KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Ključno sporočilo
Good

Specifične emisije TGP v stanovanjskem sektorju so leta 2017 znašale 9,9 kg CO2 ekv/m2 ali 3 % manj kot leto prej. K zmanjšanju je v največji meri prispevalo zmanjšanje emisij TGP iz rabe goriv v tem sektorju. Specifične emisije so bile 8 % pod indikativno letno ciljno vrednostjo, za doseganje zastavljenega cilja pa jih bo treba do leta 2020 zmanjšati še za 11 % oz. za 0,4 kg CO2 ekv/m2 na leto, kar je nekoliko več od zmanjšanja, doseženega v zadnjem letu.


Kazalec specifične emisije toplogrednih plinov (TGP) v stanovanjskem sektorju opisuje gibanje emisij TGP zaradi rabe goriv v gospodinjstvih v odvisnosti od površine stanovanj. Nižje specifične emisije TGP so pri tem lahko posledica tako nižjih emisij TGP v stanovanjskem sektorju zaradi izvajanja ukrepov URE in OVE, kot tudi večje skupne površine stanovanj.


Grafi

Slika PO11-1: Specifične emisije TGP v stanovanjskem sektorju leta 2005 in v obdobju 2010−2017 ter ciljne vrednosti kazalca do leta 2020
Prikaži podatke

Vrednost kazalca leta 2005

Ciljne vrednosti kazalca

Vrednost kazalca v obdobju 2010−2017

2005

24,71

2010

17,96

2011

15,30

2012

13,91

13,91

2013

13,27

12,08

2014

12,63

9,65

2015

11,99

10,33

2016

11,35

10,19

2017

10,71

9,86

2018

10,07

2019

9,43

2020

8,79


Cilji

Cilj OP TGP je zmanjšanje specfičnih emisij TGP v stanovanjskem sektorju, in sicer predvsem zaradi zmanjšanja rabe goriv in s tem posledično tudi emisij TGP v tem sektorju. Cilj do leta 2020, zastavljen v OP TGP, je bil popravljen v skladu z dopolnjeno metodologijo IPCC*1, po kateri se evidence emisij izračunavajo od leta 2015 naprej, kot je predpisano v izvedbeni uredbi 749/2014*2, in znaša 8,8 kg CO2 ekv/m2. Ciljne vrednosti za vmesna leta so določene z linearno interpolacijo glede na ciljno vrednost kazalca za leto 2020.

Opombi:

*1   Intergovernmental Panel on Climate Change

*2   Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 749/2014 z dne 30. junija 2014 o strukturi, obliki, postopkih predložitve in pregledu informacij, ki jih sporočajo države članice v skladu z Uredbo (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, UL L 203, z dne 11. 7. 2014


Specifične emisije TGP v stanovanjskem sektorju so se leta 2017 glede na leto prej zmanjšale za 3 % in so znašale 9,9 kg CO2 ekv/m2, kar je bilo 8 % pod indikativno letno ciljno vrednostjo*1. Da bi lahko leta 2020 dosegli cilj 8,8 kg CO2 ekv/m2, bo treba specifične emisije TGP v obdobju 2018−2020 letno zmanjševati za 0,4 kg CO2 ekv/m2, kar je nekoliko več od zmanjšanja, doseženega v zadnjem letu. Ob trendu zmanjševanja iz leta 2017 bi leta 2020 za ciljem sicer zaostajali le za slaba 2 %.

Kazalec, njegova vrednost se je leta 2017 zmanjšala predvsem zaradi zmanjšanja emisij TGP za skoraj 3 % glede na leto prej, zaenkrat tako še vedno sledi cilju, vendar pa bo za doseganje cilja za leto 2020 potrebna ustrezna intenzivnost izvajanja načrtovanih ukrepov URE in izrabe OVE v gospodinjstvih. Delež OVE v končni rabi energentov brez električne energije in daljinske toplote v gospodinjstvih oz. stanovanjskem sektorju, ki tudi prispeva k zmanjševanju emisij TGP in se je v obdobju 2010−2017 povečal s 55,4 na 66,5 %, se je leta 2017 glede na leto prej sicer zmanjšal za 0,6 odstotne točke.

Opomba:

*1   Za izračun specifičnih emisij za leto 2017 je bil za emisije TGP iz rabe goriv v stanovanjskem sektorju uporabljen preliminarni podatek, ki je bil objavljen januarja 2019.