KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Intenzivnost izpustov SO2, NOx in CO2 iz proizvodnje električne energije in toplote v javnih termoelektrarnah je bila leta 2021 znatno nižja kot leta 2005 in sicer SO2 za 94 %, NOx za 71 % in CO2 za 28 %. Glede na povprečje EU-27 je bila leta 2021 v Sloveniji intenzivnost intenzivnost CO2 višja, NOx rahlo nižja, SO2 pa občutno nižja.


Kazalec prikazuje intenzivnost izpustov SO2, NOx in CO2 iz proizvodnje električne energije in toplote v javnih termoelektrarnah in termoelektrarnah toplarnah. Kazalec je izračunan kot količnik izpustov posamezne snovi in proizvodnje električne energije in toplote v TE in TE-TO, katerih glavna dejavnost je proizvodnja električne energije in toplote.

CO2 je najpomembnejši med toplogrednimi plini, ki povzročajo zadrževanje toplote v ozračju Zemlje, zaradi česar temperatura na njenem površju narašča. To bo imelo številne neposredne (pogostejši in daljši vročinski valovi, itd.) in posredne (večja pogostost ekstremnih vremenskih dogodkov, dvig gladine morske vode) vplive na ekosistem in ljudi. SO2 prispeva k zakisovanju ozračja in izpustom (sekundarnih) prašnih delcev. Iz NOx s kemično reakcijo nastaja prizemni ozon, poleg tega prav tako kot SO2 prispeva k zakisovanju ozračja ter izpustom (sekundarnih) prašnih delcev.

Javne termoelektrarne (TE) in termoelektrarne-toplarne (TE-TO) so podjetja, katerih glavni namen je proizvodnja električne energije in toplote. Pri proizvodnji električne energije je upoštevana proizvodnja na generatorju, toplote pa bruto proizvodnja.


Grafi

Slika EN05-1: Gibanje intenzivnosti izpustov CO2, NOx in SO2 iz proizvodnje elektricne energije in toplote v obdobju 1992-2021
Viri:

IJS-CEU, 2021

Prikaži podatke
CO2 int [t/toe] SO2 int [t/toe] NOx int [t/toe] CO2 int [Indeks (1992 = 100)] SO2 int [Indeks (1992 = 100)] NOx int [Indeks (1992 = 100)]
1992 11,42 0,29 0,03 100 100 100
1993 10,91 0,28 0,03 95,55 96,62 103,27
1994 11,02 0,28 0,03 96,43 97,64 107,20
1995 10,96 0,19 0,03 95,95 66,87 92,81
1996 10,34 0,19 0,03 90,55 66,26 94,45
1997 10,40 0,19 0,03 91,01 65,44 99,41
1998 10,38 0,17 0,03 90,83 59,23 97,65
1999 10,12 0,16 0,02 88,61 55,90 86,73
2000 10,54 0,15 0,03 92,30 53,83 93,39
2001 11,03 0,09 0,03 96,52 31,33 90,71
2002 10,62 0,09 0,03 92,98 29,88 93,44
2003 10,19 0,08 0,02 89,23 28,55 83,77
2004 10,32 0,07 0,02 90,34 23,18 71,77
2005 10,18 0,05 0,02 89,09 17,72 69,70
2006 9,95 0,01 0,02 87,10 5,12 68,71
2007 10,23 0,01 0,02 89,51 4,59 61,54
2008 9,62 0,01 0,02 84,25 3,79 60,25
2009 9,48 0,01 0,02 83,00 3,47 55,91
2010 9,32 0,01 0,02 81,61 3,18 55,89
2011 9,37 0,01 0,02 81,99 3,44 54,58
2012 9,13 0,01 0,02 79,90 3,42 52,69
2013 9,03 0,01 0,01 79,09 3,01 49,57
2014 8,71 0,01 0,01 76,25 2,60 46,02
2015 7,82 0,00 0,01 68,49 1,16 27,03
2016 7,62 0,00 0,01 66,74 0,84 21,77
2017 7,68 0,00 0,01 67,27 1,11 26,03
2018 7,66 0,00 0,01 67,01 1,17 26,12
2019 7,53 0,00 0,01 65,88 0,92 20,28
2020 7,46 0,00 0,01 65,28 0,91 19,46
2021 7,38 0,00 0,01 64,58 1,00 20,09
Slika EN05-2: Primerjava intenzivnosti izpustov CO2, SO2 in NOx med Slovenijo in EU-27 (EU-27=100%) za leti 2005 in 2021
Viri:

SO2 int – EU-27 (SO2 int - EU-28)

Prikaži podatke
2005 [%] 2021 [%]
CO2 int 127,57 118,68
SO2 int 167,42 72,38
NOx int 164,78 98,06

Cilji

Cilji za intenzivnost izpustov CO2, NOx in SO2 niso določeni, so pa na ravni države določeni cilji za izpuste teh snovi, ki so navedeni v kazalcih PB03 Izpusti toplogrednih plinov in EN09 Izpusti onesnaževal zraka, ki zahtevajo zmanjševanje izpustov. Na podlagi tega lahko postavimo cilj, da se morajo intenzivnosti zmanjševati.

 


Proizvodnja električne energije in toplote v konvencionalnih termoelektrarnah pri izpustih SO2, NOx in CO2 predstavlja pomemben vir izpustov, zato njihovo zmanjšanje v tem sektorju pomembno prispeva k zmanjšanju na ravni države in s tem k zmanjšanju obremenjevanja okolja.

Izpusti SO2, NOx in CO2 so na enoto proizvedene električne energije in toplote v konvencionalnih termoelektrarnah leta 2021 znašali 2,9 kgSO2/toe, 5,8 kgNOx/toe in 7,4 tCO2/toe. V obdobju 2005–2021 so se vse intenzivnosti zmanjšale. Najbolj, za 94 %, se je zmanjšala intenzivnost izpustov SO2. To je zlasti posledica namestitve razžveplalnih naprav ter postopnega zapiranja enot na premog (blokov 1 - 4 termoelektrarne Šoštanj in Termoelektrarne Trbovlje), ki jih je nadomestila enota TEŠ6. Pomemben vpliv je imelo tudi povečanje učinkovitosti proizvodnje električne energije in toplote, delno tudi zaradi zaustavitev zgoraj navedenih enot (glej kazalec EN31 Učinkovitost sistema proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije in toplote) in zagona nove enote TEŠ6. Nadaljnje zmanjšanje se pričakuje zaradi zamenjave premoga z zemeljskim plinom. Glede na povprečje EU-27 je bila leta 2021 intenzivnost v Sloveniji nižja za 28 %, medtem ko je bila leta 2005 višja za 7 % (Slika 2).

Intenzivnost izpustov NOx je bila leta 2021 za 71 % nižja kot leta 2005. Večje znižanje se je zgodilo v letu 2015, kar lahko pripišemo ugasnitvi TET  in starih enot v TEŠ (1-4) ter zagona nove enote TEŠ6 z napravo za čiščenje NOx v dimnih plinih (t.i. deNOx). V prihodnje se bo intenzivnost NOx še zniževala z zamenjavo enot na premog z napravami na plin. V primerjavi s povprečjem EU-27 je bila intenzivnost izpustov NOx leta 2021 v Sloveniji za 2 % nižja, v obdobju 2005-2021 pa se je odstopanje znižalo za 67 odstotnih točk.

Najmanj se je zmanjšala intenzivnost izpustov CO2, in sicer za 28 % v obdobju 2005-2021. Največje zmanjšanje intenzivnosti je opazno leta 2015, ko je nova enota TEŠ6 zamenjala starejše enote na premog, s čimer se je učinkovitost proizvodnje termoelektrarn znatno povečala.  Enota TEŠ6 ima namreč znatno višji izkoristek kot stare enote (43 % proti 33 % povprečnemu izkoristku starih blokov). V prihodnosti se s povečanjem porabe zemeljskega plina na račun porabe trdnih goriv ter postavitvijo novih naprav z višjimi izkoristki (plinske enote) pričakuje nadaljnje padanje tega kazalca. Glede na EU-27 je bila intenzivnost CO2 v Sloveniji leta 2021 višja za 19 %, v obdobju 2005-2021 pa se je oddaljenost od povprečne intenzivnosti v EU-27 zmanjšala za 9 odstotnih točk.


Metodologija

Cilji in pravna podlaga

Nacionalnem energetskem programu (NEPN)[1], Resoluciji o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (ReDPS50)[2] ter Uredbi o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 48/18 in 44/22 – ZVO-2)[3]

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov

Podatki o emisijah so pripravljeni na letni osnovi na podlagi podatkov o aktivnostih (rabi goriv, industrijski proizvodnji, itd.), kurilnih vrednosti goriv in emisijskih faktorjev. Priporočena metodologija je pripravljena v skupini za evidence izpustov in projekcije IPCC za TGP in UNECE/EMEP (EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook – 2006) za SO2 in NOx.
Podatki o proizvodnji električne energije in toplote so pripravljeni (zbrani) na letni osnovi in objavljeni na spletnih straneh SURS-a ter v tiskanih publikacijah. Poleg tega so podatki poslani Evropskemu statističnemu uradu (EUROSTAT). Pri pripravi podatkov je uporabljena metodologija EUROSTAT/IEA (http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2004/statistics_manual.pdf). Uporabljena sta bila dva različna vira informacij – pred letom 1996 je bil vir informacij izpolnjen vprašalnik za EUROSTAT, od leta 1996 pa uradna statistika SURS-a.

Metodologija obdelave podatkov

Kazalec je izračunan kot količnik izpustov snovi (SO2, NOx in CO2) sektorja 1.A.1.a in proizvodnje električne energije in toplote v javnih termoelektrarnah in termoelektrarnah – toplarnah (po glavni dejavnosti). EUROSTAT teh podatkov ne objavlja več v agregirani obliki, zato je bila sešteta proizvodnja električne energije in toplote vseh TE in TE-TO po glavni dejavnosti naslednjih goriv: Trdna fosilna goriva, ZP, naftni derivati, primarna trdna biomasa, bioplini, industrijski odpadki ter obnovljivi komunalni odpadki .

Pri kazalcu so letne rasti ponekod prikazane v odstotnih točkah. Odstotna točka je enota, ki se uporablja pri primerjavi različnih rasti. Pri odstotni točki gre za absolutno primerjavo, ki se izračuna po formuli (nletos)-(nlani)=16 %-15 %=1 %t (npr. če je bila lansko leto rast 15 %, letos pa 16 %, potem je letos rast višja za 1 odstotno točko). Razliko v rasti pa lahko izrazimo tudi z relativno primerjavo po formuli [(nletos/nlani)*100]-100=[(16 %/15 %)*100]-100=6,7 %, kjer je rast izražena v odstotkih.

 

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Izpusti CO2 sektorja 1.A.1.a

[kt CO2]

Evidence izpustov toplogrednih plinov, Arhiv TGP, Agencija RS za okolje

1990-2021

V mesecu aprilu za predpreteklo leto

enkrat letno

16. 8. 2023

da

Izpusti SO2 in NOx sektorja 1.A.1.a

[kt]

ARSO, spletna stran CDR

1990–2021

Februarja za predpreteklo leto

enkrat letno

16.8.2023

da

Proizvodnja električne energije po gorivih in proizvodnja toplote v TE in TE-TO po glavni dejavnosti

[ktoe]

Ministrstvo pristojno za energetiko, obdelava IJS-CEU

1992-1999

Podatek pridobljen iz letnih energetskih popisov

Podatki se ne osvežujejo več

-

da

Proizvodnja električne energije po gorivih in proizvodnja toplote v TE in TE-TO po glavni dejavnosti

[ktoe]

SURS, SI-STAT

2000-2021

Oktobra za preteklo leto

Enkrat letno

16.8.2023

da

Podatki za EU 27

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Izpusti CO2 sektorja 1.A.1.a

[kt CO2]

EEA, GHG viewer[4]

1990-2021

Sredi leta za predpreteklo leto

enkrat letno

16.11.2023

da

Izpusti SO2 in NOx sektorja 1.A.1.a

[kt]

CEIP[5]

1990–2021

Sredi leta predpreteklo leto

enkrat letno

16.11.2023

da

Proizvodnja električne energije po gorivih in proizvodnja toplote v TE in TE-TO po glavni dejavnosti

[ktoe]

EUROSTAT

1990-2021

Začetek leta za predpreteklo leto

Enkrat letno

16.11.2023

da

Informacije o kakovosti:

Relevantnost: 1
Točnost: 1
Časovna primerljivost: 1
Prostorska primerljivost: -.


Related indicators