KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

V obdobju 2005‒2018 se je bruto bilančni presežek dušika gibal med 43 in 70 kg na ha z neizrazitim trendom zmanjševanja. Ciljna vrednost za leto 2020 je 53 kg N/ha. V povprečju zadnjih 5 let smo to vrednost dosegli. Doseganje cilja bo v velikem obsegu odvisno od zainteresiranosti kmetov za vključevanje v Ekološko kmetovanje in zahteve KOPOP, pa tudi od uspešnosti kmetijskega izobraževalnega sistema ter javne kmetijske svetovalne službe.


Kazalec Učinkovitejše kroženje dušika v kmetijstvu – bruto bilančni presežek dušika je opisan s presežkom dušika v kmetijstvu. Kazalec pove, koliko dušika se potencialno izpere v vode, izgubi v zrak ali zadrži v tleh. Izgubam dušika se ne moremo v celoti izogniti, zato imamo praviloma vedno opraviti z bilančnim presežkom. Majhen bilančen presežek dušika pomeni, da so bile izgube dušika iz hlevov, gnojišč in pri gnojenju majhne, vnos dušika na kmetijska zemljišča pa prilagojen potrebam rastlin. To pomeni, da je v sistemu krožilo le toliko dušika, kot je bilo potrebno. Manjši obseg kroženja N v kmetijstvu pomeni manjši izpust didušikovega oksida. Kmetijska politika prispeva k zmanjšanju bruto bilančnega presežka dušika tako prek ukrepov Programa razvoja podeželja (Naložbe v osnovna sredstva, Kmetijsko okoljsko podnebna plačila (KOPOP), Ekološko kmetovanje, idr.) kot tudi s financiranjem Javne službe kmetijskega svetovanja. Kazalec Učinkovitejše kroženje dušika v kmetijstvu – bruto bilančni presežek dušika je definiran z razliko med dušikom, ki ga izločijo rejne živali, dušikom iz drugih organskih gnojil, dušikom v mineralnih gnojilih, dušikom, ki pride na kmetijska zemljišča z biološko fiksacijo, depozicijo in semenom na eni strani in dušikom, ki ga s kmetijskih zemljišč odpeljemo s pridelki na drugi strani.


Grafi

Slika PO15-1: Bruto bilančni presežek N v obdobju 2005−2018 ter ciljne vrednosti kazalca do leta 2020
Prikaži podatke
Vrednosti kazalca v obdobju 2005−2018 Ciljne vrednosti kazalca
2005 43,86
2006 69,18
2007 60,59
2008 44,80
2009 55,33
2010 45,80
2011 50,53
2012 57,61
2013 69,48
2014 43,08
2015 45,47
2016 42,85
2017 65,38
2018 44,54
2019 53,58
2020 53

Cilji

Ciljna vrednost*1 bruto bilančnega presežka dušika za leto 2020 je 53 kg N/ha.

Opomba:

*1   Cilj iz Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 s pogledom do leta 2030.


V obdobju 2005‒2018 se je bruto bilančni presežek N gibal med 43 in 70 kg na ha z neizrazitim trendom zmanjševanja. Ciljna vrednost za leto 2020 je 53 kg N/ha. V povprečju zadnjih 5 let smo to vrednost dosegli. Predvideni ukrepi za učinkovitejšo rabo N naj bi ob predvidenem povečanju samooskrbe Slovenije s hrano do leta 2020 zadržali bruto bilančni presežek N približno na ravni obdobja 2005−2016. Doseganje cilja bo v velikem obsegu odvisno od zainteresiranosti kmetov za vključevanje v Ekološko kmetovanje in zahteve KOPOP, pa tudi od uspešnosti kmetijskega izobraževalnega sistema ter javne kmetijske svetovalne službe.


Metodologija

Cilji in pravna podlaga
Cilji so povzeti po Operativnem programu ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP)

Metodologija izračuna
Podatke o bruto bilančnem presežku dušika pripravlja Kmetijski inštitut Slovenije, objavlja pa SURS pod imenom »bruto zaloga dušika«. Način zbiranja je opisan v metodoloških pojasnilih*2. Poseben izračun kazalca ni potreben.

Potrebne nadaljnje ocene, če kazalec ne sledi cilju
Za kazalec so značilna velika nihanja med leti. Nihanja so predvsem posledica nihanj odvzema dušika s kmetijskimi pridelki, ta pa predvsem od vremenskih razmer v tekočem letu. Zaradi tega, ga je smiselno prikazovati kot drseče povprečje ali obravnavati v daljšem časovnem obdobju. V kolikor cilji ne bodo doseženi, bo treba narediti analizo vzrokov, tako glede izvajanja ukrepov Operativnega programa zmanjšanja emisij toplogrednih plinov kot tudi glede dejavnikov, na katere nimamo neposrednega vpliva (neugodne vremenske razmere za rastlinsko pridelavo). Zaradi sprememb metodologije v letih 2017 in 2019 (upoštevanje kuncev, digestatov in kompostov) se je letni bruto bilančni presežek v celotnem obdobju povečal za približno 1 kg N na ha. Glede nato, da so bile ciljne vrednosti določene s staro metodiko, bi lahko bilo morebitno preseganje ciljne vrednosti tudi posledica spremenjene metodike.

Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov
Pregled virov in razpoložljivosti podatkov za kazalec Učinkovitejše kroženje dušika v kmetijstvu – bruto bilančni presežek dušika je prikazan v tabeli (Tabela 1).

Tabela 1: Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov za kazalec Učinkovitejše kroženje dušika v kmetijstvu – bruto bilančni presežek dušika

Podatek

Enota

Vir

Razpoložljivost podatka

Datum zajema

Bruto bilančni presežek dušika (tudi bruto zaloga dušika)

kg/ha

KIS

januarja za predpreteklo leto

13.01.2020

Podatki za obdobje: 2005−2018
Geografska pokritost: Slovenija

Informacije o kakovosti za ta kazalec
Prednosti in slabosti kazalca
Kazalec prikazuje uradne podatke o bruto bilančnem presežku N v kmetijstvu, ki jih pripravi Kmetijski inštitut Slovenije, poroča pa Statistični urad RS. Bilančni presežek N je izračunan na podlagi uradnih evidenc ter strokovnih ocen. Podatki so obremenjeni z določeno negotovostjo, ki izhaja iz negotovosti uradnih ocen in nezanesljivosti strokovnih ocen. Kljub temu menimo, da ocene relativno dovolj dobro odsevajo dejansko stanje.
Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost
Podatki so relevantni.
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije):  Projekcije bruto bilančnega presežka dušika za namen projekcij emisij toplogrednih plinov v kmetijstvu so pripravljene do leta 2050. Negotovost projekcij je velika.
Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom)
Relevantnost: 2
Točnost: 2
Časovna primerljivost: 2
Prostorska primerljivost: /

Opomba:

*2   http://www.stat.si/statweb/File/DocSysFile/8284.

Datum zajema podatkov