KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Good

Skladno z zastavljenim ciljem je potrebno zagotoviti hitrejšo rast železniškega tovornega prometa od cestnega prometa, kar je bilo v opazovanem obdobju zaenkrat tudi doseženo. Delež železniškega prometa v skupnem tovornem prometu z vsaj eno točko v Sloveniji še naprej vztraja nad projekcijskimi vrednostmi kazalca in je tudi nad indikativnim ciljem za leto 2020. Število prevoženih tonskih kilometrov v cestnem prometu se je v opazovanem obdobju 2011−2017 povečalo za 12,4 %. V istem obdobju se je v železniškem prometu število prevoženih tonskih kilometrov povečalo za 30,5 %. Potrebno bo zagotoviti nadaljevanje teh pozitivnih trendov tudi ob povečani gospodarski aktivnosti, ki bo vplivala na večji obseg tovornega prometa.


Trajnostnost tovornega prometa v Sloveniji spremljamo preko deleža opravljenega tovornega prometa po železnicah v celotnem tovornem prometu po Sloveniji. Železniški tovorni promet manj obremenjuje okolje od cestnega, saj so emisije CO2 na tonski kilometer pri prevozu tovora po železnicah za 92 % nižje kot pri prevozu tovora po cesti s težkimi tovornimi vozili.

Tonski kilometer predstavlja mero za opravljeno prometno delo. Izračuna se kot zmnožek mase prepeljanega tovora in razdalj, na katerih se je tovor peljal. Delež tovornega prometa po železnici se izračuna kot količnik tonskih kilometrov po železnici in vseh tonskih kilometrov (po železnici in cesti). Pri izračunu kazalca se upoštevajo samo prevozi, ki imajo vsaj eno točko v Sloveniji (notranji promet ter mednarodni promet, ki ima blago naloženo ali razloženo v Sloveniji).


Grafi

Slika PO05-1: Gibanje deleža prevoza tovora po železnicah v letu 2005 in obdobju 2011−2017 ter linearna projekcija do ciljne vrednosti v letu 2020 (Vir: IJS-CEU)
Prikaži podatke

Delež tovornega prometa po železnicah (2005)

Delež tovornega prometa po železnicah

Ciljni delež v letu 2020

2005

21,95

2011

23,46

2012

22,70

22,70

2013

24,95

23,06

2014

25,69

23,43

2015

24,98

23,79

2016

25,52

24,15

2017

26,25

24,52

2018

24,88

2019

25,25

2020

25,61

Slika PO05-2: Gibanje tonskih kilometrov za cestni in železniški blagovni prevoz v letu 2005 in obdobju 2011−2017 (Vir:IJS-CEU)
Prikaži podatke

Cestni tovorni promet (SI): notranji + mednarodni z vsaj eno točko v Sl (2005)

Cestni tovorni promet (SI): notranji + mednarodni z vsaj eno točko v Sl

Železniški tovorni promet (vsaj ena točka v Sloveniji) v letu 2005

Železniški tovorni promet (vsaj ena točka v Sloveniji)

2005

8760,30

2463,80

2011

10090

3092,20

2012

9973,80

2929

2013

9696,10

3223,90

2014

9821,40

3395

2015

10527,10

3505,10

2016

10479,20

3590,50

2017

11341,40

4036,10

2018

2019

2020


Cilji

Cilj OP TGP je doseganje 26-odstotnega deleža železniškega prometa v skupnem tovornem prometu z vsaj eno točko v Sloveniji v letu 2020. Posledično to pomeni zmanjšanje prometa tovornih vozil in s tem tudi doseganje prihranka energije in emisij TGP ter povečano prometno varnost na cestah in zmanjševanje zastojev. Ciljna vrednost za leto 2020 je presežena že v letu 2017 (26,2 %). Ciljne vrednosti za vmesna leta so določene z linearno interpolacijo.


Prevoz blaga po cesti je prevladujoč način prevoza blaga v Sloveniji. Leta 2005 je delež prevoženih tonskih kilometrov po železnicah v prevoženih tonskih kilometrih po cesti in železnici predstavljal 22 %. Leta 2011 je bil delež nekoliko višji s 23 %, po tem letu vrednost nekoliko niha, leta 2017 pa je z 26,2 % dosegel najvišjo vrednost v opazovanih letih.

Cestni blagovni prevoz je leta 2005 znašal 8.760 mio tkm, leta 2011 pa 10.090 mio tkm. Po letu 2011 se je zmanjševal do leta 2013, v letu 2014 se je nekoliko povečal ter v letu 2015 dosegel 10.527 mio tkm, in s tem presegel raven iz leta 2011. Po manjšem zmanjšanju v letu 2016 (10.479 mio tkm) se je obseg cestnega blagovnega prevoza v letu 2017 povečal za 8,2 % kar je obenem tudi največja rast v opazovanem obdobju in je znašal 11.341 mio tkm, kar je za 12,4 % več kot leta 2011. Večina tonskih kilometrov (leta 2017 80 %) odpade na mednarodni promet, ki ima vsaj eno točko v Sloveniji. Glavne države so Avstrija, Italija in Nemčija.

Železniški blagovni prevoz se je podobno kot cestni med letoma 2005 in 2011 povečal z 2.464 mio tkm na 3.092 mio tkm, vendar se je za razliko od cestnega, razen v letu 2012 stalno povečeval do leta 2017 in dosegel vrednost 4.036 mio tkm, kar je za 30,5 % več kot leta 2011. Tudi pri železnicah večino tonskih kilometrov odpade na mednarodni promet, ki ima vsaj eno točko v Sloveniji (leta 2017 84 %).