KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

Poraba mineralnih gnojil se je v Sloveniji v obdobju 1992–2022 zmanjšala za 38 %. Za 30 %  se je v istem obdobju zmanjšala tudi poraba rastlinskih hranil (N, P2O5, K2O) na hektar kmetijskega zemljišča v uporabi. Povprečna poraba na hektar kmetijskega zemljišča v uporabi je znašala 61 kg N, 25 kg P2O5 in 31 kg K2O. V obdobju 2012–2019 je bila poraba dušika v Sloveniji manjša (57 kg N/ha) kot v državah članicah Evropske unije (63 kg N/ha). V enakem obdobju je bila poraba fosforja (19 kg P2O5/ha) večja kot v državah članicah Evropske unije (16 kg P2O5/ha).


Kazalec predstavlja porabo mineralnih gnojil v Sloveniji v obdobju 1992–2022. Prikazana je njihova skupna poraba in poraba glavnih rastlinskih hranil (dušik, fosfor, kalij). Izračunana je poraba rastlinskih hranil na hektar kmetijskega zemljišča v uporabi ter podana primerjava o porabi dušika in fosforja z državami Evropske unije v obdobju 2012–2019.

Mineralna gnojila so snovi, ne glede na agregatno stanje, ki vsebujejo rastlinska hranila in se dodajajo tlom ali rastlinam zaradi izboljšanja rasti, povečanja pridelka, izboljšanja kakovosti pridelka ali rodovitnosti tal in so pridobljena v industrijskem postopku (Zakon o mineralnih gnojilih, Ur. l. RS, 29/06).


Grafi

Slika KM02-1: Poraba mineralnih gnojil v Sloveniji v obdobju 1992–2022
Viri:

SURS, 2023

Prikaži podatke
Mineralna gnojila [Tone]
1992 189922
1993 174055
1994 182191
1995 168780
1996 168029
1997 180599
1998 184729
1999 186370
2000 174180
2001 178166
2002 175724
2003 177589
2004 162680
2005 149504
2006 146593
2007 149587
2008 135011
2009 119135
2010 131855
2011 131304
2012 128364
2013 130347
2014 136054
2015 136114
2016 129480
2017 130524
2018 128769
2019 138218
2020 131403
2021 123529
2022 108654
Slika KM02-2: Poraba rastlinskih hranil (N, P2O5 in K2O) na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi v obdobju 1992–2022
Viri:

SURS, 2023

Prikaži podatke
Dušik (N ) [kg/ha] Kalij (K2O) [kg/ha] Fosfor (P2O5) [kg/ha]
1992 70,05 36,75 27,86
1993 60,38 39,32 31,00
1994 63,14 41,40 35,25
1995 61,40 40,04 33,13
1996 60,95 40,71 33,05
1997 68,79 45,50 35,27
1998 70,89 46,74 38,35
1999 68,95 48,94 39,55
2000 67,12 43,67 35,86
2001 68,22 41,03 32,59
2002 66,10 40,86 31,06
2003 67,69 39,25 30,04
2004 61,70 37,86 29,85
2005 57,33 31,61 26,40
2006 61,97 31,53 26,08
2007 59,41 30,62 25,57
2008 50,85 29,80 24,24
2009 60,20 18,30 16,34
2010 56,95 25,50 20,51
2011 59,22 25,20 19,67
2012 54,83 22,52 18,54
2013 56,93 22,64 18,58
2014 59,33 22,11 18,96
2015 59,39 24,17 19,79
2016 56,73 23,77 19,18
2017 56,26 22,98 18,97
2018 57,18 23,38 19,13
2019 58,46 21,14 16,89
2020 57,21 20,49 17,36
2021 60,78 16,99 15,20
2022 58,05 11,12 11,45
Slika KM02-3: Poraba dušika (N) na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi v državah članicah Evropske unije v obdobju 2012–2019
Viri:

EUROSTAT, 2023

Prikaži podatke
Dušik (N ) [kg/ha]
Romunija 26,94
Portugalska 29,82
Grčija 34,27
Estonija 37,28
Latvija 39,00
Avstrija 41,80
Španija 42,34
Italija 45,32
Malta 50,15
Litva 55,25
Slovenija 57,39
Švedska 59,26
Slovaška 62,14
Finska 62,18
Hrvaška 62,49
EU-27 62,55
Bolgarija 63,84
Ciper 64,68
Madžarska 71,07
Francija 75,07
Poljska 75,52
Irska 77,89
Danska 80,61
Nemčija 97,35
Luksemburg 101,82
Češka 102,90
Belgija 113,30
Nizozemska 120,65
Slika KM02-4: Poraba fosforja (P2O5) na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi v državah članicah Evropske unije v obdobju 2012–2019
Viri:

EUROSTAT, 2023

Prikaži podatke
Fosfor (P2O5) [kg/ha]
Nizozemska 6,26
Malta 7,80
Luksemburg 8,36
Estonija 8,46
Švedska 9,61
Belgija 10,22
Romunija 10,42
Grčija 10,73
Portugalska 10,83
Avstrija 11,21
Finska 11,23
Slovaška 11,93
Bolgarija 12,56
Danska 12,72
Latvija 12,88
Češka 13,92
Nemčija 15,32
Francija 15,35
EU-27 15,59
Litva 16,11
Madžarska 17,55
Španija 17,70
Italija 17,80
Slovenija 18,75
Irska 19,43
Hrvaška 21,90
Poljska 23,68
Ciper 41,09

Cilji

  • Uravnotežena poraba mineralnih gnojil, postopno povečevanje obsega ekološke pridelave ter preprečevanje obremenjevanja tal iz točkovnih in razpršenih virov.
  • Rastline gnojiti tako, da lahko kar najbolj izkoristijo hranila in da se ta ne izgubljajo v podzemno vodo in ozračje.
  • Zmanjšati in preprečevati nadaljnje onesnaženje voda z nitrati iz kmetijske proizvodnje.

Poraba mineralnih gnojil se je v Sloveniji v obdobju 1992–2022 zmanjšala za 38 %. Za 3,6 kg/leto oz. za 30 % se je v navedenem obdobju zmanjšala tudi poraba mineralnih gnojil na hektar kmetijskega zemljišča v uporabi. Povprečna poraba hranil je znašala 117 kg/ha (61 kg N/ha, 26 kg P2O5/ha in 31 kg K2O/ha). Poraba N na ha se je v tem obdobju zmanjšala za 16 %, P2O5 za 62 % in K2O za 65 %. Med rastlinskimi hranili v sestavi mineralnih gnojil prevladuje N (53 %), sledita K2O (26 %) in P2O5 (21 %). Omenjeno dejstvo potrjuje, da mineralna gnojila v Sloveniji uporabljamo predvsem za dognojevanje z dušikom, gnojenje s fosforjem in kalijem pa kombiniramo z uporabo živinskih gnojil pri predsetveni obdelavi tal.

Zmanjšanje porabe mineralnih gnojil gre pripisati zahtevam nitratne direktive in načelom dobre kmetijske prakse pri gnojenju, h katerim so zavezana kmetijska gospodarstva v zadnjih letih, še posebej pa po letu 2004, ko smo vstopili v EU. Oba dokumenta posvečata večjo pozornost uporabi živinskih gnojil ter upoštevanju rastlinskih hranil v živinskih gnojilih pri načrtovanju gnojenja z mineralnimi gnojili. Ker morajo imeti kmetijska gospodarstva izdelane gnojilne načrte, v katerih so ovrednotena tudi uporabljena rastlinska hranila iz živinskih gnojil, se poraba mineralnih gnojil temu ustrezno zmanjšuje.

Poraba dušika je bila v Sloveniji v obdobju 2012–2019 manjša (57 kg N/ha) kot v državah članicah Evropske unije (63 kg N/ha). Največja poraba dušika je bila značilna za Nizozemsko (121 kg N/ha), Belgijo (113 kg N/ha) in Češko (103 kg N/ha), najmanjša pa za Romunijo (27 kg N/ha) in Portugalsko (30 kg N/ha).

Poraba fosforja je bila v Sloveniji v obdobju 2012–2019 večja (19 kg P2O5/ha) kot v državah članicah Evropske unije (16 kg P2O5/ha). Največja poraba fosforja je bila značilna za Ciper (41 kg P2O5/ha) in Poljsko (24 kg P2O5/ha), najmanjša pa za Nizozemsko (6 kg P2O5/ha).


Metodologija

Cilji in pravna podlaga

Cilji povzeti po: Resoluciji o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (Uradni list RS, št. 25/11), Resoluciji o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021« (Uradni list RS, št. 8/20) ter Uredbi o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13, 22/15 in 12/17).

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov

Podatke o količini mineralnih gnojil in rastlinskih hranil, porabljenih v podjetjih, družbah in zadrugah v rastni sezoni, ter podatke o zalogah gnojil, ki so jih imeli pridelovalci na dan 31. 12. tekočega leta, pridobi Statistični urad Republike Slovenije (SURS) enkrat na leto z vprašalniki, ki jih izpolnijo vsa podjetja, ki se ukvarjajo z rastlinsko pridelavo. Podatke o uvozu (prodaji) mineralnih gnojil, namenjenih za rastlinsko pridelavo, in o vsebnosti rastlinskih hranil v posameznih mineralnih gnojilih, zberejo z letnimi vprašalniki neposredno pri uvoznih podjetjih.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec

Podatki o porabi mineralnih gnojil in rastlinskih hranil (N-dušik, P2O5-fosfor, K2O-kalij), ki so na letni ravni izraženi v tonah, so preračunani na hektar kmetijskega zemljišča v uporabi (kg/ha). Podatki so prikazani za vsako leto posebej (1992–2022).

 

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Poraba mineralnih gnojil v kmetijstvu

t gnojil

kg N/ha

kg P2O5/ha

kg K2O/ha

SURS https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1517001S.px

1992–2022

Druga polovica leta za preteklo leto

letno

25. 8. 2023

Da

Kmetijsko zemljišče v uporabi

ha

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/1502401S.px/

1992-2022

Enkrat letno

letno

25. 8. 2023

Da

 

Opredelitev kazalca

  • Relevantnost kazalca: 2

1=globalno, 2=EU, 3=nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1=uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2=podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3=interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafih): 1

1=vsaj 10-leten niz podatkov

2=vsaj 5-leten niz podatkov

3=manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na kartah): /

1=uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2=uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3=obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Drugi podatki

Metodologija zbiranja podatkov

Podatki o porabi dušika (v t N) in fosforja (v t P) iz mineralnih gnojil so za države članice Evropske unije (EU-27) dostopni na spletni strani Eurostat. V kazalcu so predstavljeni podatki za obdobje 2012–2019.

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec

Podatki o porabi dušika in fosforja (v t N in t P) so preračunani na kg N/ha ter na kg P2O5/ha kmetijskega zemljišča v uporabi. Podatki o površinah kmetijskih zemljišč v uporabi so za EU-27 dostopni na spletni strani Eurostat.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Poraba dušika in fosforja iz mineralnih gnojil

t N

t P

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/AEI_FM_USEFERT__custom_6…

2012–2019

Podatki so dostopni z nekajletno zamudo

letno

20. 7. 2023

Da

Kmetijsko zemljišče v uporabi

1000 ha

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TAG00025__custom_6955215…

2012–2019

Podatki so dostopni

letno

20. 7. 2023

Da

Datum zajema podatkov

Related indicators