategiji razvoja Slovenije 2030 iz leta 2017 (https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKRR/Strategija-razvoja-Slovenije…) , Nacionalni energetski in podnebni načrt (https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf).

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov

Podatki za rabo končne energije, število prebivalcev in BDP ter dodano vrednost se zbirajo na letni osnovi. Kazalec je izračunan iz dveh sklopov podatkov. Podatke o rabi končne energije objavlja SURS v spletni aplikaciji SI-STAT in so objavljeni konec septembra/začetek oktobra za predhodno leto. Podatki o rabi končne energije pred letom 2000 so izračunani iz različnih virov (za podrobnejši opis pridobivanja podatkov pred letom 2000 glej EN10 – Raba končne energije po sektorjih, poglavje Metodologija. Podatki o bruto domačem proizvodu (BDP) in dodani vrednosti v stalnih cenah preteklega leta z referenčnim letom 2005 so bili izračunani na podlagi podatkov o bruto domačem proizvodu v tekočih cenah in realnih letnih rasteh. Podatki o BDP pred letom 1995 niso objavljeni na spletnih straneh SURS, jih pa SURS posreduje na zahtevo uporabnikov. Podatki o prebivalcih so bili pridobljeni v spletni aplikaciji SI-STAT, o temperaturnem primanjkljaju pa na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Metodologija obdelave podatkov:

Sektorske intenzivnosti so definirane na sledeče načine:

- Intenzivnost rabe končne energije v industriji je definirana kot količnik rabe energije v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu v tonah naftnega ekvivalenta in vsote dodanih vrednosti panog B ter C klasifikacije NACE 2008 v milijonih evrov, v stalnih cenah z referenčnim letom 2005.

- Intenzivnost rabe končne energije v prometu je definirana kot količnik rabe energije v prometu v tonah naftnega ekvivalenta in bruto domačega proizvoda v milijonih evrov, v stalnih cenah z referenčnim letom 2005.

- Intenzivnost rabe končne energije v gospodinjstvih je definirana kot količnik rabe energije, v gospodinjstvih v tonah naftnega ekvivalenta in števila prebivalcev na dan 1.1.

- Intenzivnost rabe končne energije v ostali rabi (storitve in kmetijstvo) je definirana kot količnik ostale rabe energije v tonah naftnega ekvivalenta in vsote dodanih vrednosti panog ter G-S brez H klasifikacije NACE 2008, v milijonih evrov, v stalnih cenah z referenčnim letom 2005.

Za Slovenijo lahko s kazalcem spremljamo stanje in spremembe v energetski intenzivnosti od leta 1992 naprej, saj pred tem letom podatki o rabi končne energije niso na voljo.

Povprečne letne spremembe so izračunane kot:

[(zadnje leto/zadnje bazno leto)(1/število let)-1]*100.

Izračun deleža posameznega sektorja v skupnem kazalcu energetske intenzivnosti:

(končna raba energije sektorja/BDP).

Pri kazalcu so letne rasti ponekod prikazane v odstotnih točkah. Odstotna točka je enota, ki se uporablja pri primerjavi različnih rasti. Pri odstotni točki gre za absolutno primerjavo, ki se izračuna po formuli (nletos)-(nlani)=16%-15%=1%t (npr. če je bila lansko leto rast 15%, letos pa 16%, potem je letos rast višja za 1 odstotno točko). Razliko v rasti pa lahko izrazimo tudi z relativno primerjavo po formuli [(nletos/nlani)*100]-100=[(16%/15%)*100]-100=6,7%, kjer je rast izražena v odstotkih.
 

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Raba končne energije

[ktoe]

Ministrstvo pristojno za energetiko, obdelava IJS-CEU

1992-1999

Podatek pridobljen iz letnih energetskih popisov

Podatki se ne osvežujejo več

-

da

Raba končne energije

[ktoe]

SURS, SI-STAT

2000-2022

Oktobra za preteklo leto

Enkrat letno

16.8.2023

da

Bruto domači proizvod in dodana vrednost

[mio EUR]

SURS, SI-STAT

1995-2022

Oktobra za preteklo leto

Enkrat letno

16.8.2023

da

Prebivalci

[ ]

SURS, SI-STAT

1992-2022

Aprila za preteklo leto

Enkrat letno

16.8.2023

da

Podatki za druge države

Metodologija zbiranja podatkov

Vsi podatki so pridobljeni na strani EUROSTAT. Za BDP in dodano vrednost so bili uporabljeni podatki v stalnih cenah 2015. Metodologija izračuna intenzivnosti je opisana zgoraj pri opisu metodologije za Slovenijo.

Metodologija obdelave podatkov:

Glej zgoraj.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Raba končne energije

[ktoe]

EUROSTAT

2005-2021

Januarja za predpreteklo leto

Enkrat letno

16.11.2023

da

Bruto domači proizvod in dodana vrednost

[mio EUR]

EUROSTAT

2005-2021

oktobra za preteklo leto

Enkrat letno

16.11.2023

da

Prebivalci

[ ]

 EUROSTAT

2005-2021

Junija za preteklo leto

Enkrat letno

16.11.2023

da

 

Opredelitev kazalca

Relevantnost: 1

Točnost: 1

Časovna primerljivost: 1

Prostorska primerljivost: -


Related indicators