KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Neutral

Čeprav se je v obdobju 1990-2006 proizvodnja električne energije in toplote povečala za 21 %, so se izpusti CO2, zlasti zaradi povečanja učinkovitosti proizvodnje, povečali "le" za 10 %. Izpusti SO2 so se zmanjšali za 95 % zaradi namestitve razžveplalnih naprav in povečanja učinkovitosti proizvodnje, izpusti NOx pa za 27 % zaradi izvajanja primarnih ukrepov na napravah za zmanjšanje izpustov NOx (nastavitev oz. zamenjava gorilnikov, itd.), izboljšave metodologije izračuna izpustov ter povečanja učinkovitosti proizvodnje.


Kazalec analizira gibanje preteklih izpustov CO2, SO2 in NOx iz proizvodnje električne energije in toplote z vidika vpliva izvajanja različnih ukrepov ter omogoča oceno prispevka posameznih ukrepov k zmanjšanju izpustov CO2, SO2 in NOx.

CO2 je najpomembnejši med toplogrednimi plini, ki povzročajo zadrževanje toplote v Zemljini atmosferi, zaradi česar temperatura na površju Zemlje narašča. To bo imelo številne neposredne (poletni vročinski valovi so izredno nevarni za starejše in dojenčke, itd.) in posredne (podnebne spremembe, dvig gladine morske vode) vplive na ekosistem in ljudi. Iz NOx s kemično reakcijo nastaja prizemni ozon, poleg tega prav tako kot SO2 prispeva k zakisovanju ozračja ter izpustom (sekundarnih) prašnih delcev.


Grafi

Slika EN06-1: Razčlenitev gibanja izpustov CO2 v obdobju 1990-2007
Viri:

Statistični urad Republike Slovenije, 2009; Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009.

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Zmanjšanje zaradi deleža OVE in JE kt 0 585 -82 -307 198 71 138 -125 14 285
Sprememba deleža OVE kt 0 454 412 134 309 105 443 -144 97 503
Sprememba deleža JE kt 0 130 -494 -441 -111 -34 -306 19 -83 -218
Zamenjava fosilnih goriv kt 0 6 -74 -61 -59 -39 -2 -40 -46 -27
Izboljšanje učinkovitosti kt 0 231 100 411 482 489 917 888 572 722
Sprememba količine C v premogu kt 0 186 241 214 377 233 184 204 309 253
Dejanski izpusti kt 5989 5224 5687 5487 5126 5488 5114 5552 5794 5153
Referenčni izpusti kt 5989 6232 5872 5744 6125 6242 6350 6480 6643 6387
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Zmanjšanje zaradi deleža OVE in JE kt 250 168 -160 -481 93 -91 -238 -264
Sprememba deleža OVE kt 565 318 -200 -413 554 -202 -98 -337
Sprememba deleža JE kt -314 -150 40 -68 -461 112 -140 73
Zamenjava fosilnih goriv kt -38 -21 -53 63 11 39 24 29
Izboljšanje učinkovitosti kt 716 662 822 1008 990 1123 1130 896
Sprememba količine C v premogu kt 172 15 70 93 52 55 127 40
Dejanski izpusti kt 5442 6148 6404 6142 6282 6293 6340 6565
Referenčni izpusti kt 6542 6972 7083 6824 7428 7420 7383 7266
Slika EN06-2: Razčlenitev gibanja izpustov SO2 v obdobju 1990-2007
Viri:

Statistični urad Republike Slovenije, 2009; Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009.

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Dejanski izpusti kt 154 134 153 149 145 105 96 104 112 91
Zmanjšanje zaradi deleža OVE in JE kt 0 15 -2 -8 5 2 4 -3 0 7
Sprememba deleža OVE kt 0 12 11 3 8 3 12 -4 3 13
Sprememba deleža JE kt 0 3 -13 -11 -3 -1 -8 0 -3 -6
Zamenjava fosilnih goriv kt 0 1 -5 -4 -4 -3 -1 -3 -3 -2
Izboljšanje učinkovitosti kt 0 6 3 11 12 12 24 23 15 18
Ukrepi zmanjšanja izpustov SO2 kt 0 5 2 0 -1 44 40 45 47 50
Referenčni izpusti kt 154 160 151 147 157 160 163 166 170 164
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Dejanski izpusti kt 84 53 58 51 46 32 10 8
Zmanjšanje zaradi deleža OVE in JE kt 6 4 -5 -13 1 -3 -7 -7
Sprememba deleža OVE kt 13 7 -6 -11 8 -6 -3 -9
Sprememba deleža JE kt -7 -3 1 -2 -7 3 -4 2
Zamenjava fosilnih goriv kt -3 -2 -4 3 0 3 3 3
Izboljšanje učinkovitosti kt 19 18 22 26 26 27 27 21
Ukrepi zmanjšanja izpustov SO2 kt 62 106 111 108 118 130 157 161
Referenčni izpusti kt 168 179 182 176 191 191 190 187
Slika EN06-3: Razčlenitev gibanja izpustov NOx v obdobju 1990-2007
Viri:

Statistični urad Republike Slovenije, 2009; Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009.

Prikaži podatke
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Dejanski izpusti kt 17.1 14.6 16.9 16.6 16.1 16.6 16.3 16.3 17 15.1
Zmanjšanje zaradi deleža OVE in JE kt 0 1.7 -0.2 -0.9 0.6 0.2 0.4 -0.3 0 0.8
Sprememba deleža OVE kt 0 1.3 1.2 0.4 0.9 0.3 1.3 -0.4 0.3 1.4
Sprememba deleža JE kt 0 0.4 -1.5 -1.3 -0.3 -0.1 -0.9 0.1 -0.3 -0.6
Zamenjava fosilnih goriv kt 0 0 -0.3 -0.2 -0.2 -0.1 0 -0.2 -0.2 -0.1
Izboljšanje učinkovitosti kt 0 0.7 0.3 1.2 1.3 1.4 2.6 2.5 1.6 2
Ukrepi zmanjšanja izpustov NOx kt 0 0.9 0.1 -0.3 -0.3 -0.2 -1.2 0.1 0.5 0.3
Referenčni izpusti kt 17.1 17.8 16.8 16.4 17.5 17.8 18.1 18.5 19 18.2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Dejanski izpusti kt 15.2 16.2 17.1 16.4 16.7 15 13.2 12.5
Zmanjšanje zaradi deleža OVE in JE kt 0.6 0.4 -0.5 -1.4 0.2 -0.3 -0.7 -0.8
Sprememba deleža OVE kt 1.4 0.8 -0.6 -1.2 0.9 -0.7 -0.3 -1
Sprememba deleža JE kt -0.8 -0.4 0.1 -0.2 -0.8 0.4 -0.4 0.2
Zamenjava fosilnih goriv kt -0.1 -0.1 -0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
Izboljšanje učinkovitosti kt 2.1 2 2.4 2.9 2.9 3.1 3.1 2.3
Ukrepi zmanjšanja izpustov NOx kt 0.9 1.4 1.4 1.4 1.5 3.3 5.4 6.6
Referenčni izpusti kt 18.7 20 20.3 19.5 21.3 21.2 21.1 20.8

Cilji

- 8-odstotno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v obdobju 2008–2012 (izpusti CO2 iz proizvodnje električne energije in toplote so določeni s podeljenimi kuponi v Državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov) ter zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za 20 % oziroma 30 % do leta 2020 glede na vrednost v izhodiščnem letu (1986);
- povprečni izpusti topologrednih plinov smejo v obdobju 2008-2012 znašati največ 18.726 kt CO2 ekv. oziroma ob upoštevanju ponorov 20.046 kt CO2 ekv.;
- zmanjšanje izpustov NOx do ciljne vrednosti 45 tisoč ton;
- zmanjšanje izpustov SO2 do ciljne vrednosti 27 tisoč ton.

S spremembo direktive 2001/81/ES o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka bodo postavljeni novi cilji za izpuste SO2, NOx, NMVOC, NH3 in PM2.5 za leto 2020.


Sektor proizvodnje električne energije in toplote je leta 2007 k skupnim izpustom CO2 prispeval 32 %, SO2 59 % in NOx 28 % in je zaradi tega zelo pomemben za doseganje nacionalnih ciljev. Informacija o tem, kateri ukrepi dajejo pričakovane učinke in kateri ne, je nujna za pravočasno prilagajanje strategije zmanjšanja izpustov snovi.

Proizvodnja električne energije in toplote je leta 2007 prispevala 6.565 kt izpustov CO2, 8,35 kt SO2 in 12,47 kt NOx, s čimer je največji vir izpustov CO2 in SO2 ter drugi največji vir pri NOx (prvi je promet). V obdobju 1990-2007 so se izpusti SO2 in NOx zmanjšali za 95 % oziroma 27 %, CO2 pa so se povečali za 10 %. V letu 2007 so se izpusti CO2 povečali za 4 %, SO2 in NOx pa zmanjšali za 14 % oz. 5 %. Proizvodnja električne energije in toplote je bila leta 2007 za 21 % večja kot leta 1990 in za 2 % manjša kot leta 2006, zlasti zaradi nižje potrebe po toploti.

Zmanjšanje oz. zaostajanje povečevanja izpustov za povečevanjem proizvodnje električne energije in toplote je posledica izvajanja ukrepov, ki jih lahko razvrstimo v štiri skupine:
• Povečanje deleža ne-fosilnih goriv, kamor sodijo jedrska energija in obnovljivi viri energije. Pri obnovljivih virih energije je potrebno omeniti, da je lesna biomasa CO2 nevtralna, zato je pri izpustih CO2 prišteta med obnovljive vire, pri izpustih SO2 in NOx pa k fosilnim virom, saj njeno zgorevanje prispeva k skupnim izpustom obeh snovi.
• Povečanje učinkovitosti proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv. K temu prispeva tako izboljšanje učinkovitosti proizvodnje v obstoječih napravah kot postavitev novih naprav ter tudi povečanje proizvodnje električne energije v soproizvodnji električne energije in toplote.
• Sprememba deleža posameznih fosilnih goriv v skupni porabi fosilnih goriv. Premog (rjavi premog in lignit) ter kurilno olje vsebujejo velike količine ogljika, žvepla in dušika, ki pri gorenju reagirajo s kisikom in povzročajo okoljsko škodo v obliki izpustov. Zemeljski plin vsebuje občutno nižje koncentracije teh snovi, zato je okoljsko bolj sprejemljiv.
• Izvedba tehničnih ukrepov zmanjšanja izpustov:
- Razžveplanje dimnih plinov občutno zmanjša izpuste SO2. Najpogostejši način izvedbe razžveplanja je mokri kalcitni postopek, ki temelji na absorpciji žveplovega dioksida iz dimnih plinov v suspenzijo, kjer s kalcitom tvori stabilen produkt.
- Zmanjšanje izpustov NOx je možno doseči s primarnimi ukrepi (prilagoditev zgorevanja) ali s sekundarnimi ukrepi (čiščenje dimnih plinov). Najpogostejši način prilagoditve zgorevanja je preko namestitve gorilnika z nizkimi izpusti NOx (»low NOx burner«)
- V prihodnosti bo pomembno vlogo pri zmanjšanju izpustov CO2 iz termoelektrarn na premog zagotovo imelo zajemanje in shranjevanje ogljika (»carbon capture and storage – CCS«). Tehnologija je še v fazi razvoja.
- Sem sodijo tudi metodološke izboljšave izračuna evidenc izpustov ter spreminjanje emisijskih faktorjev zaradi spreminjanja lastnosti goriv.

Izpusti CO2 iz proizvodnje električne energije in toplote so bili leta 2007 za 10 % višji kot leta 1990. Če bi bila situacija v transformacijah leta 2007 enaka kot leta 1990 (enaki deleži goriv, enaki izkoristki termoelektrarn, itd.), bi bili izpusti višji za 21 % - toliko kot je višja proizvodnja električne energije in toplote.

Izpusti na enoto proizvedene električne energije in toplote so bili leta 2007 glede na leto 1990 nižji za 10 %. To zmanjšanje je posledica izvajanja naslednjih ukrepov:
• Kot je razvidno s Slike 1, je k zmanjšanju specifičnih izpustov največ prispevalo izboljšanje učinkovitosti naprav za proizvodnjo električne energije, kar je bilo doseženo z optimizacijo delovanja obstoječih naprav. Leta 2007 je bila proizvodnja za 14 % bolj učinkovita kot leta 1990, vendar za 3 odstotne točke manj kot leta 2006. Poslabšanje učinkovitosti je zlasti posledica nižje potrebe po toploti. V prihodnosti se s postavitvijo novih naprav pričakuje občutnejše izboljšave učinkovitosti.
• Količina proizvedene električne energije in toplote iz jedrske ter obnovljivih virov energije (OVE) je bila leta 2007 glede na leto 1990 večja za 18 % (117 ktoe), kar je manj kot leta 2006, ko je bila proizvodnja večja za 20 % (135 ktoe). Ker se je proizvodnja električne energije in toplote iz fosilnih goriv povečala za 25 % (143 ktoe), je bil delež proizvodnje iz fosilnih goriv za 3,7 % višji kot leta 1990. Zaradi povečanja deleža fosilnih goriv je prispevek tega ukrepa negativen – izpusti so se povečali. V vmesnih letih se je delež spreminjal, saj je proizvodnja električne energije iz OVE vezana na vodnatost rek, letna proizvodnja električne energije v jedrski elektrarni pa na dolžino remonta in delno tudi na vodnatost rek zaradi hlajenja. Leto 2004 je bilo rekordno po proizvodnji električne energije v hidroelektrarnah (HE), leto 2005 pa po proizvodnji jedrske elektrarne. Po izgradnji spodnje-savske verige hidroelektrarn in dokončanju prenove obstoječih se bo zmogljivost hidroelektrarn povečala, vendar to ne bo dovolj za občutnejšo rast deleža OVE v proizvodnji električne energije, saj s hitro rastjo rabe električne energije raste tudi proizvodnja iz fosilnih goriv.
• Premog je bil leta 2007 še vedno glavni energent v termoelektrarnah, minimalno zmanjšanje izpustov CO2 zaradi zamenjave fosilnih goriv je posledica zamenjave tekočih goriv s plinastimi. Izpusti CO2 na enoto porabljenega fosilnega goriva so bili leta 2007 za 0,4 % nižji kot leta 1990. V prihodnje se ob postavitvi novih termoelektrarn na plin, ki bodo zamenjale premogove termoelektrarne, pričakuje večji prispevek tega ukrepa k zmanjšanju izpustov.
• Poleg faktorjev, povezanih s porabo goriva, pa na izpuste vplivajo tudi spremembe emisijskih faktorjev za lignit, ki so vezani na vsebnost ogljika v lignitu. Emisijski faktor je bil v obdobju 1991-2000 nižji od faktorja leta 1990, v letih 2001-2005 je bil približno enak kot leta 1990, leta 2006 je bil opazno nižji, leta 2007 pa zopet skoraj enak kot leta 1990. Leta 2007 so se izpusti zaradi spremembe emisijskega faktorja zmanjšali za 0,6 %.

Če prispevek posameznih skupin ukrepov zmnožimo, dobimo spremembo izpustov leta 2007 glede na 1990. 1,213 (povečanje proizvodnje električne energije) x 0,881 (povečanje učinkovitosti proizvodnje) x 1,036 (povečanje deleža fosilnih goriv v proizvodnji) x 0,996 (zmanjšanje izpustov na enoto porabljenega fosilnega goriva) x 0,994 (sprememba emisijskega faktorja) = 1,096 (povečanje izpustov CO2 leta 2007 glede na leto 1990).

Pripisovanje zmanjšanja izpustov posameznim instrumentom je težavno. Zgoraj predstavljeni rezultati prikazujejo ocene učinkov posameznih skupin ukrepov. Izvajanje posameznega ukrepa pa je spodbujeno z različnimi instrumenti, povečanje deleža OVE je npr. spodbujeno s sistemom zagotovljenih odkupnih cen, finančnimi spodbudami (subvencije, posojila) ter certificiranjem izvora energije. Poleg tega imajo seveda zlasti v proizvodnji električne energije in toplote pomembno vlogo tudi ostala merila za izvajanje določenih ukrepov, npr. zanesljivost oskrbe, po odprtju trgov z zemeljskim plinom in električno energijo, pa tudi razmere na trgu.

Izpusti SO2 so bili leta 2007 glede na leto 1990 nižji za 95 %, na enoto proizvedene električne energije in toplote pa za 96 %. Ločitev povezanosti izpustov in proizvodnje je bila dosežena z izvajanjem naslednjih ukrepov:
• Najpomembnejši je prispevek tehničnih ukrepov, in sicer razžveplanja dimnih plinov, zamenjave premoga z visoko vsebnostjo žvepla s takim, ki ima nižjo, ter zmanjšanja vsebnosti žvepla v tekočih gorivih. To je vplivalo na 95 % zmanjšanje leta 2007 glede na leto 1990.
• Druga skupina ukrepov po velikosti prispevka je povečanje učinkovitosti naprav. Učinkovitost proizvodnje električne energije se je povečala za 11 %, vendar je bila nižja kot leta 2006.
• Prispevki preostalih dveh skupin ukrepov so majhni. Delež fosilnih goriv in lesne biomase je bil leta 2006 za 3,7 % večji kot leta 1990. Povečanje deleža čistejših fosilnih goriv pa je vplivalo na znižanje izpustov za 1,7 %.

Zmnožek zmanjšanj po skupinah ukrepov in povečanja proizvodnje električne energije nam zopet da skupno zmanjšanje izpustov leta 2007 glede na leto 1990. Podobno kot pri izpustih CO2, v prihodnosti od naložb v nove zmogljivosti pričakujemo nadaljnje povečevanje učinkovitosti proizvodnje ter zmanjšanje izpustov SO2 na enoto porabljenega fosilnega goriva.

Izpusti NOx so bili leta 2007 za 27 % nižji kot leta 1990, kar je posledica:
• izvedbe tehničnih ukrepov, kot so zamenjava gorilnikov s takimi z nizkimi izpusti NOx, rekonstrukcija kotlov in izboljšave metodologije izračuna evidenc izpustov, s čimer je bilo doseženo 34 % zmanjšanje,
• izboljšanje učinkovitosti naprav za proizvodnjo električne energije in toplote za 11 %,
• prehod na fosilna goriva z manjšo vsebnostjo dušika (s tekočih goriv na zemeljski plin) - zmanjšanje za 0,9 %.

Povečanje deleža fosilnih goriv in lesne biomase za 3,7 % je vplivalo na manjše zmanjšanje izpustov. V prihodnje se, tako kot pri SO2 in CO2, zaradi novih naložb pričakuje nadaljnje zmanjševanje izpustov.


Metodologija

Podatki za Slovenijo

Cilji so povzeti po: Resoluciji o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO, Ur.l. RS, št. 2/06), predlogu podnebno-energetskega svežnja predpisov, Protokolu o zmanjšanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona ter Direktivi 2001/81/ES o zgornji meji nacionalnih emisij v zrak za določene snovi (NEC direktiva).
Izvorna baza podatkov:
Izpusti CO2: evidence izpustov toplogrednih plinov, ARSO, (glej EN01).
Izpusti SO2 in NOx: evidence izpustov onesnaževal zraka, ARSO, (glej ENO9).
Proizvodnja električne energije in toplote: Energetska bilanca RS .
- Proizvodnja električne energije po gorivih (jedrska energija, fosilna goriva, OVE ): 1990-1999 podatki IJS o proizvodnji električne energije v javnih TE in javnih TE-TO (preračun podatkov iz Skupnega vprašalnika (Joint Annual Questionnaire). Za obdobje po letu 2000 so bili uporabljeni podatki SURS-a, ki so objavljeni 6. oktobra leta 2008 na spletnih straneh v spletni aplikaciji SI-STAT. Proizvodnja električne energije samoproizvajalcev ni upoštevana.
- Proizvodnja toplote: 1990-1991 podatki IJS za proizvodnjo toplote v transformacijah. Proizvodnja toplote pri samoproizvajalcih je bila ocenjena na 10 % celotne proizvodnje. 1992-1999 podatki IJS za proizvodnjo toplote v javnih TE-TO in toplarnah, od leta 2000 pa podatek SURS za isti postavki v energetskih bilancah.
Poraba fosilnih goriv: 1990-2007 podatki ARSO, evidence emsiij toplogrednih plinov (glej EN01).
Emisijski faktorji: 1990 podatki ARSO.
- CO2 – evidence emisij toplogrednih plinov, (glej EN01).
- SO2 in NOx – računski listi za evidence emisij za leto 1990.
Skrbnik podatkov: Za evidence emisij TGP: ARSO – Tajda Mekinda Majaron, za evidence emisij onesnaževal zraka: ARSO – Bojan Rode in za energetske bilance: SURS – Mojca Suvorov.
Datum zajema podatkov za kazalec: 8.12.2009
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov: Podatki so pripravljeni na letni osnovi. Energetske bilance za predhodno leto so dostopne konec tekočega leta, evidence emisij za preteklo leto pa v začetku naslednjega.
Metodologija obdelave podatkov:
Referenčni izpusti (Ref_emisije): Predpostavljeno je bilo, da se je v transformacijah ohranilo stanje leta 1990, tako da so se izpusti povečevali z enako stopnjo kot proizvodnja električne energije in toplote.
Ref_emisije(leto) = Proiz.Toplote&El.En.(leto) x Emisije(1990) / Proiz.Toplote&El.En.(1990)
Proiz.Toplote&El.En. &nbsp &nbsp skupna proizvodnja toplote in električne energije
Zmanjšanje izpustov zaradi povečanja deleža jedrske energije in OVE: Razdelitev skupnega zmanjšanja na OVE in jedrsko energijo je bila narejena tako: zmanjšanjeOVE = (deležOVE(leto)-deležOVE(1990))/(deležOVE&JE(leto)-deležOVE&JE(1990))
Em_fosil(leto) = DelezFosil(leto)/DelezFosil(1990) x Ref_emisije(leto)
DelezFosil &nbsp &nbsp delez proizvodnje električne energije in toplote iz fosilnih goriv
Zmanjšanje izpustov zaradi zamenjave fosilnih goriv (med sabo): Skupni emisijski faktor za vsa goriva je bil izračunan na podlagi emisijskega faktorja za posamezna goriva (trdna, tekoča in plinasta) leta 1990 in deleža posameznih goriv v skupni rabi v transformacijah v določenem letu.
Em_fosilmix(leto) = SkupniEF (leto)/SkupniEF(1990) x Em_fosil(leto)
SkupniEF &nbsp &nbsp skupni emisijski faktor za vsa goriva
Zmanjšanje izpustov zaradi izboljšanja učinkovitosti: Učinkovitost je definirana kot količnik proizvodnje električne energije in toplote iz fosilnih goriv in porabo fosilnih goriv
Em_ ucinkovitost(leto) = Ucinkovitost (1990)/Ucinkovitost(leto) x Em_fosilmix(leto)
Ucinkovist &nbsp &nbsp učinkovitost proizvodnje električne energije in toplote
Zmanjšanje zaradi tehničnih ukrepov: To zmanjšanje je izračunano kot ostanek.

Za oceno prispevkov posameznih ukrepov je uporabljen pristop, ki temelji na enačbah IPAT in KAYA:
- Enačba IPAT: Vpliv (»Impact«) = Prebivalstvo (»Population«) x Bogastvo (»Affluence«) x Tehnologija (»Technology«)
- Enačba KAYA: Izpusti CO2 = Prebivalstvo x (BDP/Prebivalstvo) x (Energija/BDP) x (CO2/Energija)
Primer za kazalec za CO2:
- Izpusti CO2 iz proizvodnje električne energije in toplote =
Skupna proizvodnja električne energije in toplote
x Proizvodnja električne energije in toplote iz fosilnih goriv / Skupna proizvodnja električne energije in toplote
x Poraba fosilnih goriv / Proizvodnja električne energije in toplote iz fosilnih goriv
x Izpusti CO2 iz proizvodnje električne energije in toplote / Poraba fosilnih goriv

Enačba KAYA je metoda izračuna, ki omogoča, da prispevek določenega ukrepa ocenimo preko seštevanja oziroma odštevanja. Pomembno se je zavedati omejitev te metode, saj ocenjeni prispevki posameznih ukrepov ne predstavljajo točnega prispevka posameznega ukrepa zaradi medsebojne odvisnosti in povezanosti učinkov ukrepov (različne metode velikost posameznih prispevkov ocenijo različno). Kljub omejitvam je metoda koristna, saj nudi indikativno informacijo o pomembnosti (uspešnosti) različnih ukrepov pri razlagi gibanja izpustov CO2, SO2 in NOx.

Pri kazalcu so letne rasti ponekod prikazane v odstotnih točkah. Odstotna točka je enota, ki se uporablja pri primerjavi različnih rasti. Pri odstotni točki gre za absolutno primerjavo, ki se izračuna po formuli (nletos)-(nlani)=16%-15%=1%t (npr. če je bila lansko leto rast 15%, letos pa 16%, potem je letos rast višja za 1 odstotno točko). Razliko v rasti pa lahko izrazimo tudi z relativno primerjavo po formuli [(nletos/nlani)*100]-100=[(16%/15%)*100]-100=6,7%, kjer je rast izražena v odstotkih.
Informacije o kakovosti:
Prednosti in slabosti kazalca: Zanesljivost ocen za izpustov CO2 je zelo dobra, saj je uporabljena mednarodno priznana metodologija (IPCC), poleg tega so za lignit uporabljeni nacionalni emisijski faktorji, ki so vezani na vsebnost ogljika v premogu. Evidence izpustov so podvržene tudi rednemu preverjanju UNFCCC. Zanesljivost ocen za izpuste SO2 in NOx je tudi dobra, saj so podatki iz evidenc primerjani s podatki iz meritev izpustov na termoelektrarnah, poleg tega je prav tako uporabljena mednarodno priznana metodologija (CORINAIR). Glede na način nastanka izpustov so evidence za SO2 bolj zanesljive, saj je količina izpustov brez čiščenja dimnih plinov neposredno povezana z vsebnostjo žvepla v gorivu, medtem ko so izpusti NOx odvisni od vsebnosti dušika v gorivu in samega procesa zgorevanja (temperatura zgorevanja, razmerje med kisikom in gorivom), ki je specifičen za vsak kotel posebej.
Za izračun kazalca so bili za porabo fosilnih goriv zaradi pravilnosti ocene učinka ukrepa spreminjanja vsebnosti C v premogu, uporabljeni podatki ARSO iz evidenc toplogrednih plinov. Ta poraba ni popolnoma konsistentna s podatki SURS, zaradi česar pride tudi do razlik pri učinkovitosti proizvodnje električne energije in toplote.
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Kazalec je zanesljiv.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije):Scenariji in projekcije niso na voljo.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 2
Časovna primerljivost: 2
Prostorska primerljivost: 1

Drugi viri in literatura:
- EEA, 2008. EN09 Emissions (CO2, SO2 and NOx) from public electricity and heat production –explanatory indicators.
- MOP, 2006. Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012.
- MOP, 2007. Operativni program doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal zunanjega zraka /Revizija operativnega programa doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal zunanjega zraka iz leta 2005/.
- TEŠ, 2008. BilTEŠ 2007 - Poročilo o proizvodnji, vzdrževanju in ekoloških obremenitvah okolja TE Šoštanj v letu 2007.