KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Onesnaženost zraka z delci PM10 je bila v letu 2019 v povprečju nižja kot leta poprej. Vsota prekoračitev delcev v letu 2019 je na dveh merilnih mestih v celinski Sloveniji presegla dovoljeno število 35. Letna mejna vrednost za delce PM10 in PM2,5 ni bila presežena na nobenem merilnem mestu. Manj onesnažen zrak z delci je posledica ugodnih meteoroloških razmer, ki so prevladovale v zimskem obdobju leta in so omogočale razredčevanje izpustov iz malih kurilnih naprav in prometa, ki sta največja vira delcev PM10.


Kazalec prikazuje število dni s preseženo dnevno mejno vrednostjo delcev PM10, gibanje povprečne letne ravni delcev PM10 in PM2.5 na merilnih mestih v Sloveniji v obdobju 2005–2019 ter kazalnik povprečne izpostavljenosti  za PM2.5 (v nadaljevanju KPI) v obdobju 2011-2019. KPI meri izpostavljenost mestnega prebivalstva povišanim koncentracijam PM2.5.

Atmosferski delci oziroma aerosoli so drobni trdni in tekoči delci, ki se enakomerno porazdelijo po ozračju. Iz tega izhaja ugotovitev, da je aerosol disperzni (razpršen) sistem. Določitev velikosti aerosola je ključnega pomena za meritve in modeliranje dinamike aerosola. Premer delcev največkrat opišemo z izrazom »aerodinamični premer«. Delci z enako obliko in velikostjo, toda z različno gostoto, imajo različen aerodinamični premer. Na osnovi velikosti premera ločimo delce PM10 (z aerodinamičnim premerom pod 10 µm), delce PM2.5 (z aerodinamičnim premerom pod 2.5 µm) in delce PM1.0 (z aerodinamičnim premerom pod 1 µm). Delci, ki nastanejo v procesih med plini in delci, tako v plinasti kot tekoči fazi, so v glavnem velikosti pod 1 µm. Imenujemo jih fini delci (v angleščini »fine particles«). Z razgradnjo površine nastanejo delci večji od 1 µm, ki jih pravimo  grobi delci (v angleščini »coarse particles«).

Glede na izvor ločimo primarne in sekundarne delce. Primarni delci izvirajo iz virov na površini, medtem ko so sekundarni delci posledica različnih pretvorb v onesnaženi atmosferi. Delci so lahko naravnega (npr. cvetni prah, saharski prah, morska sol, dim gozdnih požarov, meteorski prah, vulkanski pepel) ali antropogenega izvora (posledica izpustov iz energetskih objektov, industrije, prometa, kmetijstva, individualnih kurišč). Glede na izvor so delci različne kemijske sestave, oblike in fizikalnih stanj. Delci PM2.5 so manjši, lažji in se običajno v zraku zadržujejo dlje časa ter prepotujejo večje razdalje kot večji delci.

Glavne komponente delcev so sekundarni anorganski ioni (sulfat, nitrat in amonij)  ter organski material, katerih delež je odvisen od vira onesnaženja ter meteoroloških razmer. Izjema so le močno prometno obremenjene lokacije, kjer je prisoten velik delež mineralnega prahu.

Zaradi vstopa v dihalni sistem lahko delci povzročajo zdravstvene težave, kot so draženje oči, astma, bronhitis, poškodbe pljuč, razvoj rakavih obolenj. Poleg negativnega vpliva na zdravje pripisujejo delcem tudi nekatere negativne učinke na okolje, kot so zmanjšanje vidljivosti zaradi onesnaženosti s PM2.5 ter vpliv na ekosisteme (zakisovanje rek in jezer, evtrofikacija morja, poškodbe gozdov in kmetijskih pridelkov ter zmanjšanje diverzitete ekosistemov), ki so v veliki meri posledica daljinskega transporta. Možne so tudi poškodbe na materialih ter kulturnih spomenikih.


Grafi

Slika ZR08-1: Število dni s preseženo dnevno mejno ravnjo 50 µg PM10/m3 (lahko presežena največ 35-krat v koledarskem letu), Slovenija
Viri:

Zbirka podatkov avtomatskih meritev državne mreže za spremljanje kakovosti zraka (DMKZ), ARSO in zbirka podatkov dopolnilnih avtomatskih merilnih mrež, 2019 (TE Šoštanj, TE-TO Ljubljana, EIS Anhovo, MO Ljubljana, MO Celje, MO Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Ruše in MO Ptuj)

Prikaži podatke
mestno ozadje [število dni] - Ljubljana Bežigrad [število dni] - Ljubljana BF [število dni] - Celje [število dni] - Hrastnik [število dni] - Koper [število dni] - Nova Gorica [število dni] - Novo mesto [število dni] - Kranj [število dni] - EIS Celje [število dni] - Velenje [število dni] - Maribor Vrbanski [število dni] - Ptuj [število dni] predmestno ozadje [število dni] - Trbovlje [število dni] - Pesje [število dni] - Škale [število dni] - Šoštanj [število dni] mestno-prometni tip [število dni] - Maribor center [število dni] - Zagorje [število dni] - Ljubljana center [število dni] - Ljubljana Gospodarsko [število dni] - Celje Mariborska [število dni] - Nova Gorica Grčna [število dni] -Murska Sobota Cankarjeva [število dni] kmetijsko-podeželski tip [število dni] - Prapretno [število dni] - Murska Sobota - Rakičan [število dni] - Ruše [število dni] - Miklavž [število dni] industrijsko-podeželski tip [število dni] - Morsko [število dni] - Gorenje Polje [število dni] - Žerjav [število dni] podeželsko - naravno ozadje [število dni] - Iskrba [število dni] dovoljeno preseganje [število dni]
2005 68 70 0 97 0 0 37 0 0 89 0 0 0 65 157 23 15 0 111 101 143 0 0 0 0 0 40 15 65 0 0 0 0 0 5 5 35
2006 48 47 0 59 0 40 47 0 0 92 0 0 0 43 86 24 19 0 102 108 106 0 0 0 0 0 0 33 54 0 0 0 0 0 5 5 35
2007 38 46 0 48 0 19 40 0 0 0 0 0 0 35,33 81 14 11 0 95 91 99 0 0 0 0 0 0 36 37 0 0 17 18 16 0 0 0 35
2008 29,25 36 0 37 0 11 33 0 0 0 0 0 0 31 72 9 12 0 88 54 109 101 0 0 0 0 33,50 25 42 0 0 20 16 24 0 0 0 35
2009 24,60 30 25 42 0 2 24 0 0 0 0 0 0 24,33 48 12 13 0 67,67 35 56 112 0 0 0 0 25 20 30 0 0 15 14 16 0 5 5 35
2010 37,50 43 32 58 30 15 25 60 37 0 0 0 0 28,67 64 10 12 0 63 47 68 74 0 0 0 0 40,50 29 52 0 0 15,67 5 13 29 5 5 35
2011 48,44 63 51 73 51 21 28 69 55 0 0 25 0 34,67 68 16 20 0 77,67 64 75 94 0 0 0 0 60 49 71 0 0 36,67 13 18 79 3 3 35
2012 25,30 27 21 55 17 23 19 45 27 0 11 8 0 25,33 65 2 9 0 67,67 34 62 107 0 0 0 0 34,50 25 44 0 0 21,67 10 11 44 1 1 35
2013 23,73 22 24 51 15 10 12 49 28 35 8 7 0 14 50 6 0 0 52,67 36 48 74 0 0 0 0 20,50 3 38 0 0 15 3 5 37 0 0 35
2014 19,73 19 12 41 10 16 19 22 12 41 15 10 0 12,50 33 12 5 0 39,33 25 38 55 0 0 0 0 17,50 2 33 0 0 7,33 8 11 3 0 0 35
2015 33,36 43 35 70 22 28 24 40 17 76 9 3 0 14,75 50 9 0 0 63 34 70 85 0 0 0 0 23,50 0 47 0 0 7,67 7 10 6 0 0 35
2016 29,45 36 40 53 25 11 15 41 27 45 10 21 0 12,50 38 8 1 3 53,33 43 51 66 0 0 0 0 29,33 1 42 0 45 9,33 6 3 19 0 0 35
2017 29,17 30 32 49 19 18 24 33 28 39 19 21 38 20,50 39 20 9 14 41,50 35 46 51 39 57 21 0 33,33 0 44 17 39 7,33 6 7 9 3 3 35
2018 18,83 28 16 35 11 4 6 31 13 43 2 12 25 11,75 37 3 3 4 36 30 55 51 20 45 5 46 28 0 34 15 35 3,67 3 3 5 2 2 35
2019 11,17 16 8 23 9 8 10 10 8 25 2 0 15 4,75 16 1 1 1 25,71 13 28 37 21 43 10 28 18,67 0 14 11 31 4,33 5 7 1 2 2 35
Slika ZR08-2: Gibanje povprečne letne ravni PM10 (letna mejna vrednost je 40 µg/m3), Slovenija
Viri:

Zbirka podatkov avtomatskih meritev državne mreže za spremljanje kakovosti zraka (DMKZ), ARSO in zbirka podatkov dopolnilnih avtomatskih merilnih mrež, 2020  (TE Šoštanj, TE-TO Ljubljana, EIS Anhovo, MO Ljubljana, MO Celje, MO Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Ruše in MO Ptuj)

Prikaži podatke
mestno ozadje [µg/m3] - Ljubljana Bežigrad [µg/m3] - Ljubljana BF [µg/m3] - Celje [µg/m3] - Koper [µg/m3] - Nova Gorica [µg/m3] - Novo mesto [µg/m3] - Kranj [µg/m3] - Hrastnik [µg/m3] - EIS Celje [µg/m3] - Velenje [µg/m3] - Maribor Vrbanski [µg/m3] - Ptuj [µg/m3] predmestno ozadje [µg/m3] - Trbovlje [µg/m3] - Pesje [µg/m3] - Škale [µg/m3] - Šoštanj [µg/m3] mestno-prometni tip [µg/m3] - Maribor center [µg/m3] - Zagorje [µg/m3] - Ljubljana center [µg/m3] - Ljubljana Gospodarsko [µg/m3] - Celje Mariborska [µg/m3] - Nova Gorica Grčna [µg/m3] -Murska Sobota Cankarjeva [µg/m3] kmetijsko-podeželski tip [µg/m3] - Prapretno [µg/m3] - Murska Sobota-Rakičan [µg/m3] - Ruše [µg/m3] - Miklavž [µg/m3] industrijsko-podeželski tip [µg/m3] - Morsko [µg/m3] - Gorenje Polje [µg/m3] - Žerjav [µg/m3] podeželsko - naravno ozadje [µg/m3] - Iskrba [µg/m3] povpr. letna ravni - skupno [µg/m3] letna mejna vrednost [µg/m3]
2005 39,75 37 0 43 0 34 0 0 0 45 0 0 0 35 55 27 23 0 47,50 43 52 0 0 0 0 0 32,50 28 37 0 0 0 0 0 16 16 34,15 40
2006 32,75 33 0 35 31 32 0 0 0 0 0 0 0 31,33 40 28 26 0 44,50 43 46 0 0 0 0 0 34 34 34 0 0 0 0 0 16 16 31,72 40
2007 31,50 32 0 32 29 33 0 0 0 0 0 0 0 27,33 37 21 24 0 40,50 40 41 0 0 0 0 0 31,50 33 30 0 0 23,50 23 24 0 15 15 28,22 40
2008 29 30 0 30 25 31 0 0 0 0 0 0 0 26,67 38 20 22 0 40,67 34 44 44 0 0 0 0 29,50 29 30 0 0 24 22 26 0 16 16 27,64 40
2009 27,40 29 26 31 23 28 0 0 0 0 0 0 0 26,33 33 22 24 0 38 30 36 48 0 0 0 0 30 31 29 0 0 21,50 20 23 0 16 16 26,54 40
2010 29,13 30 27 32 25 29 31 32 27 0 0 0 0 26,33 34 22 23 0 37 33 36 42 0 0 0 0 29,50 29 30 0 0 21,67 19 20 26 14 14 26,27 40
2011 29,89 32 30 35 27 27 32 30 30 0 0 26 0 26,67 35 22 23 0 38,33 34 37 44 0 0 0 0 33,50 34 33 0 0 26 21 23 34 17 17 28,56 40
2012 25,60 26 27 31 24 24 28 26 24 0 22 24 0 24,67 32 20 22 0 35,67 30 32 45 0 0 0 0 28,50 28 29 0 0 23,33 20 21 29 15 15 25,46 40
2013 23,91 24 26 29 20 22 27 25 23 26 21 20 0 20,50 30 23 17 12 33,33 30 29 41 0 0 0 0 25 22 28 0 0 20 16 18 26 13 13 22,62 40
2014 22,35 22,70 22,20 27,67 19,08 21,01 22,53 21,94 20,76 29 20 19 0 19,89 26,57 23 17 13 30,84 26,52 28 38 0 0 0 0 22,03 19 25,05 0 0 13,33 8 11 21 11 11,37 19,91 40
2015 26,36 28 27 32 23 24 28 26 24 35 22 21 0 21,50 29 24 17 16 33,33 28 32 40 0 0 0 0 25 21 29 0 0 21 18 20 25 13 13 23,37 40
2016 23,64 24 27 32 19 21 26 23 22 27 19 20 0 21 26 23 16 19 32 27 29 40 0 0 0 0 23,67 18 26 0 27 18,67 16 17 23 11 11 21,66 40
2017 24,25 25 25 30 20 23 27 26 23 25 21 20 26 22,50 29 24 17 20 29,50 28 29 33 29 33 25 0 26,33 0 29 21 29 19,33 18 19 21 12 12 22,32 40
2018 23,17 27 21 28 18 20 26 22 22 29 19 21 25 21 27 19 17 21 29,14 28 32 35 24 31 24 30 25,33 0 26 22 28 18,33 15 17 23 14 14 21,83 40
2019 20,33 21 19 26 17 20 21 19 20 24 17 18 22 17,75 22 16 15 18 26,29 23 25 34 24 29 23 26 22,67 0 21 22 25 17,33 15 17 20 11 11 19,23 40
Slika ZR08-3: Gibanje povprečne letne ravni PM2,5 (letna mejna vrednost je 25 µg/m3), Slovenija
Viri:

Zbirka podatkov avtomatskih meritev državne mreže za spremljanje kakovosti zraka (DMKZ), ARSO, 2020

Opomba:

V Novi Gorici  so bile meritve PM2.5 vzpostavljene v letu 2018. V Ljubljani je bil merilnik PM2.5 v letu 2018 prestavljen iz merilne postaja Ljubljana Biotehniška fakulteta na merilno postajo Ljubljana Bežigrad. V Maribor Center so meritve PM2.5 ukinjene, podatki od 2018 dalje niso več na voljo. 

Prikaži podatke
mestno ozadje [µg/m3] - LJ Bežigrad [µg/m3] - LJ Biotehniška [µg/m3] - MB Vrbanski plato [µg/m3] - Nova Gorica [µg/m3] mestno-prometni tip [µg/m3] - Maribor center [µg/m3] podeželsko - naravno ozadje [µg/m3] - Iskrba [µg/m3] letna mejna vrednost [µg/m3]
2005 28 28 0 0 0 28 28 15 15 25
2006 29 29 0 0 0 31 31 13 13 25
2007 25 25 0 0 0 27 27 10 10 25
2008 24 24 0 0 0 23 23 11 11 25
2009 19 0 18 20 0 22 22 12 12 25
2010 22 0 22 22 0 24 24 12 12 25
2011 24 0 25 23 0 26 26 14 14 25
2012 19,50 0 21 18 0 21 21 13 13 25
2013 20 0 20 20 0 22 22 11 11 25
2014 17,36 0 17,70 17,01 0 19,20 19,20 9,33 9,33 25
2015 21 0 23 19 0 21 21 10 10 25
2016 21 0 23 19 0 21 21 9 9 25
2017 19 0 20 18 0 20 20 10 10 25
2018 16,67 19 0 17 14 0 0 11 11 25
2019 14 16 0 13 13 0 0 8 8 25
Slika ZR08-4: Kazalnik povprečne izpostavljenosti za PM2,5 (drseče povprečje srednjih vrednosti letnih koncentracij v treh zaporednih koledarskih letih- obveznost glede stopnje izpostavljenosti je 20 µg/m3, ki naj bi bilo doseženo do leta 2015), Slovenija
Viri:

Zbirka podatkov meritev državne mreže za spremljanje kakovosti zraka (DMKZ), ARSO, 2020

Prikaži podatke
LJ Biotehniška/Bežigrad [µg/m3] MB Vrbanski plato [µg/m3] Nova Gorica [µg/m3] dovoljena stopnja izpostavljenosti [µg/m3]
2011 22 22
2012 23 21
2013 22 20
2014 20 18
2015 20 19 20
2016 21 18 20
2017 22 19 20
2018 21 18 20
2019 18 16 14 20
Slika ZR08-5: Gibanje povprečne letne ravni PM10 , izbrane države EU-28
Prikaži podatke
sprememba 2002-2017 [µg/m3] 2017 [µg/m3]
EU28 -6,60 21,60
Belgija -12,10 20,40
Češka -16,60 23,90
Danska -9 15,50
Nemčija -9 17,50
Estonija -9,20 10,50
Irska -6,70 11,50
Španija -11,20 21,90
Francija -2,30 19,10
Italija -12,60 29,20
Nizozemska -13,40 19,20
Avstrija -7,20 19,20
Poljska -10,50 32,20
Portugalska -16,30 18,30
Slovenija -5,40 24,80
Slovaška -8,10 24,20
Finska -3,70 10
Švedska -7 11,80
Združeno kraljestvo -5,80 15,60
Švica -8,20 15,30
Slika ZR08-6: Gibanje povprečne letne ravni PM 2,5 , izbrane države EU-28
Prikaži podatke
sprememba 2008-2017 [µg/m3] 2017 [µg/m3]
EU28 -3,40 14,10
Belgija -5,70 12,90
Bolgarija -17,70 23,80
Češka -0,90 18,40
Danska -1,60 9,20
Nemčija -3,40 12,70
Estonija -0,10 5,30
Španija -2,10 12,10
Francija -3,50 12
Italija -5,70 19,40
Latvija -5,80 13,60
Nizozemska -5 11,30
Avstrija -6,10 13,80
Poljska -9,70 23,80
Portugalska 1,30 12
Slovenija -4,20 19,70
Slovaška -7,60 17,50
Finska -3,50 4,90
Švedska -3,80 5,40
Združeno kraljestvo -2,90 10
Norveška -1,10 7
Švica -4,10 10,20

Cilji

Mejne vrednosti EU za zunanji zrak, določene z Direktivo 2008/50 / ES za varovanje zdravja ljudi

Doseganje mejnih vrednosti delcev PM10 v zunanjem zraku za varovanje zdravja ljudi (v veljavi od 1. 1. 2005 dalje):
- dnevna mejna koncentracija PM10: 50 µg/m3 (dovoljeno preseganje - 35-krat v koledarskem letu),
- letna mejna koncentracija PM10: 40 µg/m3.

Doseganje mejnih vrednosti delcev PM2.5 v zunanjem zraku za varovanje zdravja ljudi:
- letna mejna koncentracija PM2.5, ki je morala biti dosežena do leta 1. 1. 2015: 25 µg/m3,
- letna mejna koncentracija PM2.5, ki je morala biti dosežena do leta 1. 1. 2020: 20 µg/m3.

Na sliki ZR8-3 je z rdečo črto označena letna mejna vrednost 25 µg/m3, čeprav je morala biti ta letna mejna vrednost PM2.5 dosežena šele leta 2015. V prejšnjih letih so bile naslednje vrednosti sprejemljivega priseganja za PM2.5:
- dovoljena koncentracija v letu 2008 je 30,0 µg/m3
- dovoljena koncentracija v letu 2009 je 29,4 µg/m3
- dovoljena koncentracija v letu 2010 je 28,6 µg/m3
- dovoljena koncentracija v letu 2011 je 27,9 µg/m3
- dovoljena koncentracija v letu 2012 je 27,1 µg/m3
- dovoljena koncentracija v letu 2013 je 26,4 µg/m3
- dovoljena koncentracija v letu 2014 je 25,7 µg/m3

Predpisana stopnja za kazalnik povprečne izpostavljenosti PM2.5 (KPI) znaša od leta 2015 dalje 20 µg/m3

Priporočila Svetovne zdravstvene organizacije za kakovost zraka
- letna mejna koncentracija PM10 : 20 µg/m3

- letna mejna koncentracija PM2.5: 10 µg/m3.

- dnevna mejna koncentracija PM2.5 (99-i percentil dnevnih koncentracij (3 dni na leto)): 25 µg/m3.


Onesnaženost zraka z delci PM10 je bila v letu 2019 v povprečju nižja kot leto prej. Ravni delcev so močno odvisne od vremenskih razmer, ki so bile v letu 2019 zelo ugodne. Odsotnost dolgotrajnih temperaturnih obratov v zimskem obdobju omogoča razredčevanje izpustov iz malih kurilnih naprav in prometa, ki sta največja vira delcev PM10. Vsota prekoračitev mejne dnevne vrednosti za delce PM10 je v letu 2019 presegla število 35, ki je dovoljeno za celo leto, le na dveh prometnih merilnih mestih, in sicer v Celju na Mariborski cesti (43 prekoračitev) in v Ljubljani Center (37 prekoračitev). Do večine preseganj v letu 2019 je prišlo v prvih dveh mesecih leta, ko so bili pogosti temperaturni obrati, ki onemogočajo razredčevanje izpustov iz malih kurilnih naprav in prometa, ki sta največja vira delcev PM10. Novembra in decembra pa so prevladovale ugodne vremenske razmere z veliko padavinami, ki spirajo ozračje, zato so bile ravni delcev večino tega obdobja nizke. Letna mejna vrednost za delce PM10 ni bila presežena na nobenem merilnem mestu.

V zadnjem obdobju se izkazuje, da imajo na povišane ravni delcev znaten vpliv izpusti zaradi izgorevanja biomase v individualnih kuriščih. Kurjenje drv v zastarelih pečeh in kotlih tako predstavlja največji delež pri izpustih delcev v zrak. Dodatno so za hladno obdobje leta značilni tudi neugodni meteorološki pogoji, kot so pogostih in izraziti temperaturni obrati zaradi katerih se onesnažen zrak dalj časa zadržuje v kotlinah in dolinah.

Na sliki ZR08-1 in ZR08-2 so prikazani trendi onesnaženosti v obdobju med 2005 in 2019, ki kažejo, da so zadnja leta izmerjene zelo podobne ravni delcev PM10. Medletna nihanja ravni PM10 so predvsem posledica različnih meteoroloških razmer v posameznem letu. Kljub temu je v obdobju od leta 2005 naprej, predvsem na urbanih lokacijah, opazen trend zmanjševanja ravni delcev. Ocenjujemo, da je to predvsem posledica zmanjševanja izpustov industrije. Na kmetijsko podeželskih merilnih mest ni opaznega večjega trenda v zmanjševanju. V tem okolju se za ogrevanje več uporablja lesno biomaso, kar prispeva k večjim izpustom.

Za delce PM2,5 je predpisana mejna letna vrednost, ki v letu 2019 ni bila presežena na nobenem od štirih merilnih mest, kjer izvajamo te meritve – Maribor Vrbanski plato, Ljubljana Bežigrad, Nova Gorica in Iskrba. Letni trendi ravni delcev PM2,5, ki so prikazani na sliki ZR08-3 kažejo, rahlo znižanje stopnje onesnaženosti.

Kazalnik povprečne izpostavljenosti za PM2,5 je znašal leta 2019 na merilnem mestu v ne- izpostavljenem mestnem okolju 18 µg/m3 (LJ Biotehniška/LJ Bežigrad), 16 µg/m3 (MB Vrbanski) in 14 µg/m3 (Nova Gorica). Obveznost glede stopnje izpostavljenosti znaša za leto 2019 20 µg/m3. V letu 2019 ta vrednost ni bila presežena na nobenem merilnem mestu.

Podatki za EU kažejo, da je bila pred letom 2000 pokritost z merilnimi postajami za spremljanje PM10 nizka, po letu 2005 pa se je v celotni EU močno izboljšala. Ne glede na omejitve pri pokritosti, lahko na podlagi razpoložljivih podatkov za obdobje od leta 2000 do 2017 trdimo, da je bil pomemben delež mestnega prebivalstva EU-28 (13–42%) izpostavljen koncentracijam PM10, ki presegajo dnevno mejno vrednost EU, določeno za varovanje zdravja ljudi, v letu 2017 pa tudi preseženi mejni vrednosti, ki jo priporoča Svetovna zdravstvena organizacija (42–91% v letih 2000–2017 in 42–52% v 2015–2017). V celotnem obdobju je mogoče opaziti rahlo padajoč trend, zlasti od leta 2011 dalje. (EEA, 2020)

Tudi za spremljanje PM2,5 je bila pred letom 2006 slaba pokritost z merilnimi postajami. Po letu 2006 se je pokritost izboljšala. Na podlagi podatkov za obdobje 2006-2017 lahko sklepamo, da je bilo 6-17% mestnega prebivalstva EU-28 izpostavljeno koncentracijam PM2,5, ki presegajo mejno vrednost EU, določeno za varovanje zdravja ljudi (6-8 % v zadnjih 3 razpoložljivih letih, 2015–2017). V primeru, da se upoštevajo smernice Svetovne zdravstvene organizacije je ta delež mnogo višji (74–97% v letih 2006–2017 in 74–81% v 2015–2017). (EEA, 2020)


Metodologija

PODATKI ZA SLOVENIJO

Cilji so povzeti po: Direktiva 2008/50/EC o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo, Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l.RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18) in Pravilnik o  ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur.l.RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17).

Izvorna baza podatkov oz. vir: Zbirka podatkov meritev državne mreže za spremljanje kakovosti zraka (DMKZ), Agencija RS za okolje in zbirka podatkov dopolnilnih avtomatskih merilnih mrež (TE Šoštanj, TE-TO Ljubljana, EIS Anhovo, MO Ljubljana, MO Celje, MO Maribor, Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Ruše in MO Ptuj ).

Skrbnik podatkov: Agencija RS za okolje

Državno mrežo za spremljanje kakovosti zraka (DMKZ) vodi Agencija RS za okolje. Podatke za merilna mesta iz omrežja TE Šoštanj, TE-TO Ljubljana, MO Ljubljana in MO Celje posreduje Agenciji RS za okolje Elektroinštitut Milan Vidmar, podatke za EIS Anhovo Salonit Anhovo, podatke MO Maribor, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Ruše in MO Ptuj pa Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Datum zajema podatkov za kazalec: junij 2020

Metodologija in pogostnost zbiranja podatkov za kazalec: Osveževanje podatkovne zbirke kakovosti zunanjega zraka poteka mesečno, podatki za tekoče leto pa so dokončno na voljo šele po letnem pregledu.

Na Agenciji RS za okolje se izvajajo meritve delcev na merilnih mestih v okviru mreže DMKZ v skladu z Uredba o kakovosti zunanjega zraka in Pravilnik o  ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka.

Merjenje onesnaženosti zraka z delci PM10 se izvaja ne več merilnih mestih, ki so kategorizirane glede na lokacijo na več različnih tipov. Merilna mesta državne merilne mreže so večinoma tipa mestno ozadje (B(U)), kar pomeni da so locirana tako, da so reprezentativna za širše območje mesta. V njihovi bližini ne sme biti neposrednih izpustov onesnaževal. Takih merilnih mest je bilo v sklopu DMKZ v letu 2019 9(devet-z besedo): Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana BF (Biotehniška fakulteta), Celje, Koper, Nova Gorica, Novo mesto, Hrastnik, Kranj in Velenje. V dopolnilni merilni mreži pa še tri merilna mesta: Maribor Vrbanski plato, EIS Celje in Ptuj.

Sedem merilnih mest je tipa mestno-prometni tip (T(U)), kar pomeni, da so locirana ob prometnih cestah in spremljajo vpliv prometa na kakovost zraka: Maribor Center, Ljubljana Center, Zagorje, Celje Mariborska, Ljubljana Gospodarsko, Nova Gorica Grčna in Murska Sobota Cankarjeva.

V Trbovljah B(S) je trenutno merilno mesto postavljeno izven mesta. Ta lokacija je bila določena zaradi spremljanja onesnaženja iz industrijskih obratov (termoelektrarne in cementarne), ki pa so jih pred leti zaprli.

Merilna mesta Rakičan pri Murski Soboti, Ruše in Miklavž so reprezentativna za podeželsko okolje v bližini mesta (B(R)).

Postaja Iskrba (B(R(REG))) ugotavlja daljinski transport onesnaženosti zraka, saj je locirana na neobremenjenem območju, ki je oddaljeno od velikih virov izpustov.

Merilna mesta v okolici termoelektrarne Šoštanj (Pesje - B(S), Škale - B(S) in Šoštanj I(S)) so pod neposrednim vplivom izpustov iz termoelektrarne.

Merilni mesti Morsko (R(I)) in Gorenje Polje (R(I)), ob upoštevanju smeri najbolj pogostih vetrov, odražata vpliv cementarne Salonit Anhovo in z njo povezanih dejavnosti.

Merilno mesto Žerjav (R(I)) v Zgornji Mežiški dolini odraža vpliv dejavnosti bližnjih industrijskih obratov (TAB, MPI) in starih bremen (rudnik svinca).

Meritve delcev PM2.5 se od leta 2018 izvajajo na štirih merilnih mestih - Ljubljana Bežigrad (B(U)), Maribor Vrbanski (B(U)), Nova Gorica (B(U))  in Iskrba pri Kočevski Reki (B(R(REG))).

Kategorizacija merilnih postaj, ki je navedena zgoraj za vsako postajo posebej (v oklepaju) temelji na določitvi tipa merilnega mesta in tipa območja, kjer se nahaja. Za vsako merilno postajo je po določilih EUROAIRNET – The EEA Air Quality Monitoring and Information Network (1999) določen:
a) tip območja, kjer je locirana postaja, glede na razporeditev in gostoto pozidave:
U – mestno: nepretrgano pozidano območje z zgradbami v vsaj dveh etažah, območje razen mestnih parkov ne vsebuje neurbanih površin;
S – predmestno: večinoma pozidano urbano območje z manj gosto pozidavo kot pri mestnem tipu, pozidano območje se izmenjuje z neurbanimi območji kot so kmetijske površine, jezera, gozdovi in je lahko tudi brez urbanega oz. mestnega dela;
R – podeželsko: območja, ki se ne uvrščajo v mestni ali predmestni tip in so razdeljena na podtip območja: R(NC) – obmestno (3-10 km oddaljeno območje merilne postaje od pozidanih mestnih in predmestnih območij ter drugih večjih virov) in R(REG) – regionalno (50 km oddaljenost merilne postaje od pozidanih območij in drugih večjih virov).
b) tip merilne postaje glede na vir prevladujočih onesnaževal:
B – ozadje (na raven onesnaženosti ne vpliva bistveno en sam vir, ampak več različnih virov);
T – promet (onesnaženost zraka je pretežno posledica izpustov iz cestnega prometa);
I – industrijski (na onesnaženost zraka vplivajo predvsem izpusti iz bližnjih industrijskih virov, vključno z viri iz proizvodnje električne energije, sežigalnic in čistilnih naprav).
c) dodatni podatki o značilnostih območja, ki so pomembni za oceno kakovosti zraka in primerjavo med postajami:
A - kmetijsko (na onesnaženost zraka vplivajo izpusti iz kmetijstva).

Metodologija obdelave podatkov: Za kazalec so uporabljeni podatki o povprečni letni koncentraciji PM10 in PM2.5 ter podatki o številu dni s preseženo dnevno mejno koncentracijo PM10 na izbranih merilnih mestih v Sloveniji.

 Vrednosti na slikah ZR08-1 in ZR08-2 za različne tipe postaj (mestno ozadje, mestno–prometno območje, predmestno ozadje, podeželsko ozadje, industrijsko-podeželsko območje) so za posamezen tip postaje izračunane kot srednja vrednost (seštete vrednosti po postajah so deljene s številom postaj). »Povprečno število dni s preseženo dnevno mejno vrednostjo« v grafu ZR8-1 je izračunano kot vsota vseh dni, deljena s številom upoštevanih postaj. »Povprečna letna raven – skupno« v grafu ZR8-2 je povprečna letna raven PM10 za obravnavane postaje v tem kazalcu. Izračunana je kot srednja vrednost - seštete so povprečne vrednosti po tipih merilnih postajah (mestno ozadje, …) na decimalko natančno in deljene s številom tipov merilnih postaj.

V letu  2019 smo na vseh merilnih mestih DMKZ meritve delcev PM10 in PM2.5 izvajali z referenčnimi merilniki. Časovna resolucija meritev PM10 in PM2.5 je 24 ur. Referenčna metoda za delce PM10 in PM2.5  temelji na laboratorijskem tehtanju filtrov, skozi katere se je 24 ur prečrpaval zrak. Podatki referenčnih meritev delcev so na voljo le za dnevno povprečje in z večtedenskim zamikom. Te meritve izvaja Kemijsko analitsko laboratorij na Agenciji RS za okolje in je za metodo meritev delcev PM10 in PM2.5  akreditiran pri Slovenski akreditaciji po standardu: SIST EN 12341:2014: Zunanji zrak-Standardna gravimetrijska metoda za določevanje masne koncentracije frakcije lebdečih delcev PM10 ali PM2,5.

Vrednosti povprečnih letnih ravni in števila prekoračitev mejne dnevne vrednosti za delce PM10 v kazalcu so bile februarja 2011 ponovno preračunane po metodologiji, ki jo je priporočila Evropska agencija za okolje (Guidance on the Annexes to Decision 97/101/EC on Exchange of Information as revised by Decision 2001/752/EC). Zaradi tega prihaja do razlik med vrednostmi v kazalcu in letnimi poročili o kakovosti zraka ter podatki Evropske agencije za okolje. Kljub temu, da uporabljena metoda ni popolnoma jasno določena, je najbolj primerljiva z ostalimi državami EU. Zlasti je problematično določanje števila prekoračitev mejne dnevne vrednosti, pri čemer sta bili do sedaj v uporabi dve različni metodi za določitev praga nad katerim se šteje, da je koncentracija prekoračila mejno vrednost.

Kazalnik povprečne izpostavljenosti za PM2.5, izražen v µg/m3 (v nadaljnjem besedilu: KPI), temelji na meritvah na mestih v neizpostavljenem mestnem okolju, ki so na območjih in v aglomeracijah na vsem ozemlju Republike Slovenije. Mesta v neizpostavljenem mestnem okolju so merilna mesta v mestih, na katerih so ravni reprezentativne za izpostavljenost mestnega prebivalstva in nanje praviloma ne vpliva samo en vir onesnaževanja. KPI je treba oceniti kot drseče povprečje srednjih vrednosti letnih koncentracij v treh zaporednih koledarskih letih na vzorčevalnih mestih. KPI za leto 2019 je triletno drseče povprečje vrednosti koncentracij na vseh teh vzorčevalnih mestih za leta 2017, 2018 in 2019. Predpisana stopnja izpostavljenosti znaša od leta 2015 dalje 20 µg/m3. S KPI se preveri, ali je izpolnjena obveznost glede stopnje izpostavljenosti. KPI uporabljamo za preverjanje doseganja ciljnega zmanjšanja izpostavljenosti na nacionalni ravni.

Informacije o kakovosti:
• Prednosti in slabosti kazalca
Prednost: Za izračun kazalca so uporabljeni uradno poročani podatki, pridobljeni v skladu z zahtevami za spremljanje in statistično obdelavo. Zato so tudi mednarodno primerljivi.

• Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
           Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.

           Negotovost kazalca (za scenarije/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
• Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 2 = manjše pripombe, 3 = podatki z zadržkom):

            Relevantnost: 1
            Točnost: 1
            Časovna primerljivost: 2 (krajši podatkovni niz za PM2.5)
            Prostorska primerljivost : 2

 

PODATKI ZA PRIMERJAVO Z EU-28

Izvorna baza podatkov oz. vir: AirBase, Evropska agencija za okolje

Skrbnik podatkov: Evropska agencija za okolje

Datum zajema podatkov za kazalec: 30. 7. 2020

Metodologija in pogostnost zbiranja podatkov za kazalec: Podatki o onesnaženosti zraka se zbirajo v skladu z Direktivo o kakovosti zraka 2008/50/EC in Sklepom Komisije v zvezi z vzajemno izmenjavo informacij in poročanjem o kakovosti zunanjega zraka

Metodologija obdelave podatkov: Podatki, ki jih prikazuje kazalec za primerjavo z EU-28 zajemajo podatke iz merilnih postaj mestnega ozadja (tip postaje 'urban background' in 'suburban background'). Ti podatki so namreč reprezentativni za nadaljnji izračun izpostavljenosti mestnega  prebivalstva povišani onesnaženosti zraka. V skladu z Urban Audit se kot mesto šteje tisto mesto, ki ima vsaj 250.000 prebivalcev. Pogoj, da so podatki reprezentativni za posamezno državo je najmanj 75% izplen veljavnih podatkov v posameznem koledarskem letu.

Datum zajema podatkov
Drugi viri in literatura

1. EEA, 2020. Exceedance of air quality standards in urban areas. Indicator Assessment. CSI 004 , AIR 003. Last modified 05 Jun 2020.