KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Zdravstveno stanje gozdov v Sloveniji je bilo v zadnjih letih, kljub rahlim negativnim trendom, razmeroma stabilno. Posamezna območja po Sloveniji je v letu 2014 prizadelo močno žledenje in kasneje podlubniki kar se odraža tudi na podatkih zbranih na državni ravni. Med najbolj poškodovanimi drevesnimi vrstami so smreka, hrasti (predvsem dob), jelka, jesen in domači kostanj. Glede na novejša spoznanja so letna nihanja ocen predvsem kombinacija posledic spreminjajočih se vremenskih pogojev med leti in drugih biotskih ter abiotskih stresnih dejavnikov.


Osnovni kazalec za ocenjevanje življenjske moči drevesa oziroma zdravstvenega stanja dreves, sestojev in gozdov je osutost drevesnih krošenj.

Kazalec izraža na oko (okularno) ocenjen delež (v odstotkih) manjkajočih asimilacijskih organov (listov, iglic) izbranega drevesa v primerjavi z normalno olistanim primerkom iste vrste, istega socialnega položaja in na enakem rastišču. Za poškodovano se šteje tisto drevo, katerega osutost drevesne krošnje je višja od 25 %. Kazalec se ocenjuje na 5 % natančno.

 


Grafi

Slika GZ01-1: Gibanje povprečne osutosti krošenj dreves
Viri:

Vir: Gozdarski inštitut Slovenije, 2017

Prikaži podatke
iglavci[%] listavci[%] skupaj[%]
1991 22,14 12,95 16,56
1993 22,46 15,68 19,59
1994 18,53 16,30 18,29
1995 26,86 18,07 21,42
1996 22,80 15,95 18,69
1997 24,69 20,49 22,21
1998 27,37 20,49 23,49
1999 28,65 21,87 25,62
2000 24,32 18,15 20,56
2001 25,90 21,46 24,62
2002 26,11 20,78 24,16
2003 25,13 20,75 23,56
2004 24,98 20,93 23,27
2005 24,99 22,21 23,47
2006 24,60 22,60 23,30
2007 24,56 25,87 25,37
2008 26,02 25,42 25,65
2009 26,36 25,86 26,05
2010 25,13 24,48 24,71
2011 25,95 23,81 25,45
2012 25,78 23,36 24,91
2013 26,14 24,46 25,87
2014 27,72 27,14 28,21
2015 29,69 26,30 28,08
2016 28,52 25,71 26,70
Slika GZ01-2: Gibanje deležev poškodovanih dreves z osutostjo nad 25 % (indeks osutosti dreves)
Viri:

Gozdarski inštitut Slovenije, 2017

Prikaži podatke
iglavci [%] listavci [%] skupaj [%]
1991 26,40 9,35 15,57
1993 25,28 12,45 18,87
1994 16,35 13,00 15,69
1995 37,75 17,63 24,71
1996 27,52 12,62 18,94
1997 31,06 20,34 27,03
1998 38,87 21,72 28,81
1999 41,97 22,77 30,62
2000 30,32 16,86 22,28
2001 36,11 24,53 30,41
2002 41,49 24,36 30,85
2003 36,73 23,76 29,27
2004 40,51 23,67 29,27
2005 35,08 28,49 30,59
2006 32,20 27,80 29,40
2007 36,60 35,70 35,70
2008 40,74 34,56 36,90
2009 39,07 32,78 35,42
2010 42,79 23,23 31,72
2011 37,87 27,62 31,40
2012 37,03 23,01 29,04
2013 34,31 28,47 30,87
2014 39,95 34,90 38,29
2015 44,33 32,75 37,81
2016 41,89 31,31 33,81
Slika GZ01-3: Delež drevja v posameznih razredih osutosti leta 2010
Viri:

Gozdarski inštitut Slovenije, 2017

Prikaži podatke
osutost več kot 25 % [% drevja] osutost od 11 do 25 % [% drevja] osutost manj kot 10 % [% drevja]
iglavci 53,49 26,10 20,41
listavci 47,23 34,68 18,09
skupaj 49,53 31,53 18,94

Cilji

Krepiti vsestransko odpornost gozdov, kakovost drevja in sposobnost gozdov za opravljanje funkcij. Vzdrževati in oblikovati zdrave in vitalne gozdove, ki so se sposobni prilagoditi škodljivim vplivom.

Cilji kazalnika so podati periodične informacije o prostorskem in časovnem gibanju vitalnosti dreves na nivoju države in EU; ugotoviti trend zdravstvenega stanja drevesnih vrst, ter propadanja gozdov; poročati o stanju gozdov na različnih prostorskih ravneh kot so npr. državna poročila, ki jih določa Pravilnik o varstvu gozdov in poročila na mednarodni ravni za katere se je država obvezala ob podpisu listin, resolucij in protokolov (poročilo ICP Gozd (konvencija CLRTAP), UN-FAO/ECE, Forest Europe).


Proces poškodovanosti gozdov pomeni pojemanje vitalnosti oziroma rastne moči gozdnega ekosistema zaradi različnih za drevo stresnih pojavov in kombinacije le teh. Pri kazalcu poškodovanosti gozdov je torej potrebno upoštevati, da na osutost dreves poleg antropogene onesnaženosti zraka vplivajo tudi številne druge vrste stresa. Povzročitelje stresa v grobem delimo na abiotske, kot so visoke sončne radiacije, suša, visoke temperature, pomanjkanje hranil itd. in biotske, kamor uvrščamo tako medvrstno in znotrajvrstno tekmovalnost, napade mikroorganizmov in drugih škodljivcev, kot že omenjene antropogene povzročitelje stresa (onesnaževala zraka, agrokemikalije, itd.).

Kazalnik je bil na nacionalni ravni prvič uporabljen že leta 1985 in s tem predstavlja pomemben vpogled v gibanje zdravstvenega stanja dreves za zadnjih 30ih letih. Časovna vrsta poškodovanosti dreves za celotno obdobje kaže, da se je v obdobju 1991-2000 stanje gozdov slabšalo, od leta 2000 naprej pa je kljub rahlemu negativnem trendu še vedno razmeroma stabilno. Na podlagi porasta vrednosti kazalca zdravstvenega stanja po letih 2007 in 2008, zaenkrat še ni mogoče govoriti o trendu slabšanja stanja, saj se je stanje v letih, ki so sledila ponovno nekoliko izboljšalo. Leta 2014 je državo prizdelo hudo žledenje in to pojasnjuje izrazito poslabšanje stanja gozdov za tisto leto. V letih, ki so sledila se je zdravstveno stanje listavcev izboljšalo, medtem ko se je zaradi močne gradacije podlubnikov zdravstveno stanje iglastih gozdov še poslabšalo. Problematična postajajo predvsem nižje ležeča območja, ki so zaradi toplejše klime za smreko manj primerna. V prihodnje lahko v luči klimatskih sprememb pričakujemo še slabše pogoje za uspevanje smreke na teh lokacijah in s tem slabšo stanje vitalnosti gozdov.

V letu 2016 je bilo zdravstveno stanje ocenjeno na 1056 drevesih. Od tega je bilo 387 iglavcev in 669 listavcev. Povprečna osutost vseh dreves je znašala 26,7 % in se je od leta 2010 zvišala za 2.0 %. Povprečna osutost iglavcev je znašala 29 % in listavcev 26 %. Če rezultate primerjamo z letom 2010 opazimo, da se je povprečna osutost iglavcev zvišala za 4 % in povprečna osutost listavcev za 2 %.

Od leta 2010 se je indeks osutosti ali delež dreves, ki imajo osutost višjo od 25 %, zvišal. V letu 2010 je bilo več kot 25 % osutih 32 % dreves, v letu 2016 jih je 34 %. Indeks osutosti pri listavcih je za 11 % nižji kot pa indeks osutosti pri iglavcih. Tako se je v zadnjih letih v določenih predelih Slovenije zaskrbljujoče povišal delež poškodovanih dreves iglavcev. Zaradi posledic žledu in kasnejših poškodb biotskih dejavnikov ima trenutno Slovenija z vidika kazalnika osutosti bistveno manj vitalne gozdove kot ostale države EU (ICP Forests, EC).

Med posameznimi drevesnimi vrstami so najbolj poškodovani hrasti (dob), smreka, jelka, jesen in domači kostanj. Podobno kot v Sloveniji je tudi stanje v bližnjih srednjeevropskih državah, kjer se od hrastov opaža najvišja poškodovanost pri dobu in gradnu (ICP Forests, EC). Ocenjujemo, da je eden od pomembnejših vplivov nižanje ravni podtalnice in pa onesnaženost le te. Jesen in domači kostanj sta v zadnjih letih močno prizadeta s strani bolezni (jesenov ožig in kostanjev rak), medtem ko smreko ogrožajo podlubniki in abiotski dejavniki (vetrolom, snegolom). Na splošno pa so najpogostejši povzročitelji osutosti drevesnih krošenj abiotski dejavniki (dejavniki nežive narave) in glive (bolezni).


Metodologija

Podatki za Slovenijo

Cilji in pravne podlage: Cilja sta povzeta iz Resolucije o nacionalnem gozdnem programu (Ur. l. RS, št. 111/07).

V Sloveniji spremljamo stanje gozdnih ekosistemov od leta 1986 v skladu z mednarodnim programom ICP Forests, v okviru Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje prek meja (CLRTAP), v obdobju 1986–2003 v skladu z evropsko zakonodajo (EEC, št. 3528/86 in 2158/92), po l. 2003 pa v okviru Forest Focus (EU, Regulation EC, št. 2152/2003; 2003-2006).

Nacionalna podlaga spremljanja stanja gozdov sta Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/1993) in Pravilnik o varstvu gozdov (Ur. l. RS, št. 114/2009) in Resoluciji o nacionalnem gozdnem programu - ReNGP (Ur. l. RS, št. 111/07).
 

Vir podatkov: Poročilo o spremljanju stanja gozdov za l. 2016. Izvorni podatki so pridobljeni z veliko-prostorskim popisom gozdov in gozdnih ekosistemov.

Skrbnik podatkov: Gozdarski inštitut Slovenije

Datum zajema podatkov za kazalec: Podatki za kazalec se zajemajo na terenu znotraj vegetacijske dobe (v času olistanja) dreves. Podatki za leto 2016 so bili zajeti v obdobju od 11.7.2016 do 19.8.2016.
 

Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec:
Statistični koncept popisa temelji na slučajnostnem sistematičnem vzorčenju v grozdih (cluster sampling), kjer vsak grozd sestoji iz štirih ploskev po šest dreves. Drevesa ostajajo v vzorcu dokler ne odmrejo ali pa so posekana. V tem primeru se jih nadomesti z novimi. Postopek ocenjevanja osutosti poteka tako v dveh delovnih fazah. V prvi se v skladu s protokolom statističnega izbora določi vzorčna drevesa, v drugi pa se vsakemu izbranemu drevesu oceni osutost.
Podatki se zbirajo vsako leto na mreži 16 x 16 km. Snemanja potekajo v Sloveniji že od leta 1985.

Metodologija obdelave podatkov: Izvirni podatki – individualne vrednosti so preračunani na vzorčne enote in na obračunsko enoto (= Slovenija).

Informacije o kakovosti:
- Prednosti in slabosti kazalca:
Prednost:
Kazalec v okviru merila ohranjanje zdravja in vitalnosti gozdnih ekosistemov navaja gradivo Forest Europe (Ministerial Conference on the Protection of the Forests in Europe). Predlagan je tudi za uvrstitev med kazalce Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO/TBFRA).
Popis poškodovanosti gozdov in osutosti dreves se s podatki vključuje v vseevropsko mrežo in poteka v okviru programa ICP-Forests (mednarodni program sodelovanja za oceno in sledenje učinkov onesnaženega zraka na gozdove). Metodologija je pri vseh sodelujočih državah enotna in s tem med seboj primerljiva.
Slabost: Kazalec je s subjektivnostjo obremenjen, vendar edini mednarodno priznan in mednarodno primerljiv.
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Kazalec je podvržen biasu (napaki) zaradi stalnosti vzorčnih ploskev (izogibanje ploskev), sicer pa enostaven. Znak zahteva veščino ocenjevanja, ki se vsako leto znova pridobiva na kalibracijskih tečajih. Ker je znak ocenjevan na osnovi shem slučajnostnega vzorčenja, je točnost mogoče regulirati vnaprej z določitvijo števila vzorčnih enot.
 

Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 2
Točnost: 2
Časovna primerljivost: 1
Prostorska primerljivost: 1

Datum zajema podatkov
Drugi viri in literatura

  1. Božič G., Čater M., Ferlan M., De Groot M., Hauptman T.in sod. 2015. 30 let spremljanja stanja gozdov v Sloveniji. Vilhar U. in sod. (ur.). Ljubljana, Založba Silva Slovenica: 60 str.
  2. GIS, 2017: Poročilo o spremljanju stanja gozdov za l. 2016. Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije.
  3. ICP Forests, EC: Michel A., Seidling W. 2016: The Condition of Forests in Europe. 2016 Executive Report. ICP Forests and European Commission, Eberswalde.
  4. Kovač M., Skudnik M., Japelj A., Planinšek Š., Vochl S. 2014. I. Gozdna inventura. V: Monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov - priročnik za terensko snemanje. (Studia forestalia Slovenica, 140). Kovač M. (ur.). Ljubljana, Založba Silva Slovenica: 7-113.
  5. Skudnik M., Planinšek Š., Vochl S., Žlogar J. 2017. Stanje krošenj in poškodbe drevja = Tree crown condition and damage causes. V: VILHAR, Urša (ur.), ŽLINDRA, Daniel (ur.). 30 let spremljanja stanja gozdov v Sloveniji = 30 years of forest monitoring in Slovenia, (Studia forestalia Slovenica, ISSN 0353-6025, 156). 2., prenovljena izd. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica: = Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre, 2017, str. 14-15.