KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Bad

Slovenija je pri velikosti kazalca energetske intenzivnosti končne rabe energije precej slabša od povprečja EU-27. Povečanju intenzivnosti leta 2008 je sledilo zmanjšanje leta 2009 in 2011 ter povečanje leta 2010. V opazovanem obdobju se je zmanjšala le v industriji, v ostalih sektorjih pa se je povečala.


Kazalec intenzivnost rabe končne energije je izračunan kot razmerje med porabljeno končno energijo (KE) in ustvarjenim bruto domačim proizvodom (BDP). Kazalec energetske intenzivnosti kaže, kako učinkovito slovensko gospodarstvo izrablja energijo pri ustvarjanju enote proizvoda. Izražen je v tisoč tonah naftnega ekvivalenta (ktoe) na milijon evrov (mio €), izraženih v stalnih cenah preteklega leta, z referenčnim letom 2005.

Raba končne energije je definirana kot vsota rabe energije v sektorju končne rabe – predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu, prometu ter široki rabi, ki vključuje gospodinjstva, storitve in kmetijstvo.

Bruto domači proizvod je definiran kot tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo slovensko gospodarstvo v enem letu in je merilo celotne ekonomske aktivnosti.


Grafi

Slika EN15-1: Sprememba rabe končne energije, bruto domačega proizvoda ter intenzivnosti rabe končne energije glede na leto 1992
Viri: 

Institut Jožef Stefan, 2012.

Prikaži podatke
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Raba končne energije [ktoe] 3278.7 3560.8 3759.2 3942.5 4371.3 4493.7 4317.5 4354.5 4427.1 4550.1
BDP [mio EUR 2005] 17241 17731.2 18675.9 19442.9 20152.2 21151.2 21894.7 23060.6 24044.4 24751.1
Intenzivnost rabe končne energije [toe/mio EUR 2005] 190.2 200.8 201.3 202.8 216.9 212.5 197.2 188.8 184.1 183.8
Raba končne energije 1992=100 100 108.6 114.7 120.2 133.3 137.1 131.7 132.8 135 138.8
BDP 1992=100 100 102.8 108.3 112.8 116.9 122.7 127 133.8 139.5 143.6
Intenzivnost rabe končne energije 1992=100 100 105.6 105.8 106.6 114.1 111.7 103.7 99.3 96.8 96.7
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Raba končne energije [ktoe] 4555.1 4686.9 4782.9 4870.1 4939.8 4882.7 5266.7 4815.4 4935.6 4944.9
BDP [mio EUR 2005] 25698.4 26451.3 27615.6 28722.3 30402.4 32518.5 33618.7 30982.8 31366.9 31554.9
Intenzivnost rabe končne energije [toe/mio EUR 2005] 177.3 177.2 173.2 169.6 162.5 150.2 156.7 155.4 157.4 156.7
Raba končne energije 1992=100 138.9 142.9 145.9 148.5 150.7 148.9 160.6 146.9 150.5 150.8
BDP 1992=100 149.1 153.4 160.2 166.6 176.3 188.6 195 179.7 181.9 183
Intenzivnost rabe končne energije 1992=100 93.2 93.2 91.1 89.2 85.4 79 82.4 81.7 82.7 82.4
Slika EN15-2: Sprememba energetske intenzivnosti skupne rabe končne energije ter po sektorjih v obdobju 1992-2011
Viri: 

Institut Jožef Stefan, 2012.

Prikaži podatke
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
En. intenzivnost toe/mio € 2005 190 201 201 203 217 212 197 189 184 184
Industrija in gradbeništvo toe/mio € 2005 219 220 229 213 204 197 190 182 198 177
Promet toe/mio € 2005 51 60 64 68 74 74 63 57 54 55
Gospodinjstva toe/mio € 2005 512 560 555 594 526 539 523 554 565 567
Storitve in kmetijstvo toe/mio € 2005 23 26 22 22 54 51 54 55 43 54
En. intenzivnost Indeks (1992 = 100) 100 106 106 107 114 112 104 99 97 97
Industrija in gradbeništvo Indeks (1992 = 100) 100 101 105 97 93 90 87 83 91 81
Promet Indeks (1992 = 100) 100 117 124 133 144 144 123 111 106 107
Gospodinjstva Indeks (1992 = 100) 100 109 109 116 103 105 102 108 110 111
Storitve in kmetijstvo Indeks (1992 = 100) 100 111 95 94 231 221 235 235 184 232
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
En. intenzivnost toe/mio € 2005 177 177 173 170 162 150 157 155 157 157
Industrija in gradbeništvo toe/mio € 2005 164 192 187 194 184 159 144 139 145 140
Promet toe/mio € 2005 54 53 53 54 54 56 64 60 59 63
Gospodinjstva toe/mio € 2005 583 626 617 592 576 517 549 594 616 571
Storitve in kmetijstvo toe/mio € 2005 51 34 35 30 26 21 27 28 29 29
En. intenzivnost Indeks (1992 = 100) 93 93 91 89 85 79 82 82 83 82
Industrija in gradbeništvo Indeks (1992 = 100) 75 88 86 89 84 72 66 64 66 64
Promet Indeks (1992 = 100) 105 103 102 105 104 110 124 117 115 123
Gospodinjstva Indeks (1992 = 100) 114 122 121 116 113 101 107 116 120 112
Storitve in kmetijstvo Indeks (1992 = 100) 219 145 151 127 113 91 117 121 124 126
Slika EN15-3: Gibanje intenzivnosti v gospodinjstvih, če za imenovalec uporabimo prebivalstvo ali stanovanjsko površino ob uporabi preračuna na povprečno hladno zimo (*) in brez njega
Viri: 

Institut Jožef Stefan, 2012; Statistični urad Republike Slovenije, 2012.

Prikaži podatke
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Gospodinjstva (preb) Indeks (2000=100) 100 100.3 103.2 110.8 109.1 104.7 101.9 91.5 97.1 105.2
Gospodinjstva (stan. pov) Indeks (2000=100) 100 99.2 100.7 106.8 104 98.8 95.3 85 88.9 95.6
Gospodinjstva (preb) (praračun na povprečno hladno zimo) Indeks (2000=100) 100 96.9 101.4 103.5 103.4 97.3 98 89.7 93.4 102.5
Gospodinjstva (stan. Pov.)(preračun na povprečno hladno zimo) Indeks (2000=100) 100 95.8 98.9 99.9 98.6 91.8 91.6 83.2 85.5 93.2
2010 2011
Gospodinjstva (preb) Indeks (2000=100) 109 101
Gospodinjstva (stan. pov) Indeks (2000=100) 98.1 90.1
Gospodinjstva (preb) (praračun na povprečno hladno zimo) Indeks (2000=100) 102.5 97.2
Gospodinjstva (stan. Pov.)(preračun na povprečno hladno zimo) Indeks (2000=100) 92.1 86.8
Slika EN15-4: Povprečne letne rasti intenzivnosti skupne rabe končne energije in po sektorjih v različnih obdobjih
Viri: 

Institut Jožef Stefan, 2012; Statistični urad Republike Slovenije, 2012.

Prikaži podatke
Energetska intenzivnost Industrija in gradbeništvo Promet Gospodinjstva Storitve in kmetijstvo
1992-2011 %/leto -1.2 -2.6 1.4 0.5 1.2
2000-2011 %/leto -1.9 -3.9 2.3 -0.4 -5.7
2009-2010 %/leto -7.5 -13.1 5.6 -10 -18.3
2010-2011 %/leto 4 -9.1 13.4 6.1 25.7
Slika EN15-5: Energetska intenzivnosti končne rabe Slovenije in EU-27 za leti 2000 in 2010
Viri: 

Eurostat, 2012

Prikaži podatke
2000 2010
EU-27 toe/mio EUR 2005 111.2 99.6
SI toe/mio EUR 2005 184.1 157.4

Cilji

Slovenska energetska politika določa zmanjševanje energetske intenzivnosti gospodarstva vendar pa ne določa konkretnih ciljev in mehanizmov za izboljšanje energetske intenzivnosti. Postavljeni so edino konkretni cilji za energetsko učinkovitost, ki je pomemben dejavnik vpliva na energetsko intenzivnost gospodarstev:
- 9 % prihranka končne energije v letih 2008-2016, na področju učinkovitosti rabe energije;
- prihraniti 20 % energije do leta 2020.


Gospodarski razvoj je pogojen z višjo rabo energije, vendar je predvsem v razvitejših državah opazen trend zaostajanja rasti rabe energije za rastjo ustvarjenega bruto domačega proizvoda. Učinkovita raba energije predstavlja pomemben izziv za Slovenijo. Zmanjševanje energetske intenzivnosti, ne samo da izboljšuje konkurenčnost gospodarstva, predstavlja tudi zelo učinkovit način zagotavljanja zanesljive oskrbe z energijo, zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov in spodbuja razvoj trga z visoko energetsko učinkovito tehnologijo. Energetska intenzivnost končne rabe energije meri rabo energije pri ustvarjanju enote produkta in kaže, kako učinkovito gospodarstvo izrablja energijo. Na spremembe kazalca vplivata tako sama učinkovitost rabe energije, kot tudi spremembe v strukturi gospodarstva.

V Sloveniji je v obdobju 1992-2008 bruto domači proizvod (BDP) rasel po stopnji 4,3 % na leto, raba končne energije pa 3,0 % letno. To je razlog, da se je energetska intenzivnost rabe končne energije v tem obdobju zmanjševala po stopnji 1,2 % letno. Energetska intenzivnost rabe končne energije je leta 2008 znašala 176 ktoe na milijon evrov bruto domačega proizvoda (izraženega v cenah 2000), leta 1992 pa 215 toe/mioEUR2000. V obdobju 1992 do 1996 je naraščala, z letom 1997 pa se je začela zmanjševati, najprej z visoko stopnjo, v začetku novega tisočletja z nizko stopnjo, v letih 2005 in 2006 zopet močneje, leta 2008 pa se je intenzivnost povečala. V obdobju 1992-2000 je znašala povprečna sprememba kazalca -0,5 % na leto, v letih 2000-2007 beležimo nekoliko izrazitejšo dinamiko sprememb, kar na letni ravni predstavlja -2,8 % spremembo vrednosti kazalca. Porast intenzivnosti leta 2008 je znašal 4 %, kar predstavlja odmik od načrtovanih trendov.

Iz pregleda sektorskih kazalcev v obdobju 1992-2008 so razvidne pozitivne spremembe v industriji, medtem ko je v vseh ostalih sektorjih intenzivnost leta 2008 višja kot leta 1992. Leta 2007 je bila intenzivnost v storitvah in kmetijstvu še nižja kot leta 1992, zaradi visoke rasti rabe energije leta 2008 pa se je intenzivnost povečala. Občutne rasti rabe energije so bile v letu 2008 zabeležene tudi v prometu in gospodinjstvih, kar je botrovalo temu, da sta se intenzivnosti oddaljili od tistih leta 1992. Promet ostaja najbolj problematičen sektor, saj se intenzivnost še vedno hitro povečuje, kar je v veliki meri posledica povečevanja tranzitnega prometa.

Intenzivnost rabe energije v industriji je leta 2008 znašala 155 toe/mio EUR 2000. Leta 2007 je bila intenzivnost za 49 % višja kot v EU-15. Oddaljenost intenzivnosti slovenske industrije od povprečja EU-15 se je od leta 2000 znižala za 19 odstotnih točk. Na intenzivnost rabe končne energije v industriji po eni strani vpliva učinkovitost rabe energije v podjetjih, po drugi strani pa struktura industrije (delež energetsko intenzivnih panog). Slovenija ima od EU-15 višjo energetsko intenzivnost, tako zaradi večjega deleža energetsko intenzivnih panog v dodani vrednosti (Slovenija 31 %, EU-15 26 %), kot tudi zaradi večje intenzivnosti posameznih panog. Zaradi majhnosti Slovenije se na intenzivnosti močno poznajo aktivnosti v večjih podjetjih. Leta 2002 je bila v podjetju Talum odprta nova elektroliza za proizvodnjo aluminija, zaradi česar se je raba električne energije v letu 2003 močno povečala, kar je prispevalo k povečanju energetske intenzivnosti. Ravno obraten učinek je imelo leta 2007 postopno ugašanje elektrolize B v istem podjetju (ugasnitev elektrolize se je zlasti pokazala na rabi leta 2008) ali zaprtje proizvodnje celuloze v podjetju Vipap. Poleg tega so na rabo energije v industriji vplivale tudi naraščajoče cene energentov in električne energije, v letu 2008 pa tudi gospodarska kriza. V obdobju 2000-2008 se je intenzivnost zniževala s povprečno letno stopnjo 3,9 %, pri čemer lahko obdobje razdelimo na dve obdobji hitrega zmanjševanja (2000-2002 in 2006-2008) ter na obdobje rasti (2003-2005). V obdobju 1992-2000 se je intenzivnost zniževala s povprečno letno stopnjo 1,3 %. Leta 2008 se je intenzivnost znižala za 9 %.

Promet je edini sektor, v katerem ima kazalec, tako v obdobju 1992-2008, kot 2000-2008, pozitivno povprečno letno rast (1,4 % oz. 2,3 %). Poleg tega je bila v letu 2008 letna rast kazalca s 13,4 % daleč največja po letu 1993. Leta 2008 je vrednost kazalca znašala 71 toe/mio € 2000. Leta 2007 je bila intenzivnost v Sloveniji 82 % nad povprečjem EU-15. Razlog za negativen trend razvoja energetske intenzivnosti prometa je visoka rast rabe pogonskih goriv, ki je posledica večje sub-urbanizacije in daljših razdalj, večjega števila in pogostejše rabe avtomobilov, sprememb življenjskih navad prebivalstva ter v veliki meri tudi intenzivne rasti tranzitnega prometa, zlasti po vstopu Slovenije v EU (Božičnik, 2006).

Energetska intenzivnost v gospodinjstvih je po naraščanju do leta 2003, štiri leta upadala, leta 2008 pa se je zopet povečala. Po občutnem znižanju leta 2007 z 10,6 %, se je leta 2008 povečala za 6,1 %. Povečanje intenzivnosti je posledica zamika nakupa tekočih goriv v letu 2007 ter tudi hladnejše zime leta 2008. Če vpliv različno mrzlih zim izločimo, se je intenzivnost leta 2007 znižala za 7,1 %, leta 2008 pa povečala za 0,6 %. Za ta sektor je značilna nekoliko nižja energetska intenzivnost glede na povprečje za EU-15, kar je v največji meri posledica razlik v življenjskem standardu.

Kazalec je možno izračunati tudi z drugim vplivnim faktor namesto prebivalstva, in sicer s stanovanjsko površino. Pri tem izračunu je opazno hitrejše zniževanje kazalca, saj površina stanovanj raste hitreje kot število prebivalcev, intenzivnost pa se je zmanjšala tudi leta 2008.

Pri analizi gibanja kazalca je potrebno opozoriti na pomanjkljivost statističnih podatkov. Podatek za rabo lesne biomase v gospodinjstvih je enak od leta 2002, ko je bila narejena zadnja anketa o rabi energije v gospodinjstvih. Poleg tega statistični urad ne vodi statistike o rabi sončne energije ali geotermalne energije.

Intenzivnost rabe energije v storitvenem sektorju in kmetijstvu se je v opazovanem obdobju najbolj spremenila. Leta 1996 se je močno povečala, leta 2003 pa močno zmanjšala. Po rasti leta 2004 se je v obdobju 2005-2007 zmanjšala za 40 %. Leta 2008 se je povečala za 26 %. Vzrok za tako razgiban trend je v tem, da je raba energije v tem sektorju izračunana kot ostanek, zaradi česar metodološke spremembe pri zbiranju podatkov v katerem koli drugem sektorju, na ta sektor močno vplivajo.

Vzrok za visok kazalec energetske intenzivnosti rabe končne energije v Sloveniji je v največji meri energetska neučinkovitost vseh sektorjev, kar je razumljivo glede na nižjo razvitost slovenskega gospodarstva, vzrok pa je med drugim tudi strukturne narave. Za slovensko gospodarstvo je značilno, da je delež dodane vrednosti ustvarjene v industriji nad povprečjem, delež široke rabe (storitve in gospodinjstva) pa pod povprečjem EU-25.

Povečanje energetske učinkovitosti je eden izmed glavnih ciljev evropske energetske ter okoljske politike. To je razvidno tudi iz ciljev, ki si jih je EU zastavila za leto 2020 (20 % zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, 20 % delež obnovljivih virov energije in 20 % prihranek energije), saj povečanje energetske učinkovitosti močno vpliva na doseganje vseh treh ciljev. EU svojo politiko zmanjševanja intenzivnosti rabe energije postavlja na 5 temeljev:
• splošni strateški okvir in aktivnosti pod evropskim akcijskim načrtom za energetsko učinkovitost (COM(2006)545 final)
• nacionalni akcijski načrti za energetsko učinkovitost pripravljeni v skladu z direktivo o energetski učinkovitosti in energetskih storitvah (Direktiva 2006/32/ES)
• zakonodajni okvir za najpomembnejši sektor rabe energije – stavbe – in izdelke, ki rabijo energijo
• inštrumenti kot so ciljno financiranje, obveščanje in ozaveščanje ter različne vrste povezav (npr. združenje županov, Sustainable Energy Europe, itd.) ter
• mednarodno sodelovanje na področju energetske učinkovitosti.

Pomembna ugotovitev poročila »Energy efficiency: delivering the 20% target« je, da veljavni ukrepi ne bodo dovolj za dosego 20 % prihranka energije, zato je potrebno okrepiti politiko zmanjšanja energetske intenzivnosti. Rezultat tega so novi zakonodajni predlogi, ki jih je Evropska komisija objavila sredi novembra 2008. Predlogi zajemajo revizijo direktive o energetski učinkovitosti stavb, razširitev direktiv za označevanje izdelkov, ki rabijo energijo, ter dodatne spodbude za enote soproizvodnje električne energije in toplote (EC, 2008).

Kot članica EU Slovenija sledi usmeritvam EU. Leto 2008 je bilo z vidika politike na področju zmanjševanja energetske intenzivnost zelo pomembno. Januarja 2008 je bil sprejet Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016, ki obsega nabor 29 instrumentov, s katerimi bo dosežen prihranek v višini 4.261 GWh končne energije. Del instrumentov že deluje, del jih pa je novih. Popolno izvajanje načrta zaradi finančne nepokritosti vseh inštrumentov še ni zagotovljeno. Pomembno mesto pri znižanju intenzivnosti bo imel nov Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 93/08), ki prinaša številne novosti, med drugim obvezno rabo obnovljivih virov energije, ki morajo nadomestiti vsaj 25 % vseh potrebnih moči instalacij za gretje, hlajenje in pogon naprav, predpisano največjo dovoljeno moč za razsvetljavo, prepoved priprave tople vode električnimi grelniki (razen v posebnih primerih), itd. Poleg tega je s pravilnikom znižana dovoljena vrednost toplotnih izgub. Ocenjuje se, da bodo stavbe, zgrajene po novem pravilniku, porabile do 60 % manj energije kot po prejšnjem. Pomemben ukrep, ki bo uveden prihodnje leto, je tudi energetska izkaznica za vse stavbe, ki bodo na trgu nepremičnin. Zaskrbljujoče je, da se je izvajanje pravilnika zamaknilo na leto 2010, poleg tega energetske izkaznice zaradi zaostankov pri sprejemanju zakonodaje še vedno niso zaživele v praksi,. Poleg tega so bila sredstva za subvencije, ki jih je podeljeval Eko sklad, pošla oktobra 2009, njihova nadaljnja usoda pa ni znana, saj v proračunih za leti 2010 in 2011 sredstva za ta namen niso rezervirana.


Podatki za Slovenijo in druge države

Cilji so povzeti po:
Direktivi o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah (2006/32/ES)
in podnebno-energetskem svežnju predpisov.
Izvorna baza podatkov:
Podatki o rabi končne energije so objavljeni v spletni aplikaciji SI-STAT – Okolje in naravni viri – Energetika - Energetska bilanca in energetski kazalniki.
Podatki o bruto domačem proizvodu (BDP) in dodani vrednosti v stalnih cenah preteklega leta so objavljeni v spletni aplikaciji SI-STAT – Ekonomsko področje – Nacionalni računi - Bruto domači proizvod.
Podatki za EU so s spletnih strani Eurostata.
Skrbnik podatkov: Statistični urad RS oziroma Eurostat.
Datum zajema podatkov za kazalec: 11. november 2012
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov: Podatki za rabo končne energije, števila prebivalcev in BDP se zbirajo na letni osnovi. Kazalec je izračunan iz dveh sklopov podatkov. Podatke o rabi končne energije objavlja SURS v spletni aplikaciji SI-STAT in so objavljeni konec septembra za predhodno leto. Podatki o končni energiji pred letom 2000 so izračunani iz različnih virov (za podrobnejši opis pridobivanja podatkov pred letom 2000 glej EN16 - Skupna raba energije po gorivih, poglavje Metodologija, Podatki za Slovenijo, Informacije o kakovosti. Podatke o bruto domačem proizvodu (BDP) in dodani vrednosti v stalnih cenah preteklega leta, z referenčnim letom 2005 so bili izračunani na podlagi podatkov o bruto domačem proizvodu v tekočih cenah in letnih rasteh. Podatki o BDP pred letom 1995 niso objavljeni na spletnih straneh SURS, jih pa SURS posreduje na zahtevo uporabnikov. Podatki o prebivalcih so bili pridobljeni v spletni aplikaciji SI-STAT, o temperaturnem primanjkljaju pa na Agenciji RS za okolje.
Sektorske intenzivnosti so bile definirane skladno z definicijami EEA:
- Intenzivnost rabe končne energije v industriji je definirana kot količnik rabe energije v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu v tonah naftnega ekvivalenta in vsote dodanih vrednosti panog B do F klasifikacije NACE 2008 v milijonih evrov, v stalnih cenah z referenčnim letom 2005.
- Intenzivnost rabe končne energije v prometu je definirana kot količnik rabe energije v prometu v tonah naftnega ekvivalenta in bruto domačega proizvoda v milijonih evrov, v stalnih cenah z referenčnim letom 2005.
- Intenzivnost rabe končne energije v gospodinjstvih je definirana kot količnik rabe energije, v gospodinjstvih v tonah naftnega ekvivalenta in števila prebivalcev na dan 1.1.

Metodologija obdelave podatkov: Metodologija kazalcev energetske intenzivnosti rabe končne energije na tem podatkovnem listu je enaka tisti, ki jo uporablja EEA.
Povprečne letne spremembe so izračunane kot:
[(zadnje leto/zadnje bazno leto)(1/število let)-1]*100.
Izračun deleža posameznega sektorja v skupnem kazalcu energetske intenzivnosti:
(končna raba energije sektorja/BDP).
Pri kazalcu so letne rasti ponekod prikazane v odstotnih točkah. Odstotna točka je enota, ki se uporablja pri primerjavi različnih rasti. Pri odstotni točki gre za absolutno primerjavo, ki se izračuna po formuli (nletos)-(nlani)=16%-15%=1%t (npr. če je bila lansko leto rast 15%, letos pa 16%, potem je letos rast višja za 1 odstotno točko). Razliko v rasti pa lahko izrazimo tudi z relativno primerjavo po formuli [(nletos/nlani)*100]-100=[(16%/15%)*100]-100=6,7%, kjer je rast izražena v odstotkih.

Geografska pokritost: EU-27.
Informacije o kakovosti:
- Prednosti in slabosti kazalca: Vir osnovnih podatkov je SURS za celoten časovni niz, kar omogoča kakovostnejšo in doslednejšo analizo posameznega sektorja.
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Glej podatkovni list EN16 - Skupna raba energije po gorivih.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 2
Točnost: 2
Časovna primerljivost: 2
Prostorska primerljivost: 1

Drugi viri in literatura:
- Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential; COM(2006)545 final; Brussels; 19.10.2006.
- Božičnik S., Letnik T., Cvahte J. Analiza tranzitnega prometa skozi Republiko Slovenijo in ocena možnih prometno političnih ukrepov za zmanjšanje le tega, Univerza v Mariboru – Fakulteta za gradbeništvo, Maribor, 2006.
- COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS: Energy efficiency: delivering the 20% target, Evropska komisija. 2008.
- Resolucija o Nacionalnem energetskem programu, (Ur.l. RS, št. 57/04).
-
Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016
, MOP, 2008.

-
Drugi nacionalni akcijski načrt za obdobje do 2011-2016 - osnutek
, MG, 2011.


Povezani kazalci