KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Good

Specifični izpusti TGP v stanovanjskem sektorju so leta 2018 znašali 9 kg CO2 ekv/m2 ali 7 % manj kot leto prej. K zmanjšanju je v največji meri prispevalo zmanjšanje izpustov TGP iz rabe goriv v tem sektorju. Specifični izpusti so bili 10 % boljši od indikativne letne ciljne vrednosti, za doseganje zastavljenega cilja pa jih bo treba do leta 2020 zmanjšati še za 3 % oz. za 0,1 kg CO2 ekv/m2 na leto, kar ni bilo v obdobju 2010–2018 doseženo samo leta 2015, ko je prišlo do povečanja vrednosti kazalca.


Kazalec Specifični izpusti TGP v stanovanjskem sektorju opisuje gibanje izpustov TGP zaradi rabe goriv v gospodinjstvih v odvisnosti od površine stanovanj. Nižji specifični izpusti TGP so pri tem lahko posledica tako nižjih izpustov TGP v stanovanjskem sektorju zaradi izvajanja ukrepov URE in OVE ter vedno večjega števila novih stanovanj najvišjega energetskega razreda, kot tudi večje skupne površine stanovanj.


Grafi

Slika PO11-1: Specifični izpusti TGP v stanovanjskem sektorju leta 2005 in v obdobju 2010−2018 ter ciljne vrednosti kazalca do leta 2020
Prikaži podatke
Vrednost kazalca leta 2005 Ciljne vrednosti kazalca Vrednosti kazalca v obdobju 2010−2018
2005 24,71
2010 17,96
2011 15,30
2012 13,91 13,91
2013 13,27 12,08
2014 12,63 9,65
2015 11,99 10,27
2016 11,35 10,10
2017 10,71 9,75
2018 10,07 9,04
2019 9,43
2020 8,79

Cilji

Cilj OP TGP je zmanjšanje specfičnih izpustov TGP v stanovanjskem sektorju, in sicer predvsem zaradi zmanjšanja rabe goriv in s tem posledično tudi izpustov TGP v tem sektorju. Cilj do leta 2020, zastavljen v OP TGP, je bil popravljen v skladu z dopolnjeno metodologijo IPCC*1, po kateri se evidence izpustov izračunavajo od leta 2015 naprej, kot je predpisano v izvedbeni uredbi 749/2014*2, in znaša 8,8 kg CO2 ekv/m2. Ciljne vrednosti za vmesna leta so določene z linearno interpolacijo glede na ciljno vrednost kazalca za leto 2020.

Opombi:

*1   Intergovernmental Panel on Climate Change

*2   Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 749/2014 z dne 30. junija 2014 o strukturi, obliki, postopkih predložitve in pregledu informacij, ki jih sporočajo države članice v skladu z Uredbo (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, UL L 203, z dne 11. 7. 2014


Specifični izpusti TGP v stanovanjskem sektorju so se leta 2018 glede na leto prej zmanjšali za 7 % in so znašali 9 kg CO2 ekv/m2, kar je bilo 10 % pod indikativno letno ciljno vrednostjo. Da bi lahko leta 2020 dosegli cilj 8,8 kg CO2 ekv/m2, bo treba specifične izpuste TGP v obdobju 2019−2020 letno zmanjševati za 0,1 kg CO2 ekv/m2, kar ni bilo v obdobju 2010–2018 doseženo samo leta 2015, ko je prišlo do povečanja vrednosti kazalca. Vzrok povečanja je bilo takrat izrazito toplo leto 2014*3 − temperaturni primanjkljaj je bil leta 2015 glede na leto prej večji za kar 23 %, kar je povzročilo povečanje rabe goriv za ogrevanje v gospodinjstvih in s tem tudi izpustov TGP. Tudi leto 2018 je bilo razmeroma toplo, zato bi lahko ob izrazito hladnem letu 2019 ali 2020 ponovno prišlo do povečanja vrednosti kazalca. Ob trendu zmanjševanja iz leta 2018 bi bili specifični izpusti leta 2020 sicer kar 12 % pod ciljno vrednostjo.

Kazalec, njegova vrednost se je leta 2018 zmanjšala predvsem zaradi zmanjšanja izpustov TGP za skoraj 7 % glede na leto prej, zaenkrat tako še vedno sledi cilju, še vseeno pa bo za doseganje cilja za leto 2020 potrebna ustrezna intenzivnost izvajanja načrtovanih ukrepov URE in izrabe OVE v gospodinjstvih. Delež OVE v končni rabi energentov brez električne energije in daljinske toplote v gospodinjstvih oz. stanovanjskem sektorju, ki tudi prispeva k zmanjševanju izpustov TGP in se je v obdobju 2010−2018 povečal s 55,4 na 66,4 %, se je leta 2018 glede na leto prej sicer malenkostno zmanjšal.

Opomba:

*3   Povprečni letni temperaturni primanjkljaj za Slovenijo (v K*dni/leto): 2014 – 2.303, 2015 – 2.841, 2016 – 2.873, 2017 – 2.892, 2018 – 2.567 (izračun IJS-CEU).


Metodologija

Cilji in pravna podlaga
Cilji so povzeti po Operativnem programu ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP)

Metodologija izračuna
Kazalec Specifični izpusti TGP v stanovanjskem sektorju (kg CO2 ekv/m2) je definiran kot razmerje med izpusti TGP iz rabe goriv v stanovanjskem sektorju in površino stanovanj. Za izračun kazalca, ki se ga spremlja na letni ravni, sta potrebna naslednja podatka:

  • izpusti TGP iz rabe goriv v stanovanjskem sektorju (kt CO2 ekv). V tem podatku so vključeni podatki ARSO o izpustih CO2, CH4 in N2O zaradi rabe goriv v stanovanjskem sektorju (CRP koda 1.A.4.b pri poročanju emisijskih evidenc TGP za UNFCCC*4);

  • površina stanovanj (m2) je skupna površina vseh stanovanj na območju Republike Slovenije (naseljenih, nenaseljenih, za občasno uporabo) po podatkih SURS. Površina prostorov (kopalnice, stranišča, predsobe). Podrobnejša metodološka pojasnila pri oceni stanovanjskega sklada, stanovanj po številu sob in površini, so dostopna na spletni strani SURS*5. Metodologija izračuna površine stanovanj, ki se uporablja v izračuna kazalca, se je leta 2015 zaradi spremembe načina spremljanja površine stanovanj, spremenila. Podatek o površini stanovanj je sedaj dostopen samo za leta, ko je bil izveden popis, zato se vrednosti za vmesna leta določijo z linearno interpolacijo, v času do novega popisa pa z upoštevanjem podatka o dokončanih stanovanjih in popravljenega podatka o zmanjšanju stanovanjske površine zaradi rušenja v posameznem letu.

Potrebne nadaljnje ocene, če kazalec ne sledi cilju
V primeru, da kazalec ne sledi cilju, je treba preučiti še delež OVE v končni rabi energentov brez električne energije in daljinske toplote v gospodinjstvih oz. stanovanjskem sektorju (%). Večji delež OVE v stanovanjskem sektorju pomeni manjše izpuste TGP in s tem tudi manjše specifične izpuste TGP in obratno.

Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov
Pregled virov in razpoložljivosti podatkov za kazalec Specifični izpusti TGP v stanovanjskem sektorju je prikazan v tabeli (Tabela 1).

Tabela 1:    Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov za kazalec Specifični izpusti TGP v stanovanjskem sektorju

Podatek

Enota

Vir

Razpoložljivost podatka

Datum zajema

Izpust CO2 iz rabe goriv v stanovanjskem sektorju

Gg

ARSO

marca za predpreteklo leto*6

31.03.2020

Izpust CH4 iz rabe goriv v stanovanjskem sektorju

31.03.2020

Izpust N2O iz rabe goriv v stanovanjskem sektorju

31.03.2020

Stanovanjska površina

m2

SURS

vsaka 3 do 4 leta, odvisno od popisa

31.03.2020

Podatki za obdobje: 2005, 2010−2018
Geografska pokritost: Slovenija

Informacije o kakovosti za ta kazalec
Prednosti in slabosti kazalca
Podatki o rabi OVE v gospodinjstvih se od leta 2009 dalje računajo modelsko, zato podatki o rabi energije v tem sektorju od leta 2009 dalje niso primerljivi s podatki pred tem letom. Pri izračunu kazalca se uporabljajo površine vseh stanovanj, ne samo naseljenih, kjer se dejansko porablja energijo. Podatki o površinah naseljenih stanovanj sicer obstajajo, vendar temeljijo na podatkih o prijavah bivališča in veljajo zato za podcenjene. Z letom 2015 se je spremenil tudi način spremljanja površine stanovanj, zato podatek sedaj ni več dostopen na letni ravni in se za vmesna leta ocenjuje na način, ki je opisan v metodoloških pojasnilih.
Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Kazalec je zanesljiv.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Podatki za pripravo kazalca so na razpolago.
Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom)
Relevantnost:                  2
Točnost:                          2
Časovna primerljivost:    1
Prostorska primerljivost: 1

Opombe:

*4   United Nations Framework Convention on Climate Change

*5   http://www.stat.si/StatWeb/Common/PrikaziDokument.ashx?IdDatoteke=8224 in https://www.stat.si/statweb/File/DocSysFile/8211

*6   Prva verzija podatkov za predpreteklo leto je na voljo 15. januarja. Rok za poročanje končnih podatkov za EU je 15. marec, za UNFCCC pa 15. april.

 

Datum zajema podatkov