KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Bad

Skladno z zastavljenim ciljem je potrebno zagotoviti hitrejšo rast železniškega tovornega prevoza od cestnega prevoza, kar v letu 2019 ni bilo doseženo. Delež železniškega prevoza v skupnem tovornem prevozu z vsaj eno točko v Sloveniji je, prvič po letu 2012, padel pod ciljno trajektorijo. Število prevoženih tonskih kilometrov v cestnem prevozu je bilo v letu 2019 20,8 % večje kot v letu 2011. Pri enaki primerjavi v železniškem prevozu se je število prevoženih tonskih kilometrov povečalo za 29,9 %. Potrebno bo zagotoviti dodatno preusmeritev tovornega prevoza na železnice.


Trajnost tovornega prevoza v Sloveniji spremljamo preko deleža opravljenega tovornega prevoza po železnicah v celotnem tovornem prevozu po Sloveniji. Železniški tovorni prevoz manj obremenjuje okolje od cestnega, saj so izpusti CO2 na tonski kilometer pri prevozu tovora po železnicah za 92 % nižji kot pri prevozu tovora po cesti s težkimi tovornimi vozili.

Tonski kilometer predstavlja mero za opravljeno prometno delo. Izračuna se kot zmnožek mase prepeljanega tovora in razdalj, na katerih se je tovor peljal. Delež tovornega prevoza po železnici se izračuna kot količnik tonskih kilometrov po železnici in vseh tonskih kilometrov (po železnici in cesti). Pri izračunu kazalca se upoštevajo samo prevozi s slovenskimi cestnimi tovornimi vozili, ki imajo vsaj eno točko v Sloveniji (notranji prevoz ter mednarodni prevoz, ki ima blago naloženo ali razloženo v Sloveniji).


Grafi

Slika PO05-1: Gibanje deleža prevoza tovora po železnici v skupnem kopenskem tovornem prevozu v letu 2005 in obdobju 2011−2019 ter linearna projekcija do ciljne vrednosti v letu 2020
Viri: 

Statistični urad RS, Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke

Delež tovornega prevoza po železnicah (2005)

Delež tovornega prevoza po železnicah

Ciljni delež v letu 2020

2005

21,95

2011

23,46

2012

22,70

22,70

2013

24,95

23,06

2014

25,69

23,43

2015

24,98

23,79

2016

25,52

24,15

2017

26,25

24,52

2018

25,24

24,88

2019

24,80

25,25

2020

25,61

Slika PO05-2: Gibanje tonskih kilometrov za cestni in železniški blagovni prevoz v letu 2005 in obdobju 2011−2019
Viri: 

Statistični urad RS, Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke

Cestni tovorni prevoz (SI): notranji + mednarodni z vsaj eno točko v Sl (2005)

Cestni tovorni prevoz (SI): notranji + mednarodni z vsaj eno točko v Sl

Železniški tovorni prevoz (vsaj ena točka v Sloveniji) v letu 2005

Železniški tovorni prevoz (vsaj ena točka v Sloveniji)

2005

8760,30

2463,80

2011

10090

3092,20

2012

9973,80

2929

2013

9696,10

3223,90

2014

9821,40

3395

2015

10527,10

3505,10

2016

10479,20

3590,50

2017

11341,40

4036,10

2018

11946

4033,30

2019

12185,10

4018

2020


Cilji

Cilj OP TGP je doseganje 26-odstotnega deleža železniškega prevoza v skupnem tovornem prevozu z vsaj eno točko v Sloveniji v letu 2020. Posledično to pomeni zmanjšanje prometa tovornih vozil in s tem tudi doseganje prihranka energije in izpustov TGP ter povečano prometno varnost na cestah in zmanjševanje zastojev. Ciljna vrednost za leto 2020 je bila presežena že v letu 2017 (26,2 %), vendar se je v zadnjih dveh letih vrednost zmanjšala (na 24,8 % leta 2019) in je trenutno pod linearno trajektorijo in ciljno vrednostjo za leto 2020. Ciljne vrednosti za vmesna leta so določene z linearno interpolacijo.


Prevoz blaga po cesti je prevladujoč način prevoza blaga v Sloveniji. Leta 2005 je delež prevoženih tonskih kilometrov po železnicah v prevoženih tonskih kilometrih po cesti in železnici predstavljal 22 %. Leta 2011 je bil delež s 23 % nekoliko višji, po tem letu je vrednost nekoliko nihala, leta 2017 pa je delež s 26,2 % dosegel najvišjo vrednost v opazovanem obdobju. Leta 2019 je vrednost padla na 24,8 %.

Cestni blagovni prevoz je leta 2005 znašal 8.760 mio tkm, leta 2011 pa 10.090 mio tkm. Po letu 2011 se je zmanjševal do leta 2013, v letu 2014 se je nekoliko povečal ter v letu 2015 dosegel 10.527 mio tkm, in s tem presegel raven iz leta 2011. Po manjšem zmanjšanju v letu 2016 (10.479 mio tkm) se je obseg cestnega blagovnega prevoza v zadnjih treh letih povečeval in je leta 2019 znašal 12.185 mio tkm, kar je za 20,8 % več kot leta 2011. Večina tonskih kilometrov (leta 2019 81 %) je odpadla na mednarodni prevoz, ki ima vsaj eno točko v Sloveniji. Glavne države so Avstrija, Italija in Nemčija.

Železniški blagovni prevoz se je podobno kot cestni med letoma 2005 in 2011 povečal z 2.464 mio tkm na 3.092 mio tkm, vendar se je za razliko od cestnega, razen v letu 2012, stalno povečeval do leta 2017 in dosegel vrednost 4.036 mio tkm, kar je za 30,5 % več kot leta 2011. V letu 2018 je ostal na skoraj enaki ravni kot leto prej in je znašal 4.033 mio tkm. V letu 2019 se je železniški blagovni prevoz nekoliko zmanjšal v primerjavi z letom prej in je znašal 4.018 mio tkm Glavna ovira za hitrejše povečevanje prevoza po železnicah je omejena prepustnost železniške infrastrukture, zato je nujno potrebno nadaljevati z izboljšanjem le-te, preko nadgradnje. Tudi pri železnicah večino tonskih kilometrov odpade na mednarodni prevoz, ki ima vsaj eno točko v Sloveniji (leta 2019 84 %).


Cilji povzeti po:
Cilji so povzeti po Operativnem programu ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP)

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Tonske kilometre v cestnem prevozu objavlja SURS. Prav tako SURS objavlja tudi tonske kilometre v železniškem prevozu.

Metodologija obdelave podatkov:

Tonski kilometri v cestnem prevozu so pridobljeni z raziskovanjem na vzorcu, ki predstavlja celotno populacijo v Sloveniji registriranih cestnih tovornih motornih vozil z vsaj dvema tonama nosilnosti, torej podatki predstavljajo prevoz težkih tovornih vozil. Pri izračunu kazalca so upoštevani naslednji prevozi: notranji prevoz blaga (prevoz blaga med krajem nalaganja in krajem razlaganja, ki se nahajata v isti državi (Sloveniji). Lahko zajema tudi tranzit skozi drugo državo), mednarodni prevoz blaga – blago naloženo v Sloveniji (prevoz blaga med dvema krajema, pri katerem je kraj nalaganja v državi, ki poroča (Slovenija), kraj razlaganja pa v drugi državi), mednarodni prevoz blaga – blago razloženo v Sloveniji (prevoz blaga med dvema krajema, pri katerem je kraj nalaganja v drugi državi, kraj razlaganja pa v državi, ki poroča (Slovenija)).

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Tonski kilometri v cestnem prevozu

tkm

SURS (SiStat; Cestni blagovni prevoz, Slovenija, četrtletno; povezava)

2005–2019

Sredi četrtletja so objavljeni podatki za predpreteklo četrtletje

enkrat letno

15. 7. 2021

da

Tonski kilometri v železniškem blagovnem prevozu

tkm

SURS (SiStat; Železniški blagovni prevoz, Slovenija, četrtletno; povezava)

2005–2019

V začetku četrtletja se objavijo podatki za predpreteklo četrtletje

enkrat letno

15. 7. 2021

da

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 1

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 1

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 1

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): 1

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni