KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Izpusti F-plinov zaradi puščanja iz naprav so se po povečevanju v letih 2014−2016 v letih 2017 in 2018 zmanjšali. V letu 2019 so se izpusti sicer povečali, vendar je bilo v letu 2020 doseženo ponovno zmanjšanje, s katerim so izpusti dosegli najnižjo raven v opazovanem obdobju. Zmanjšanje izpustov od leta 2016 naprej kaže na uspešno izvajanje ukrepov na tem področju, ki se odraža v zmanjševanju količine dopolnjenih snovi za hladilne sisteme ter spremembi strukture snovi v smer snovi z nižjim toplogrednim potencialom. Ciljna vrednost kazalca iz OP TGP je zgolj indikativna, saj je po sprejetju OP TGP prišlo do več sprememb. Izboljšave evidenc izpustov F-plinov so pokazale, da so bili pretekli izpusti v času priprave OP TGP podcenjeni, zato preseganje cilja ne nakazuje neizvajanja ukrepov. Leta 2014 na ravni EU sprejeta nova zakonodaja, ki uvaja nove ukrepe, ki so pomembno vplivali na zmanjšanje izpustov.


F-plini se uporabljajo v številnih napravah, v glavnem kot nadomestek snovem, ki tanjšajo ozonski plašč. V večini primerov so to t.i. HFC plini, njihova najpogostejša raba pa je povezana z napravami za hlajenje – klimatske naprave, klimati, toplotne črpalke, itd. Te snovi so problematične, ker imajo visok toplogredni potencial, kar pomeni, da majhno povečanje porabe plinov veliko prispeva k toplogrednim izpustom. Izpusti nastajajo pri proizvodnji naprav s HFC plini, njihovi uporabi ter odstranjevanju. Pri izdelavi so izpusti majhni, enako velja tudi za odstranjevanje ob predpostavki, da se plin zajame, kar zahteva zakonodaja. Iz tega izhaja, da največ izpustov nastane med uporabo naprave, saj med delovanjem HFC-ji uhajajo iz naprave. Koliko snovi med delovanjem uide najbolje pokaže količina snovi, ki jo je potrebno dopolniti v napravo. Snovi imajo različne toplogredne potenciale, zato se lahko z izbiro snovi z nižjim toplogrednim potencialom, izpusti TGP zmanjšajo. Izpusti se prav tako zmanjšajo z izboljšanjem tesnjenja naprav. Kazalec prikazuje izpuste TGP, ki so nastali zaradi puščanja snovi. Njihova količina je določena na podlagi količine dopolnjenih snovi, ki jo poročajo pooblaščeni vzdrževalci naprav. Izpusti TGP zaradi uhajanja F-plinov so izračunani kot vsota zmnožkov količin HFC plinov, ki so bili dopolnjeni v naprave, ter njihovih toplogrednih potencialov.


Grafi

Slika PO20-1: Izpusti TGP zaradi puščanja snovi HFC
Viri:

Agencija RS za okolje, Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke
Izpusti TGP zaradi uhajanja HFC plinov [kt CO2 ekv] Linearna projekcija kazalca, OP TGP-2020 [kt CO2 ekv]
2011 128,75
2012 169,64
2013 158,16 122,73
2014 179,88 117,53
2015 200,09 112,32
2016 212,94 108,20
2017 194,25 104,07
2018 155,84 99,95
2019 180,11 95,83
2020 127,29 91,70

Cilji

Ciljna vrednost v OP TGP za izpuste TGP zaradi puščanja naprav z F-plini je 91,7 kt CO2 ekv. V času priprave projekcij za OP TGP se je pokazalo, da so izpusti podcenjeni predvsem zaradi nepopolnega spremljanja rabe F-plinov, zato je bil cilj določen v OP TGP prenizek.


Izpusti TGP zaradi puščanja naprav z F-plini so ocenjeni za leta 2011−2020. Leta 2011 so znašali 129 kt CO2 ekv. V letih 2014−2016 so se izpusti povečali, tako da so leta 2016 znašali 213 kt CO2 ekv, kar je 97 % več od indikativne trajektorije. Leta 2017 so se izpusti zmanjšali za 9 %, leta 2018 pa za 20 % in so bili s 156 kt CO2 ekv nižji kot leta 2013. Izpusti so se leta 2019 povečali za 14 kt oz. 16 %, zlasti zaradi povečane količine dopolnjenega plina R404a v komercialnem sektorju, povečala pa se je tudi skupna količina dopolnjenih plinov glede na predhodno leto za 13 %. Podatki za leto 2020 kažejo, da so se izpusti ponovno znižali, in sicer za 53 kt oz. 29 %. To je posledica nižje količine dopolnjenih plinov, ki je bila glede na 2019 nižja za 26 %. To nakazuje da so ukrepi, ki zmanjšujejo puščanje naprav za hlajenje, učinkoviti. Dodatno k zmanjšanju pripomore sprememba strukture snovi, ki se uporabljajo, saj se počasi uvajajo nove snovi, ki imajo nižji GWP, kar je posledica uvedbe kvot za te snovi na nivoju EU. Od ciljne trajektorije so bili izpusti leta 2019 oddaljeni za 88 %, leta 2020 pa za 39 %.

Kvantitativni cilj za izpuste je določen na podlagi projekcije izpustov F-plinov za sektorje hlajenje prostorov, hlajenje v živilski industriji in tehnoloških procesih ter hlajenje v komercialni rabi (trgovine) za segment uporabe naprav. Leta 2013 je bila vrednost kazalca 13 % nad ciljnimi izpusti, s povečanjem izpustov v zadnjih letih pa se je odstopanje močno povečalo. Preseganje ciljnih izpustov je delno posledica počasnejšega izvajanja ukrepov, v večji meri pa posledica izboljšanja spremljanja rabe F-plinov za namen dopolnjevanja naprav. Od leta 2015 naprej so podjetja dolžna poročati količine dopolnjenega plina razdeljeno po sektorjih (komercialni sektor – npr. trgovine, industrija in hlajenje stavb), na podlagi česar je možno bolj natančno spremljanje porabe HFC plinov, ti podatki pa so bili uporabljeni tudi za izboljšanje izračuna izpustov TGP v evidencah. Pokazalo se je, da so bile v času priprave projekcij za OP TGP izpusti podcenjeni. Izpusti F-plinov so se v popravljenih evidencah glede na projekcije najbolj povečali v sektorjih hlajenje v živilski industriji in tehnoloških procesih ter hlajenje v komercialni rabi, in sicer za skoraj 100 %.

Z letom 2018 se je po Uredbi (EU) št. 517/2014 občutno zmanjšala EU kvota za snovi HFC, na 63 % izhodiščne vrednosti. Glavni vpliv ima uredba preko omejevanja plasiranja F-plinov na trg EU – sistem kvot. Do leta 2020 bo veljala enaka vrednost kvote kot leta 2018, do leta 2030 pa se bodo kvote zmanjšale na 21 % izhodiščne vrednosti.


Metodologija

Cilji povzeti po:
Cilji so povzeti po Operativnem programu ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP)

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Osnova za izračun kazalca so podatki, ki jih pooblaščena podjetja za namestitev, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo opreme, ki vsebuje F-pline, pošiljajo ARSO vsako leto do konca marca. Ti podatki so potem organizirani tako, da je razvidno, koliko različnih zmesi F-plinov je bilo porabljeno za 1. polnjenje, dopolnjevanje, koliko je bilo zajeto, reciklirano ter oddano.

Metodologija obdelave podatkov:

Za izračun kazalca je uporabljena količina F-plinov, ki je dopolnjena v naprave. Za vsako zmes je bil določen GWP potencial na podlagi četrtega poročila IPCC (4AR) ob upoštevanju sestave posameznih zmesi. Kazalec je izračunan kot vsota zmnožkov količine F-plinov, ki so dopolnjeni, ter pripadajočih toplogrednih potencialov.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Količina F-plinov, ki so dopolnjeni v napravo

t

ARSO

2011−2020

Zavezanci so dolžni poročati do konca marca. Sredi leta so na voljo preverjeni podatki za preteklo leto

enkrat letno

20. 8. 2021

da

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 3

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 2

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): /

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Datum zajema podatkov