KAZALCI OKOLJA

Ključno sporočilo
Bad

Delež OVE v rabi goriv v industriji neETS je leta 2017 znašal 18,7 %. Delež se je zmanjšal že tretje leto zapored, in sicer tokrat za 5,5 % glede na prejšnje leto, pri čemer je bilo zmanjšanje posledica tako povečanja rabe goriv za skoraj 4 % kot tudi zmanjšanja rabe OVE za 2 %. Za indikativno letno ciljno vrednostjo je doseženi delež OVE zaostajal za 0,3 odstotne točke. Če se bo podoben trend zmanjševanja nadaljeval tudi v prihodnje, bo zaostanek za ciljem leta 2020 znašal več kot 6 odstotnih točk.


Kazalec delež OVE v rabi goriv v industriji neETS*1 opisuje, kako se spreminja delež OVE v končni rabi energentov brez električne energije in daljinske toplote*2 v industriji neETS. Z večjim deležem OVE, ki je lahko posledica tako izvajanja ukrepov za pospeševanje izrabe OVE, kot tudi manjše rabe goriv v industriji neETS, se zmanjšuje emisija CO2. Spremljanje tega kazalca omogoča spremljanje intenzivnosti nadomeščanja fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije v industriji neETS.

Opombi:

*1   Industrija neETS je industrija, ki ni vključena v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov (ang. emission trading system – ETS).

*2   Električna energija in daljinska toplota sta izvzeti, ker je energetski sektor vključen v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov.


Grafi

Slika PO19-1: Delež OVE v rabi goriv v industriji neETS v obdobju 2010−2017 ter ciljne vrednosti kazalca do leta 2020 (Vir: IJS-CEU)
Prikaži podatke
Ciljne vrednosti kazalca Vrednosti kazalca v obdobju 2010−2017
2010 17,51
2011 16,77
2012 13,83 13,83
2013 14,85 15,38
2014 15,87 21,26
2015 16,89 21,15
2016 17,92 19,75
2017 18,94 18,67
2018 19,96
2019 20,98
2020 22

Cilji

Za delež OVE v rabi goriv v industriji neETS cilj za leto 2020 v OP TGP ni opredeljen. Cilj je povzet po dolgoročnih energetskih bilancah, ki so bile podlaga tudi pri pripravi Akcijskega načrta za obnovljive vire energije 2010−2020 (AN OVE). K povečanju deleža OVE prispevata tako večja končna raba OVE, kot tudi manjša skupna končna raba energentov, to pa oboje prispeva k zmanjševanju emisij TGP. Cilj do leta 2020 je doseči 22 % OVE v rabi goriv v industriji neETS. Ciljne vrednosti za vmesna leta so določene z linearno interpolacijo glede na ciljno vrednost kazalca za leto 2020.


Delež OVE je leta 2017 predstavljal 18,7 % končne rabe energentov brez električne energije in daljinske toplote v industriji neETS in je za indikativno letno ciljno vrednostjo zaostajal prvič v opazovanem obdobju, in sicer za 0,3 odstotne točke. Omenjeni delež se je leta 2017 zmanjšal že tretje leto zapored, tokrat za 1,1 odstotne točke oz. 5,5 % glede na leto prej. Od leta 2012 se je delež OVE povečal za 35 %, pri čemer se je skupna raba goriv povečala za 21 %, raba OVE pa za 64 %.

Na zmanjšanje deleža OVE leta 2017 je vplivalo tako 3,8-odstotno povečanje skupne rabe goriv, ta je bila v opazovanem obdobju višja le leta 2014, obenem pa se je že tretje leto zapored, tokrat za skoraj 2 %, zmanjšala končna raba OVE. V skupni rabi goriv sta se najbolj povečali porabi utekočinjenega naftnega plina (UNP) in premogov, ki pa predstavljata le desetino skupne rabe goriv. Povečala se je tudi raba zemeljskega plina, ki v strukturi energentov predstavlja največji delež, 55,3 % v letu 2017, in sicer za 7 %. Največ rabe OVE v industriji neETS je leta 2017 odpadlo na lesnopredelovalno industrijo (59,7 %), proizvodnjo kemikalij in kemičnih izdelkov (26,8 %) in proizvodnjo pohištva (3,8 %). Glede na leto prej je v lesnopredelovalni industriji ponovno prišlo do zmanjšanja rabe OVE, in sicer za 4,6 %. Tudi v proizvodnji pohištva je prišlo do zmanjšanja rabe OVE za skoraj 8 %. Delež OVE v končni rabi energentov brez električne energije in daljinske toplote v lesnopredelovalni industriji neETS je leta 2017 z dobrimi 96 % ostal na približno enaki ravni kot leto prej, kar pomeni, da je bilo zmanjšanje rabe OVE skladno z zmanjšanjem skupne rabe goriv v tej panogi.  

Vrednost kazalca je bila leta 2017 prvič v opazovanem obdobju pod indikativno ciljno vrednostjo, in sicer za 0,3 odstotne točke. Kako bo v prihodnje, je sicer težko napovedati. Do ciljne vrednosti kazalca za leto 2020 bi se moral delež OVE do leta 2020 povečati za 3,3 odstotne točke, kar je 1,1 odstotne točke na leto. Ob trenutnem trendu zmanjševanja vrednosti kazalca bi delež OVE tega leta znašal 15,8 % in bi tako za ciljno vrednostjo zaostajal za dobrih 6 odstotnih točk.


Metodologija

Datum zajema podatkov