KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

Zeleni ključ je mednarodni znak za okolje, ki se podeljuje nastanitveni se podeljuje turističnim nastanitvam in gostinskim obratov, ki si prizadevajo za okoljsko odgovornost in trajnostno ravnanje v turistični industriji. V Sloveniji je bilo leta 2022 certificiranih 143 obratov. V Evropski uniji je bilo leta 2021 certificiranih 3165obratov, na svetu pa 3165.


Zeleni ključ je mednarodni znak za okolje, ki se podeljuje turističnim nastanitvam in gostinskim obratov, ki si prizadevajo za okoljsko odgovornost in trajnostno ravnanje v turistični industriji. Podjetja izpolnjujejo stroga merila, izpolnjevanje le-teh pa redno preverjajo. V kazalcu so prikazani podatki za leto 2022 za Slovenijo po vrsti obratov ter karta lokacij obratov v Sloveniji. Prikazano je tudi število obratov po državah EU za leto 2021.


Grafi

Slika TU03-1: Obrati s certifikatom Zeleni ključ v Sloveniji, 2022
Viri:

Zeleni ključ, Društvo DOVES

Prikaži podatke
manjši namestitveni obrati kampi hoteli in hostli restavracije turistične znamenitosti konferenčni centri
69 5 30 26 12 1
Slika TU03-2: Lokacije obratov s certifikatom Zeleni ključ v Sloveniji, 2022
Viri:

Društvo DOVES, 2022.

Slika TU03-3: Obrati s certifikatom Zeleni ključ v državah EU, 2022
Viri:

Green key global

Prikaži podatke
obrati s certifikatom [število]
Irska 1
Luksemburg 1
Romunija 1
Malta 2
Češka 3
Litva 5
Hrvaška 6
Poljska 6
Avstrija 7
Španija 10
Latvija 14
Italija 15
Estonija 17
Ciper 27
Nemčija 38
Slovenija 143
Švedska 167
Danska 199
Finska 208
Portugalska 212
Belgija 283
Grčija 514
Francija 614
Nizozemska 672
Slika TU03-4: Obrati s certifikatom Zeleni ključ po celinah, 2022
Prikaži podatke
obrati s certifikatom [število]
Evropa 3283
Severna Amerika 0
Afrika 14
Azija 178
Latinska Amerika 168

Cilji

Cilji Agende za trajnostni razvoj 2030

  • Uporaba obnovljivih virov energije,
  • Varčevanje z energijo
  • Varčevanje pri porabi vode
  • Učinkovite naprav za varčevanje z vodo

Cilji Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017- 2021

  • Dolgoročni trajnostni razvoj slovenskega turizma z vplivom na rast in zaposlovanje (blaginja)

Zeleni ključ je nevladni, neprofitni, neodvisni program, ki deluje pod krovno organizacijo Fundacije za okoljsko izobraževanje, v Sloveniji pa v okviru društva DOVES. Cilj programa je povečati uporabo okolju prijaznih in trajnostnih načinov poslovanja, ter s tem zmanjšati porabo naravnih virov, ozavestiti ljudi in spremeniti vzorce obnašanja vseh deležnikov v obratih in v industriji nasploh. Je prostovoljni trajnostni znak, ki je namenjen šestim kategorijam turističnih in gostinskih obratov: hotelom in hostlom, kampom in počitniškim parkom, majhnim namestitvenim obratom, konferenčnim centrom, gostinskim obratom in turističnim atrakcijam. Za vsako kategorijo mora obrat izpolnjevati posebna merila, ki jih določi Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE. Postopek pridobitve certifikata je enak za vse obrate, certifikat pa je potrebno vsako leto obnavljati.  

Zeleni ključ je eden največjih tovrstnih znakov za gostinstvo in turizem, saj ima trenutno vključenih več kot 3605 obratov v 64 državah. Zgodovina programa sega v leto 1994, ko so na Danskem ustanovili program v združenju HORESTA. V letih 2002 in 2003 je bil program uradno potrjen kot eden izmed petih mednarodnih programov Mednarodne fundacije za okoljsko vzgojo in s tem so ga lahko začele izvajati vse članice fundacije. Leta 2014 je program priznal Globalni svet za trajnostni turizem (GCST), kar pomeni, da so vsi kriteriji v skladu z načeli trajnostnega turizma. Leta 2016 je bilo certificiranih več kot 2600 obratov in 56 državah, leta 2020 jih je bilo 3200 v 65, leta 2021 pa 3605 v 64 državah, leta 2022 pa 3643 obratov v 63 državah. V Evropski uniji je bilo leta 2022 certificiranih 3165 obratov. Največ obratov se nahaja na Nizozemskem (672), sledita ji Francija (614) in Grčija (517). V Slovenij se nahaja 143 certificiranih obratov. Med kategorijami je največ certificiranih majhnih obratov (69), 30 hotelov in hostlov, 26 restavracij, 12 turističnih znamenitosti, 5 kampov in 1 kongresni center.

Zagotoviti morajo, da njihovo delovanje ne bo bistveno negativno vplivala na okolje in lokalno skupnost. Merila obsegajo področja, kot so vključenost osebja, okoljsko upravljanje, informiranje gostov, voda, energija, pranje in čiščenje, hrana in pijača, odpadki, zelene površine, aktivnosti v naravi in korporativna družbena odgovornost.

V programu spodbujajo varčevanje z energijo in inovativne rešitve za zmanjšanje porabe energije. Prav tako se spodbuja uporabo obnovljivih virov energije. Obrati morajo spremljati porabo energije, vključujejo standarde varčevanja z energijo. Spremljati morajo porabo vode, vključiti standarde za varčevanje z vodo in ustrezno čistiti odpadne vode.  Kar zadeva živila in pijače, ima program zahteve, da so izdelki ekološki, z oznako pravične trgovine ali lokalno pridelani.

Pogoji in merila

Pogoj, da v obratu pridobijo trajnostni znak Zeleni ključ, je, da mora biti obrat registriran kot hotel/hostel (večji nastanitveni obrat), kamp, manjši nastanitveni obrat, konferenčni/kongresni center, gostinski obrat in/ali turistična znamenitost in imeti to dejavnost uradno navedeno kot glavno dejavnost.

Za pridobitev trajnostnega znaka Zeleni ključ mora upravitelj obrata izpolniti prijavnico in vprašalnik. 

Skladno s kategorijo obrata  mora obrat izpolniti 150 zahtev ter, kjer je zahtevano, priložiti tudi ustrezna dokazila. Zahteve so razdeljene na obvezne kriterije in na smernice.  Za vsak kriterij/smernico v vprašalniku je potrebno označiti status izpolnjevanja zahteve: Da, Ne ali Ni na voljo.

Obvezni kriteriji morajo biti izpolnjeni ob prvi prijavi. Ostali kriteriji, imenovani smernice, so namenjeni trajnostnim usmeritvam obratom in izpolnjevanje katerih se mora vsako naslednje leto za določen odstotek povečati. S tem se zagotovi trajnostno rast obrata skozi čas.

Leto

Število smernic v določenem letu, ki jih mora obrat vključiti/dodatno izpolnjevati

1

0

2

3

3

6

4

9

5-9

12-30

10 +

30+

 

Obrat je dolžan obnoviti prijavo vsako leto, tudi sam trajnostni znak Zeleni ključ se podeljuje za obdobje enega leta.

Na podlagi analize vložene dokumentacije, se izvede tudi fizični kontrolni pregled obrata in sicer prvo (pred prvim certificiranjem) in drugo leto, nato pa vsako tretje leto.

Po opravljenem kontrolnem pregledu, nacionalna koordinacija napiše poročilo, ki ga pregleda Nacionalna komisija za program Zeleni ključ. Le-ta na podlagi napisanega in priložene dokumentacije, odobri oz. zavrne prijavo. Člani Nacionalne komisije za program Zeleni ključ so strokovnjaki iz področja kategorizacije obratov, predstavniki GZS, STO in strokovnjaki iz področja univerzitetnega izobraževanja na področju turizma.

Poleg tega so lahko vsi obrati s podeljenim znakom Zeleni ključ pregledani s strani Mednarodne koordinacije programa Zeleni ključ (Green Key) organizacije FEE (angl. Foundation for Environematal Education).

S tovrstnim pristopom se zagotavlja nepristranskost in transparentnost postopka. Osebje programa Zeleni ključ, prostovoljci, izvajalci kontrolnih pregledov, člani nacionalne komisije/organizacijskega odbora, predstavniki zunanjih sodelavcev ali katerekoli druge osebe, povezane s programom Zeleni ključ, notranji ali zunanji sodelavci na nacionalni in mednarodni ravni, delujejo nepristransko v zvezi z dejavnostmi programa Zeleni ključ (vključno z odločanjem o potrjevanju certifikatov). Program Zeleni ključ vsem naštetim ne dovoljuje nobenih osebnih, komercialnih, finančnih ali drugih pritiskov, ki bi ogrožali nepristranskost.


Metodologija

Cilji so povzeti po: Agendi 2030 za trajnostni razvoj (OZN), Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017- 2021

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Podatki so povzeti iz baze podjetij s certifikatom Zeleni ključ. Podjetja morajo certifikat obnavljati vsako leto. Obrati so razdeljeni v različne skupine glede na tip obrata, saj ima vsak tip specifične zahteve. V Sloveniji vodi bazo društvo DOVES,

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:

Podatki so zbrani iz evidence in predstavljeni glede na posamezni tip obrata.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

(hiperlink do podatkov

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Obrati s certifikatom Zeleni ključ, po tipu obratov, Slovenija, 2022

število

Zeleni ključ, društvo DOVES

2022

Septembra za tekoče leto

letno

1.9.2022

da

Lokacija obratov s certifikatom Zeleni ključ

Število

Zeleni ključ, društvo DOVES

2022

Septembra za tekoče leto

letno

1.9.2022

da

Podatki za druge države

Metodologija zbiranja podatkov:

Podatki so povzeti iz baze podjetij s certifikatom Zeleni ključ. Podjetja morajo certifikat obnavljati vsako leto. Obrati so razdeljeni v različne skupine glede na tip obrata, saj ima vsak tip specifične zahteve. Bazo podatkov FEE - Foundation for Environmental Education, kateri podatke poročajo nacionalni koordinatorji posamezne države. 

Metodologija obdelave podatkov za ta kazalec:

Podatki so zbrani iz evidence in predstavljeni po posamezni državi.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

(hiperlink do podatkov

Obdobje uporabljenih

podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Obrati s certifikatom Zeleni ključ, 2021

število

FEE- Foundation for Environmental Education

2022

Septembra za tekoče leto

letno

1.9.2022

da

Opredelitev kazalca

  • Relevantnost kazalca: 1, 2, 3

1 = globalno,

2 = EU,

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 2

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo,

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni,

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 3

1 = vsaj 10-leten niz podatkov,

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): 2

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne,

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Drugi viri in literatura

- Zeleni ključ, 2023. O programu. URL: https://www.zelenikljuc.si/

- Green key, 2023. URL: https://www.greenkey.global/

- Doves, 2023. Zeleni ključ. URL: https://www.doves.si/

- Zeleni ključ, 2023. Kriteriji. URL: https://www.zelenikljuc.si/kriteriji/

- Zeleni ključ, 2023. Politika programa. URL: https://www.zelenikljuc.si/politika-programa-zeleni-kljuc/

- Zeleni Ključ, 2023. Postopek prijave. URL: https://www.zelenikljuc.si/postopek-prijave/

- Zeleni ključ, 2022. Priročnik s pogoji, merili in obrazložitvijo kriterijev.

Datum zajema podatkov

Related indicators