KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Izpusti F-plinov zaradi puščanja iz naprav so se po povečevanju v letih 2014−2016 v letih 2017 in 2018 zmanjšali, in sicer za 9 oz. 20 %. V prihodnje se pričakuje nadaljevanje zmanjševanja kot posledica intenzivnejšega omejevanja plasiranja F-plinov na trg v EU. Ciljna vrednost kazalca iz OP TGP je zgolj indikativna, saj je po sprejetju OP TGP prišlo do več sprememb. Izboljšave evidenc izpustov F-plinov so pokazale, da so bili pretekli izpusti v času priprave OP TGP podcenjeni, zato preseganje cilja ne nakazuje nujno na neizvajanje ukrepov. Poleg tega je bila leta 2014 na ravni EU sprejeta nova zakonodaja, ki uvaja nove ukrepe.


F-plini se uporabljajo v številnih napravah, v glavnem kot nadomestek snovem, ki tanjšajo ozonski plašč. V večini primerov so to t.i. HFC plini, njihova najpogostejša raba pa je povezana z napravami za hlajenje – klimatske naprave, klimati, toplotne črpalke, itd. Te snovi so problematične, ker imajo visok toplogredni potencial, kar pomeni, da majhno povečanje porabe plinov veliko prispeva k toplogrednim izpustom. Izpusti nastajajo pri proizvodnji naprav s HFC plini, njihovi uporabi ter odstranjevanju. Pri izdelavi so izpusti majhni, enako velja tudi za odstranjevanje ob predpostavki, da se plin zajame, kar zahteva zakonodaja. Iz tega izhaja, da največ izpustov nastane med uporabo naprave, saj med delovanjem HFC-ji uhajajo iz naprave. Koliko snovi med delovanjem uide najbolje pokaže količina snovi, ki jo je potrebno dopolniti v napravo. Snovi imajo različne toplogredne potenciale, zato se lahko z izbiro snovi z nižjim toplogrednim potencialom, izpusti TGP zmanjšajo. Izpusti se prav tako zmanjšajo z izboljšanjem tesnjenja naprav. Kazalec prikazuje izpuste TGP, ki so nastali zaradi puščanja snovi. Njihova količina je določena na podlagi količine dopolnjenih snovi, ki jo poročajo pooblaščeni vzdrževalci naprav. Izpusti TGP zaradi uhajanja F-plinov so izračunani kot vsota zmnožkov količin HFC plinov, ki so bili dopolnjeni v naprave, ter njihovih toplogrednih potencialov.


Grafi

Slika PO20-1: Izpusti TGP zaradi puščanja snovi HFC
Prikaži podatke
Izpusti TGP zaradi uhajanja HFC plinov Linearna projekcija kazalca, OP TGP-2020
2011 128,75
2012 169,64
2013 158,16 122,73
2014 179,88 117,53
2015 200,09 112,32
2016 212,94 108,20
2017 194,25 104,07
2018 155,84 99,95
2019 95,83
2020 91,70

Cilji

Ciljna vrednost v OP TGP za izpuste TGP zaradi puščanja naprav z F-plini je 91,7 kt CO2 ekv. V času priprave projekcij za OP TGP se je pokazalo, da so izpusti podcenjeni predvsem zaradi nepopolnega spremljanja rabe F-plinov, zato je bil cilj določen v OP TGP prenizek.


Izpusti TGP zaradi puščanja naprav z F-plini so ocenjeni za leta 2011−2018. Leta 2011 so znašali 129 kt CO2 ekv. V letih 2014−2016 so se izpusti povečali, tako da so leta 2016 znašali 213 kt CO2 ekv, kar je 97 % več od indikativne trajektorije. Leta 2017 so se izpusti zmanjšali za 9 %, leta 2018 pa za 20 % in so bili s 156 kt CO2 ekv nižji kot leta 2013. Od ciljne trajektorije so bili izpusti leta 2018 oddaljeni za 56 %, vendar se ji hitro približujejo. Zmanjšanje izpustov je zlasti posledica nižje skupne porabe HFC plinov v primerjavi z letom 2017, nekaj pa tudi, ker so podjetja več uporabljala HFC pline z nižjim toplogrednim potencialom (GWP).

Kvantitativni cilj za izpuste je določen na podlagi projekcije izpustov F-plinov za sektorje hlajenje prostorov, hlajenje v živilski industriji in tehnoloških procesih ter hlajenje v komercialni rabi (trgovine) za segment uporabe naprav. Leta 2013 je bila vrednost kazalca 13 % nad ciljnimi izpusti, s povečanjem izpustov v zadnjih letih pa se je odstopanje močno povečalo. Preseganje ciljnih izpustov je delno posledica počasnejšega izvajanja ukrepov, v večji meri pa posledica izboljšanja spremljanja rabe F-plinov za namen dopolnjevanja naprav. Od leta 2015 naprej so podjetja dolžna poročati količine dopolnjenega plina razdeljeno po sektorjih (komercialni sektor – npr. trgovine, industrija in hlajenje stavb), na podlagi česar je možno bolj natančno spremljanje porabe HFC plinov, ti podatki pa so bili uporabljeni tudi za izboljšanje izračuna izpustov TGP v evidencah. Pokazalo se je, da so bile v času priprave projekcij za OP TGP izpusti podcenjeni. Izpusti F-plinov so se v popravljenih evidencah glede na projekcije najbolj povečali v sektorjih hlajenje v živilski industriji in tehnoloških procesih ter hlajenje v komercialni rabi, in sicer za skoraj 100 %.

Z letom 2018 se je po Uredbi (EU) št. 517/2014 občutno zmanjšala EU kvota za snovi HFC, na 63 % izhodiščne vrednosti. Glavni vpliv ima uredba preko omejevanja plasiranja F-plinov na trg EU – sistem kvot. Do leta 2020 bo veljala enaka vrednost kvote kot leta 2018, do leta 2030 pa se bodo kvote zmanjšale na 21 % izhodiščne vrednosti.


Metodologija

Cilji in pravna podlaga
Cilji so povzeti po Operativnem programu ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP)

Metodologija izračuna
Osnova za izračun kazalca so podatki, ki jih pooblaščena podjetja za namestitev, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo opreme, ki vsebuje F-pline pošiljajo ARSO vsako leto do konca marca. Ti podatki so potem organizirani tako, da je razvidno, koliko različnih zmesi F-plinov je bilo porabljeno za 1. polnjenje, dopolnjevanje, koliko je bilo zajeto, reciklirano ter oddano. Za izračun kazalca je uporabljena količina F-plinov, ki je dopolnjena v naprave. Za vsako zmes je bil določen GWP potencial na podlagi četrtega poročila IPCC (4AR) ob upoštevanju sestave posameznih zmesi. Kazalec je izračunan kot vsota zmnožkov količine F-plinov, ki so dopolnjeni, ter pripadajočih toplogrednih potencialov.

Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov
Pregled virov in razpoložljivosti podatkov za kazalec Izpusti TGP zaradi puščanja naprav z F-plini je prikazan v tabeli (Tabela 1).

Tabela 1: Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov za kazalec Izpusti TGP zaradi puščanja naprav z F-plini

Podatek

Enota

Vir

Razpoložljivost podatka

Datum zajema

Količina F-plinov, ki so dopolnjeni v napravo

t

ARSO

Zavezanci so dolžni poročati do konca marca. Sredi leta so na voljo preverjeni podatki za preteklo leto

02.04.2020

Podatki za obdobje: 2011−2018
Geografska pokritost: Slovenija

Informacije o kakovosti za ta kazalec
Pri podatkih o izpustih TGP zaradi puščanja naprav z F-plini ni vrzeli. Zaradi omenjenih sprememb v metodologiji priprave evidenc in novih ukrepov, je smiselna prenova ciljne vrednosti kazalca.
Prednosti in slabosti kazalca
Prednost kazalca je, da temelji na poročanih podatkih podjetij v Sloveniji, ki ravnajo z F-plini, kar omogoča dobro oceno stanja na tem področju v Sloveniji. Podatki so usklajeni z evidencami izpustov toplogrednih plinov, torej je gibanje kazalca skladno z gibanjem izpustov HFC plinov iz stacionarnih naprav na ravni Slovenije. Slabost kazalca je, da je na voljo le kratka časovna vrsta, saj so zanesljivi podatki iz sistema poročanja o uporabi F-plinov na voljo od leta 2011, poleg tega ciljna trajektorija ni določena po enaki metodologiji, kot so izračunani tekoči izpusti.
Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Kazalec je zanesljiv, saj uporablja uradne poročane podatke s strani podjetij. Podatke zbira in preverja ARSO.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): /
Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom)
Relevantnost:                  1
Točnost:                          1
Časovna primerljivost:    1
Prostorska primerljivost: 1 (Kazalec je na voljo samo za Slovenijo, vendar podobne podatke zbirajo tudi ostale države EU. Evropska okoljska agencija podatke letno objavlja v svojih poročilih.)

Datum zajema podatkov