KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

V opazovanem obdobju se je višina morja na slovenski obali zviševala, podobno kot v Sredozemlju, 1 mm/leto. Predvideno zvišanje gladine morja zaradi podnebnih sprememb bo zahtevalo raznovrstno prilagajanje.


Kazalec prikazuje spremenljivost povprečnih letnih višin v Koprskem zalivu od leta 1960 dalje. S kazalcem posredno spremljamo podnebne spremembe.


Grafi

Slika MR02-1: Povprečna letna višina morja na merilni postaji Koper
Viri:

Dolgoletni niz višin morja ARSO, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009

Prikaži podatke
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
srednja letna višina cm 218.25 216.25 213.083333333 219.166666667 210.5 216.583333333 219.75 214.166666667 215.333333333 214.111111111
maks. letna višina cm 238 232 233 237 225 231 236 225 233 226
min. letna višina cm 190 200 199 210 189 208 206 202 205 204
srednja letna višina indeks (1960 = 100) 100 99.0836197022 97.6326842306 100.420007637 96.4490263459 99.2363497518 100.687285223 98.1290568919 98.6636120657 98.1036018837
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
srednja letna višina cm 219.666666667 215.583333333 214.75 212.583333333 216.083333333 212.166666667 215.166666667 215.833333333 217.25 216.25
maks. letna višina cm 240 224 220 220 230 221 231 225 227 228
min. letna višina cm 212 201 203 200 204 204 199 204 204 191
srednja letna višina indeks (1960 = 100) 100.649102711 98.7781596029 98.3963344788 97.4035891562 99.0072546774 97.2126765941 98.5872470409 98.8927071401 99.5418098511 99.0836197022
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
srednja letna višina cm 216.833333333 217 216.25 215.583333333 218.083333333 216.166666667 217.833333333 217.666666667 217.25 210.583333333
maks. letna višina cm 234 240 231 226 231 227 230 228 223 223
min. letna višina cm 204 203 205 203 209 209 210 205 211 194
srednja letna višina indeks (1960 = 100) 99.350897289 99.4272623139 99.0836197022 98.7781596029 99.9236349752 99.0454371898 99.809087438 99.7327224131 99.5418098511 96.4872088583
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
srednja letna višina cm 210.666666667 211.85 215.841666667 216.766666667 220.858333333 218.608333333 220.416666667 216.116666667 217.025 218.708333333
maks. letna višina cm 229 226.3 242.8 236.6 226.2 230.1 238.4 233.8 228.5 226
min. letna višina cm 192 200.3 195.2 195.8 208.7 212.2 206.6 192.2 199.5 210.9
srednja letna višina indeks (1960 = 100) 96.5253913708 97.067583047 98.8965253914 99.3203512791 101.195112638 100.164184803 100.992745323 99.0225276823 99.4387170676 100.210003818
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
srednja letna višina cm 219.083333333 219.117987018 217.390586314 216.7 222 220 223 220.7 221.7
maks. letna višina cm 240.6 230.788978495 234.529166667 227.6 234 226 233
min. letna višina cm 203.8 207.112903226 199.905913978 201.8 211 208 210
srednja letna višina indeks (1960 = 100) 100.381825124 100.397703101 99.6062251154 99.2898052692 101.718213058 100.801832761 102.176403207 101.122565865 101.580756014
Slika MR02-2: Najvišja letna višina morja
Viri:

Dolgoletni niz višin morja ARSO, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009

Prikaži podatke
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
najvišja letna višina morja cm 314 313 323 352 327 330 394 325 310 320
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
najvišja letna višina morja cm 314 308 331 325 320 318 356 361 330 361
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
najvišja letna višina morja cm 316 326 326 345 309 305 320 311 333 327
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
najvišja letna višina morja cm 340 310 334 329 330 320 319 321 311 325
2003 2004 2005 2006 2007 2008
najvišja letna višina morja cm 305 342 322 316 326 372
Slika MR02-3: Pojavljanje ekstremnih višin morja
Viri:

Dolgoletni niz višin morja ARSO, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009

Prikaži podatke
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
število dni/leto, ko je visoka voda presegla 3m število dni/leto 3 7 11 5 10 9 6 8 7 6
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
število dni/leto, ko je visoka voda presegla 3m število dni/leto 4 2 2 3 3 4 1 5 15 5
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
število dni/leto, ko je visoka voda presegla 3m število dni/leto 11 7 8 10 3 4 6 1 2 7
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
število dni/leto, ko je visoka voda presegla 3m število dni/leto 3 16 9 5 7 16 16 7 10 12
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
število dni/leto, ko je visoka voda presegla 3m število dni/leto 8 10 3 16 3 6 4

Cilji

Zgodnje zaznavanje trenutnih in dolgoročnih odstopanj višin morja, kar bo izboljšalo napovedovanje in opozarjanje pred izjemnimi hidrološkimi pojavi na morju.


Srednja letna višina morja se je v opazovanem obdobju gibala med 211 in 223 cm. Največje odstopanje od srednje obdobne vrednosti, ki znaša 215 cm, je bilo 8 cm.

V opazovanem obdobju izkazuje višina morja na slovenski obali gibanje v smeri zviševanja. Gibanje višine morja je istega velikostnega reda kakor v Sredozemlju, 1 mm/leto. Po ocenah UNEP (2001) naj bi se gladina morja v Sredozemskem morju zvišala od 12 do 30 cm do leta 2100.

V opazovanem obdobju je višina morja več kot 300-krat dosegla ali presegla točko poplavljanja 300 cm, povprečno za okoli 9 cm. Najvišja izmerjena višina morja je bila 394 cm. Do poplav morja prihaja večinoma v jesensko-zimskem času, občasno tudi v spomladanskih mesecih, povprečno nekaj več kot sedemkrat letno. Poplave so posledica nadpovprečno visokih plim, ki jih povzročita zlasti padanje zračnega pritiska in močni južni vetrovi.

Urbana slovenska obala je prilagojena na sedanje razmere, ko morje največ nekajkrat v letu poplavi niže ležeče predele. Najbolj ogroženo je mesto Piran, kjer je ob vsakoletnih poplavah morja prizadeta površina 3,5 km2 in 22 ljudi. Ob izjemnih poplavah bi bilo prizadeto območje 7,7 km2 in 1.266 ljudi. Predvideno zvišanje gladine morja zaradi podnebnih sprememb bo zahtevalo raznovrstno prilagajanje.


Metodologija

Vir podatkov je podatkovna zbirka Dolgoletni niz višin morja, s katero upravlja Agencija Republike Slovenije za okolje. Zvezne meritve so opravljene na merilni postaji Koper, podlaga za izračun kazalca (letna povprečja) pa so urne vrednosti višin morja. Podatki so pridobljeni skladno z mednarodnimi standardi. Leta 2005 so bili prenovljeni v sklopu projekta EU FP5 ESEAS RI. Standardne metode izračuna povprečnih letnih višin morja so opisane v priročnikih Medvladne oceanografske komisije (IOC - Intergovernmental Oceanographic Commision) Manuals and guides No. 14: Volumes I-III.

Za kakovost kazalca je poleg lokacije pomembna dolžina niza podatkov in njihova kakovost. Lokacija je primerna, ker dinamika voda v severnem delu Jadranskega morja in Koprskem zalivu, razen meteoroloških vplivov, ni velika. Dolžina niza je primerna za uvrstitev na mednarodne sezname nihanja višin morja. Kakovost nizov podatkov ob vzhodni obali Jadranskega morja je mednarodno dobro ocenjena. Z začetkom leta 2006 je merilno mesto v Kopru prenovljeno. Pomen podatkov kazalca povečujejo: monolitnost merilne postaje, najsodobnejša merilna oprema za višine morja skupaj z zveznimi GPS in občasnimi gravimetričnimi meritvami višinskih zemeljskih pomikov merilnega mesta, standardi ISO ARSO in globalna izmenjava podatkov.

White paper, Coastal Zone Management in the Mediterranean, UNEP, 2001.

Nataša Kolega, Ogroženost slovenske obale zaradi morskih poplav, GZ 46/1, Ljubljana, 2006.

Povezave

European Sea Level Service, The Global Sea Level Observing System (GLOSS), MedGLOSS