KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Bad

Spodbude, ki so v nasprotju z doseganjem cilja zmanjševanja izpustov TGP, so zadnja leta vztrajno rasle, v letu 2018 pa je prišlo do njihovega zmanjšanja za 8 %. Ciljna vednost ni zastavljena, zasleduje se usmeritev »postopno znatno zmanjšanje okolju škodljivih spodbud«. Izstopajo vračila trošarin za dizelsko gorivo, ki so se glede na predhodno leto sicer zmanjšale, vendar še vedno predstavljajo 35 % v skupnem znesku vseh spodbud, ki so v nasprotju z doseganjem ciljev zmanjševanja izpustov TGP. Spodbude usmerjajo potrošnike k večjim izpustom TGP, zato so za doseganje ciljnega zmanjšanja izpustov TGP potrebni dodatni ukrepi, ki so praviloma tudi dražji.


Spodbujanje izdelkov in proizvodnje, ki so škodljivi za okolje, ne prispeva k doseganju ciljev zmanjševanja izpustov TGP, celo usmerja potrošnike k njihovemu povečevanju. Je tudi v nasprotju z načelom »onesnaževalec plača«. Gospodarstvo je najučinkovitejše, če so okoljski stroški v celoti vključeni v ceni proizvodov, stroške pa plačuje onesnaževalec. V primeru spodbud, ki so v nasprotju z doseganjem ciljev zmanjševanja izpustov TGP, okoljske stroške nosi celotna družba.

Enotne definicije, kaj so spodbude, ki so v nasprotju s cilji zmanjševanja izpustov TGP, ni. S strani OECD je sprejeta definicija, da so spodbude, ki so v nasprotju s cilji zmanjševanja izpustov TGP, posledica vladnih ukrepov posameznih držav, ki preko davčnih spodbud zvišujejo prihodke ali znižujejo stroške potrošnikom in proizvajalcem, pri čemer nastaja okoljska škoda (povečuje se količina odpadkov, povečujejo se izpusti, drugo onesnaževanje ali izkoriščanje naravnih virov).


Grafi

Slika PO24-1: Spodbude v obdobju 2005−2018, ki so v nasprotju s cilji zmanjšanja izpustov TGP (VIr:IJS-CEU)
Prikaži podatke
Okolju škodljive subvencije
2005 77,39
2006 73,95
2007 82,34
2008 80,61
2009 107,29
2010 136,78
2011 105,02
2012 103,26
2013 115,18
2014 118,29
2015 116,75
2016 123,65
2017 135,23
2018 124,26
Slika PO24-2: Struktura spodbud, ki so v nasprotju s cilji zmanjšanja izpustov TGP (Vir: IJS-CEU)

Cilji

Cilj, ki se ga zasleduje, je zmanjševanje spodbud, ki so v nasprotju s cilji zmanjševanja izpustov TGP. Dolgoročni cilj je ukinitev teh spodbud, do leta 2030 pa njihovo znatno zmanjšanje (cilj NEPN*1). Ciljna vrednost kazalca za leto 2020 ni določena.

Opomba:

*1   Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), Vlada RS, februar 2020


Vrednost spodbud, ki so v nasprotju s cilji zmanjševanja izpustov TGP, se je po padcu v letu 2011 postopno, a vztrajno dvigovala do leta 2017. Leta 2018 se je vrednost spodbud zmanjšala za 8 %. Najbolj problematično ostaja vračilo trošarin za dizelsko gorivo za komercialni namen (za tovorna vozila in vozila za prevoz potnikov) ter oproščeno plačilo trošarine od uporabe fosilnih goriv, ki se uporabljajo za proizvodnjo električne energije ter soproizvodnjo električne energije in toplote.

Struktura spodbud, ki niso v skladu s cilji zmanjševanja izpustov TGP, se je v opazovanem obdobju spreminjala. Za leto 2018 znaša ocenjena vrednost spodbud124,3 mio EUR, od tega:

 • 42,09 mio EUR (45 %) delnih vračil trošarine na dizelsko gorivo za komercialni namen,
 • 43,62 mio EUR (31 %) oprostitev plačil trošarine pri proizvodnji električne energije in toplote,
 • 20,15 mio EUR (16 %) delnega vračila trošarine za uporabo kmetijske mehanizacije in
 • 18,39 mio EUR (14 %) delnega vračila trošarine v industriji (gradbeništvo).

V zadnjem opazovanem letu (2018) so se spodbude po posameznih gorivih in namenih minimalno spremenile, večji upad spodbud je bil pri zemeljskemu plinu (oprostitev plačil trošarine za proizvodnjo energije). Še vedno izstopajo vračila trošarin za dizelsko gorivo, ki so glede na predhodno leto zmanjšala, vendar še vedno predstavljajo 35 % v celotnem znesku spodbud. Obseg delnih vračil (trošarine na dizelsko gorivo za komercialni namen) se je v letu 2018 zmanjšal, kljub temu, da se je količina prodanega goriva povečala, zmanjšanje je posledica nižjih zneskov trošarin.

Glede obdavčenja je Vlada deloma omejena, v skladu z evropsko zakonodajo (t.i. Direktivo 2003/96/ES o obdavčitvi energentov) so za vse države članice EU obvezne nekatere oprostitve trošarine. Za njihovo zmanjševanje bo potrebno spreminjanje pravnega reda EU. Slovenija pa uveljavlja tudi nekatere oprostitve trošarin, ki so po evropski zakonodaji opcijske in predstavljajo večji del zgoraj navedenega zneska*2.

Tabela1: Spodbude, ki so v nasprotju s cilji zmanjšanja izpustov TGP

Leto

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Slovenija [mio EUR]

77,4

74,0

82,3

80,6

107,3

136,8

105,0

103,3

115,2

118,3

116,8

123,6

135,2

124,3

Opomba:

*2   V skladu z evropsko zakonodajo (t.i. Direktivo 2003/96/ES o obdavčitvi energentov) so za vse države članice EU obvezne naslednje oprostitve trošarine: na pogonska goriva v letalskem in pomorskem prometu, na goriva, ki se uporabljajo za dvojno rabo, na goriva, ki jih porabljajo diplomatska in konzularna predstavništva in mednarodne organizacije. Slovenija pa uveljavlja tudi nekatere oprostitve trošarin, ki so po evropski zakonodaji opcijske, te so: oprostitev za goriva za proizvodnjo električne energije ter soproizvodnjo toplote in električne energije, delno vračilo trošarine za dizelsko gorivo, ki se porabi za t.i. komercialni namen, delno (50-odstotno) vračilo trošarine za energente za pogon statičnih delovnih strojev, strojev v gradbeništvu in strojegradnji, železniškem prometu ter žičnic in strojev ter naprav na smučiščih ter delno (70-odstotno) vračilo trošarine za energente za pogon kmetijske mehanizacije.


Metodologija

Cilji in pravna podlaga
Za ta kazalec ciljna vrednost ni zastavljena. Stremi se k vedno nižjim spodbudam, ki so v nasprotju z zmanjševanjem izpustov TGP.

Metodologija izračuna
Pri izračunu kazalca spodbude, ki so v nasprotju s ciljem zmanjševanja izpust TGP (mio EUR v tekočih cenah), je bila uporabljena modificirana metodologija OECD: »Inventory of Estimated Budgetary Support and Tax Expenditures for Fossil Fuels 2013«. Pri izračunu kazalca se upošteva:

 • podpora proizvodnji električne energije iz domačih virov za zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo;
 • oprostitev plačila trošarine za energente (premog, naftni derivati, zemeljski plin), ki se uporabljajo pri soproizvodnji električne energije in toplote;
 • stroški zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik (RTH);
 • vračilo trošarine na dizelsko gorivo pri tovornih vozilih;
 • delno vračilo trošarin na goriva pri uporabi kmetijske mehanizacije (70-odstotno povračilo, vendar največ do normativne porabe goriva glede na rabo kmetijskih in gozdnih zemljišč);
 • 50 % povračilo trošarin na goriva, ki jih uporablja delovna mehanizacija.

Pri izračunu kazalca se je nekoliko spremenil zajem podatkov in zato ne vključuje tudi izjeme plačil trošarin pri uporabi goriva diplomatskih vozi.
Glede na metodologijo OECD, v izračunu niso upoštevane naslednje podpore, ker niso v nasprotju s cilji zmanjševanja izpustov TGP:

 • izjeme plačil okoljske dajatve za CO2 zaradi vključitve v shemo prostovoljnih sporazumov niso upoštevani;
 • izplačila iz naslova obratovalnih podpor za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na zemeljski plin in druga fosilna goriva;
 • podpora za sanacijo Nafte Lendava;
 • plačila za železniški potniški promet.

Primarni podatki se pridobijo neposredno pri pristojnih institucijah.

Potrebne nadaljnje ocene,če kazalec ne sledi cilju
V kolikor se okolju škodljive spodbude ne zmanjšujejo, je nujno identificirati področja z največjim povečanjem spodbud.

Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov
Pregled virov in razpoložljivosti podatkov za kazalec Spodbude, ki so v nasprotju s ciljem zmanjševanja izpustov TGP je prikazan v tabeli (Tabela 2).

Tabela 2: Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov za kazalec Spodbude, ki so v nasprotju s ciljem zmanjševanja izpustov TGP

Podatek

Enota

Vir

Razpoložljivost podatka

Datum zajema

Podpora proizvodnji električne energije iz domačih virov za zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo

EUR

MzI

Tekoče leto za leto X − 1

09.01.2020

Oprostitev plačila trošarine za energente, uporabljene pri proizvodnji električne energije ter za soproizvodnjo električne energije in toplote (premog, naftni derivati, zemeljski plin)*3

Oprostitev plačila trošarine za rabo električne energije

GJ, sm3, 1.000 l
kg
 
 
 
 
 
 

MWh

FURS

Junija tekočega leta za leto X − 1

09.01.2020

Stroški zapiranja rudnika RTH

EUR

MzI

Tekoče leto za leto X − 1

31.12.2018

Vračilo trošarine na dizelsko gorivo pri tovornih vozilih

EUR

FURS

Tekoče leto za leto X − 1

19.12.2019

Delno vračilo trošarin na goriva pri uporabi kmetijske mehanizacije*4

EUR

FURS

Tekoče leto za leto X − 1

27.12.2019

Vračilo trošarin na goriva, ki jih uporablja delovna mehanizacija, in vračilo trošarin na goriva pri uporabi kmetijske mehanizacije

EUR

FURS

Tekoče leto za leto X − 1

19.12.2019

Vračilo trošarin za industrijsko rabo

EUR

FURS

Tekoče leto za leto X − 1

30.12.2019

Vračilo trošarin za ribiške ladje

EUR

FURS

Tekoče leto za leto X − 1

07.01.2020

Podatki za obdobje: 2005−2018
Geografska pokritost: Slovenija

Informacije o kakovosti za ta kazalec
Metodologija še ni uveljavljena v Sloveniji in tudi mednarodno je še v razvoju. Smiselna bi bila širša strokovna razprava. Pojavljajo se celo dileme in različne interpretacije, katera izmed podpor ima škodljiv okoljski učinek (npr. zemeljski plin). Redno spremljanje kazalca se vzpostavlja s spremljanjem izvajanja OP TGP. Viri in zbiranje podatkov so razpršeni. Na voljo so vrednostni podatki, razen pri oprostitvah plačila trošarine. Pri oprostitvah plačila trošarine so na voljo podatki o količinah oproščenih energentov. Izračun višine oprostitev je ocenjena vrednost, izračunana kot produkt med oproščenimi količinami goriv v danem letu x in višino trošarine, določene v Zakonu o trošarinah oziroma po Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente. V spremljanje ni več vključena izjema plačila trošarine za gorivo diplomatov, saj se je spremenil zajem podatkov, ki ne omogoča več spremljanja v ustrezni obliki. Vrzel je tudi pri opredelitvi količinskega cilja, saj OP TGP opredeljuje le usmeritev.
Prednosti in slabosti kazalca
Pri izračunu kazalca spodbud, ki so v nasprotju s ciljem zmanjševanja emisij TGP, je bila uporabljena modificirana metodologija OECD: »Inventory of Estimated Budgetary Support and Tax Expenditures for Fossil Fuels 2013«. Podatki so pridobljeni neposredno pri pristojnih institucijah. Metodologija še ni uveljavljena v Sloveniji in je tudi mednarodno še v razvoju. Poleg tega se pojavljajo dileme in različne interpretacije, katera izmed spodbud ima škodljiv okoljski učinek (npr. zemeljski plin). Glede na različne interpretacije in neuveljavljene metodologije težko govorimo o primerljivosti podatkov med državami.
Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Kazalec je zanesljiv.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Podatki za pripravo kazalca so na razpolago.
Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom)
Relevantnost:                  1
Točnost:                          1
Časovna primerljivost:    1
Prostorska primerljivost: 1

Opombi:

*3   Proizvajalec zaradi tovrstnih oprostitev ni stimuliran k zamenjavi energenta, s katerim bi povzročil manj izpust TGP. Ukrep tako slabo usmerja k doseganju cilja zmanjšanja izpust TGP.

*4   Podatki o vračilih in oprostitvah so v celoti zajeti s strani pristojne institucije - podatki o vračilih in delnih vračilih so vrednostno ovrednoteni v €, oprostitve so izračunane na podlagi količine in višine trošarine za posamezne energente.

Datum zajema podatkov