KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Do leta 2021 je bilo z izvedbo ukrepov URE in rabe OVE v javnem sektorju kumulativno doseženo zmanjšanje rabe energije za 255 GWh, izpustov CO2 pa za 63 kt. Vrednosti obeh kazalcev sta s tem še vedno zaostajali za letnima ciljnima vrednostima za leto 2020. Zaostanek je v veliki meri posledica premajhne intenzivnosti vlaganj v letih 2016 in 2017. Leta 2022 je bilo po trenutno dostopnih podatkih doseženo zmanjšanje rabe energije za 33 GWh, izpustov CO2 pa za 7,4 kt, s čimer kumulativni prihranek energije še vedno ni dosegel ciljne vrednosti za leto 2020. Cilji za leto 2030 še niso določeni.


Kazalec Zmanjšanje izpustov CO2 z ukrepi v javnem sektorju prikazuje kumulativno (večletno) zmanjšanje izpustov CO2 v javnem sektorju, ki je posledica zmanjšanja rabe končne energije zaradi izvajanja ukrepov URE in rabe OVE v okviru programov, ki omogočajo pridobitev nepovratnih sredstev v ta namen (Eko sklad, Kohezijski sklad itd.), in v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije za zavezance. Večji kumulativni prihranek končne energije in zmanjšanje izpustov CO2 omogočata hitrejše približevanje zastavljenim ciljem na področjih energetske učinkovitosti in zmanjševanja izpustov CO2 ter hitrejši prehod v nizkoogljično družbo.


Grafi

Slika PO07-1: Kumulativno zmanjšanje izpustov CO2 z ukrepi v javnem sektorju v obdobju 2011−2021 in ciljne vrednosti kazalca do leta 2020
Viri:

Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke
Ciljne vrednosti kazalca [kt CO2] Pričakovana vrednost kazalca leta 2022 [kt CO2] Vrednosti kazalca v obdobju 2011−2021 [kt CO2]
2011 0
2012 3,79 3,79
2013 11,29 15,69
2014 18,79 21,76
2015 26,29 25,36
2016 33,79 25,93
2017 41,29 28,83 27,93
2018 48,79 34,43 38,68
2019 56,29 50,50
2020 63,79 56,59
2021 63,28 63,28
2022 70,69
Slika PO07-2: Kumulativni prihranek končne energije z ukrepi v javnem sektorju v obdobju 2011−2021 in ciljne vrednosti kazalca do leta 2020
Viri:

Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke
Ciljne vrednosti kazalca [GWh] Pričakovana vrednost kazalca leta 2022 [GWh] Vrednosti kazalca v obdobju 2011−2021 [GWh]
2011 0
2012 10,23 10,23
2013 47,73 57,41
2014 85,23 91,22
2015 122,73 112,67
2016 160,23 114,39
2017 197,73 121,95
2018 235,23 158,73
2019 272,73 203,46
2020 310,23 229,58
2021 255,27 255,27
2022 288,63
Slika PO07-3: Prihranek končne energije z ukrepi v javnem sektorju v obdobju 2011−2022 v okviru različnih programov (podatki za leto 2022 so preliminarni)
Viri:

Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost

Prikaži podatke
Shema obveznosti [MWh] Kohezija [MWh] Eko sklad [MWh]
2012 9500,80 726
2013 46334,59 845
2014 32028,73 1786
2015 21444,28 0
2016 1723,24 0 0
2017 7079,36 209,38 235,32
2018 16995,91 17435,43 2390,02
2019 25223,24 15691,51 3806,49
2020 10979,31 11356,31 3787,84
2021 12759,05 8948,68 3983,78
2022 7508,05 18294,26 7555,28

Cilji

Cilj OP TGP je zmanjšanje rabe energije in s tem izpustov CO2 v javnem sektorju s spodbujanjem izvajanja ukrepov URE in izrabe OVE v okviru različnih programov. Cilja, zastavljena v OP TGP, sta v obdobju 2013−2020 doseči kumulativno zmanjšanje rabe energije za 300 GWh oz. v povprečju letno za 37,5 GWh in kumulativno zmanjšanje izpustov CO2 za 60 kt oz. v povprečju letno za 7,5 kt. Ciljne vrednosti za vmesna leta so določene z linearno interpolacijo glede na ciljno vrednost kazalca za leto 2020.

Cilji za zmanjšanje rabe energije v javnem sektorju so opredeljeni tudi v okviru OP EKP, so pa bili prvotni cilji v okviru 3. spremembe OP EKP iz leta 2018 in 6. spremembe OP EKP iz leta 2021 že dvakrat znižani. V skladu z zadnjo spremembo naj bi bilo tako s projekti, ki se izvajajo s podporo kohezijskih sredstev, najkasneje do leta 2023 doseženo zmanjšanje rabe primarne energije v javnih stavbah za 104,4 GWh*1 oz. vsako leto za 14,9 GWh.

Ciljna vrednost kazalca za leto 2030 in vmesna leta še ni določena. Opredeljena bo v posodobitvi Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) v letu 2024. Še naprej ostaja ciljna usmeritev zmanjševanje rabe energije in s tem izpustov CO2 v javnem sektorju s spodbujanjem izvajanja ukrepov URE in rabe OVE v okviru različnih programov. V skladu s 5. členom Direktive o energetski učinkovitosti (EED) iz leta 2023 bodo morale države članice EU v obdobju do leta 2030 sicer zagotoviti, da se bo raba končne energije v javnem sektorju vsako leto zmanjšala za vsaj 1,9 % glede na leto 2021.

Opomba:

*1   Cilj iz OP EKP, 6. Sprememba, 6.0 (https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/operativni-programi/program_6-0.pdf)


Nepovratna sredstva za zmanjševanje rabe energije v javnem sektorju so na razpolago od leta 2010 naprej, pri čemer so bili prvi projekti končani leta 2012. Število programov, v okviru katerih se v javnem sektorju izvajajo ukrepi URE in izrabe OVE, se po letih spreminja.

Leta 2021 je bilo končanih še nekaj naložb energetske prenove stavb javnega sektorja iz sredstev Kohezijskega sklada, in sicer stavb v lasti in rabi občin in stavb širšega javnega sektorja. Javnemu sektorju so bile namenjene tudi nepovratne finančne spodbude Eko sklada. Pridobiti jih je bilo mogoče za nove naložbe izrabe OVE in večje energijske učinkovitosti stavb v lasti javnega sektorja ter nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena v občinah. Ukrepi URE in rabe OVE v javnem sektorju so se izvajali tudi v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije za zavezance

Z izvajanjem teh ukrepov je bilo leta 2021 ponovno doseženo zmanjšanje rabe energije za 26 GWh, izpustov CO2 pa za 6,7 kt*2. V primerjavi z letom prej se je prihranek energije zmanjšal za 2 %, zmanjšanje izpustov CO2 pa se je povečalo za 10 %. Doseženi učinki so bili za 46 % nižji od tistih iz leta 2013, ko so bili učinki projektov, doseženi s projekti v okviru prejšnje finančne perspektive, največji. Kumulativno je bilo do konca leta 2021 doseženo zmanjšanje rabe energije za 255 GWh, zmanjšanje izpustov CO2 pa za 63 kt CO2. Obe vrednosti sta še vedno zaostajali za ciljnima vrednostima za leto 2020, in sicer je zaostanek znašal 18 oz. 1 %. Cilja za leto 2020 tako tudi leta 2021 še nista bila dosežena. Ko bosta določeni indikativni ciljni vrednosti za leto 2030, se bosta kazalca začela z novo časovno vrsto od leta 2021 dalje.

Po preliminarnih podatkih za leto 2022 je bilo tega leta doseženo zmanjšanje rabe energije za 33 GWh, izpustov CO2 pa za 7,4 kt*2. V primerjavi z letom prej se je zmanjšanje rabe energije povečalo za 30 %, izpustov CO2 pa za 11 %. Kumulativno je bilo do konca leta 2022 doseženo zmanjšanje rabe energije za 289 GWh, zmanjšanje izpustov CO2 pa za 71 kt CO2. Medtem ko je dosežen prihranek energije še vedno zaostajal za ciljno vrednostjo za leto 2020, in sicer za 7 %, je bil na področju zmanjševanja izpustov CO2 cilj za leto 2020 tokrat vendarle za 11 % presežen.

Največji prihranek energije v opazovanem obdobju 2012–2022 je bil s 47 GWh dosežen leta 2013, nato pa v letih 2019 (45 GWh) in 2018 (37 GWh). Največ prihranka energije je bilo doseženega s projekti, podprtimi s kohezijskimi sredstvi, 181 GWh ali 63 % vsega, od tega več, 109 GWh, v okviru prve finančne perspektive (OP ROPI). V okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije za zavezance je bilo doseženih 82 GWh prihranka (28 %), z nepovratnimi sredstvi Eko sklada pa 25 GWh (9 %). V letih 2016 in 2017 zaradi počasnega prehoda iz ene v drugo finančno perspektivo skoraj ni bilo vlaganj, kar je glavni vzrok, da cilji leta 2020 niso bili doseženi.

Po trenutno dostopnih podatkih se bo leta 2023 zaključilo še 38 projektov, podprtih s kohezijskimi sredstvi, ki naj bi prispevali k zmanjšanju rabe energije za 15 GWh, izpustov CO2 pa za 3,5 kt. Skupno zmanjšanje rabe energije v okviru OP EKP je tako ocenjeno na 87 GWh, kar pomeni, da je izvajanje energetske prenove javnih stavb okvirno skladno s cilji, zastavljenimi v OP EKP. Podatki sicer še niso dokončni. V letu 2023 potekajo tudi še projekti v okviru energetske prenove stavb zdravstvene infrastrukture posebnega pomena zaradi koronavirusa v okviru programa React-EU, konec leta 2022 pa je bilo objavljeno tudi povabilo za energetsko prenovo stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO).

Zaradi doseganja ciljev na področjih energetske učinkovitosti in zmanjšanja emisije CO2 do leta 2030, pa tudi prehoda v podnebno nevtralno družbo do leta 2050, je pri energetski prenovi javnih stavb v prihodnje treba zagotoviti čim večjo intenzivnost vlaganj ter čim bolj enakomerno in predvidljivo dinamiko spodbujanja naložb. Ta pomembno prispeva k ustrezni kakovosti izvedenih projektov in spodbuja zeleno gospodarsko rast z maksimiranjem dolgoročnih koristi v smislu ustvarjanja delovnih mest, stabilnih prilivov v proračun javnega sektorja in prispevka k rasti gospodarstva. Tudi v prihodnje je treba energetsko prenovo javnih stavb spodbujati z nepovratnimi sredstvi, obseg del obstoječe projektne pisarne pa nadgraditi z nalogami sistemskega pospeševalca projektov energetske prenove javnih stavb in jo temu primerno kadrovsko okrepiti.

 

Opomba:

*2   Za projekte, ki so nepovratna sredstva prejeli iz Kohezijskega sklada in Eko sklada, ni na voljo ločenih podatkov o prihranku toplote in prihranku električne energije ter pripadajočem zmanjšanju izpustov CO2, zato so v izračun vključeni skupni podatki. Izračunana vrednost obeh kazalcev je tako lahko nekoliko precenjena.


Metodologija

Cilji povzeti po:

Cilji za leto 2020 so povzeti po Operativnem programu ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP), cilji za leto 2023 pa po Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020 (OP EKP). Cilja za leto 2030 še nista določena. Opredeljena bosta v posodobitvi Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), ki bo pripravljena leta 2024

Podatki za Slovenijo

Metodologija zbiranja podatkov:

Zbirki podatkov za projekte, ki prejmejo nepovratna sredstva v okviru OP EKP, vodita za stavbe širšega javnega sektorja in stavbe ožjega javnega sektorja ter izvedbo pilotnih projektov energetske prenove projektna pisarna za energetsko prenovo stavb, za stavbe v lasti in rabi občin pa oddelek za trajnostno rabo energije. Tako projektna pisarna kot tudi oddelek za trajnostno rabo energije delujeta v sklopu Ministrstva za infrastrukturo (MzI). Zbirko podatkov za projekte, ki prejmejo nepovratna sredstva v okviru pozivov Eko sklada, vodi Eko sklad, zbirko podatkov o projektih, izvedenih v okviru sheme obveznega doseganje prihrankov za zavezance, pa Agencija za energijo. Podatki za projekte Eko sklada in zavezance so izračunani v skladu s Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov energije*3, podatki za projekte, ki so podprti s kohezijskimi sredstvi, pa so povzeti po razširjenih energetskih pregledih in projektih za izvedbo predvidenih ukrepov.

Metodologija obdelave podatkov:

Kazalec zmanjšanje izpustov CO2 in rabe energije z ukrepi v javnem sektorju prikazuje kumulativne letne učinke ukrepov, ki so bili izvedeni v obdobju od leta 2010 do opazovanega leta. Vsebuje dva podkazalca: kumulativni prihranek končne energije (GWh) in kumulativno zmanjšanje izpustov CO2 (kt CO2). Kazalec je definiran kot vsota prihranka končne energije oz. zmanjšanja izpustov CO2 v opazovanem letu in kumulativnega (večletnega) prihranka končne energije oz. zmanjšanja izpustov CO2, doseženega v obdobju od leta 2010 do predhodnega leta, zaradi izvajanja ukrepov URE in rabe OVE v javnem sektorju v okviru različnih programov, ki omogočajo pridobitev nepovratnih sredstev v ta namen, in v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije za zavezance*4 . Za izračun kazalca, ki se ga spremlja na letni ravni, so potrebni naslednji podatki:

 • prihranek končne energije (GWh) zaradi izvajanja ukrepov URE in izrabe OVE v javnem sektorju v okviru različnih programov v opazovanem letu. Prihranek energije je izračunan kot vsota prihrankov energije, doseženih z različnimi ukrepi URE in OVE, za katere je mogoče pridobiti nepovratna sredstva oz. so bili izvedeni v okviru sheme obveznega doseganja prihrankov končne energije, brez prihranka električne energije. Podatki Eko sklada in sheme za obvezno doseganje prihrankov se nanašajo na izvedene projekte, podatki Kohezijskega sklada pa so podatki iz sklenjenih pogodb za izvedene projekte. Ker za projekte iz OP EKP ni na voljo ločenih podatkov o prihranku toplote in prihranku električne energije ter pripadajočem zmanjšanju izpustov CO2, so v izračun vključeni skupni podatki.
 • kumulativni prihranek končne energije (GWh) zaradi izvajanja ukrepov URE in izrabe OVE v javnem sektorju v okviru različnih programov, brez prihranka električne energije, dosežen v obdobju od leta 2010 do predhodnega leta*4;
 • zmanjšanje izpustov CO2 (kt CO2) zaradi izvajanja ukrepov URE in izrabe OVE v javnem sektorju v okviru različnih programov v opazovanem letu. Način izračuna je enak kot pri izračunu prihranka končne energije v opazovanem letu;
 • kumulativno zmanjšanje izpustov CO2 (kt CO2) zaradi izvajanja ukrepov URE in izrabe OVE v javnem sektorju v okviru različnih programov, doseženo v obdobju od leta 2010 do predhodnega leta*4.

Število programov, v okviru katerih so na razpolago spodbude, se lahko od leta do leta razlikuje.

Podatkovni viri

Podatkovni niz

Enota

Vir

Obdobje uporabljenih podatkov

Razpoložljivost podatka

Frekvenca osveževanja podatkov

Datum zajema podatkov

Mednarodna primerljivost podatkovnega niza

Prihranek končne energije, brez prihranka električne energije, v opazovanem letu:

 • programi Eko sklada

GWh

Eko sklad

20122022

marca za preteklo leto

enkrat letno

5. 4. 2023

ne

 • programi Kohezijskega sklada

GWh

MOPE

20122022

po razpisih / povabilih*

enkrat letno

25. 7. 2023

ne

 • shema obveznega doseganja prihrankov

GWh

Agencija za energijo

20122022

maja za preteklo leto

enkrat letno

 18. 10. 2023

ne

Kumulativni prihranek končne energije, brez prihranka električne energije

GWh

MOPE, ARSO

20122021

Kazalci Podnebno ogledalo

enkrat letno

14. 6. 2022

ne

Zmanjšanje izpustov CO2 v opazovanem letu:

 • programi Eko sklada

kt CO2

Eko sklad

20122022

marca za preteklo leto

enkrat letno

5. 4. 2023

ne

 • programi Kohezijskega sklada

kt CO2

MOPE

20122022

po razpisih/ povabilih*

enkrat letno

25. 7. 2023

ne

 • shema obveznega doseganja prihrankov

kt CO2

Agencija za energijo

20122022

maja za preteklo leto

enkrat letno

 18. 10. 2023

ne

Kumulativno zmanjšanje izpustov CO2

kt CO2

MOPE, ARSO

20122021

Kazalci Podnebno ogledalo

enkrat letno

14. 6. 2022

ne

  *Četrtletna in letna poročila o izvajanju OP EKP so dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/porocila-1, vendar v njih za pripravo kazalcev ni dovolj podatkov.

Opredelitev kazalca:

 • Relevantnost kazalca: 3

1 = globalno

2 = EU

3 = nacionalno

 • Točnost uporabljenih podatkov: 2

1 = uradni podatki, ki so javni in se poročajo v skladu z EU zakonodajo

2 = podatki, ki so dostopni javnosti, vendar niso uradni

3 = interni podatki

 • Časovna primerljivost (nanaša se na podatke v grafu/grafih): 2

1 = vsaj 10-leten niz podatkov

2 = vsaj 5-leten niz podatkov

3 = manj kot 5-leten niz podatkov

 • Prostorska primerljivost (nanaša se na podatke na karti/kartah): /

1 = uradni prostorski podatki, dostopni tudi za nižje ravni od nacionalne

2 = uradni prostorski podatki na nacionalni ravni

3 = obstajajo prostorski podatki, ki pa niso uradni

Opombi:

*3   Do leta aprila 2021 (Ur. l. RS, št. 57/21) je bil v veljavi Pravilnik iz leta 2015 (Ur. l. RS, št. 67/15 in 14/17).

*4   

Glede na to, da so življenjske dobe izvedenih ukrepov URE in rabe OVE tipično daljše do 10 let, je navedeni način izračuna zaenkrat še korekten. Po preteku življenjske dobe posameznih ukrepov je namreč treba začeti z odštevanjem njihovih učinkov od kumulativnih vrednosti. Z določitvijo ciljnih vrednosti za leto 2030 se bosta kazalca izračunavala z novo časovno vrsto od leta 2021 dalje, zato takšno odštevanje ne bo potrebno

.

Datum zajema podatkov

Related indicators