KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

Poraba mineralnih gnojil se je v Sloveniji v obdobju 1992–2019 zmanjšala za 35 %. Za 26 %  se je v istem obdobju zmanjšala tudi poraba rastlinskih hranil (N, P2O5, K2O) na hektar kmetijskega zemljišča v uporabi. Povprečna poraba na hektar kmetijskega zemljišča v uporabi je znašala 61 kg N, 26 kg P2O5 in 34 kg K2O. V obdobju 2010–2017 je bila poraba dušika v Sloveniji manjša (57 kg N/ha) kot v državah članicah Evropske unije (62 kg N/ha). V enakem obdobju je bila poraba fosforja (19 kg P2O5/ha) večja kot v državah članicah Evropske unije (15 kg P2O5/ha).


Kazalec predstavlja porabo mineralnih gnojil v Sloveniji v obdobju 1992–2019. Prikazana je njihova skupna poraba in poraba glavnih rastlinskih hranil (dušik, fosfor, kalij). Izračunana je poraba rastlinskih hranil na hektar kmetijskega zemljišča v uporabi ter podana primerjava o porabi dušika in fosforja z državami Evropske unije za obdobje 2010–2017.

Mineralna gnojila so snovi, ne glede na agregatno stanje, ki vsebujejo rastlinska hranila in se dodajajo tlom ali rastlinam zaradi izboljšanja rasti, povečanja pridelka, izboljšanja kakovosti pridelka ali rodovitnosti tal in so pridobljena v industrijskem postopku (Zakon o mineralnih gnojilih, Ur. l. RS, 29/06).


Grafi

Slika KM02-1: Poraba mineralnih gnojil v Sloveniji v obdobju 1992–2019
Viri:

SURS, 2021

Prikaži podatke
Mineralna gnojila [t]
1992 189922
1993 174055
1994 182191
1995 168780
1996 168029
1997 180599
1998 184729
1999 186370
2000 174180
2001 178166
2002 175724
2003 177589
2004 162680
2005 149504
2006 146593
2007 149587
2008 135011
2009 119135
2010 131855
2011 131304
2012 128364
2013 130347
2014 136054
2015 136114
2016 129480
2017 130524
2018 128769
2019 138218
Slika KM02-2: Poraba rastlinskih hranil (N, P2O5 in K2O) na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi v obdobju 1992–2019
Viri:

SURS, 2021

Prikaži podatke
Dušik (N) [kg/ha] Kalij (K2O) [kg/ha] Fosfor (P2O5) [kg/ha]
1992 70,05 36,75 27,86
1993 60,38 39,32 31,00
1994 63,14 41,40 35,25
1995 61,40 40,04 33,13
1996 60,95 40,71 33,05
1997 68,79 45,50 35,27
1998 70,89 46,74 38,35
1999 68,95 48,94 39,55
2000 67,12 43,67 35,86
2001 68,22 41,03 32,59
2002 66,10 40,86 31,06
2003 67,69 39,25 30,04
2004 61,70 37,86 29,85
2005 57,33 31,61 26,40
2006 61,97 31,53 26,08
2007 59,41 30,62 25,57
2008 50,85 29,80 24,24
2009 60,20 18,30 16,34
2010 56,95 25,50 20,51
2011 59,22 25,20 19,67
2012 54,83 22,52 18,54
2013 56,93 22,64 18,58
2014 59,33 22,11 18,96
2015 59,39 24,17 19,79
2016 56,73 23,77 19,18
2017 56,26 22,98 18,97
2018 57,18 23,38 19,13
2019 58,46 21,14 16,89
Slika KM02-3: Poraba dušika (N) na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi v državah članicah Evropske unije v obdobju 2010–2017
Viri:

Eurostat, 2021

Prikaži podatke
Dušik (N) [kg/ha]
Romunija 23,95
Portugalska 29,99
Grčija 34,43
Estonija 34,82
Latvija 37,28
Avstrija 40,71
Španija 41,20
Italija 45,74
Malta 48,66
Litva 53,99
Bolgarija 56,32
Slovenija 57,45
Švedska 57,74
Združeno kraljestvo 59,46
Slovaška 60,09
EU-28 61,53
Finska 63,02
Madžarska 65,01
Ciper 67,40
Hrvaška 68,15
Irska 73,79
Poljska 74,84
Francija 75,10
Danska 77,33
Češka 100,81
Nemčija 101,14
Luksemburg 103,20
Belgija 112,50
Nizozemska 118,49
Slika KM02-4: Poraba fosforja (P2O5) na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi v državah članicah Evropske unije v obdobju 2010–2017
Viri:

Eurostat, 2021

Prikaži podatke
Fosfor (P2O5) [kg/ha]
Združeno kraljestvo 4,89
Nizozemska 7,50
Estonija 7,72
Malta 8,02
Švedska 8,90
Luksemburg 8,94
Romunija 9,06
Bolgarija 10,45
Avstrija 10,56
Grčija 10,77
Belgija 10,86
Slovaška 10,87
Finska 11,36
Portugalska 11,51
Danska 11,64
Latvija 11,76
Češka 12,56
Madžarska 14,37
EU-28 14,79
Litva 14,90
Francija 15,53
Nemčija 16,14
Španija 16,72
Irska 17,33
Italija 17,96
Slovenija 19,28
Hrvaška 22,46
Poljska 24,28
Ciper 39,70

Cilji

  • Uravnotežena poraba mineralnih gnojil, postopno povečevanje obsega ekološke pridelave ter preprečevanje obremenjevanja tal iz točkovnih in razpršenih virov.
  • Rastline gnojiti tako, da lahko kar najbolj izkoristijo hranila in da se ta ne izgubljajo v podzemno vodo in ozračje.
  • Zmanjšati in preprečevati nadaljnje onesnaženje voda z nitrati iz kmetijske proizvodnje.

Poraba mineralnih gnojil se je v Sloveniji v obdobju 1992–2019 zmanjšala za 35 %. Za 3,5 kg/leto oz. za 26 % se je v navedenem obdobju zmanjšala tudi poraba mineralnih gnojil na hektar kmetijskega zemljišča v uporabi. Povprečna poraba hranil je znašala 121 kg/ha (61 kg N/ha, 26 kg P2O5/ha in 33 kg K2O/ha). Poraba N na ha se je v tem obdobju zmanjšala za 17 %, P2O5 za 56 % in K2O za 57 %. Med rastlinskimi hranili v sestavi mineralnih gnojil prevladuje N (52 %), sledita K2O (27 %) in P2O5 (22 %). Omenjeno dejstvo potrjuje, da mineralna gnojila v Sloveniji uporabljamo predvsem za dognojevanje z dušikom, gnojenje s fosforjem in kalijem pa kombiniramo z uporabo živinskih gnojil pri predsetveni obdelavi tal.

Zmanjšanje porabe mineralnih gnojil gre pripisati zahtevam nitratne direktive in načelom dobre kmetijske prakse pri gnojenju, h katerim so zavezana kmetijska gospodarstva v zadnjih letih, še posebej pa po letu 2004, ko smo pristopili k Evropski uniji (EU). Oba dokumenta posvečata večjo pozornost uporabi živinskih gnojil ter upoštevanju rastlinskih hranil v živinskih gnojilih pri načrtovanju gnojenja z mineralnimi gnojili. Ker morajo imeti kmetijska gospodarstva izdelane gnojilne načrte, v katerih so ovrednotena tudi uporabljena rastlinska hranila iz živinskih gnojil, se poraba mineralnih gnojil temu ustrezno zmanjšuje.

Poraba dušika je bila v Sloveniji v obdobju 2010–2017 manjša (57 kg N/ha) kot v povprečju za države članice Evropske unije (62 kg N/ha). Največja poraba dušika je bila značilna za Nizozemsko (118 kg N/ha), Belgijo (112 kg N/ha) in Luksemburg (103 kg N/ha), najmanjša pa za Romunijo (24 kg N/ha) in Portugalsko (30 kg N/ha).

Poraba fosforja je bila v Sloveniji v obdobju 2010–2017 večja (19 kg P2O5/ha) kot v povprečju za države članice Evropske unije (15 kg P2O5/ha). Največja poraba fosforja je bila značilna za Ciper (40 kg P2O5/ha) in Poljsko (24 kg P2O5/ha), najmanjša pa za Združeno kraljestvo (5 kg P2O5/ha).


Metodologija

Cilji in pravna podlaga

 

Cilji povzeti po: Resoluciji o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (Uradni list RS, št. 25/11), Resoluciji o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021« (Uradni list RS, št. 8/20) ter Uredbi o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13, 22/15 in 12/17).

 

Podatki za Slovenijo

 

Metodologija zbiranja podatkov

Podatke o količini mineralnih gnojil in rastlinskih hranil, porabljenih v podjetjih, družbah in zadrugah v rastni sezoni, ter podatke o zalogah gnojil, ki so jih imeli pridelovalci na dan 31. 12. tekočega leta, pridobi Statistični urad Republike Slovenije (SURS) enkrat na leto z vprašalniki, ki jih izpolnijo vsa podjetja, ki se ukvarjajo z rastlinsko pridelavo. Podatke o uvozu (prodaji) mineralnih gnojil, namenjenih za rastlinsko pridelavo, in o vsebnosti rastlinskih hranil v posameznih mineralnih gnojilih, zberejo z letnimi vprašalniki neposredno pri uvoznih podjetjih.

 

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec

Podatki o porabi mineralnih gnojil in rastlinskih hranil (N-dušik, P2O5-fosfor, K2O-kalij), ki so na letni ravni izraženi v tonah, so preračunani na hektar kmetijskega zemljišča v uporabi (kg/ha). Podatki so prikazani za vsako leto posebej (1992–2019).

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Poraba mineralnih gnojil v kmetijstvu

t gnojil; kg N/ha;

kg P2O5/ha; kg K2O/ha

SURS - SiStat:

Tabela 1517001S:

Poraba mineralnih gnojil v kmetijstvu, Slovenija, letno

 

1992–2019

Druga polovica leta za preteklo leto

Letno

22. 4. 2021

Da

 

Opredelitev kazalca

  • Relevantnost kazalca: 2

1=globalno, 2=EU, 3=nacionalno

 

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1=uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2=podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3=interni podatki

 

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafih): 1

1=vsaj 10-leten niz podatkov

2=vsaj 5-leten niz podatkov

3=manj kot 5-leten niz podatkov

 

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na kartah): /

1=uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2=uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3=obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

 

Drugi podatki

 

Metodologija zbiranja podatkov

Podatke o porabi dušika (v t N) in fosforja (v t P) iz mineralnih gnojil Eurostat objavlja na letni ravni na njihovi spletni strani. V kazalcu so predstavljeni podatki za obdobje 2010–2017 za takratnih vseh 28 držav članic Evropske unije (EU–28), vkjučno z Združenim kraljestvom.

 

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec

Podatki o porabi dušika in fosforja (v t N in t P) so preračunani na kg N/ha ter na kg P2O5/ha kmetijskega zemljišča v uporabi. Podatki o površinah kmetijskih zemljišč v uporabi so za EU–28 na letni ravni dostopni na spletni strani Eurostat.

 

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir (hiperlink do podatkov)

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Poraba dušika in fosforja iz mineralnih gnojil

kg N/ha;

kg P/ha

Eurostat:

(tabela AEI_FM_USEFERT

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/aei_fm_usefert/default/table?lang=en)

2010–2017

Podatki so dostopni z nekajletno zamudo

Letno

22. 4. 2021

Ker metodologija zajema podatkov po posameznih  državah EU ni razvidna, mednarodne primerljivosti podatkov ne moremo opredeliti.

Datum zajema podatkov

Related indicators