KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Skupna vrednost površine celovito energetsko prenovljenih stavb v javnem sektorju je konec leta 2021 znašala 1,92 milijona m2, leto kasneje pa 2,15 milijona m2 površin. V okviru OP EKP je bilo do konca leta 2022 prenovljenih 906.400 m2 površin. Po prvih ocenah bo energetsko prenovljena površina ob koncu leta 2023 nekje na ravni ciljne vrednosti iz OP EKP, medtem ko cilj za energetsko prenovo stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade iz OP EKP ne bo dosežen. V okviru obveznosti iz 5. člena EED iz leta 2012 je bilo do konca leta 2021 prenovljenih 66.022 m2, do konca leta 2022 pa 68.617 m2 oz. samo 27 % ciljne vrednosti za obdobje 2014–2022. Načrtovani letni cilj prenove je bil v obdobju 2014–2022 tako dosežen samo leta 2018, kumulativni cilj pa nikoli.


Kazalec površina energetsko prenovljenih stavb v javnem sektorju prikazuje površino tistih stavb v javnem sektorju, ki so bile celovito energetsko sanirane z nepovratnimi sredstvi različnih programov (OP ROPI, OP EKP). Z večjo sanirano površino je doseženo večje zmanjšanje rabe toplote in s tem tudi izpustov CO2, obenem pa je mogoče glede na vrednost sanirane površine spremljati tudi intenzivnost energetske prenove javnih stavb.


Grafi

Slika PO08-1: Kumulativna površina celovito energetsko saniranih stavb v javnem sektorju v obdobju 2011–2021 in ciljne vrednosti kazalca do leta 2020
Viri:

Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke
Ciljne vrednosti kazalca [1.000 m2] Pričakovana vrednost kazalca v letih 2022 in 2023 [1.000 m2] Vrednosti kazalca v obdobju 2011–2021 [1.000 m2]
2011 0
2012 63,27 58,83
2013 301,04 513,29
2014 538,82 952,67
2015 776,59 1241,73
2016 980,28 1241,73
2017 1183,97 1243,83
2018 1387,66 1471,77
2019 1591,35 1673,60
2020 1795,04 1803,44
2021 1919,08 1919,08
2022 2148,13
2023 2337,43
Slika PO08-2: Energetska prenova stavb ožjega javnega sektorja v obdobju 2014‒2023

Cilji

Cilj OP TGP je povečanje površine energetsko saniranih stavb v javnem sektorju, in s tem zmanjšanje rabe energije in izpustov CO2, s spodbujanjem celovite energetske prenove v okviru različnih programov. Cilj, zastavljen v OP TGP, se nanaša na celotni javni sektor*1. V obdobju 2013−2015 je bilo predvideno, da bo celovito energetsko saniranih dobrih 713.000 m2 (237.774 m2/leto), v obdobju 2016-2020 pa dober milijon m2 (203.689 m2/leto) površin javnih stavb. Vrednosti ciljev za vmesna leta za posamezno obdobje so bile določene z linearno interpolacijo glede na ciljno vrednost kazalca za leto 2015 oziroma 2020.

Cilji so na tem področju opredeljeni tudi v okviru OP EKP, so pa bili prvotni cilji v okviru 3. spremembe OP EKP iz leta 2018 in 6. spremembe OP EKP iz leta 2021 že dvakrat znižani. V skladu z zadnjo spremembo naj bi bilo s projekti, ki se izvajajo s podporo kohezijskih sredstev, tako sedaj najkasneje do leta 2023 skupno energetsko prenovljenih 1,14 milijona m2 uporabne površine stavb celotnega javnega sektorja oz. v povprečju dobrih 163.400 m2 letno. V OP EKP je opredeljen tudi poseben cilj za energetsko prenov stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade, ki, skladno z zadnjo spremembo, sedaj znaša skupno 114.404 m2 celovito energetsko prenovljenih površin do leta 2023.

Ciljna vrednost kazalca za leto 2030 in vmesna leta še ni določena. Opredeljena bo v posodobitvi Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) oz. prenovljeni Dolgoročni strategiji energetske prenove stavb do leta 2050 (DSEPS 2050), oba dokumenta bosta pripravljena v letu 2024. Še naprej ostaja ciljna usmeritev povečanje površine energetsko saniranih stavb v javnem sektorju, in s tem zmanjšanje rabe energije in izpustov CO2, s spodbujanjem celovite energetske prenove v okviru različnih programov.

V okviru tega kazalca spremljamo tudi doseganje cilja na področju energetske prenove javnih stavb v skladu z Direktivo o energetski učinkovitosti (EED). Obveznost je bila uvedena s 5. členom EED iz leta 2012, v skladu s katerim morajo države članice EU od 1. januarja 2014 naprej vsako leto prenoviti 3 % skupne tlorisne površine stavb v lasti in rabi osrednje vlade, ki se ogrevajo in/ali ohlajajo, ali pa sprejeti alternativne stroškovno učinkovite ukrepe, s katerimi bo doseženo enako izboljšanje energetske učinkovitosti državnih stavb. To ob predpostavki, da so vse površine potrebne obnove, pomeni v obdobju 2016-2023 skupno 231.890 m2 površin oz. 28.986 m2 letno*1, kar je več od cilja, zastavljenega v OP EKP. Dejansko se cilj med leti spreminja, in sicer tako zaradi posodobitev evidence stavb ožjega javnega sektorja kot tudi zaradi zmanjševanja površin, potrebnih energetske prenove, zaradi že izvedenih projektov. Z EED iz leta 2023 to področje ureja 6. člen, ki obveznost prenove 3 % skupne tlorisne površine razširja iz stavb v lasti in rabi osrednje vlade na celoten javni sektor. Slovenija še nima vzpostavljene točne evidence površine javnih stavb. Ob oceni, da ta površina znaša okvirno 9 milijonov m2 in da je bilo energetsko prenovljenih že dobrih 1,1 milijona m2 površin, je letna obveznost ocenjena na 236.000 m2. Boljša ocena bo predvidoma mogoča v prvi polovici leta 2024.

Opomba :

*1   V izračunu so upoštevani podatki iz evidence stavb v lasti in uporabi ožjega javnega sektorja, stanje na dan 30. 4. 2023. (https://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnih-stavb/evidenca-stavb-v-lasti-in-uporabi-oseb-ozjega-javnega-sektorja/).


Prvič so bila nepovratna sredstva za celovito energetsko sanacijo stavb v javnem sektorju iz Kohezijskega sklada dodeljena leta 2010, prvi projekti so bili nato končani leta 2012.

Leta 2021 je bilo s kohezijskimi sredstvi energetsko prenovljenih 115.600 m2 površin stavb javnega sektorja, kar je 11 % manj kot leto prej in hkrati tudi bistveno manj kot v obdobju 2013−2015; vrednost iz leta 2021 tako predstavlja samo četrtino vrednosti iz leta 2013, ko je bilo energetsko prenovljene največ površine. Število projektov energetske prenove, izvedenih v okviru OP EKP, je bilo sicer med letoma primerljivo; leta 2020 je bilo končanih 13 projektov s skupaj 45 stavbami, leta 2021 pa 14 projektov s skupaj 32 stavbami. Skupna vrednost površine celovito energetsko saniranih stavb v javnem sektorju s kohezijskimi sredstvi je konec leta 2021 znašala 1,92 milijona m2 površin. Cilj za leto 2020 je bil dosežen že leta 2020.

Po preliminarnih podatkih za leto 2022 je bilo tega leta energetsko prenovljenih 229.000 m2 površin, kar je skoraj še enkrat več kot leto prej. Povečanje površine je posledica več projektov, teh je bilo kar 27 s skupaj 89 stavbami; v okviru zadnjih razpisov in povabil je bila namreč predvidena višina spodbud povišana z do 40 na do 49 % priznanih stroškov naložbe obenem pa se je kot uspešno izkazalo tudi sofinanciranje izdelave tehnične in ekonomske dokumentacije za projekte energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja iz sredstev mednarodne tehnične pomoči ELENA (projekt GovDER). Skupna vrednost površine celovito energetsko saniranih stavb v javnem sektorju s kohezijskimi sredstvi je konec leta 2022 tako znašala 2,15 milijona m2 površin.

Hkrati s tem kazalcem je treba nujno upoštevati tudi ugotovitve pri kazalcih, ki spremljata zmanjšanje izpustov CO2 in prihranek končne energije, dosežena z izvedbo ukrepov v javnem sektorju. Pri projektih, ki so bili podprti s sredstvi iz Kohezijskega sklada v okviru OP ROPI, je bilo na m2 sanirane površine doseženo zmanjšanje rabe končne energije za 89 kWh. Pri projektih, izvedenih v okviru OP EKP v obdobju 2017–2022*2, zaenkrat kaže, da bo prihranek energije znašal 79 kWh/m2. Pri teh projektih se je zato razklop med dejansko doseženimi prihranki energije in izpusti CO2 in ciljnimi vrednostmi za obdobje do leta 2020 še nekoliko povečal*3. V prihodnje bo treba, tako za doseganje ciljev energetske prenove javnih stavb kot tudi za hitrejši prehod v nizkoogljično družbo, energetsko prenovo bolj usmerjati v celovite prenove, sčasoma pa vedno bolj tudi v prenove v skoraj ničenergijskem standardu.

V okviru projektov, podprtih s kohezijskimi sredstvi v okviru OP EKP, je bilo do konca leta 2021 prenovljenih 677.400 m2, do konca leta 2022 pa 906.400 m2 površine. Po prvih ocenah bo leta 2023 prenovljenih še 189.000 m2, tako da bo do konca tega leta skupno energetsko prenovljenih 1,1 milijona m2 površin javnih stavb, kar je nekje na ravni cilja iz OP EKP. Podatki sicer še niso dokončni. V letu 2023 potekajo tudi še projekti v okviru energetske prenove stavb zdravstvene infrastrukture posebnega pomena zaradi koronavirusa v okviru programa React-EU, konec leta 2022 pa je bilo objavljeno tudi povabilo za energetsko prenovo stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Med projekti, izvedenimi v okviru OP EKP je, vključno s pilotnimi projekti, tudi 10 projektov energetske prenove stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade. Prenovljena površina je po trenutnih podatkih ocenjena na 72.998 m2, kar predstavlja samo 64 % cilja iz OP EKP.

Doseganje cilja v skladu s 5. členom EED iz leta 2012

V skladu z osveženo evidenco stavb v lasti in uporabi osrednje vlade iz aprila 202323, znaša površina stavb osrednje vlade, ki imajo uporabno tlorisno površino večjo kot 250 m2, 966.210 m2. To pomeni, da je treba letno prenoviti 28.986 m2 površine oz. v obdobju 2014–2021 skupno 231.890 m2, v obdobju 2014–2022 pa 260.877 m2, ob predpostavki, da so vse površine potrebne obnove. Dejansko se cilj po letih spreminja, in sicer tako zaradi posodobitev evidence stavb ožjega javnega sektorja kot tudi zaradi zmanjševanja površin, potrebnih energetske prenove, zaradi že izvedenih projektov. Cilj za obdobje 2014–2021, določen ob upoštevanju teh dejavnikov, znaša tako 223.626 m2, za obdobje 2014–2022 pa 250.553 m2.

Leta 2021 ni bilo zaključenih energetskih prenov, tako da je skupna prenovljena površina znašala 66.022 m2 oz. le 30 % ciljne vrednosti za obdobje 2014–2021. Leto kasneje je bilo energetsko prenovljenih 2.595 m2 površine, šlo je za projekt, podprt z nepovratnimi sredstvi v okviru OP EKP, s čimer se je skupna prenovljena površina povečala na 68.617 m2 oz. samo 27 % ciljne vrednosti za obdobje 2014–2022. Načrtovani letni cilj prenove je bil v obdobju 2014-2022 tako dosežen samo leta 2018, kumulativno pa nikoli. V izračunu površine so upoštevani tako projekti energetske prenove javnih stavb, ki potekajo v okviru OP EKP, kot tudi projekti oz. zamenjave prostorov, ki so jih različna ministrstva izvedla z lastnimi sredstvi.

Po podatkih projektne pisarne za energetsko prenovo stavb pri MOPE bo leta 2023 v okviru OP EKP predvidoma prenovljenih še 36.343 m2 površine stavb osrednje vlade, kar predstavlja 4,2 % skupne površine, potrebne prenove. V obdobju 2014–2023 bo tako skupno prenovljenih 104.960 m2 površine oz. le 38 % za to obdobje načrtovane ciljne vrednosti. Obveznost prenove 3 % skupne tlorisne površine stavb v lasti in rabi osrednje vlade se v obdobju 2024–2030 v skladu z EED iz leta 2023 širi na celoten javni sektor.

Opombi:

*2   Pilotni projekti v ta izračun niso vključeni.

*3   Iz diagramov kazalca PO08 – Zmanjšanje izpustov CO2 z ukrepi v javnem sektorju omenjeno povečanje razklopa ni direktno vidno, saj so vanj vključeni tudi drugi ukrepi URE in izrabe OVE, izvedeni v javnem sektorju, ne samo energetska prenova javnih stavb.


Metodologija

Cilji povzeti po:
Cilji so povzeti po Operativnem programu ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP) in Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020 (OP EKP). Cilji za obdobje do leta 2030 še niso točno določeni. Opredeljeni bodo v posodobitvi Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) oz. prenovljeni Dolgoročni strategiji energetske prenove stavb do leta 2050 (DSEPS 2050), oba dokumenta bosta pripravljena leta 2024, in usklajeni z zahtevami 6. člena EED.

Cilj za prenovo 3 % skupne tlorisne površine stavb v lasti in rabi osrednje vlade izhaja iz 5. člena Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti. Z letom 2024 se bo cilj v skladu s 6. členom Direktive (EU) 2023/1791 o energetski učinkovitosti in o spremembi Uredbe (EU) 2023/955 (prenovitev) razširil na celoten javni sektor.

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Zbirki podatkov za projekte, ki prejmejo nepovratna sredstva v okviru OP EKP, vodita za stavbe širšega javnega sektorja in stavbe ožjega javnega sektorja ter izvedbo pilotnih projektov energetske prenove projektna pisarna za energetsko prenovo stavb, za stavbe v lasti in rabi občin pa Urad za spodbujanje zelenega prehoda. Tako projektna pisarna kot tudi Urad za spodbujanje zelenega prehoda delujeta v sklopu Ministrstva za okolje, podnebje ijn energijo (MOPE). Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb zaenkrat vodi tudi zbirko podatkov za projekte, ki so bili prenovljeni izven OP EKP, so pa prispevali k izpolnjevanju obveznosti iz 5. člena EED iz leta 2012.

Metodologija obdelave podatkov:

Kazalec površina energetsko saniranih stavb v javnem sektorju (1.000 m2) predstavlja skupno površino stavb v javnem sektorju, katerih celovita energetska prenova*4 je bila podprta z nepovratnimi sredstvi različnih programov. Za izračun kazalca, ki se ga spremlja na letni ravni, so potrebni naslednji podatki:

  • površina stavb v javnem sektorju (m2), katerih celovita energetska prenova je bila podprta z nepovratnimi sredstvi v okviru različnih programov. Za projekte, podprte v okviru OP ROPI, so upoštevani podatki o ogrevani površini. Za projekte energetske prenove javnih stavb, podprte v OP EKP, so uporabljeni podatki o neto tlorisni površini. Podatki se nanašajo na sklenjene pogodbe.

Število programov, v okviru katerih so na razpolago spodbude, se lahko od leta do leta razlikuje. Ko bo določena indikativna ciljna vrednost za leto 2030, se bo kazalec izračunaval z novo časovno vrsto od leta 2021 dalje.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja v okviru programov Kohezijskega sklada

m2

MOPE

2012−2022

po razpisih /
povabilih*5

enkrat letno

25. 7. 2023

ne

Opredelitev kazalca:

  • Relevantnost kazalca: 3

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

  • Točnost uporabljenih podatkov: 2

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

  • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 2

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

  • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): /

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Opombi:

*4   Celovita energetska prenova zajema celovito prenovo ovoja stavbe (toplotna izolacija, zamenjava stavbnega pohištva idr.) in energetskih sistemov.

*5   Podatki za sklenjene pogodbe so dostopni takoj, ko so sredstva v okviru posameznega razpisa pravnomočno dodeljena. Četrtletna in letna poročila o izvajanju OP EKP so dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/porocila-1, vendar v njih za pripravo kazalcev ni dovolj podatkov.

Datum zajema podatkov
Drugi viri in literatura

  • MOPE, maj 2023. Doseganje ciljev EU glede prenove 3 % javnih stavb ožjega javnega sektorja letno


Related indicators