KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Bad

Po zmanjšanju v letu 2018, se je v letu 2019 število skupnih potniških kilometrov v javnem potniškem prevozu ponovno povečalo. Potniški kilometri so se povečali tako v prevozu po železnicah kot tudi v cestnem javnem potniškem prevozu.


Kazalec opisuje, koliko potniških kilometrov je letno opravljenih z javnim potniškim prevozom. K javnemu potniškemu prevozu pri tem prištevamo cestni javni linijski potniški prevoz, mestni javni linijski potniški prevoz ter železniški potniški prevoz. Z vidika izpustov je javni potniški prevoz primernejši kot osebni prevoz z avtomobili, saj so specifični izpusti na potniški kilometer za javni potniški prevoz za dobrih 60 % nižji kot za osebne avtomobile. Število potniških kilometrov je pri tem izračunano kot zmnožek števila potnikov in razdalj, na katerih so se ti potniki peljali.


Grafi

Slika PO04-1: Gibanje potniških kilometrov v javnem potniškem prevozu v letu 2005 in obdobju 2011−2019 ter linearna projekcija do ciljne vrednosti v letu 2020
Viri:

Statistični urad RS, Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke
SKUPAJ POTNIŠKI KILOMETRI (2005) SKUPAJ POTNIŠKI KILOMETRI Avtobusi - mestni Avtobusi - medkrajevni Vlaki - potniški promet Ciljni potniški kilometri v letu 2020
2005 1697,08 287,60 632,88 776,60
2011 1540,85 216,11 551,55 773,20
2012 1475,86 200,97 533,09 741,80 1475,86
2013 1444,59 224,43 459,86 760,30 1511,81
2014 1398,48 223,49 478,39 696,60 1547,76
2015 1424,66 217,70 497,66 709,30 1583,72
2016 1442,95 244,33 518,62 680 1619,67
2017 1494,14 290,34 553,70 650,10 1655,62
2018 1459,16 281,22 522,05 655,90 1691,57
2019 1505,77 275,46 531,91 698,40 1727,53
2020 1763,48
Slika PO04-2: Gibanje potniških kilometrov po vrstah prevoza v letu 2005 in obdobju 2011−2019
Viri:

Statistični urad RS, Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke
SKUPAJ POTNIŠKI KILOMETRI (2005) SKUPAJ POTNIŠKI KILOMETRI Avtobusi - mestni Avtobusi - medkrajevni Vlaki - potniški promet Ciljni potniški kilometri v letu 2020
2005 1697,08 287,60 632,88 776,60
2011 1540,85 216,11 551,55 773,20
2012 1475,86 200,97 533,09 741,80 1475,86
2013 1444,59 224,43 459,86 760,30 1511,81
2014 1398,48 223,49 478,39 696,60 1547,76
2015 1424,66 217,70 497,66 709,30 1583,72
2016 1442,95 244,33 518,62 680 1619,67
2017 1494,14 290,34 553,70 650,10 1655,62
2018 1459,16 281,22 522,05 655,90 1691,57
2019 1505,77 275,46 531,91 698,40 1727,53
2020 1763,48

Cilji

Cilj OP TGP je povečevanje obsega javnega potniškega prevoza. Posledično to pomeni zmanjšanje prometa osebnih vozil in s tem tudi doseganje prihranka energije in izpustov TGP ter povečano prometno varnost na cestah in zmanjševanje zastojev. Cilj je doseči 1.763 mio pkm skupnega javnega potniškega prevoza do leta 2020 oziroma njegovo povečanje za 19 % v primerjavi z izhodiščnim letom 2012. Ciljne vrednosti za vmesna leta so določene z linearno interpolacijo.


Potniški kilometri v javnem potniškem prevozu (JPP) so bili v letu 2005 ocenjeni na 1.672 mio, do leta 2011 so se zmanjšali za 7,9 %, do leta 2014 pa še za 9,2 % in so s 1.398 mio dosegli najmanjšo vrednost v opazovanem obdobju. V letih 2015, 2016 in 2017 je število naraščalo in leta 2017 doseglo 1.494 mio. Leta 2018 so se potniški kilometri v javnem potniškem prevozu sicer zmanjšali za 2,3 %, vendar so se v letu 2019 ponovno povečali za 3,2 % in so ocenjeni na 1.506 mio. Cilj OP TGP je povečevanje števila potniških kilometrov.

Železniški potniški prevoz k potniškim kilometrom v javnem potniškem prevozu*1 prispeva največ, vendar se je v opazovanih letih tudi najbolj zmanjšal. Leta 2005 je obseg potniških kilometrov znašal 777 mio, kar je predstavljalo 46 % pkm v javnem potniškem prevozu. Leta 2019 je bil obseg ocenjen na 698 mio, kar je 10 % manj kot leta 2005, delež pa je ostal 46 %. Glede na preteklo leto so se potniški kilometri v železniškem prevozu povečali za skoraj 6,5 %, kar je največje povečanje glede na predhodno leto v opazovanem obdobju. Na gibanje potniških kilometrov po železnici imajo v zadnjih letih velik vpliv dela na železniškem omrežju.

Obseg potniških kilometrov v cestnem javnem linijskem prevozu se je leta 2019 povečal 1,9 % v primerjavi z letom 2018 in je znašal 532 mio pkm. V obdobju 2013−2017 se je obseg potniških kilometrov skupno povečal za 20,3 % vendar, če primerjamo leti 2012 in 2019 je obseg potniških kilometrov skoraj enak. Pri interpretaciji trendov se je potrebno zavedati, da je dvakrat prišlo do spremembe v metodologiji. Leta 2013 je prišlo do spremembe v metodologiji beleženja podatkov v cestnem javnem linijskem prevozu, saj so nekatera večja podjetja prešla na uporabo elektronskih vozovnic oz. natančnejše spremljanje prevozov potnikov. Zaradi teh sprememb, podatki za leto 2013 niso popolnoma primerljivi s podatki predhodnih let. Istega leta so bile v okviru Zakona o prevozih v cestnem prometu*2 uveljavljene tudi spremembe glede subvencioniranja prevozov študentov in dijakov. Poleg tega je bil prenovljen tudi statistični vprašalnik, vendar je bil vpliv tega z uporabo prenovljene metodologije za leta 2005, 2011 in 2012 odpravljen. Od septembra 2016 pridobi SURS podatke, ki se nanašajo na integrirani javni potniški prevoz (IJPP), torej število prepeljanih potnikov in njihovih potniških kilometrov, od Ministrstva za infrastrukturo. Za vse ostale potnike, ki še niso v sistemu IJPP, pa SURS še vedno pridobi podatke prek vprašalnika.

Potniških kilometrov v mestnem javnem prevozu SURS ne zbira, zato jih je potrebno za namen tega kazalca izračunati. V izračunu je bilo privzeto, da je povprečna razdalja, ki jo potnik opravi v mestnem javnem potniškem prevozu, enaka 4,7 km. Povprečna razdalja je določena na podlagi analize (Koblar, 2021) in študije (Bensa, 2009). Potniški kilometri v mestnem javnem potniškem prevozu so tako za leto 2005 ocenjeni na 263 mio pkm, do leta 2011 so se zmanjšali za 17,8 %, zmanjšanje pa se je nadaljevalo do leta 2015. V letih 2016 in 2017 se je število potniških kilometrov povečalo za 12,2 % oz. 18,8 % in je v letu 2017 ocenjeno na 290 mio pkm, kar je tudi najvišja vrednost v opazovanem obdobju. V letih 2018 in 2019 se je ponovno zmanjšalo, in sicer za 3,1 % oz. 2 % v primerjavi z letom prej, in je v letu 2019 ocenjeno na 275 mio pkm. Tudi v mestnem potniškem prevozu so po letu 2010 večja podjetja prešla na uporabo elektronskih vozovnic, zato je SURS leta 2013 ob prenovi vprašalnika za leta od 2005 dalje naredil oceno števila potnikov, ki omogoča primerljivost podatkov. Enako je uvedba integriranega JPP septembra 2016 vplivala na spremembo metodologije pri mestnem JPP. Po novem število prevoženih kilometrov ocenjuje MzI. Nova metodologija je vplivala na znatno višje število prepeljanih potnikov, in sicer so bili mesečni podatki višji od 20 do 40 %, kar je znatno vplivalo na dvig pkm leta 2017.

Na podlagi prvih podatkov za leto 2020 je možno sklepati na močno zmanjšanje JPP zaradi popolnega ustavljanja JPP-ja kot posledica ukrepov zaradi Covid-19. Iz tega izhaja, da cilj zagotovo ne bo dosežen. Spodbujanje uporabe JPP bo potrebno močno okrepiti.

V projekcijah, na podlagi katerih je bil določen cilj za leto 2020, je bilo predvideno, da se bodo do leta 2020 glede na leto 2012 potniški kilometri v javnem potniškem prevozu po železnicah povečali za 20 %, po cesti pa za 17 %. Dejansko pa so se v teh letih potniški kilometri v železniškem prevozu zmanjšali za 5,9 %, medtem ko je v cestnem prevozu slika nekoliko boljša in so se potniški kilometri povečali za 10 %, vendar pa je to predvsem rezultat velike rasti v letu 2017. Leta 2018 je bil cilj popravljen, saj v prejšnjih letih rezultati projekcij niso bili pravilno interpretirani. Popravljen cilj je bil določen na podlagi rasti potniških kilometrov med izhodiščnim letom v projekcijah in letom 2020, prej je bila za leto 2020 uporabljena absolutna številka, kar ni bilo korektno zaradi sprememb metodologije statistike za JPP.

Opombi:

*1    Opazujemo trende v železniškem, mestnem in medkrajevnem javnem potniškem prometu
*2   Zakon o prevozih v cestnem prometu : Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, NPB1, 28/10, NPB2, 49/11, NPB3, 40/12 – ZUJF, NPB4, 57/12, NPB5, 39/13, NPB6, 92/15, NPB7, 6/16 – UPB1 in NPB8


Metodologija

Cilji povzeti po:
Cilji so povzeti po Operativnem programu ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP)

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Analiza JPP je bila narejena na podlagi podatkov, ki jih zbira Statistični urad RS. Metodologija zbiranja podatkov se je v opazovanem obdobju dvakrat spremenila, leta 2013 (prenova raziskovanja – popravek podatkov pred tem letom, da so konsistentni) in septembra 2016 (zajem podatkov iz administrativnega vira zaradi uvedbe integriranega JPP).

Metodologija obdelave podatkov:

Potniški kilometri v javnem potniškem prevozu (pkm) so za potrebe kazalca definirani kot vsota potniških kilometrov v cestnem javnem linijskem prevozu, mestnem javnem linijskem prevozu ter železniškem prevozu potnikov. Pri cestnem javnem linijskem prevozu je upoštevan tudi mednarodni linijski prevoz. Statistični urad potniških kilometrov za mestni javni linijski prevoz ne zbira, zato so bili izračunani na podlagi predpostavke, da povprečna razdalja, ki jo potniki v mestnem javnem prevozu prepotujejo, znaša 4,7 km. Predpostavka je bila določena na podlagi študije Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji iz leta 2009 in članka Izračun hitrosti potovanj z mestnim avtobusom: primer Ljubljane*4 iz leta 2021.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Potniški kilometri v cestnem javnem linijskem prevozu

pkm

SURS (SiStat; Cestni javni linijski potniški prevoz (medkrajevni in mednarodni), Slovenija, mesečno; povezava)

2005–2019

Sredi tekočega meseca se objavijo podatki za dva meseca nazaj

enkrat letno

15. 7. 2021

da

Potniški kilometri v železniškem potniškem prevozu

pkm

SURS (SiStat; Železniški potniški prevoz, Slovenija, četrtletno; povezava)

2005–2019

V začetku četrtletja se objavijo podatki za dve četrtletji nazaj

enkrat letno

15. 7. 2021

da

Število potnikov v mestnem javnem linijskem potniškem prevozu

 

SURS (SiStat; Mestni javni linijski potniški prevoz, Slovenija, mesečno; povezava)

2005–2019

Sredi tekočega meseca se objavijo podatki za dva meseca nazaj

enkrat letno

15. 7. 2021

da

Dolžina in število linij mestnega javnega potniškega prevoza (povprečna dolžina linije)

km

SURS (SiStat; Mestni javni linijski potniški prevoz, Slovenija, letno; povezava)

2005–2019

Konec junija so objavljeni podatki za preteklo leto

enkrat letno

15. 7. 2021

da

 

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 1

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 2

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): 2

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Opombi:

*3   Bensa B. et al.; Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji- končno poročilo; Omega consult, Ljubljana, 2009; dostopno na spletni strani http://www.rralur.si/sites/default/files/rralur/Strokovne podlage urejanje javnega prometa v regiji.pdf.

*4   Koblar s., Mladenovič L., Izračun hitrosti potovanj z mestnim avtobusom: primer Ljubljane, 2020, Urbani izzv, dostopno na spletni strain: https://urbani-izziv.uirs.si/Portals/urbaniizziv/Clanki/2020/urbani-izziv-2020-31-01-05.pdf

 

Datum zajema podatkov