Ključno sporočilo
Neutral

Količine nastalih odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti naraščajo, od leta 2002 do leta 2008 za 60 %. V letu 2008 jih je nastalo 6,11 milijonov ton. Količina predelanih odpadkov je v obdobju 2002-2008 narasla za 60 %, vendar smo v letu 2008 še vedno odložili 23 % teh odpadkov oz. 1,19 milijona ton.


Kazalec prikazuje količine nastalih odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti v Sloveniji ter razmerje med predelanimi in odstranjenimi odpadki v posameznih letih.

Odpadki iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti nastajajo pri različnih dejavnostih in jih razvrščamo v skupine odpadkov glede na vir nastanka. Na primer odpadki iz anorganskih kemijskih procesov, odpadki iz fotografske industrije itd. Skupine odpadkov so opredeljene v prilogi Uredbe o ravnanju z odpadki (Ur.l.RS, št.34/08), ki predpisuje tudi ustrezno ravnanje s temi odpadki.


Grafi

Slika OD17-1: Nastale količine odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti v Sloveniji
Viri:

Zbirka Ravnanje z odpadki, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009

Prikaži podatke
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
odpadki iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti 1000 t 3731 4146.8 5067.6 5336.6 5358.7 6149.9 6111.4
Slika OD17-2: Nastale količine nenevarnih odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti v Sloveniji glede na posamezne sektorje
Viri:

Statistični urad RS, 2009

Prikaži podatke
Predelovalne dejavnosti Oskrba z električno energijo,
plinom in vodo
Gradbeništvo Rudarstvo Kmetijstvo, lov, gozdarstvo Trgovina, popravila motornih vozil
in izdelkov široke porabe
Ostalo
2002 1000 t 1584 1798 302 94 86 21 94
2003 1000 t 1471 1754 625 332 334 24 79
2004 1000 t 2163 1547 1437 129 237 129 230
2005 1000 t 2089 1550 1030 280 236 136 221
2006 1000 t 2241 1536 1162 474 242 113 163
2007 1000 t 2022 1520 1706 96 218 200 285
Slika OD17-3: Ravnanje z odpadki iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti v Sloveniji
Viri:

Zbirka Ravnanje z odpadki, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009

Prikaži podatke
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
drugi postopki odstranitve (6) % 24 25.7 0 0 0 2.8 0
odlaganje odpadkov (5) % 7.2 6.6 16.5 29.9 26.9 32.4 22.9
sežig odpadkov (4) % 1.5 0.5 2.5 0.4 1.7 0.1 0.1
drugi načini predelave (3) % 44.6 45.2 45.9 14.6 6.5 1.8 2.6
uporaba odpadkov kot gorivo (2) % 8.4 8 8.8 7.8 7.1 5.3 5.6
reciklaža (1) % 14.4 14.1 26.3 47.3 57.7 57.6 68.8

Cilji

Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru in učinkovita obdelava (mehanska, biološka, termična) preostanka odpadkov po ločenem zbiranju.


Količina nastalih odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti v zadnjih letih narašča, od 2002 do 2008 za 60 %. Leta 2008 je v Sloveniji nastalo 6,11 milijonov ton odpadkov. V primerjavi z letom 2007 se je količina industrijskih odpadkov v letu 2008 zmanjšala za 1%.

Največ industrijskih odpadkov je leta 2007 nastalo v sektorju predelovalne dejavnosti (31 %) in v gradbeništvu (29 %), sledi sektor oskrbe z električno energijo, plinom in paro (26 %), preostalih 14 % pa je nastalo v vseh ostalih sektorjih.

Leta 2008 je bilo predelanih 77 % (4 milijone ton) odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti, odstranjenih pa je bilo 23 % (1,2 milijona ton). Med odpadki, ki so bili predelani, je bila večina recikliranih (89%) ali uporabljenih kot gorivo (7 %), med odstranjenimi pa največ odloženih (99,6%). Količina predelanih odpadkov je v obdobju 2002-2008 narasla za 60 %, leta 2008 je bilo recikliranih 7-krat (3,6 milijona ton) več odpadkov kot leta 2002. V primerjavi z letom 2002 so narasle tudi količine odloženih odpadkov, ki so bile leta 2007 kar 6-krat (1,7 milijona ton) večje. V letu 2008 smo odložili 30 % manj odpadkov kot leta 2007 (1,2 milijona ton) in morda že lahko govorimo o premiku od odstranjevanja k predelavi, ki bi ga morali ohraniti tudi v prihodnje.


Metodologija

Podatki za Slovenijo:

Cilji so povzeti po: Operativnem programu odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov.

Izvorna baza podatkov oz. vir: Zbirka Ravnanje z odpadki, Agencija RS za okolje ter Statistični urad RS.
Skrbnik podatkov: Agencija RS za okolje.
Datum zajema podatkov za kazalec: 16. december 2009
Metodologija in pogostnost zbiranja podatkov za kazalec: Podatki so zajeti za obdobje 2002-2008, zbirajo se letno. Agencija Republike Slovenije za okolje, zbira podatke o nastajanju in ravnanju z vsemi vrstami odpadkov v Republiki Sloveniji.
Obveznost poročanja podatkov o odpadkih je predpisana na podlagi Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04, 20/06 in 70/08 ), podrobneje v Uredbi o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08) oz. do leta 2008 v Pravilniku o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03).
Za odpadke iz industrijskih in storitvenih dejavnosti Pravilnik o ravnanju z odpadki predpisuje obveznost poročanja o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za povzročitelje odpadkov, zbiralce, predelovalce ali odstranjevalce nenevarnih in nevarnih odpadkov iz industrijskih in drugih dejavnosti nad predpisanim količinskim pragom (10 ton za nenevarne odpadke in 5 kg za nevarne odpadke). Poroča se enkrat letno, do 31.3. za preteklo koledarsko leto.
Podatki za nastale količine vključujejo količine za nevarne in nenevarne odpadke iz industrijskih in storitvenih dejavnosti, pri ravnanju pa od leta 2007 le za nenevarne odpadke iz industrijskih in storitvenih dejavnosti.
Metodologija obravnavanja podatkov:
Za izdelavo slike OD17-1 so uporabljeni podatki o skupni količini nastalih odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti, pri čemer so upoštevani tako nevarni kot tudi nenevarni odpadki.

Na sliki OD17-2 so prikazane nastale količine nenevarnih industrijskih odpadkov v Sloveniji glede na posamezne sektorje (v 1000 ton).

Na sliki OD17-3 je prikazano ravnanje z nenevarnimi odpadki iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti in sicer z deleži predelave in odstranjevanja za obdobje 2002-2008.

Informacije o kakovosti:
- Prednosti in slabosti kazalca:
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost :/

Zanesljivost kazalca (arhivski podatki):/
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije):/
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 2
Časovna primerljivost: 2
Prostorska primerljivost: 1