KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Bad

Trend rasti skupnih potniških kilometrov v javnem potniškem prometu iz preteklih dveh letih se je nadaljeval tudi v letu 2017 in je vrednost kazalca dosegla vrednost iz leta 2011 oz. začetka opazovanega obdobja. Uveljavljene pozitivne spremembe na tem področju prinašajo rezultate, ciljni vrednosti potniških kilometrov za leto 2020 se približujemo in bo z nadaljevanjem rasti iz leta 2017 ta tudi dosežena.


Kazalec opisuje, koliko potniških kilometrov je letno opravljenih z javnim potniškim prometom. K javnemu potniškemu prometu pri tem prištevamo cestni javni linijski potniški promet, mestni javni linijski potniški promet ter železniški potniški promet. Z vidika emisij je javni potniški promet primernejši kot osebni prevoz z avtomobili, saj so specifične emisije na potniški kilometer za javni potniški promet za dobrih 60 % nižje kot za osebne avtomobile. Število potniških kilometrov je pri tem izračunano kot zmnožek števila potnikov in razdalj, na katerih so se ti potniki peljali.


Grafi

Slika PO04-1: Gibanje potniških kilometrov v javnem potniškem prometu v letu 2005 in obdobju 2011−2017 ter linearna projekcija do ciljne vrednosti v letu 2020 (Vir: IJS-CEU)
Prikaži podatke

SKUPAJ POTNIŠKI KILOMETRI (2005)

SKUPAJ POTNIŠKI KILOMETRI

Avtobusi - mestni

Avtobusi - medkrajevni

Vlaki - potniški promet

Ciljni potniški kilometri v letu 2020

2005

1697,08

287,60

632,88

776,60

2011

1555,87

231,12

551,55

773,20

2012

1508,99

234,10

533,09

741,80

1508,99

2013

1478,50

258,34

459,86

760,30

1581,86

2014

1432,25

256,99

478,66

696,60

1654,74

2015

1461,72

254,76

497,66

709,30

1727,62

2016

1479,27

280,64

518,62

680

1800,49

2017

1550,01

344,28

554

650,10

1873,37

2018

1946,25

2019

2019,12

2020

2092

Slika PO04-2: Gibanje potniških kilometrov po vrstah prevoza v letu 2005 in obdobju 2011−2017 (Vir: IJS-CEU)
Prikaži podatke

SKUPAJ POTNIŠKI KILOMETRI (2005)

SKUPAJ POTNIŠKI KILOMETRI

Avtobusi - mestni

Avtobusi - medkrajevni

Vlaki - potniški promet

Ciljni potniški kilometri v letu 2020

2005

1697,08

287,60

632,88

776,60

2011

1555,87

231,12

551,55

773,20

2012

1508,99

234,10

533,09

741,80

1508,99

2013

1478,50

258,34

459,86

760,30

1581,86

2014

1432,25

256,99

478,66

696,60

1654,74

2015

1461,72

254,76

497,66

709,30

1727,62

2016

1479,27

280,64

518,62

680

1800,49

2017

1550,01

344,28

554

650,10

1873,37

2018

1946,25

2019

2019,12

2020

2092


Cilji

Cilj OP TGP je povečevanje obsega javnega potniškega prometa. Posledično to pomeni zmanjšanje prometa osebnih vozil in s tem tudi doseganje prihranka energije in emisij TGP ter povečano prometno varnost na cestah in zmanjševanje zastojev. Cilj je doseči 1763 mio pkm skupnega javnega potniškega prometa do leta 2020 oziroma njegovo povečanje za 12,1 % v primerjavi z letom 2017. Ciljne vrednosti za vmesna leta so določene z linearno interpolacijo.


Potniški kilometri v javnem potniškem prometu v letu 2005 so ocenjeni na 1.697 mio, do leta 2011 so se zmanjšali za 8,3 %, do leta 2014 pa še za 7,9 % in so s 1.432 mio dosegli najmanjšo vrednost v opazovanem obdobju. V letih 2015, 2016 in 2017 je število naraščalo in je doseglo 1.550 mio oz. skoraj enako vrednost kot v letu 2011. Cilj OP TGP je povečevanje števila potniških kilometrov.

Železniški potniški promet največ prispeva k potniškim kilometrom v javnem potniškem prometu vendar se je v opazovanih letih tudi najbolj zmanjšal. Leta 2005 je obseg potniških kilometrov znašal 777 mio, kar je predstavljalo 45,8 % pkm v javnem potniškem prometu. Leta 2017 pa je znašal 650 mio, kar je 4,4 % manj kot leto prej, delež pa 41,9 %. Ta vrednost je obenem najnižja v opazovanem obdobju od leta 2011 oziroma je 15,9 % nižja kot v letu 2011.

Obseg potniških kilometrov v cestnem javnem linijskem prevozu se je v primerjavi z letom 2016 povečal za 7,1 % in je z vrednostjo 556 mio presegel vrednost 552 mio iz leta 2011. V letu 2005  je obseg potniških kilometrov znašal 633 mio, najnižja vrednost 460 mio pkm pa je bila dosežena leta 2013, v letih 2014, 2015 in 2016 se je obseg potniških kilometrov v cestnem javnem linijskem prevozu počasi povečeval, in sicer za 4 % letno. Pri interpretaciji trendov se je potrebno zavedati, da je prišlo leta 2013 do spremembe v metodologiji beleženja prometa v cestnem javnem linijskem prevozu, saj so nekatera večja podjetja prešla na uporabo elektronskih vozovnic oz. natančnejše spremljanje prevozov potnikov. Zaradi teh sprememb, podatki leta 2013 niso popolnoma primerljivi s podatki predhodnih let. Istega leta so bile v okviru Zakona o prevozih v cestnem prometu uveljavljene tudi spremembe glede subvencioniranja prevozov študentov in dijakov. Poleg tega je bil prenovljen tudi statistični vprašalnik, vendar je bil vpliv tega z uporabo prenovljene metodologije za leta 2005, 2011 in 2012 odpravljen.

Potniški kilometri v mestnem javnem potniškem prevozu so ocenjeni tako: leta 2005 je njihovo število znašalo 288 mio pkm, do leta 2011 se je zmanjšalo za 20 %, v dveh letih 2013 in 2016 povečalo za 10 %, v vmesnem obdobju pa praktično stagniralo. V letu 2017 se je število potniških kilometrov povečalo za 22,7 % in je ocenjeno na 344 mio pkm, kar je za 49 % več kot v letu 2011. Tudi v mestnem potniškem prometu so po letu 2010 večja podjetja prešla na uporabo elektronskih vozovnic, zato podatki od leta 2010 naprej niso bili primerljivi s podatki pred letom 2010. Za leto 2005 je bila s strani SURS narejena ocena za število potnikov, ki je primerljiva s podatki po letu 2010. Potniških kilometrov v mestnem javnem prometu SURS ne objavlja, zato jih je bilo potrebno za namen tega kazalca izračunati. V izračunu je bilo privzeto, da je povprečna razdalja, ki jo potnik opravi v mestnem javnem potniškem prevozu enaka 1/2 povprečne dolžine linije mestnega javnega potniškega prevoza.

Po podatkih za prvih nekaj mesecev leta 2018 pa žal ni zaznati enake rasti kot v letu 2017, ki bi bila potrebna za dosego cilja leta 2020. Zato bo potrebno na tem področju še intenzivnejše izvajanje ukrepov.

V projekcijah, na podlagi katerih je bil določen cilj za leto 2020, je bilo predvideno, da se bodo do leta 2020 glede na leto 2012 potniški kilometri v javnem potniškem prevozu po železnicah povečali za 20 %, po cesti pa za 17 %. Dejansko pa so se v teh letih potniški kilometri v železniškem prometu zmanjšali za 12,4 %, dokler je v cestnem prometu slika nekoliko boljša in so se potniški kilometri povečali za 17,3 %, vendar je to predvsem rezultat rasti v letu 2017. Leta 2018 je bil cilj popravljen, saj v prejšnjih letih rezultati projekcij niso bili pravilno interpretirani.