KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Bad

Izpusti F-plinov zaradi puščanja iz stacionarnih naprav so se leta 2022 zaradi znatno večje količine dopolnjenih hladiv močno povečali. To je predstavljalo velik odmik od indikativnega ciljnega zmanjševanja izpustov iz rabe F-plinov po EU uredbi o F-plinih. Glede na leto 2015 so bili izpusti zaradi puščanja F-plinov leta 2022 nižji za 17 %, po uredbi o F-plinih pa bi morali biti nižji za 55 %.


F-plini se uporabljajo v številnih napravah, v glavnem kot nadomestek snovem, ki tanjšajo ozonski plašč. V večini primerov so to t.i. HFC plini, njihova najpogostejša raba pa je povezana z napravami za hlajenje – klimatske naprave, klimati, toplotne črpalke itd. Te snovi so problematične, ker imajo visok toplogredni potencial, kar pomeni, da majhno povečanje porabe plinov veliko prispeva k izpustom TGP. Izpusti nastajajo pri proizvodnji naprav s HFC plini, njihovi uporabi ter odstranjevanju. Pri izdelavi so izpusti majhni, enako velja tudi za odstranjevanje ob predpostavki, da se plin zajame, kar zahteva zakonodaja. Iz tega izhaja, da največ izpustov nastane med uporabo naprave, saj med delovanjem HFC-ji iz nje uhajajo. Koliko snovi med delovanjem uide najbolje pokaže količina snovi, ki jo je potrebno dopolniti v napravo. Snovi imajo različne toplogredne potenciale, zato se lahko z izbiro snovi z nižjim toplogrednim potencialom izpusti TGP zmanjšajo. Izpusti se prav tako zmanjšajo z izboljšanjem tesnjenja naprav. Kazalec prikazuje izpuste TGP, ki so nastali zaradi puščanja snovi. Njihova količina je določena na podlagi količine dopolnjenih snovi, ki jo poročajo pooblaščeni vzdrževalci naprav. Izpusti TGP zaradi uhajanja F-plinov so izračunani kot vsota zmnožkov količin HFC plinov, ki so bili dopolnjeni v naprave, ter njihovih toplogrednih potencialov. Uporabljene so vrednosti toplogrednih potencialov AR5.


Grafi

Slika PO20-1: Izpusti TGP zaradi puščanja snovi HFC
Viri:

Agencija RS za okolje, Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke
Izpusti TGP zaradi uhajanja HFC plinov[kt CO2 ekv] Indikativni cilj na podlagi Uredbe o F-plinih (priloge V) (517/2014)[kt CO2 ekv]
2013 154,44
2014 175,82
2015 194,99 194,99
2016 208,19 181,34
2017 189,18 181,34
2018 151,93 122,84
2019 176,14 122,84
2020 123,90 122,84
2021 124,78 87,74
2022 161,00 87,74
2023 87,74
2024 60,45
2025 60,45
2026 60,45
2027 46,80
2028 46,80
2029 46,80
2030 40,95

Cilji

Ciljna vrednost za izpuste TGP zaradi puščanja naprav z F-plini za leto 2030 je 79-odstotno zmanjšanje glede na izpuste iz leta 2015 in je določena na podlagi EU uredbe o F-plinih. Uredba o F-plinih določa tudi cilje za vmesna leta, in sicer za obdobje 2021–2023 55-odstotno zmanjšanje, za obdobje 2024–2026 69-odstotno zmanjšanje in za obdobje 2027–2029 76-odstotno zmanjšanje.


Izpusti TGP zaradi puščanja naprav z F-plini so ocenjeni za obdobje 2013−2022. Leta 2015, ki je izhodiščno leto, so izpusti znašali 195 kt CO2 ekv. Do leta 2016 so se izpusti povečevali, od takrat naprej pa se večinoma zmanjšujejo. Leta 2020 in 2021 so izpusti s 124 oz. 125 kt CO2 ekv dosegli najnižjo vrednost, leta 2022 pa so se močno povečali, in sicer na 161 kt CO2 ekv oz. za 29 %. Dvig izpustov je posledica znatnega povečanja količine hladiv, ki je bila dopolnjena v stacionarne naprave, saj je bila poraba hladiv glede na leto prej višja za 46 %. Zamenjava hladiv z visokim toplogrednim potencialom z alternativami, ki imajo manjši toplogredni potencial, je ključni ukrep, ki vpliva na zmanjševanje izpustov TGP. Leta 2022 je bil v preteklosti najbolj uporabljen HFC 404a v veliki meri zamenjan s HFC 448a, ki ima za več kot polovico nižji topgredni potencial. Če do zamenjave snovi ne bi prišlo in bi bila struktura porabe HFC-jev enaka kot leta 2015, bi izpusti leta 2022 znašali 203 kt CO2 ekv. K zniževanju izpustov F-plinov so podjetja, ki jih uporabljajo, spodbujene preko zmanjševanja kvot, ki so na voljo v EU. Leta 2022 so bile te kvote za 55 % nižje kot leta 2015. Dejansko zmanjšanje za 17 % je bilo torej znatno nižje, kot bi bilo to potrebno na podlagi kvot na ravni EU.


Metodologija

Cilji povzeti po:
Cilji so povzeti po EU uredbi o F-plinih (517/2014)

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Osnova za izračun kazalca so podatki, ki jih pooblaščena podjetja za namestitev, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo opreme, ki vsebuje F-pline, pošiljajo ARSO vsako leto do konca marca. Ti podatki so potem organizirani tako, da je razvidno, koliko različnih zmesi F-plinov je bilo porabljeno za 1. polnjenje, dopolnjevanje, koliko je bilo zajeto, reciklirano ter oddano.

Metodologija obdelave podatkov:

Za izračun kazalca je uporabljena količina F-plinov, ki je dopolnjena v naprave (dopolnjeno komericalni sektor, dopolnjeno industrija in dopolnjeno stavbe). Za vsako zmes je bil določen GWP potencial na podlagi petega poročila IPCC (AR5) ob upoštevanju sestave posameznih zmesi. Kazalec je izračunan kot vsota zmnožkov količine F-plinov, ki so dopolnjeni, ter pripadajočih toplogrednih potencialov.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Količina F-plinov, ki so dopolnjeni v napravo

t

ARSO

2013−2022

Zavezanci so dolžni poročati do konca marca. Sredi leta so na voljo preverjeni podatki za preteklo leto

enkrat letno

14. 11. 2023

da

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 3

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 2

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): /

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Datum zajema podatkov